فصل دوم تشریف فرمایی امام به جماران
هولترمانیتور (ثبت ضربان قلب به مدت چند ساعت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

هولترمانیتور (ثبت ضربان قلب به مدت چند ساعت)

هولترمانیتور (ثبت ضربان قلب بمدت چند ساعت یا چند روز)

‏کنترل و ثبت ضربان قلب ساعتها و روزها برای بررسی تعداد ضربان قلب و‏‎ ‎‏نامنظمی‌ها و تغییرات امواج الکتروکاردیوگرافی (نوار قلبی) توسط سیستمی انجام‏‎ ‎‏می شود که آن را هولترمانیتورینگ می‌نامند و با متصل کردن اتصالاتی به بدن بیمار‏‎ ‎‏و ثابت کردن دستگاه ثبت و ضبط کننده، تعداد و فرم ضربان قلب در روی نوار‏‎ ‎‏ضبط صوت انجام می‌شود.‏

‏فردی که دستگاه هولتر به بدن او متصل است فعالیتهای روزمره خود را انجام‏‎ ‎‏می دهد و نوار ضبط نیز در طول 24 ساعت (یا ساعتهایی که دستگاه تنظیم شده‏‎ ‎‏است) بدون انقطاع تعداد ضربان قلب را ثبت می‌کنند.‏

‏به بیمار آموزش داده می‌شود و مداد و کاغذی در اختیار او گذاشته می‌شود‏‎ ‎‏که زمانهای مختلف خواب، بیداریی، غذاخوردن، مطالعه کردن، از پله بالا رفتن، ‏‎ ‎‏ هیجان، عصانیت، خنده، گریه، وحشت، تپش قلب، سرگیجه و... را با ذکر‏‎ ‎‏ساعت و دقیقه روی کاغذ بنویسد. بعد از اتمام زمان ثبت، نوار را در‏‎ ‎‏دستگاهی‏‎ ‎‏گذاشته و تعداد و فرم و نوع تغییرات نوار قلبی را مورد مطالعه قرار می‌دهند و اگر‏‎ ‎‏نامنظمی یا تغییری در نوار قلبی مشاهده شود با زمانهایی که بیمار روی کاغذ‏‎ ‎

‏فعالیتهای خود را نگاشته است، مقایسه می‌کنند.‏

‏مثلاً اگر شخصی بعد از بالا رفتن از پله احساس تپش قلب داشته و نوار قلبی‏‎ ‎‏او تغییراتی نشان می‌دهد گواه خوبی برای تغییرات نوار در ارتباط با فعالیت بدنی‏‎ ‎‏است. برای تکمیل بررسی بیماری حضرت امام در سال 1361 تست هولتر نیز‏‎ ‎‏انجام شد که در طول ضبط ضربان قلب و تغییر نوار قلبی مدرکی دال بر بیماری‏‎ ‎‏قلبی نشان نداد.‏

‏گزارش فعالیتهای حضرت امام در ساعتهای مختلف که هولترمانیتورینگ به‏‎ ‎‏ایشان متصل بود در ذیل آمده است. گزارش ذیل که دستخط مبارک حضرت امام‏‎ ‎‏می باشد، برنامۀ چند ساعتۀ ایشان را نیز نشان می‌دهد.‏

‏ ‏

‏ ‏

140-p120

140-p121

‏ ‏

‏برنامه و ساعات استراحت، مطالعه، گوش دادن به رادیوهایی خودی و بیگانه، ‏‎ ‎‏تلویزیون، راهپیمایی، مصرف داروها، تلاوت قرآن، نمازهای یومیه...‏

‎ ‎