فصل چهارم ثبت ضربان قلب به مدت سه سال
گزارشهای پرستاری، پزشکی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

گزارشهای پرستاری، پزشکی

 گزارشهای پرستاری، پزشکی

‏ ‏

‏در 26 / 1 / 65 5 مورد ‏‎ PAC‎‏، بقیه موارد ریتم سینوزال‏

‏در 27 / 1 / 65 یک مورد ‏‎ PAC‎

‏در 28 / 1 / 65 یک مورد ‏‎PAC c ABBERANCY‎‏ و تعداد 5 ‏‎PAC‎‏ + گاه گاه برادی کار دی سینوسی‏

‏در 29 / 1 / 65 در ساعت یک بامداد یک عدد‏‎  PAC ‎‏و بقیه روز 5ـ3  ‏‎PAC c  ABBFRANCY +PAC‎

‏در 30 / 1 / 65   چند مورد ‏‎ PVC + PAC‎‏ موقع اجابت مزاج‏

‏در 31 / 1 / 65  3 مورد‏‎ PAC ‎‏و یک مورد ‏‎ PAIRED PAC‎

‏در 1 / 2 / 65    6مورد ‏‎PAC‎‏ + دو عدد ‏‎PAIRED PAC‎

‏در 2 / 2 / 65   4 مورد ‏‎PAC‎‏ + یک مورد ‏‎PAC c ABBERANCY‎

‏در 3 / 2 / 65  چند مورد ‏‎P.V.C. PAC‎

‏در 4 / 2 / 65 جهت ملاقات مردم به حسینیه جماران تشریف بردند. در حال خواب قلب برادی کاردی سینوس (58 دقیقه) + ‏‎ ‎‏ 6 مورد‏‎ ‎‏ ‏‎PAC‎‏+ ‏‏یک مورد ‏‎PAIRED PAC‎‏ ‏‏و در ساعت‏‎ ‎‏52/ 12 ظهر یک مورد ‏‎ RUN P.A.C‎

‏در 5 / 2 / 65/  4مورد ‏‎ PAC‎

‏در 6 / 2 / 65 چندین مورد‏‎PARASYSTOL P.V.C+ PAC ‎‏ بصورت ‏‎QUADRIGEMINY, TRIGEMINY,BIGEMINY‎

‏در 7 / 2 / 65 7 مورد‏‏ ‏‎PAC‎‏+ یک مورد ‏‎PAC‎‏ ‏‏موقع رفتن به سجده‏

‏در 8 / 2 / 65 3 مورد‏‎PAC ‎‏+ یک مورد‏‎PAIRED PAC‎‏ + گاه گاه ‏‎ PARASYSTOL P.V.C‎‏ بصورت‏‎ ‎‎QUADRIGEMINY‎

‏ در 9 / 2 / 65 ‏‎ PARASYSTIOL P.V.C ‎‏مکرر با مضربهای متفاوت که گاهی از 12 -10 عدد در دقیقه تجاوز کرد+‏‎ ‎‎FUSION BEAT‎‏ ‏‎ SV.C c ‎‏چندین‏‎PAC ‎‏+ چندین‏‎PVC ‎‏ که از نوع دیررس بوده‌اند ویونی فوکال بوده‌اند تعداد ‏‎P.V.C‎‏‌ها‏‎ ‎‏ارتباط با تعداد ضربان قلب بوده با کند شدن تعداد ضربانات قلب بر تعداد ‏‎PVC‎‏‌ها افزوده و با افزایش تعداد ضربانات قلب از‏‎ ‎

‏تعداد ‏‎PV.C‎‏‌ها کاسته می‌شد.‏

‎P.VC‎‏ فاق‏‏د ‏‎ FIXED COUPLING‎‏ و مضرب صحیحی داشتند.‏

‏در ساعت 45 / 6 صبح بصورت تری ژمینه بوده است و گاهی ‏‎QUADRIGEMINY, BIGEMINY‎‏ در بعض‏‏ی‏‏ مواقع‏‎ ‎‏ ‏‎PAC ‎‏ و متعاقب آن‏‎ PARASYSTOL P.V.C. ‎‏و در بعضی مواقع‏‎ FUSION BEAT‎

‏در 10 / 2 / 65 49 ‏‎   FUSION BEAT8 + PARASYSTOL P.V.C‎‏ + یک مورد‏‎ INTERPOLATED + PAC‎‎ ‎‎ P.V.C.‎‏ در موقع حرکت گاهی اوقات روی فلورسکپی دستگاه لرزش و پارازیت‌های زیادی مشاهده می‌شده است که آنرا‏‎ ‎‎SHOOTING‎‏ دستگاه مربوطه نامند.‏

‏منشاء ‏‎ PVC‎‏‌ها بطن راست ‏‎ PAC c BLOCK‎

‏در 11 / 2 / 65 تعداد نامنظمی‌های ‏‎PAC‎‏، ‏‎P.V.C‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی ‏‎PARASYTOL P.V.C.‎‏ که ‏‎P.V.C‎‏ ‏‏روی‏‎ ‎‏قسمت نزولی ‏‎T‎‏ ‏‏آمده‏

‏در 12 / 2 / 65‏‎  ‎‏حدود 15، ‏‎PAC‎‏ + 9 عدد ‏‎PVC‎‏ + ‏‏سه عدد ‏‎PVC‎‏ پشت سر هم و تعدادی ‏‎P.V.C‎‏ + ‏‎PAC c BLCCK‎‎ ‎‎TRIGEMINY, P.V.C BIGEMINY PAIRED P.A.C ‎

‏در 13 / 2 / 65 20 عدد، ‏‎ PARASYSTOL‎‏و 30 مورد‏‎ P.A.C ‎‏و چند تا ‏‎P.V.C‎‏ ‏‏همراه ‏‎FIXED ‎‎ ‎‎COUPLING‎‎ ‎‏در 14 / 2 / 65 حدود 12 عدد‏‎ PVC ‎‏و 4 مورد‏‎PAC ‎‏ و یک مورد‏‎ TRIGEMINYP.V.C ‎‏و 3 مورد‏‎UNIFOCAL‎‎ ‎‎PVC‎‏ و یک مورد ریتم جانکشنال ‏‎ JUNCTIONAL‎

‏در 15 / 2 / 65  9 مورد ‏‎ PVC‎‏و 8 مورد ‏‎PAC‎‏ و حضر‏‏ت امام عزیز در ساعت 55 / 3 بعدازظهر درد قفسه صدری داشتند که‏‎ ‎‏با تجویز نیتروگلیسرین زیرزبانی و نیتروگلیسرین تزریق وریدی و تجویز اکسیژن از راه بینی و سرم قندی و کنترل تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب، درد قفسه صدری کاهش یافت. آزمایشهای روتین خون انجام شد از هپارین داخل وریدی و پتیدین داخل وریدی (5‏‎ V‎‏ میلی‏‎ ‎‏گرم دو بار) استفاده شد.‏

‏در 16 / 2 / 65 بعلت درد قفسه صدری طولانی روز قبل، سرم نیتروگلیسرین + هپارین ادامه یافت. بعلت ادامه هپارین‏‎ ‎‏وریدی، قرص اسکرپتین‏‎ ASCRIPTIN ‎‏موقتاً قطع شد، سرم نیتروگلیسرین در ساعت 30 / 7 قطع شد، و در ساعت 20 / 8‏‎ ‎‏صبح هپارین قطع شد و بعداز ظهر ‏‎ ASCRIPTIN‎‏ شروع شد.‏

‏5 مورد ‏‎ PARASYSTOLIC PVC‎‏و11 مورد‏‎ PVC ‎‏و سه مورد ‏‎RUNPVC‎

‏در 17 / 2 / 65، 12 مورد ‏‎PAC‎‏ و 15 مورد ‏‎PARASYSTOLIC P.V.C‎‏ قرص دیگوگسین بمقدار 2/1 قرص یک روز در‏‎ ‎‏ میان تبدیل شد.‏

‏در 18 / 2 / 65 نماز را بجماعت در محوطه بیمارستان بقیه الله اعظم شماره 2 خواندند.‏

‏8 مورد‏‎ PAC ‎‏و یک مورد‏‎PAC ‎‏‌های سریع پشت سر هم + ‏‎ PAIREDPAC‎

‏در 19 / 2 / 65، 8 مورد‏‎ PAC ‎‏و 7 مورد ‏‎PARASYSTOLIC PVC‎

‏در 20 / 2 / 65 یک مورد جانکشنال دو مورد ‏‎PVC‎‏ یک مورد‏‎ PAC ‎‏یک مورد‏‎ PARASYSTOLIC P.V.C‎‏ ‏‏بدون‏‎ ‎‏احساس درد قطعه ‏‎ ST‎‏ بمدت طولانی پائین تر از خط ایز والکتریک افتاد.‏

‏در 21 / 2 / 65، 4 مورد ‏‎PAC‎‏ و دو مورد‏‎  PVC ‎‏نوع پاراسیستول و 3 مورد‏‎PVC ‎‏ مولتی فوکال 3 عدد فیوژن بیت یک مورد‏‎ ‎‏جانکشنال بدون احساس درد قفسه صدری بمدت‏‎ ‎‏دو ساعت قطعه ‏‎ ST‎‏پائین افتاد.‏

‏در 22 / 2 / 65 با کاهش تعداد ضربان قلب تعداد ‏‎ PVC‎‏ پاراسیستول افزایش نشان داد و با افزایش تعداد ضربان قلب‏‎ ‎

‏از تعداد ‏‎PVC‎‏‌های پاراسیستول کم می‌شد. قطعه ‏‎ ST‎‏ با افزایش تعداد ضربان قلب بحالت طبیعی بر می‌گردد.‏

‏تعداد بیش از 200‏‎ PAC ‎‏ و ‏‎PVC‎‏ ‏‏پاراسیستول و ‏‎ PVC‎‏‌ها بصورت کوادری ژمنیه‏

‏در 23 / 2 / 65 تعداد‏‎ PVC ‎‏پاراسیستول بیش از 300 گاه گاهی فیوژن بیت و‏‎ PAC‎

‏در 24 / 2 / 65 بیش از 400 ‏‎PVC‎‏ ‏‏پاراسیستول، قطعه ‏‎ ST‎‏پائین تر از خط ایزوالکتریک ولی بدون درد قفسه صدری. فیوژن‏‎ ‎‏بیت ‏

‏در 25 / 2 / 65‏‎ ‎‏تعداد‏‎PVC ‎‏ پاراسیستول بیش از 400 بهمراه‏‎  INTERPOLATE PVC ‎‏ + فیوژن بیت، ‏‎PAC‎

‏در ساعت 49 / 11 شب احساس سنگینی در پشت جناغ قفسه صدری که با گذاشتن نیتروگلیسرین زیر زبانی بهبود یافت.‏‎ ‎‏در 26 / 2 / 65 تعداد‏‎ PVC  ‎‏پاراسیستول بیش از 500 و تعداد زیادی‏‎ PAC ‎‏ + ریتم جانگشنال و فیوژن بیت و بیژمینه ‏‎ PVC‎‎ ‎‏در 27 / 2 / 65 پاراسیستول‏‎ PVC ‎‏بیش از 400 و تعداد زیادی ‏‎ PAC‎‏ + فیوژن بیت، بیژمینه.‏

‏در 28 / 2 / 65 پاراسیستول‏‎PVC ‎‏ بیش از 200 و تعداد زیادی‏‎ PAC ‎‏و فیوژن بیت و بیژمینه و‏‎ INTERPOLATED ‎‎ ‎‎P.V.C‎‏، مبتلی به کنژنکتیویت شدند که توسط جناب آقای دکتر محسن محسن‌زاده با قطره چشمی جنتامیسین ابتدا هر دو‏‎ ‎‏ساعت 3 قطره در هر چشم سپس هر 4 ساعت تحت درمان قرار گرفتند.‏

‏در 29 / 2 / 65 پاراسیستول ‏‎PVC‎‏ ب‏‏یش از 100، تعداد زیاد‏‎ PAC ‎‏بعلت‏‎ PND ‎‏قرص‏‎ TRIAMTEREN - H‎‏ تجویز‏‎ ‎‏شد.‏

‏در 30 / 2 / 65 از تعداد پاراسیستول‏‎ PVC‎‏ بمقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت (کمتر از 20) + گاهی اریتمی سینوسی‏‎ ‎‏در 31 / 2 / 65 تعداد کمتر از 20 پاراسیستول‏‎ PVC ‎‏و مورد‏‎ PAC ‎‏و چند ‏‎ RUN PAC‎‏ و ضربان جانگشنال‏

‏در 1 / 3 / 65 تعداد‏‎ PVC ‎‏و‏‎ PAC ‎‏کاهش یافنه (به ترتیب 5 و 7 عدد) یکبار برادی کاردی سینوسی و یکبار جانگشنال‏‎ ‎‏دوبار امواج ‏‎T‎‏ بلند و نوک تیز‏

‏در 2 / 3 / 65 در حدود 15‏‎ PVC ‎‏و 10 عدد‏‏، ‏‎ PAC‎‏ و یکبار تاکیکاردی جانگشنال‏

‏در 3 / 3 / 65 حدود 20‏‎PAC ‎‏، 20‏‎ PVC ‎‏پاراسیستول و معدود فیوژن بیت و چند‏‎ PVC ‎‏مولتی فوکال‏

‏در 4 / 3 / 65 تعداد 15‏‎ PVC ‎‏مولتی ف‏‏و‏‏کال + 10‏‎ PAC ‎‏یا فیوژن بیت و 3 بیژمینه ‏‎ PVC‎

‏در 5 / 3 / 65 کمتر از 10‏‎ PVC ‎‏و کمتر از 8 ‏‎ PACA‎‏و دو فیوژن بیت، در شب برادی کاردی سینوسی‏

‏در 6 / 3 / 65 حدود 15‏‎ PVC ‎‏و 15 ‏‎PAC‎‏ ‏‏یک مورد فیوژن بیت + یک مورد ‏‎ PVC‎‏ بیژمینه‏

‏در 7 / 3 / 65 یک مورد‏‎BLCCK ‎‏ ‏‎c‎‏ ‏‎PAC‎‏ + ‏‎PVC‎‏ ‏‏کادری ژمینه و بیژمینه + اینترپولیتد‏‎ PVC ‎‏ ‏‏و چند‏‎ PAC ‎‏و‏‎ PVC ‎‏ + ‏‎ ‎‏یک مورد با ‏‎ABBERANCY‎

‏در 8 / 3 / 65 38 مورد ‏‎PVC‎‏ بصورت فیوژن بیت، بیژمینه و پاراسیستول + 5 مورد فیوژن بیت + 5 مورد ‏‎PAC‎

‏در 9 / 3 / 65 20 مورد ‏‎PAC‎‏ + دو مورد ‏‎ABBERANCY‎‏ ‏‎c‎‏ ‏‎PAC‎‏ + 13 مورد ‏‎PVC‎

‏در 10 / 3 / 65 یک مورد فیوژن بیت + حدود 30 ‏‎PVC‎‏ و 30 ‏‎PAC‎‏ چند مورد بیژمینه + برادی کاردی سینوسی + چند مورد‏‎ ‎‏با ‏‎c ABBERANCY‎‏ چند مورد مولتی فوکال.‏

‏در 11 / 3 / 65 حدود 10 مورد ‏‎PAC,PVC‎‏ + اینترپولیتد ‏‎PVC‎‏، بیژمینه + اریتمی سینوسی + برادی کاردی سینوسی.‏

‏در 12 / 3 / 65 کمتر از 10 مورد ‏‎ PAC‎‏+ ‏‎+PVC‎‏  بیژمینه + اینترپولیتد ‏‎PVC‎‏ .‏

‏در13 / 3 / 65 حدود 10مورد ‏‎PVC + APC, PVC‎‏ مولتی فوکال + اینترپولیتد ‏‎PVC‎‏ ‏

‏در 14 / 3 / 65 حدود 30 مورد ‏‎PVC‎‏ و 20 مورد ‏‎PAC‎‏+ بیژمینه، ‏‎PVC‎‏ مولتی فوکال + جانگشنال ‏‎PVC‎‎ ‎‏260 پاراسیستول‏


‏در 15 / 3 / 65 حدود 20 مورد ‏‎PVC‎‏ و 20 مورد  ‏‎PAC‎‏ و 4 مورد بیژمینه و تری ژمینه و 3 مورد اینترپولیتد‏‎ PVC‎

‏در 16 / 3 / 65 24 ‏‎PAC‎‏، 3 ‏‎PVC‎‏ بی‏‏ژمینه: اریتمی سینوسی، دو مورد برادی کاردی سینوسی 45 بار در دقیقه.‏

‏ساعت 30 / 11 بعدازظهر حضرت امام عزیز مبتلی به درد قفسه صدری شدند که با گذاشتن نیتروگلیسرین زیر زبانی بهبود‏‎ ‎‏یافت. نوار قل‏‏ب‏‏ی تغییر جدیدی ندارد.‏

‏در 17 / 3 / 65 گاه گاه برادی کاردی سینوسی 4 عدد ‏‎PAC‎‏ + ‏‏یک مورد فیوژن بیت + اینترپولیند ‏‎ PVC‎

‏در 18 / 3 / 65 20 مورد ‏‎PAC‎‏ 6 مورد اینترپولیتد ‏‎PVC‎‏ + 6 مورد ‏‏بیژمینه 3 مورد فیوژن بیت + ‏‎PACC BLOCK‎

‏در 19 / 3 / 65 حدود 10 مورد ‏‎PAC‎‏، 10 مورد ‏‎PVC‎‏، 4 ‏‏مورد بیژمینه دو مورد جانگشنال + فیوژن بیت‏


ملاقات عمومی در حسینیه جماران

‏ ‏

‏در 20 / 3 / 65 حدود 14 مورد اینترپولیتد‏‏ ‏‎PVC‎‏ + 10 مورد ‏‎PAC‎‏، 18 مورد ‏‎PVC‎

‏در 21 / 3 / 65 4 مورد بیژمینه حدود 10 مورد ‏‎PAC‎‏، حدود 10 مورد ‏‎ SVT‎‏ زودگذر‏

‏در 22 / 3 / 65 حدود 50 مورد ‏‎PAC‎‏، 40 مورد ‏‎PVC‎‏ بیژمینه برادی کاردی سینوسی‏

‏در 23 / 3 / 65 حدود 40 مورد ‏‎PAC‎‏ و 50 مورد ‏‎PVC‎‏ بیژمینه‏

‏در 24 / 3 / 65 حدود 20 مورد ‏‎PAC‎‏ و 30 مورد ‏‎PVC‎‏ + بیژمینه + برادی کاردی سینوسی‏

‏در 25 / 3 / 65 برادی کاردی سینوسی + حدود 15 ‏‎PAC‎‏ و 20 ‏‎PVC‎‏ + بیژمینه یک مورد تاکی کاردی سینوسی‏

‏در 26 / 3 / 65  2حمله تاکی کاردی سینوسی. موقع خواب برادی کاردی سینوسی حدود 15 ‏‎PVC‎‏ و 15 ‏‎PAC‎‏ بیژمینه‏‎ ‎‏فیوژن بیت‏

‏در 27 / 3 / 65 حدود 30 مورد ‏‎PAC‎‏ و 20 مورد ‏‎PVC‎‏ بیژمینه‏

‏در 28 / 3 / 65 دو مورد ‏‎BLCCK‎‏ ‏‎c‎‏ ‏‎PAC‎‏ حدود 65 مورد ‏‎PAC‎‏ 40 مورد ‏‎PVC‎‏ بیژمینه، بندرت ضربان اکتوپیک‏‎ ‎‏جانگشنال‏

‏در 29 / 3 / 65 حدود 40 مورد ‏‎PAC‎‏ و 30 مورد ‏‎PVC‎‏ بیژمینه کاردی ژمینه ‏‎RUN PAC‎‏ ‏

‏در 30 / 3 / 65 قطعه ‏‎ST‎‏ پائین افتاد، بیش از 40 ‏‎,PAC‎‏ ‏‎PVC‎‏ بیژمینه، ‏‏تری ژمینه، تعداد زیادی ‏‎ PAIR FUSION‎‎ ‎‎ BEAT‎‏ بطور متناوب قطعه کاهش که ایسکمی سایلنت طرح است. در نیمه شب ساعت شماطه‌ای پزشکان زنگ زده آقای دکتر‏‎ ‎‏پور مقدس مضطرب از خواب بلند و تصور می‌کند که زنگ خطر در ارتباط با حال بد حضرت امام زنگ زده، سراسیمه با عجله از‏‎ ‎‏طبقه فوقانی که محل سکونت پزشکان و محل گیرنده تله متری بود به طرف پله‌ها سرازیر می‌شود تا به خدمت حضرت امام عزیز‏‎ ‎‏برسد. پرستاران همیشه بیدار که در اطاق مشرف به پله‌ها در پشت دستگاه تله متری نشسته بودند متوجه اشتباه پزشک می‌شوند و‏‎ ‎‏ در پائین پله‌ها مانع وارد شدن آقای دکتر پور مقدس بداخل اطاق حضرت امام می‌شوند که در طبقه هم کف قرار داشت.‏

‏در 31 / 3 / 65 فاصله ‏‎PR‎‏ طولانی، قطعه ‏‎ST‎‏ پائین افتاده، بیش از 35 ‏‎BLOCK‎‏ ‏‎c PAC ‎‏ و بیش از 170 ‏‎PAC‎‏ و حدود‏‎ ‎‏160 ‏‎PVC‎‏ بیژمینه، تری ژمینه فیوژن بیت، اریتمی سینوسی، برادی کاردی سینوسی، خون جهت سطح دیگوگسین سرم فرستاده‏‎ ‎‏شد. پاراسیستول بیش از 20 مورد.‏

‏در 1 / 4 / 65 بیش از 170 مورد ‏‎PAC‎‏ و 130 مورد ‏‎PVC‎‏ بیژمینه، تری ژمینه، فیوژن بیت ‏‎PVC‎‏ پاراسیستول‏


‏در 2 / 4 / 65 بیش از 280 ‏‎PAC‎‏ و 220 مورد ‏‎PVC‎‏ بیژمینه، تری ژمینه ‏‎PAC BLOCK‎‏ + برادی کاردی سینوسی چند‏‎ ‎‏مورد قطعه ‏‎ST‎‏ پائین افتاد. (5ـ1 میلی متر)‏

‏در 3 / 4 / 65 چند مورد جانگشنال چند مورد قطعه ‏‎ST‎‏ پائین افتاد. (5 میلی متر) بیش از 120 مورد ‏‎PAC‎‏ و 100 مورد ‏‎PVC‎‎ ‎‏بیژمینه، تری ژمینه، بلوک درجه یک‏

‏در 4 / 4 / 65 بلوک درجه یک + بیش از 300 مورد ‏‎PAC‎‏ و ‏‎PVC BLOCK,PVC‎‏ اریتمی سینوسی، چند مورد قطعه ‏‎ST‎‎ ‎‏پائین افتاد، بیژمینه، تری ژمینه ‏‎POC c ABBERANCY‎

‏در 5 / 4 / 65 چند مورد پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، بیش از 600 مورد‏‎PAC ABBERANCY, PVC,‎‏  بیژمینه، کادری‏‎ ‎‏ژمینه‏

‏در 6 / 4 / 65 بیش از 200 مورد ‏‎PAC c BLOCK + PAC, PVC‎‏ تری ژمینه، بیژمینه + اریتمی سینوس‏

‏در 7 / 4 / 65 بیش از 300 مورد‏‎ PAC, PVC ‎‏بیژمینه، تری ژمینه، ‏‎PVC‎‏ مولتی فوکال، چند مورد پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ با‏‎ ‎‏کاهش تعداد ضربان اکستراسیستولها افزایش می‌یابد.‏

‏در 8 / 4 / 65 بیش از 300 ‏‎PVC‎‏ و 200 ‏‎ PAC‎‏ گاهی ‏‎PAC c ABBERANCY + NEAR R ONT‎‏ ‏‎ ‎‏حمله‌های ‏‎SVT‎‏ تری و بی ژمینه، چند مورد پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏در 9 / 4 / 65 بیش از 300 مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ + بیژمینه + تری ژمینه ‏‎PAC c BLOCK‎‏ + برادی کاردی سینوسی + ‏‎ ‎‎WANDRING PACEMAKER‎

‏در 10 / 4 / 65 حدود 230 مورد ‏‎PAC‎‏ و ‏‎PVC‎‏ + تری ژمینه، چند مورد قطعه ‏‎ST‎‏ پائین افتاد برادی کاردی سینوسی.‏

‏در 11 / 4 / 65 حدود 260 مورد ‏‎c BLOCK, PVC, PAC‎‏ ‏‎PAC‎‏ چند مورد قطعه ‏‎ST‎‏ پائین افتاد + تری و بی ژمینه‏‎ ‎‏ چند حمله + ‏‎SVT‎‏ یک حمله فیبریلاسیون دهلیزی سریع چند حمله برادی کاردی سینوسی‏

‏در 12 / 4 / 65 بیش از 500 مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ و بیژمینه و تری ژمینه، برادی کاردی سینوسی -‏‎ PAC c ABBERAN‎‎ ‎‎CY‎‏+ چند مورد پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏در 13 / 4 / 65 چند حمله ‏‎SVT‎‏، برادی کاردی سینوس موقع خواب + بیش از 300 مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ بیژمینه و تری‏‎ ‎‏ژمینه، ‏‎PAC c ABBERANCY + PAT‎‏ حمله فیبریلاسیون دهلیزی‏

‏در 14 / 4 / 65 حدود 250 مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ + بی وتری ژمینه‏

‏در 15 / 4 / 65 حدود 300 مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ بیژمینه + تری ژمینه برادی کاردی سینوسی‏

‏در 16 / 4 / 65 حدود 450 مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ بیژمینه + تری ژمینه برادی کاردی سینوسی‏

‏در 17 / 4 / 65 حدود 450 مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ بیژمینه، تری ژمینه ‏‎PVC‎‏ مولتی فوکال، کادری ژمینه‏

‏در 18 / 4 / 65 حدود 400 مورد ‏‎PAC c BLCCK PVC, PAC‎‏، تری ژمینه، بیژمینه. حمله‌های پائین افتادن قطعه‏‎ ‎‎ST‎

‏در 19 / 4 / 65 حدود 350 مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ مولتی فوکال و یونی فوکال، بیژمینه، تری ژمینه‏‎ ‎‏در 20 / 4 / 65 حدود 450 مورد ‏‎PVC, PAC‎‏، بی و تری ژمینه. حمله‌های پائین افتادن قطعه ‏‎PVC , PAC c‎‎ ‎‎BLOCK + ST‎‏ مولتی فوکال‏

‎ ‎

‏در 21 / 4 / 65 حدود 500 ‏‎PVC, PAC‎‏ و حمله‌های زودگذر ‏‎PAT‎‏ و بی و تری ژمینه، ‏‎PVC‎‏ پاراسیستول متعدد حمله‏‎ ‎‏‌های پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، فیوژن بیت‏

‏در 22 / 4 / 65 طولانی شدن ‏‎PR‎‏ بیش از 300 ‏‎PAC‎‏ و ‏‎PVC‎‏، حمله‌های پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، بی وتری ژمینه ‏‎PVC‎‎ ‎‏پاراسیستول، فیوژن بیت چند مورد، جانگشنال برادی کاردی سینوسی، حمله‌های زودگذر ‏‎PAT‎


‏در 23 / 4 / 65 بیش از 450 ‏‎PAC‎‏ و ‏‎PVC‎‏ بی ژمینه تری ژمینه ‏‎PAC c BLOCK‎‏، اریتمی سینوسی، برادی کاردی‏‎ ‎‏سینوسی، ‏‎ PVC‎‏ مولتی فوکال حمله‌های ‏‎PVC, SVT‎‏ پاراسیستول ‏‎PAC c ABBERANCY‎‏، ریتم جانگشنال. بلوک‏‎ ‎‏درجه یک. قطعه ‏‎ST‎‏  2 میلی متر پائین بمدت طولانی‏

‏در 24 / 4 / 65 بیش از 400 ‏‎PAC, PVC‎‏ بیژمینه، تری ژمینه، ‏‎PVC‎‏، مولتی و یونی فوکال، بلوک درجه یک‏

‏در 25 / 4 / 65 بیش از 400 ‏‎PVC, PAC‎‏ پاراسیستول، بی وتری ژمینه ‏‎WANDERING PACEMAKER‎‏، ‏‎ ‎‏حمله‌های پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ کمتر از 2 میلی متر. اکستراسیستول تری ژمینه ‏‎PAC‎‏ بصورت ‏‎ABBERATION‎

‏26 / 4 / 65 چند مورد برادی کاردی سینوسی حدود 400 ‏‎PAC‎‏ 1500 ‏‎PVC‎‏ اکستراسیستول بی ژمینه، تری ژمینه، چند مورد‏‎ ‎‏فیوژن بیت‏

‏27 / 4 / 65 چند مورد پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ حدود 300 ‏‎PAC‎‏ 100 ‏‎PVC‎‏ چند مورد ‏‎PAC‎‏ با بلوک و تأخیر هدایتی، ‏‎ ‎‏طولانی بودن ‏‎PR‎

‏چند مورد ریتم جانگشنال، اریتمی سینوسی ‏‎PVC, PAC c ABBERANCY‎‏ بی ژمینه، تری ژمینه، کادری ژمینه، ‏‎ ‎‎WANDERING PACEMAKER‎

‏28 / 4 / 65 ‏‎PVC‎‏ با بی ژمینه، تری ژمینه طولانی بودن فاصله ‏‎PR‎‏ پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ضربان جانگشنال‏

‏در موقع سخنرانی در حسینیه جماران چند مورد ‏‎PAC c ABBERANCY‎‏ + اریتمی سینوسی حدود 450 ‏‎PAC‎‏ و 50‏‎ ‎‏عدد ‏‎PVC‎

‏29 / 4 / 65 حدود 400 ‏‎PAC c ABBERANCY, PAC‎‏ و حدود 50 ‏‎PVC‎‏، بیژمینه، تری ژمینه، کاردی ژمینه، ‏‎ ‎‏اریتمی سینوسی‏

‏30 / 4 / 65 بندرت ‏‎PVC, PAC c DELAY CONDUCTION‎‏ بصورت بیژمینه حدود 300 ‏‎PAC‎‏ و 15 ‏‎PVC‎‏، ‏‎ ‎‏ریتم جانگشنال، بلوک درجه یک‏

‏31 / 4 / 65 چند مورد برادی کاردی سینوسی ‏‎PVC‎‏ بصورت بیژمینه ‏‎PAC c BLICCK‎‏ حمله تاکی کاردی بطن (‏‎VT‎‏)‏‎ ‎‏با هفت ضربان (ساعت 19 / 23) و یک مورد ‏‎ VT‎‏ در ساعت 2 / 1 صبح حدود 350 ‏‎PAC‎‏ و 30 ‏‎PVC‎‏.‏

‏1 / 5 / 65 حدود 200 ‏‎PAC‎‏ تعدادی ‏‎PAC c BLOCK‎‏ چندین مورد اکستراسیستول بطنی با بیژمینه، تری ژمینه، کادری‏‎ ‎‏ژمینه، چند مورد ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب بین 84ـ52 (موقع خواب برادی کاردی. تعدادی ـ ‏‎PAC c ABBE‎‎ ‎‏ - ‏‎RANCY‎‏، چند مورد ‏‎PAIRED PVC‎

‏2 / 5 / 65 چند مورد حمله‌های برادی کاردی سینوسی، ریتم ندال، ‏‎PVC‎‏ بصورت بیژمینه، تری ژمینه، کادری ژمینه حدود‏‎ ‎‏300 ‏‎PAC‎‏، چند مورد ‏‎PVC‎‏ بصورت ‏‎INTERPOLATED‎‏، یک حمله فیبریلاسیون دهلیزی (8 ضربه) چند مورد ‏‎PVC‎‎ ‎‏بصورت ‏‎FUSION BEAT‎

‏3 / 5 / 65 تعداد 300 ‏‎PAC‎‏ بندرت ‏‎PVC‎‏ ریتم ندال، ‏‎PVC‎‏ بصورت بیژمینه، تری ژمینه، کادری ژمینه، حمله‌های‏‎ ‎‏زودگذر ‏‎PAT‎‏ حمله‌های جانگشنال، موقع خواب برادی کاردی سینوسی حدود 42 در دقیقه، ‏‎PAC c BLOCK‎

‏4 / 5 / 65 چند مورد حمله‌های ‏‎PAT‎‏ حدود 200 مورد با‏‎ DELAYCONDUCTION, NON – CONDUC- ‎‎ ‎‎TION ABBERANCY‎‏ بندرت ‏‎PVC‎‏ بصورت ‏‎TRIGEMINY, BIGEMINY‎

‏5 / 5 / 65 حدود 300 مورد ‏‎PAC‎‏ بصورت ‏‎ABBERTION, DELYCONDUCION‎‏ چند مورد ‏‎PVC‎‏ بصورت‏‎ ‎‏بیژمینه، برادی کاردی سینوسی 52 بار در دقیقه در موقع خواب‏

‏6 / 5 / 65 تعداد ‏‎PAC‎‏ حدود 100 عدد، ‏‎PVC‎‏ نادر بصورت بیژمینه، گاهی برادی کاردی موقع خواب چند مورد ‏‎PAC c‎‎ ‎‎ABBERANCY‎


‎7‎‏ / 5 / 65 حدود تعداد 150 ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ابرنسی، گاهی برادی کاردی سینوسی، مواردی ‏‎PVC‎‏ بصورت بیژمینه، تری ژمینه، یک‏‎ ‎‏مورد ریتم ‏‎PAC‎‏ بصورت ‏‎CHAOTIC‎

‏8 / 5 / 65 حدود 200 ‏‎PAC‎‏ بصورت مجزا، پشت سر هم، چندین حمله ‏‎PVC‎‏ بصورت بیژمینه، تری ژمینه، ‏‎PAC‎‏ بصورت‏‎ ‎‎NON CONDUCION. ABBERANCY‎

‏9 / 5 / 65 حدود 100 مورد ‏‎PAC‎‏ بصورت ابرنسی، عدم هدایت حدود 20 مورد، ‏‎PVC‎‏ بصورت بیژمینه، مجزا‏

‏10 / 5 / 65 حدود 50 ‏‎PAC‎‏ 20 ‏‎PVC‎‏ بصورت بیژمینه و تری ژمینه‏

‏11 / 5 / 65 حدود 50 ‏‎PAC‎‏ 10 ‏‎PVC‎‏ یک حمله فیبریلاسیون دهلیزی چند حمله ‏‎NON CONDUCTED PAC c‎‎ ‎‎ABBERANCY‎‏، یک حمله ‏‎PAT‎

‏12 / 5 / 65 حدود 70 مورد ‏‎PAC‎‏ بصورت عدم هدایت، ابرنسی محدود ‏‎PVC‎

‏13 / 5 / 65 حدود 50 مورد ‏‎PAC‎‏ 20 مورد ‏‎PVC‎

‏14 / 5 / 65 حدود 60 ‏‎PAC‎‏ بصورت ابرنسی، عدم هدایتی، تنها ‏‎PAIRED PVC‎‏ بصورت بیژمینه، قطعه ‏‎ST‎‏ حدود 3‏‎ ‎‏میلی متر سقوط داشته.‏

‏15 / 5 / 65 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، اریتمی سینوسی، حدود 70 ‏‎PAC‎‏ بصورت ابرنسی، ‏‎PAIRED‎‏ عدم هدایتی یک حمله‏‎ ‎‏تاکی کاردی سینوسی موقت‏

‏16 / 5 / 65 یک حمله فیبریلاسیون دهلیزی، یک مورد ‏‎SLOW VT‎‏، حدود 100 ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد، بیژمینه، عدم‏‎ ‎‏هدایتی، ‏‎PVC‎‏ بصورت ‏‎INTERPOLATED‎

‏17 / 5 / 65 حدود 150 ‏‎PAC‎‏ بصورت مجزا، عدم هدایتی ‏‎SLOW ATRIA TACHYCARDIA‎‏ ریتم جانگشنال، ‏‎ ‎‏ریتم برادی کاردی سینوسی‏‎.‎‏ تعداد ضربان قلب بین 90 - 55، حدود 25 ‏‎PVC‎‏ بصورت بیژمینه ‏

‏حدود 20 بصورت بیژمینه‏

‏18 / 5 / 65 حدود 150 ‏‎PAC‎‏ بصور عدم هدایت، تأخیر در هدایت، ابریشن + ریتم جانگشنال ‏‎PAC c PAIRED‎‏، ‏‎ ‎‏حدود 100 > ‏‎PAC‎‏ بصور بی ژمینه، تری ژمینه، تک تک، اریتمی سینوسی‏

‏19 / 5 / 65 حدود 100 ‏‎PAC‎‏ بصور ابریشن، بلوک، تأخیر هدایت، ‏‎PAIRED‎‏ و مجزا حدود 15 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد‏‎ ‎‏بیژمینه، اریتمی سینوسی ـ برادی کاردی سینوسی‏

‏20 / 5 / 65 حدود 10 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد بیژمینه، ‏‎FUSION BEAT‎‏ حدود 50 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، ‏‎PAIRED‎‏ ابریشن‏‎ ‎‏21 / 5 / 65 حدود 100 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد گاهی ابریشن و ‏‎PAIRED‎‏، حدود 15 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد بیژمینه و ‏‎FU‎‏  ‏‎ ‎‎SION BEAT‎

‏22 / 5 / 65 حدود 150 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد ‏‎PAIRED‎‏، گاهی ریتم جانگشنال. ‏‎PVC‎‏ نادر.‏

‏23 / 5 / 65 حدود 150 ‏‎PAC‎‏، بصور منفرد ابریشن ‏‎PAIRED‎‏ حدود 20 ‏‎PVC‎‏ بصور بیژمینه منفرد.‏

‏24 / 5 / 65 حدود 50 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد و ابریشن‏

‏25 / 5 / 65 حدود 80 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد ابریشن. عدم هدایت حدود 25 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد. بیژمینه پائین افتادن قطعه‏‎ ‎‏ ‏‎ST‎‏ در چند مورد بمقدار 2 میلی متر‏

‏26 / 5 / 65 حدود 120 ‏‎ PVC ‎‏بصور منفرد ابریشن‏‎PAIRED ‎‏ ، حدود20‏‎ PVC ‎‏ بصور منفرد بیژمینه، تری ژمینه - ‏‎ FU‎‏ - ‏‎ ‎‎SION BEAT‎‏  پایین افتادن قطعه‏‎ST‎‏ بمقدار 3 - 2 میلی متر چند مورد ریتم جانگشنال ‏

‏27 / 5 / 65 مراحل مختلف از پائین افتادن قطعه ‏‎PAC,ST‎‏ بصور تک تک و یا با بلوک، تأخیر در هدایت ریتم جانگشنال‏‎ ‎

‏ در مراحل متعدد اریتمی سینوسی، چند مورد ‏‎PAC‎‏ با ابریشن حدود 60 ‏‎PAC‎‏ بندرت ‏‎PVC‎

‏28 / 5 / 65 چند مرحله سقوط ‏‎T‎‏ قطعه ‏‎ST‎‏ بیش از 2 میلی متر حدود 100 ‏‎PAC‎‏ با بلوک، تأخیر در هدایت، ابریش حدود‏‎ ‎‏20 ‏‎PVC‎‏ منفرد بیژمینه 29 / 5 / 65 حدود 40 ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ابریشن. منفرد متعدد، قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد پائین‌تر از 2 میلی‏‎ ‎‏متر، حدود 15 ‏‎PVC‎‏ بصورت منفرد متعدد‏

‏30 / 5 / 65 حدود 100 ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ابریشن، منفرد، متعدد در چند مورد قطعه ‏‎ST‎‏ پائین‌تر از خط ایزوالکتریک، ‏‎PVC‎‎ ‎‏بندرت‏

‏31 / 5 / 65 حدود 40 ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ابریشن، ‏‎PVC‎‏ بصورت بیژمینه ‏‎PAIRED‎‏ قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد پائین‌تر از یک‏‎ ‎‏میلی متر سقوط، چند مورد در ریتم جانگشنال.‏

‏1 / 6 / 65 حدود 80 ‏‎PAC‎‏ با بلوک و ابریشن و تأخیر هدایتی، حدود 15 ‏‎PVC‎‏ بصورت منفرد و فیوژن بیت بیژمینه، تری‏‎ ‎‏ژمینه چند مورد قطعه ‏‎ST‎‏ پائین تر از خط ایزوالکتریک، چند مورد ریتم جانگشنال‏

‏2 / 6 / 65 حدود 150 ‏‎PAC‎‏ با بلوک و ابریشن، در صبح حضرت امام عزیز 38 دقیقه صحبت کردند در طول سخنرانی 3‏‎ ‎‏عدد ‏‎PAC‎‏ داشتند، در شب هنگام در ساعت 21 که حضرت امام سخنرانی خودشان را از طریق تلویزیون گوش می‌دادند 116‏‎ ‎‏عدد ‏‎PAC‎‏ و 38 دقیقه داشتند که قابل توجیه نبوده است. تعداد معدودی ‏‎PVC‎‏ بصورت منفرد و بیژمینه.‏

‏3 / 6 / 65 تعداد 80 ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد، پشت سر هم، ابریشن. چند مورد ‏‎PVC‎‏، حمله‌های اریتمی سینوسی، پائین‏‎ ‎‏افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ حدود 2 میلی متر.‏

‏4 / 6 / 65 حدود 40 ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، منفرد پشت سر هم، چند ‏‎PVC‎‏ بصورت بی ژمینه منفرد. پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ‏‎ ‎‏اریتمی سینوسی، ریتم‌های جانگشنال، چند مورد موج ‏‎P‎‏ بشکل ‏‎BIPHASIC‎

‏5 / 6 / 65 حدود 50 ‏‎PAC‎‏ بصور ابریشن منفرد پشت سر هم ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد، بیژمینه، چند حمله پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‎ ‎‏بمقدار 3 – 2 میلی متر، چند حمله اریتمی سینوسی.‏

‏6 / 6 / 65 حدود 100 ‏‎PAC‎‏ بصور ابریشن، منفرد، پشت سر هم، پائین افتادن قطعه ‏‎ST ‎‏حدود میلی متر بمدت چند دقیقه، ‏‎ ‎‏ چند مورد ‏‎PVC‎‏ بصورت منفرد، بیژمینه‏

‏7 / 6 / 65 حدود 150 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، ابریشن، بلوک، تأخیر هدایتی. پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ بمقدار 3 و 2 میلی متر، ‏‎ ‎‏چند حمله ریتم جانگشنال.‏

‏8 / 6 / 65 حدود 140 ‏‎PAC‎‏ بصور ابریشن، بلوک. حدود 15 ‏‎PVC‎‏ بصورت منفرد، بیژمینه، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ حدود‏‎ ‎‏3ـ2 میلی متر.‏

‏9 / 6 / 65 حدود 120 ‏‎PAC‎‏ بصور وقفه هدایتی، بلوک، ابریشن، حدود 25 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد، متعدد، بیژمینه، پائین افتادن‏‎ ‎‏قطعه ‏‎ST‎‏ حدود 3ـ2 میلی متر در چند مرحله بمدت طولانی.‏

‏10 / 6 / 65 حدود 80 ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ابریشن، منفرد، متعدد، چند حمله فیبریلاسیون دهلیزی، حدود 20 مورد ‏‎PVC‎‏ بصور‏‎ ‎‏منفرد، بیژمینه، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ بمقدار 2 میلی متر بمدت طولانی و چند مورد ریتم جانگشنال‏

‏11 / 6 / 65 حدود 90 ‏‎PAC‎‏ بصور ابریشن، منفرد، گاهی ریتم جانگشنال، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد بمدت‏‎ ‎‏طولانی بمقدار 3ـ1 میلی متر.‏

‏12 / 6 / 65 حدود 180 ‏‎PAC‎‏ بصو ابریشن، بلوک تأخیر هدایتی، چند حمله ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد بیژمینه. پائین افتادن قطعه‏‎ ‎‎ST‎‏ بمقدار 2ـ1 میلی متر در چند مورد.‏

‏13 / 6 / 65 معدود ‏‎PVC‎‏ بصورت ‏‎FUSION BEAT‎‏ حدود 80 ‏‎PAC‎‏ بصورت بیژمینه و منفرد، چند مورد فیبریلاسیون‏‎ ‎


‏دهلیزی با بلوک و تأخیر هدایتی‏

‏14 / 6 / 65 حدود 50 ‏‎PAC‎‏ با بلوک، تأخیر هدایتی معدود ‏‎PVC‎‏، یک مورد جانگشنال.‏

‏15 / 6 / 65 حدود 100 ‏‎PAC‎‏ بصور بلوک، تأخیر هدایتی، منفرد بیژمینه حدود 40 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد، بیژمینه، تری ژمینه، ‏‎ ‎‏پاراسیستول اریتمی سینوسی ‏‎PVC‎‏ بصورت ‏‎FUSION BEAT‎

‏16 / 6 / 65 حدود 100 ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد، تأخیر هدایتی، بلوک حدود 50 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد، بیژمینه ‏‎FUSION‎‎ ‎‎BEAT‎‏ پاراسیستول، کادری ژمینه‏

‏17 / 6 / 65 حدود 90 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، تأخیر هدایتی، بلوک ‏‎PAIRED‎‏ حدود 40 ‏‎PVC‎‏ بصورت پاراسیستول منفرد، ‏‎ ‎‏بیژمینه‏

‏18 / 6 / 65 حدود 200 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، بیژمینه بلوک حدود 150 ‏‎PVC‎‏ منفرد، بیژمینه، پاراسیستول‏

‏19 / 6 / 65 حدود 120 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، بیژمینه بلوک ‏‎RUN PAC‎‏، جانگشنال، حدود 60 ‏‎PAC‎‏ بصور بیژمینه، منفرد‏‎ ‎‎FUSION‎

‏20 / 6 / 65 حدود 80 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، و عدم هدایت جانگشنال حدود 50 ‏‎PVC‎‏ بصور پاراسیستول، ‏‎FUSION‎‏، تری ژمینه.‏‎ ‎‏21 / 6 / 65 حدود 50 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، با بلوک، تأخیر هدایتی و 40 ‏‎PVC‎‏ بصور پاراسیستول، تری ژمینه، کادری ژمینه ‏‎ ‎‎INTERPOLATED‎

‏22 / 6 / 65 حدود 60 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد بلوک، تأخیر هدایتی و حدود 60 ‏‎PVC‎‏ بصور پاراسیستول بیژمینه، تری ژمینه، ‏‎ ‎‏کادری ژمینه.‏

‏23 / 6 / 65 حدود 50 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد و بلوک حدود 80 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد، پاراسیستول، بیژمینه، تری ژمینه و کادری‏‎ ‎‏ژمینه، یک حمله فیبریلاسیون دهلیزی‏

‏24 / 6 / 65 حدود 70 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد و تأخیر هدایتی و بلوک. حدود 40 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد پاراسیستول، بیژمینه کادری‏‎ ‎‏ژمینه، چند حمله جانگشنال.‏

‏25 / 6 / 65 حدود 80 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، تأخیر هدایتی، بلوک، حمله‌های فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد 50 ‏‎PVC‎‏ بصور‏‎ ‎‏منفرد، بیژمینه، تری ژمینه‏

‏26 / 6 / 65 حدود 60 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، تأخیر هدایتی، بلوک، حمله‌های فیبریلاسیون دهلیزی، با ابریشن حدود 20 بصور‏‎ ‎‏منفرد، پاراسیستول‏

‏27 / 6 / 65 حدود 70 ‏‎PAC‎‏ بصور تأخیر هدایتی، بلوک، منفرد حدود 60 ‏‎PVC‎‏ بصور پاراسیستول، منفرد، ‏‎PAIRED‎

‏28 / 6 / 65 حدود 150 ‏‎PAC‎‏ بصور تأخیر هدایتی، بلوک، منفرد حدود 400 ‏‎PVC‎‏ بصور پاراسیستول، منفرد ‏‎PAC c‎‎ ‎‎ ABBERANCY‎

‏29 / 6 / 65 حدود 200 ‏‎PAC‎‏ بصور تأخیر هدایتی، بلوک، منفرد، ابریشن حدود 130 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد ‏‎FUSION‎‏، ‏‎ ‎‏بیژمینه، تری ژمینه، کادری ژمینه.‏

‏30 / 6 / 65 حدود 1700 ‏‎PAC‎‏ بصور تأخیر هدایتی، بلوک، منفرد، ابریشن حدود 2250 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد، بیژمینه، تری‏‎ ‎‏ژمینه، ریتم جانگشنال.‏

‏31 / 6 / 65 حدود 800 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، تأخیر هدایتی، ابریشن حدود  1200 ‏‎PVC‎‏ بصور بیژمینه، تری ژمینه، منفرد‏

‏1 / 7 / 65 ساعت 23 / 1 صبح ‏‎PARASYSTOLIC V.T‎‏ بمدت 5 دقیقه که با تزریق داخل وریدی 3 دوز 50 میلی‏‎ ‎‏گرم گزیلوکائین و انیفوژن 2 میلی گرم در دقیقه گزیلوکائین متوقف شد. حضرت امام عزیز در طول تاکی کادری بطنی هیچگونه‏‎ ‎


‏ناراحتی و شکایتی نداشتند و تاکی کاردی توسط برادران تیم پزشکی بوسیله تله متری مشخص شد و سریعاً حضور امام عزیز‏‎ ‎‏رسیدند. سطح هوشیاری طبیعی.‏

‏در ساعت 48 / 4 صبح مجدداً ‏‎PARASYSTOLIC V.T‎‏ که با گزیلوکائین وریدی 50 میلی گرم سه دوز متوالی و‏‎ ‎‏سرم وریدی اکسیژن ـ استراحت مطلق درمان شد در این مرحله در ابتدا حضرت امام شکایتی نداشته ولی بعد از مدتی احساس‏‎ ‎‏ضعف داشتند. حدود تعداد 500 ‏‎PAC, PVC‎‏ فیوژن بیت، بیژمینه، تری ژمینه، کادری ژمینه.‏

‏2 / 7 / 65 حدود ‏‎PAC, PVC‎‏ بیژمینه و تری ژمینه، نیترو گلسیرین وریدی با قطرات کمتر ادامه دارد.‏

‏3 / 7 / 65 از تعداد ‏‎PAC, PVC‎‏ بشدت کاسته شده در ساعت 40 / 1 صبح بعلت خارج شدن آنژیوکت از رگ و عدم‏‎ ‎‏ضرورت سرم و گزیلوکائین هر دو قطع شد. در طول روز مجدداً تعداد بیژمینه، تری ژمینه، ایفوژن بیت ـ ‏‎PAC c ABBE‎‏  ‏‎ ‎‎RANCY‎‏، اریتمی سینوسی ظاهر شد.‏

‏4 / 7 / 65 حدود 60 ‏‎PAC c ABBERANCY, PAC, PVC‎‏، بیژمینه، تری ژمینه، فیوژن بیت.‏

‏5 / 7 / 65 حدود 40 ‏‎PAC c BLOCK, PAC c ABBERANCY, PAC PVC‎‏، اریتمی سینوسی، مدتی موج ‏‎P‎‎ ‎‏نوار قلبی روی تله مانیتورینگ ‏‎BIPHASIC‎‏ نشان داد.‏

‏6 / 7 / 65 اریتمی سینوسی حدود 50 ‏‎PAC‎‏ بصور بلوک، ابریشن حدود 20 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد، بیژمینه، حمله‌های کوتاه‏‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی چند مورد ‏‎P‎‏ بی فاز یک طولانی شدن ‏‎PR‎‏ بیش از 32% ثانیه.‏

‏7 / 7 / 65 حدود 60 ‏‎PAC‎‏ بصور ابریشن، بلوک، معدود‏

‏8 / 7 / 65 حدود 40 ‏‎PAC‎‏ بصور تأخیر در هدایت، ابریشن حدود 15 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد. بیژمینه، تری ژمینه، ‏‎P‎‏ بصورت بی‏‎ ‎‏فیزیک.‏

‏9 / 7 / 65 چند مورد ریتم جانگشنال حدود 40 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، ابریشن، حدود 15 ‏‎ PVC‎‏بصورت منفرد‏

‏10 / 7 / 65 حدود 40 ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد و ابریشن و بیژمینه، حدود 20 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد، موج ‏‎P‎‏ بی فیزیک‏

‏11 / 7 / 65 حدود 30 ‏‎PAC‎‏ فاصله 23% = ‏‎PR‎‏ معدود ‏‎PVC‎

‏12 / 7 / 65 فاصله ‏‎PR‎‏ طولانی و حدود 24% ثانیه حدود 30 ‏‎PAC‎‏ 10 ‏‎PVC‎‏، یک حمله فیبریلاسیون دهلیزی‏

‏13 / 7 / 65 حدود 40 ‏‎PAC‎‏ و ‏‎25 ‎‏ ‏‎PVC‎‏، فاصله طولانی = 21% ثانیه‏

‏14 / 7 / 65 حدود 30 ‏‎PAC‎ ‏و 20‏ ‎PVC‎‏ فاصله ‏‎PR‎‏ طولانی و به 26% ثانیه‏

‏15 / 7 / 65 حدود 25 ‏‎PAC‎‏ و 10 ‏‎PVC‎

‏16 / 7 / 65 نوار موقع استراحت الترنانس الکتریکی نشان داد. حدود 45 ‏‎PAC‎

‏17 / 7 / 65 حمله‌های ریتم جانگشنال حدود 60 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد. تأخیر در هدایت و بصورت بلوک، گاهی برادی کادری‏‎ ‎‏ سینوسی.‏

‏18 / 7 / 65 طولانی بودن ‏‎PR‎‏ حتی به 24% ثانیه حدود 30 ‏‎C‎‏ ‏‎ PA‎

‏19 / 7 / 65 حدود 40 ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ابریشن، الترنانس التکریکی در روی نوار بمدت چند دقیقه در مراحل متفاوت، 24%‏‎ ‎‏ثانیه = ‏‎PR‎

‏20 / 7 / 65 حدود 30 ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ابریشن، 24% ثانیه = ‏‎PR‎

‏21 / 7 / 65 حدود 120 ‏‎PAC‎‏ بصورت بلوک، تأخیر در هدایت امواج ‏‎P‎‏ باشکال مختلف، درد نقطه‌ای قفسه صدری در‏‎ ‎‏ ساعت 19:45 بعدازظهر سبب ناراحتی حضرت امام عزیز شد. ابتدا با گذاشتن نیتروگلیسرین زیر زبانی و چون مؤثر واقع نشد .‏‎ ‎‏با برقراری سرم وریدی نیتروگلیسرین از راه ورید شروع شد (5 میلی گرم = 5000 میکرو گرم داخل 100 سی سی سرم قندی‏‎ ‎

‏ میکروست در هر دقیقه به ترتیب 5 قطره ‏‏ 8 قطره ‏‏ 13 قطره ‏‏ 15 قطره ‏‏ 18 قطره ‏‏ با کنترل فشار خون انفوزیون شد.‏‎ ‎‏نوار قلبی تغییر جدیدی در قطعه ‏‎ST‎‏ و ‏‎T‎‏ نشان نداد. بعد از برطرف شدن درد قفسه صدری بتدریج بر تعداد ‏‎PAC‎‏ اضافه شد. در‏‎ ‎‏طول روز حدود 150 ‏‎PAC‎‏ بصورتهای بلوک و تأخیر در هدایت.‏

‏22 / 7 / 65 سرم قندی حاوی نیتروگلیسرین ادامه داشت در ساعت 20 / 8 صبح تعداد قطره به 12 قطره کاهش یافت، با‏‎ ‎‏کاهش تعداد قطرات سرم نیتروگلیسرین بر تعداد ‏‎PAC‎‏ اضافه شد. در ساعت 38 / 9 دقیقه مجدداً درد قفسه صدری باعث ناراحتی‏‎ ‎‏حضرت امام عزیز شد با افزایش تعداد قطرات نیتروگلیسرین به تعداد 15 قطره در دقیقه درد کاهش و سپس برطرف شد و از تعداد‏‎ ‎‎PAC‎‏ نیز کاسته شد. در ساعت یک بعدازظهر تعداد قطرات سرم نیتروگلیسرین به 8 قطره کاهش پیدا کرد. فاصله 24% ثانیه = ‏‎PR‎‏،‏‎ ‎‏قطعه ‏‎ST‎‏ در نوار قلبی تا 2 میلی متر سقوط نشان می‌دهد. با وجود ادامه سرم نیتروگلیسرین تعداد نسبتاً زیاد حدود 120 ‏‎PAC‎‎ ‎‏بصور ‏‎RUN PAC‎‏، تأخیر در هدایت، بلوک ادامه داشت.‏

‏23 / 7 / 65 نیتروگلیسرین وریدی بمقدار 5 قطره در دقیقه ادامه دارد. حدود 40 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، بلوک، تأخیر در هدایت.‏‎ ‎‏در ساعت 20 / 4 دقیقه بعدازظهر سرم قطع شد.‏

‏24 / 7 / 65 قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد پائین افتاد، حدود 50 مورد ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، تأخیر هدایتی، ابریشن، چند حمله ریتم‏‎ ‎‏جانگشنال، حدود 40 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد بیژمینه، تری ژمینه فاصله 24% ثانیه = ‏‎PR‎

‏25 / 7 / 65 معدود ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، بلوک، تأخیر هدایتی، معدود ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد بیژمینه‏

‏26 / 7 / 65 معدود ‏‎PAC‎‏ بصور منفی و بلوک، معدود ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد و بیژمینه، بلوک درجه یک موقع خواب، ثانیه‏‎ ‎‏24% = ‏‎PR‎‏ که با افزایش ضربان برطرف می‌شد.‏

‏27 / 7 / 65 ثانیه 24% = ‏‎PR‎‏ معدود ‏‎PAC‎‏، معدود ‏‎PVC‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ از ساعت شش و سی دقیقه بعدازظهر تا هفت‏‎ ‎‏بعدازظهر پائین افتاد.‏

‏28 / 7 / 65 تعداد ‏‎PAC‎‏ حدود 80، تعداد ‏‎PVC‎‏ حدود 30، فاصله ثانیه 24% = ‏‎PR‎

‏29 / 7 / 65 حدود 50 ‏‎PAC‎‏، حدود 15 ‏‎PVC‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مرحله پائین افتاد.‏

‏30 / 7 / 65 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏ چند حمله جانگشنال.‏

‏1 / 8 / 65 بسیار معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، یک حمله ایزوریتمیک بمدت 9 دقیقه‏

‏2 / 8 / 65 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، حضرت امام عزیز احساس گرما، تب داشتند درجه حرارت دهانی 37 درجه سانتی گراد‏‎ ‎‏نشان داد.‏

‏3 / 8 / 65 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، بصورت ‏‎FUSION BEAT‎‏، درجه حرارت دهانی 37 درجه سانتی گراد؛ بمدت 5 دقیقه‏‎ ‎‎PAC‎‏ با ابریشن ادامه، بمدت 10 دقیقه یک حمله تاکی کاردی فوق بطنی، یک حمله ‏‎SVT‎‏ با 9 ضربان.‏

‏4 / 8 / 65 تعداد ‏‎PAC‎‏  نسبت به روزهای قبل افزایش یافت. در حال استراحت بیشتر، در حال فعالیت کمتر، تعدادی بصورت‏‎ ‎‏تری ژمینه و حمله‌هایی بصورت جانگشنال. حضرت امام احساس درد در قفسه صدری داشتند که نوار قلبی نکته جدید نشان نمی‏‎ ‎‏داد و درد با نیتروگلیسرین زیر زبانی بهبود یافت.‏

‏5 / 8 / 65 حدود 300 ‏‎PAC‎‏ و حدود 10 ‏‎PVC‎‏ بصور ‏‎PAIRED‎‏، تری ژمینه، حمله‌هایی بصورت جانگشنال، فاصله‏‎ ‎‏ثانیه 24% = ‏‎PR‎‏ موقع خواب‏

‏6 / 8 / 65 حدود 160 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد بلوک، معدود ‏‎PVC‎‏ حمله‌های جانگشنال. موقع خواب ثانیه 24% = ‏‎PR‎‏، یک‏‎ ‎‏حمله فیبریلاسیون دهلیزی.‏

‏7 / 8 / 65 بالا رفتن قطعه ‏‎ST‎‏ بمقدار یک میلی متر، امواج ‏‎P‎‏ گاهی بصورت بیفاز یک. حدود 180 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، بلوک، ‏‎ ‎

‏حدود 50 ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد، بیژمینه ‏‎FUSION BEAT‎‏ ریتم جانگشنال.‏

‏8 / 8 / 65 بمدت 32 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، حمله‌های جانگشنال، حمله‌های دیگر ایزوریتمیک بمدت 6 دقیقه و 8‏‎ ‎‏دقیقه، حمله دیگر ریتم ایزوریتمیک بمدت 48 دقیقه، حدود 300  ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، ابریشن، بلوک، امواج ‏‎T‎‏ در بعضی مواقع‏‎ ‎‏منفی می‌شد.‏

‏9 / 8 / 65 حدود 60 ‏‎PAC‎‏ بصور بلوک، تأخیر هدایتی، بیژمینه، ثانیه 24% = ‏‎PR‎‏، حمله‌های فیبریلاسیون دهلیزی‏

‏10 / 8 / 65 حدود 30 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، بیژمینه، بلوک، تأخیر هدایتی‏

‏11 / 8 / 65 گاهی ریتم اریتمی سینوسی، حمله‌های جانگشنال. ایزوریتمیک بمدت طولانی (14 دقیقه)، فاصله ثانیه‏‎ ‎‏24% = ‏‎PR‎‏، حدود 50 ‏‎PAC‎‏ بصور تأخیر هدایتی، (رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ص)‏

‏12 / 8 / 65 موارد متعدد طولانی ‏‎PR‎‏، حدود 40 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، بلوک، تأخیر هدایتی، معدود ‏‎PVC‎‏ بصور‏‎ ‎‏منفرد، فیوژن، بیژمینه، ثانیه 24% = ‏‎PR‎

‏13 / 8 / 65 ریتم ایزوریتمیک بمدت طولانی: چند دقیقه‌ای، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ بمقدار 3ـ2 میلی متر بمدت چند دقیقه، ‏‎ ‎‏ولی بدون درد، داروها بمقدار کافی و دوز بالا ادامه دارد. در ساعت 30 / 8 بعدازظهر حضرت امام عزیز احساس درد قفسه صدری‏‎ ‎‏داشتند. نوار قلبی نشانه ایسکمی قلبی بود. قطعه ‏‎ST‎‏ 2 میلی پائین تر از خط ایزوالکتریک، سرم قندی + نیتروگلیسرین از راه ورید‏‎ ‎‏ادامه پیدا کرد. (150 میکرو گرم در دقیقه).‏

‏14 / 8 / 65 نیتروگلیسرین وریدی از روز قبل ادامه دارد. گاه گاه ‏‎PAC‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ در اکثر موارد پائین‌تر از خط‏‎ ‎‏ایزوالکتریک، ‏‎PAC‎‏ بصورت ابریشن، فاصله ‏‎PR‎‏ طولانی (ثانیه 24%). نوار قلبی گرفته شد. حدود 100 مورد ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، ‏‎ ‎‏بلوک‏

‏15 / 8 / 65 سرم نیتروگلیسرین وریدی ادامه دارد (166 میکرو گرم در دقیقه، ریتم جانگشنال طولانی ‏‎PVC‎‏ بصور‏‎ ‎‏اینتروپولیتد، یک حمله بعد 40 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، حمله بعد 19 دقیقه، بعلت عدم درد قفسه صدری و بهتر بودن وضع‏‎ ‎‏نوار قلبی بتدریج از تعداد قطرات نیتروگلیسرین تزریقی کاسته شد و در ساعت 7 بعدازظهر قطع شد.‏

‏16 / 8 / 65 چند حمله انفکاک دهلیزی بطنی، برادی کاردی سینوسی موقع خواب، ریتم ایزوریتمیک در یک مرحله 35 دقیقه‏‎ ‎‏طول کشید. فاصله ‏‎PR‎‏ طولانی، ثانیه 24% = ‏‎PR‎

‏17 / 8 / 65 چند حمله طولانی مدت ایزوریتمیک (چند دقیقه‌ای) ثانیه 24% = ‏‎PR‎‏، ‏‎PAC‎‏‌های متعدد.‏

‏18 / 8 / 65 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎PAC, ST‎‏ بصورت ‏‎BIGEMINY‎‏، ریتم جانگشنال‏

‏19 / 8 / 65 چند مورد بلوک درجه یک، ثانیه 26% = ‏‎PR‎‏، چندین ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد، بیژمینه، یک مورد ثانیه 28% = ‏‎PR‎‎ ‎‏20 / 8 / 65 چند مورد ‏‎PAC‎‏، ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، چند مورد ‏‎PVC‎‏ بصورت بیژمینه‏

‏21 / 8 / 65 تعداد زیادی ریتم ایزوریتمیک زودگذر که بدنبال یک ‏‎PAC‎‏ بود. فاصله ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏ موقع خواب و در‏‎ ‎‏بیداری ثانیه 24% = ‏‎PR‎

‏22 / 8 / 65 چند مورد ریتم جانگشنال موقع خواب، ثانیه 26% = ‏‎PR‎‏ یک مورد بلوک درجه دو و نکه باخ زودگذر‏

‏23 / 8 / 65 چند مورد ‏‎PVC‎‏ ثانیه 28% = ‏‎PR‎

‏24 / 8 / 65 بندرت ‏‎PAC‎‏ مواقع خواب ثانیه 24% = ‏‎PR‎‏، حمله‌های زودگذر ریتم ایزوریتمیک. چند مورد ریتم جانگشنال‏‎ ‎‏زودگذر‏

‏25 / 8 / 65 چند مورد ‏‎PAC‎‏، فاصله ثانیه 24% = ‏‎PR‎‏ چند مورد جانگشنال، چند مورد ‏‎PVC‎‏ در ساعت 55 / 8 حضرت امام‏‎ ‎‏عزیز زنگ زدند و اظهار داشتند. در قفسه صدری درد دارند. فوری نیتروگلیسرین زیر زبانی گذاشته شد (دو عدد) و از طریق ماسک‏‎ ‎

‏اکسیژن تجویز شد. الکتروکاردیو گرام تغییر نشان نداد. درد قفسه صدری بعد از نیتروگلیسرین برطرف و معاینه کلینیکی نکته مرضی‏‎ ‎‏جدیدی نشان نداد.‏

‏26 / 8 / 65 حمله‌های برادری کاردی سینوسی، فاصله ‏‎PR‎‏ بین 26% ـ 24% ثانیه، تعدادی ‏‎PAC‎‏، موقع خواب ثانیه‏‎ ‎‏28% = ‏‎PR‎‏، معدود ‏‎PAC‎

‏27 / 8 / 65 بندرت ‏‎PAC‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ پائین تر از خط ایزوالکتریک، فاصله ‏‎QRS‎‏ پهن تر از قبل، فاصله ثانیه 26% = ‏‎PR‎‎ ‎‎PVC‎‏ + فیوژیون بیت‏

‏28 / 8 / 65 انواع اریتمی‌ها مجدداً ظاهر و زیاد شد. ‏‎PVC, PAC‎‏ ریتم جانگشنال. طولانی شدن ‏‎PR‎‏ ثانیه 28% = ‏‎PR‎

‏29 / 8 / 65 میلاد مبارک حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، فاصله ‏‎PR‎‎ ‎‏ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏ موقع خواب، تعدادی ریتم جانگشنال.‏

‏30 / 8 / 65 اریتمی‌ها مجدداً افزایش یافت. ‏‎PAC‎‏ ریتم جانگشنال ‏‎PVC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، فاصله ثانیه 26% = ‏‎R‎

‏1 / 9 / 65 تعداد کمی از انواع اریتمی‌ها ظاهر شد.، ‏‎PVC, PAC‎‏ جانگشنال. قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد پائین افتاد. ثانیه‏‎ ‎‎26‎‏% = ‏‎PR‎

‏2 / 9 / 65 تعداد ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال ریتم ایزوریتمیک ‏‎PVC‎‏ همراه با ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ که در موقع فعالیت‏‎ ‎‏ظاهر می‌شد، ‏‎PAC‎‏ همراه با بلوک.‏

‏3 / 9 / 65 ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ موقع فعالیت برادی کاردی سینوسی موقع خواب، ‏‎ ‎‏فاصله ثانیه 28% = ‏‎PR‎

‏4 / 9 / 65 افزایش ‏‎PAC‎‏ بخصوص موقع فعالیت، ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی، طولانی شدن فاصله ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، بالا افتادن‏‎ ‎‏قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد.‏

‏5 / 9 / 65 ریتم جانگشنال بمدت چند دقیقه، در چند مرحله ‏‎PAC‎‏‌های مکرر و پشت سر هم در چند مورد. بی فیزیک شدن‏‎ ‎‏موج ‏‎P‎

‏6 / 9 / 65 ریتم ایزوریتمیک و جانگشنال بصور متناوب، ‏‎PAC‎‏ در چندین مرحله که اکثراً موقع فعالیت بدنی حضرت امام‏‎ ‎‏عزیز بود. در چندین مورد قطعه ‏‎ST‎‏ بالاتر از خط ایزوالکتریک، طولانی شدن فاصله ‏‎PR‎

‏7 / 9 / 65 بالات رفتن قطعه ‏‎PAC, ST‎‏‌های مکرر، ریتم جانگشنال در چند مورد. فاصله ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، اریتمی سینوسی و‏‎ ‎‏چند مورد ‏‎FUSION BEAT‎

‏8 / 9 / 65 چندین مورد اریتمی بصور ‏‎PVC, PAC‎‏، فاصله ثانیه 28% = ‏‎PR‎

‏9 / 9 / 65 تعداد زیادی ‏‎PVC, PAC‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ در ساعت 22: 16 بمقدار 3ـ2 میلی متر بمدت 13 دقیقه پائین افتاد ثانیه‏‎ ‎‎28‎‏% = ‏‎PR‎

‏10 / 9 / 65 ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی. ریتم جانگشنال. ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ثانیه 28% = ‏‎PR‎

‏11 / 9 / 65 اریتمی، بصور ‏‎PVC, PAC‎‏، جانگشنال، ایزوریتمیک:‏

‏12 / 9 / 65 ‏‎PAC‎‏ با طولانی شدن هدایتی، بلوک. افزایش تعداد اریتمی‌ها نسبت به روز قبل، ریتم جانگشنال ایزوریتمیک‏‎ ‎‏13 / 9 / 65 اریتمی بصورت ‏‎PVC, PAC‎‏ جانگشنال ایزوریتمیک. طولانی شدن زمان هدایتی ‏‎PAC‎‏ و گاهی بلوک‏

‏14 / 9 / 65 ‏‎PVC, PAC‎‏، بتعداد نسبتاً زیاد ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ‏‎PVC‎‏ بصورت ‏‎FUSION BEAT‎

‏15 / 9 / 65 تعداد زیادی ‏‎PVC, PAC‎‏ بصور ‏‎PAC c ABBERRATION‎‏ بلوک، طولانی شدن فاصله ‏‎PR‎‏، بلوک‏‎ ‎‏درجه یک.‏


‎16‎‏ / 9 / 65 طولانی شدن ‏‎PR‎‏ ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، تعدادی ‏‎PVC, PAC‎

‏17 / 9 / 65 ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، ‏‎PVC, PAC‎‏، اریتمی سینوسی، بلوک درجه یک‏

‏18 / 9 / 65 تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏، طولانی شدن فاصله ‏‎PR‎‏ پائین افتادن قطعه ‏‎PAC, ST‎‏ با بلوک‏

‏19 / 9 / 65 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، بلوک درجه یک، تعدادی کمی ‏‎PVC, PAC‎‏، برادی کاردی سینوسی، ثانیه 28% = ‏‎PR‎‎ ‎‏20 / 9 / 65 تعداد کمی اکستراسیستول دهلیزی، معدود ‏‎PVC‎

‏21 / 9 / 65 فاصله ثانیه 26% = ‏‎PR‎‏، تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏ پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی کاردی سینوسی همراه فیوژیون‏‎ ‎‏بیت.‏

‏22 / 9 / 65 ‏‎PAC‎‏ با ابریشن و منفرد و متعدد. ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏، طولانی شدن ‏‎PR‎‏ ثانیه 26% = ‏‎PR‎‏، پائین افتادن‏‎ ‎‏قطعه ‏‎ST‎

‏23 / 9 / 65 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، طولانی شدن فاصله ‏‎PR‎‏، اریتمی بصور ‏‎PVC, PAC‎

‏24 / 9 / 65 ‏‎PAC, PVC‎‏ بمراتب بیش از روزهای قبل ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، طولانی بودن فاصله ‏‎PR‎

‏25 / 9 / 65 ‏‎PVC, PAC‎‏ که کمتر از روز قبل بود، موقع خواب ثانیه 26% = ‏‎PR‎

‏26 / 9 / 65 معدود اریتمی دهلیزی و بطنی ثانیه 28% = ‏‎PR‎

‏27 / 9 / 65 تعداد بیشتری ‏‎PVC, PAC‎‏، نسبت به روزهای قبل طبق معمول موقع نماز اکستراسیستولهای دهلیزی افزایش‏‎ ‎‏پیدا کرده است. موج ‏‎P‎‏ بصورت بی فیزیک‏

‏28 / 9 / 65 ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، متعدد، بلوک‏

‏29 / 9 / 65 ‏‎PVC, PAC‎‏ منفرد، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، موقع استراحت برادی کاردی سینوسی‏

‏30 / 9 / 65 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، ریتم جانگشنال‏

‏1 / 10 / 65 تعداد زیادی ‏‎PAC‎‏، چند مورد جانگشنال، فاصله ثانیه 36% = ‏‎PR‎

‏2 / 10 / 65 تعداد ‏‎PAC‎‏ موقع استراحت بندرت و موقع فعالیت و هنگام نماز زیاد می‌شود. ریتم ایزوریتمیک + جانگشنال‏‎ ‎‏موقع نماز ظهر و عصر افزایش می‌یابد. ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏3 / 10 / 65 ‏‎PVC, PAC‎‏ افزایش اریتمی‌ها و ریتم جانگشنال موقع فعالیت و موقع نماز ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏4 / 10 / 65 ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ثانیه 24% = ‏‎PR‎‏، تعداد زیادی ‏‎PVC, PAC‎

‏5 / 10 / 65 ‏‎ ‎‏ریتم جانگشنال موقع خواب و چند دقیقه ادامه یافت ‏‎PAC, PVC‎‏ بصورت منفرد فیوژیون بیت. چند دقیقه‏‎ ‎‏بطور مکرر  ریتم ایزوریتمیک.‏

‏6 / 10 / 65 اریتمی بصور ‏‎PAC‎‏ منفرد طولانی شد فاصله ‏‎PR‎‏ و بلوک ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک‏

‏7 / 10 / 65 ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏ ریتم جانگشنال، تعداد زیادی ‏‎PVC, PAC‎‏ ریتم ایزوریتمیک: پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ ‏

‏8 / 10 / 65 چند مرحله ریتم جانگشنال بفواصل نزدیک، ‏‎PAC‎‏ با بلوک. معدود ‏‎PVC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، برادی کاردی‏‎ ‎‏سینوسی، در موقع ملاقات عمومی هیچگونه نامنظمی وجود نداشت.‏

‏9 / 10 / 65 ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏‌های مکرر، ‏‎PVC‎‏ مکرر، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ ‏

‏10 / 10 / 65 امواج ‏‎P‎‏ بصور مختلف، چند مورد ‏‎PAC‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد بطرف بالا و پائین تغییر مکان داد.‏‎ ‎‏ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏ بی فیزیک شدن موج ‏‎P‎‏، برادی کاردی سینوسی چند مورد، ایزوریتمیک.‏

‏11 / 10 / 65 چند مورد ریتم جانگشنال. ریتم ایزوریتمیک، قطعه ‏‎ST‎‏ بالاتر از قطعه ایزوالکتریک. گاهی ریتم جانگشنال‏‎ ‎‏چندین دقیقه طول می‌کشید.‏


‏12 / 10 / 65 تعداد ‏‎PVC, PAC‎‏ بیش از روزهای قبل، ریتم جانگشنال و ایزوریتمیک موقع فعالیت و استراحت ولی موقع‏‎ ‎‏ نماز افزایش چشم گیری دارد، ‏‎PAC‎‏ با بلوک‏

‏13 / 10 / 65 ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏ ایزوریتمیک، جانگشنال موقع نماز، ‏‎PVC, PAC‎‏ بیش از روزهای قبل و بتعداد زیاد.‏

‏14 / 10 / 65 روز میلاد حضرت زینب(ع)، روز پرستار. پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ زیادی ‏‎PVC, PAC‎‏ پ‏

‏15 / 10 / 65 ریتم ایزوریتمیک بمدت‌های چند دقیقه فواصل متفاوت، ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، تعداد زیادی ‏‎PAC, PVC, PAC‎‎ ‎‏با بلوک‏

‏16 / 10 / 65 ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎PAC, CAPTURE BEAT‎‏ با بلوک، ایزوریتمیک، اریتمی‌ها نسبت به روزهای قبل افزایش‏‎ ‎‏ دارد.‏

‏17 / 10 / 65 قطعه ‏‎ST‎‏ بمدت 40 دقیقه در یک مرحله بالاتر از خط ایزوالکتریک تغییر مکان داد. ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد، با‏‎ ‎‏بلوک، ریتم جانگشنال در چند مرحله ادامه یافت ثانیه 32ـ28% = ‏‎PR‎

‏18 / 10 / 65 تعداد زیادی ‏‎PAC‎‏ پشت سر هم، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با بلوک مکرراً مشاهده شد. ثانیه 36% = ‏‎PR‎

‏19 / 10 / 65 تعداد زیادی ‏‎PAC, PVC‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏ چند دقیقه ریتم جانگشنال همراه با پائین‏‎ ‎‏افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏20 / 10 / 65 تعداد زیادی اریتمی دهلیزی و بطنی، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با بلوک، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ بمدت طولانی‏‎ ‎‏ (45 دقیقه در یک مرحله). ثانیه 36% = ‏‎PR‎

‏21 / 10 / 65 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، چندین مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ ‏

‏22 / 10 / 65 اریتمی بصور جانگشنال، ‏‎PVC, PAC‎‏ پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏23 / 10 / 65 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد. تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎‏ ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏ همراه فیوژیون بیت‏

‏24 / 10 / 65 وفات بزرگ بانوی جهان صدیقه کبری فاطمه الزهرا(س) چندین مورد ‏‎PVC, PAC‎‏، ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏25 / 10 / 65 طولانی شدن ‏‎PR‎‏ موقع خواب، تعداد کمی اریتمی بصور ‏‎PVC, PAC‎

‏26 / 10 / 65 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد، معدود ‏‎PVC, PAC‎

‏27 / 10 / 65 ریتم ایزوریتمیک در چند مورد، طولانی بودن فاصله ‏‎PR‎‏ موقع خواب (ثانیه 28%) با شنیدن صدای ضد هوائی‏‎ ‎‏تعداد ضربات قلب از 62 به 76 در دقیقه افزایش یافت و سه مورد ‏‎FUSION BEAT‎‏ مشاهده شد. ‏‎PAC‎‏ با بلوک و ‏‎PAC‎‎ ‎‏منفرد و پشت سر هم، چند مورد برادی کاردی سینوسی، چند مورد ریتم جانگشنال.‏

‏28 / 10 / 65 ‏‎PAC‎‏ با ابریشن و با بلوک در چند مورد. ثانیه 38% ـ 28% = ‏‎PR‎

‏29 / 10 / 65 تعداد زیادی ‏‎PAC‎‏ و تعداد کمی اکستراسیستول بطنی‏

‏30 / 10 / 65 ملاقات با مردم در حسینیه جماران، چند مورد ‏‎PVC, PAC‎‏، چند مورد فیبریلاسیون دهلیزی، چند مورد ‏‎PAC‎‎ ‎‏ با ابریشن‏

‏1 / 11 / 65 چند مورد ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، چند نمونه ضربان جانگشنال، ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏2 / 11 / 65 چند مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی.‏

‏3 / 11 / 65 تعداد ‏‎PVC, PAC‎‏ بیش از روزهای قبل، قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد پائین افتاد.‏

‏4 / 11 / 65 تعداد معدودی ‏‎PVC, PAC‎‏، موارد نادری جانگشنال و ایزوریتمیک‏

‏5 / 11 / 65 موقع خواب شب ریتم به جانگشنال مبدل شد. فاصله ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ بالاتر از خط ایزوالکتریک در‏‎ ‎‏ چند مورد، چند مورد ریتم جانگشنال‏


‏6 / 11 / 65 اریتمی سینوسی، بمدت 33 دقیقه ایسکمی سایلنت‏

‏7 / 11 / 65 برادی کاردی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، چند مورد ‏‎PAC‎‏ پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏8 / 11 / 65 تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، برادی کاردی سینوسی ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏9 / 11 / 65 برادی کاردی سینوسی، ‏‎PVC, PAC‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏10 / 11 / 65 اریتمی سینوسی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ بمدت یک ساعت و چهل دقیقه، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال‏‎ ‎‏ با تعداد 41 ضربه در دقیقه‏

‏11 / 11 / 65 ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ چند مورد ‏‎PVC, PAC‎

‏12 / 11 / 65 چند مورد فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد کمی ‏‎PAC‎‏ ریتم جانگشنال. تعداد ریتم ایزوریتمیک کمتر بود. سقوط‏‎ ‎‏ قطعه ‏‎ST‎

‏13 / 11 / 65 اریتمی سینوسی در چند مورد سقوط ‏‎ST‎‏، ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، چند مورد ‏‎PVC, PAC‎

‏14 / 11 / 65 چند مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، ریتم جانگشنال‏

‏15 / 11 / 65 اریتمی سینوسی، سقوط قطعه ‏‎ST‎‏، چند حمله فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎

‏16 / 11 / 65 ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎

‏17 / 11 / 65 فیبریلاسیون دهلیزی کوتاه مدت، بالا رفتن قطعه ‏‎ST‎‏، اریتمی سینوسی.‏

‏18 / 11 / 65 اریتمی سینوسی، بالا رفتن قطعه ‏‎PAC, ST‎‏ با ابریشن، حمله‌های ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال در یک ریتم‏‎ ‎‏ایزوریتمیک بمدت سه ساعت و چهل و دو دقیقه ادامه یافت.‏

‏19 / 11 / 65 تعداد زیادی ‏‎PAC‎‏ مدت طولانی در چند مرحله ریتم جانگشنال، چند مورد ‏‎PVC‎‏، فیوژن بیت، ثانیه‏‎ ‎‏28% = ‏‎PR‎

‏20 / 11 / 65 تعداد زیادی ‏‎PVC, PAC‎‏، ریتم جانگشنال، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏ ملاقات با مردم در حسینیه جماران‏

‏21 / 11 / 65 تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎‏ چند مرحله قطعه ‏‎ST‎‏ پائین افتاد.‏

‏22 / 11 / 65 قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد پائین افتاد. تعداد کمی ‏‎PAC‎

‏23 / 11 / 65 تعداد زیادی ‏‎PVC‎‏ چند حمله ایزوریتمیک، چند حمله ‏‎PAC‎‏، بمدت چند ضربه ریتم جانگشنال، برادی‏‎ ‎‏کاردی سینوسی، در یک مرحله بمدت دو ساعت و ده دقیقه در نیمه شب موقع خواب ریتم قلب ایزوریتمیک بود.‏

‏24 / 11 / 65 چند مورد اریتمی سینوسی، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، چند مورد ‏‎PAC‎‏، تغییر شکل ‏‎P‎

‏25 / 11 / 65 تعدادی ‏‎PAC‎‏ اریتمی سینوسی، فاصله ‏‎PR‎‏ طولانی، بالا افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ بمدت طولانی (در یک مرحله 20‏‎ ‎‏دقیقه)‏

‏26 / 11 / 65 تعداد ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی، چند مورد فیبریلاسیون دهلیزی‏

‏27 / 11 / 65 چندین حمله برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ با تاخیر هدایتی، چند مورد ایزوریتمیک‏

‏28 / 11 / 65 چند حمله اریتمی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال. بالا افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏29 / 11 / 65 تعداد زیادی ‏‎PVC, PAC‎‏ ریتم جانگشنال، ریتم ایزوریتمیک، در یک مرحله ریتم جانگشنال به مدت 66‏‎ ‎‏دقیقه و 17 ثانیه طول کشید.‏

‏30 / 11 / 65 ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با بلوک و منفرد و طولانی شدن زمان هدایتی، ‏‎PVC‎‏ بصورت منفرد و -‏‎INTERPO‎‎ ‎‎LATED‎

‏1 / 12 / 65 چند مورد ‏‎PAC‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎PVC, ST‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، طولانی شدن ‏‎PR‎‏ موقع خواب‏‎ ‎‏2 / 12 / 65 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ بمدت یکساعت، طولانی شدن فاصله ‏‎PR‎


‎3‎‏ / 12 / 65 فاصله ‏‎PR‎‏ طولانی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ چند مرحله ‏‎PVC, PAC‎

‏4 / 12 / 65 چند حمله جانگشنال‏

‏5 / 12 / 65 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی کاردی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، گاه گاه موج ‏‎P‎‏ بصورت بیفازیک ‏‎PAC‎‏ با‏‎ ‎‏بلوک‏

‏6 / 12 / 65 چند مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی‏

‏7 / 12 / 65 ریتم ایزوریتمیک، اریتمی سینوسی، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ بالاتر از خط ایزوالکترویک: ریتم جانگشنال‏‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی‏

‏8 / 12 / 65 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏ ثانیه 32% - 28% = ‏‎PR‎

‏9 / 12 / 65 ریتم ایزوریتمیک در چند مورد و بمدت متفاوت‏

‏10 / 12 / 65 ‏‎ PVC‎‏ همراه ‏‎PVC, PAC, CAPTURE BEAT‎‏، ریتم جانگشنال، برادی کاردی سینوسی، ایزوریتمیک‏‎ ‎‏در فواصل جمعاً بمدت 7 ساعت‏

‏11 / 12 / 65 ریتم ایزوریتمیک بفواصل در جمع حدود 7 ساعت، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‎ ‎‏همراه با ‏‎CAPTURE BEAT‎

‏12 / 12 / 65 چند مورد ریتم ایزوریتمیک‏

‏13 / 12 / 65 تعدادی ‏‎PAC‎‏ با تاخیر هدایتی، ریتم جانگشنال، تعدادی ‏‎PVC‎‏ همراه با ‏‎CAPTURE BEAT‎

‏14 / 12 / 65 تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏، منفرد ‏‎INTERPOLATED‎‏، طولانی بودن فاصله ‏‎PR‎

‏15 / 12 / 65 ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، بی فاز یک بودن موج ‏‎P‎

‏16 / 12 / 65 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏ ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، ریتم قلب بصورت پدیده و نکه باخ‏

‏17 / 12 / 65 معدود ‏‎PAC‎‏، چند مورد ایزوریتمیک‏

‏18 / 12 / 65 چند مورد ‏‎P, PVC, PAC‎‏ بی فیزیک، ریتم ایزوریتمیک، اریتمی سینوسی.‏

‏19 / 12 / 65 بندرت ریتم جانگشنال، ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏20 / 12 / 65 چند مرحله ریتم ایزوریتمیک، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، چند مرحله ‏‎PAC‎

‏21 / 12 / 65 برادی کاردی سینوسی، اریتمی سینوسی، طولانی شدن ثانیه 36% ـ 28% = ‏‎PR‎‏، چند مورد ‏‎PAC‎

‏22 / 12 / 65 چند مورد ‏‎PAC‎‏، با تاخیر هدایتی، بلوک، ریتم جانگشنال، تولد حضرت امیر المومنین علی علیه السلام‏

‏23 / 12 / 65 ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ همراه با ‏‎FUSTION BEAT‎‏، بمدت 42 دقیقه قطعه ‏‎ST‎‏ بالا افتاده بود. موقع خواب‏‎ ‎‏قطعه ‏‎ST‎‏ بالا افتاد.‏

‏24 / 12 / 65 برادی کاردی سینوسی، ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ منفرد بصورت ‏‎INTERPOLATED‎‏، موقع نماز ظهر ریتم‏‎ ‎‏ایزوریتمیک شد. ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏25 / 12 / 65 بالا افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک، اریتمی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی (چند حمله)‏‎ ‎‏چند حمله ‏‎PAC‎

‏26 / 12 / 65 تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏، ایزوریتمیک، اریتمی سینوسی،‏

‏27 / 12 / 65 تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏، ایزوریتمیک، ثانیه 24% = ‏‎PR‎

‏28 / 12 / 65 تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎‏، همراه ‏‎FUSION BEAT‎‏، طولانی شدن ‏‎PR‎

‏29 / 12 / 65 فاصله ‏‎P‎‏ طولانی (ثانیه 32%)، اریتمی سینوسی، چند مورد ‏‎PAC, PVC‎


‎1‎‏ / 1 / 66 چند مورد ‏‎PAC‎‏ ثانیه 36% = ‏‎PR‎

‏2 / 1 / 66 برادی کاردی سینوسی، چند مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏3 / 1 / 66 ریتم ایزوریتمیک، تعداد کمی ‏‎PAC‎

‏4 / 1 / 66 ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، فاصله ثانیه 40% = ‏‎PR‎

‏5 / 1 / 66 بلوک درجه یک، ریتم ایزوریتمیک بمدت 19 دقیقه در یک مرحله‏

‏6 / 1 / 66 چند مورد ‏‎PAC‎‏، چند مورد ‏‎PVC‎

‏7 / 1 / 66 قطعه ‏‎ST‎‏ بمدت 28 دقیقه در یک مرحله پائین افتاد، ریتم ایزوریتمیک، بالا افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی کاردی‏‎ ‎‏سینوسی، اریتمی سینوسی‏

‏8 / 1 / 66 ریتم ایزوریتمیک بمدت چند دقیقه بفواصل، تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، روز مبحث ملاقات عمومی در حسینیه جماران، ‏‎ ‎‏ریتم جانگشنال. گاهی قطعه ‏‎ST‎‏ پائین‏

‏9 / 1 / 66 اریتمی سینوسی، برادی کاردی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک بمدت چند دقیقه (در یک مرحله 160 دقیقه)، پائین‏‎ ‎‏افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، چند مورد ‏‎PVC‎

‏10 / 1 / 66 ریتم ایزوریتمیک، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، اریتمی سینوسی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏11 / 1 / 66 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی کاردی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک‏

‏12 / 1 / 66 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، چند مورد فیبریلاسیون دهلیزی، چند مورد ‏‎PAC‎

‏13 / 1 / 66 میلاد سرور آزادگان و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی کاردی سینوسی، ‏‎ ‎‏تعداد ‏‎PVC, PAC‎

‏14 / 1 / 66 فاصله ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، معدود ‏‎PAC‎

‏15 / 1 / 66 اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎

‏16 / 1 / 66 ایزوریتمیک، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، آزمایش مدفوع انجام شد.‏

‏17 / 1 / 66 بعلت خارش پاها قرص خوراکی انتی هیستامینیک یکی شبها مصرف می‌شود. ریتم  ‏‎PAC‎‏، ایزوریتمیک، برادی‏‎ ‎‏کاردی سینوسی، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ریتم جانگشنال با تعداد ضربان پائین 50_40 بمدت 85 دقیقه، پائین‏‎ ‎‏ افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏18 / 1 / 66 حدود 90 دقیقه ریتم جانگشنال بود. تعداد ضربان 65_41 در دقیقه، ریتم ایزوریتمیک، تعداد کمی ‏‎PAC‎

‏19 / 1 / 66 چند مورد ‏‎PAC‎‏ همراه بلوک، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ همراه ابریشن، حدود نماز ظهر حدوداً بمدت یکساعت‏‎ ‎‏ریتم قلبی جانگشنال شد.‏

‏20 / 1 / 66 ریتم جانگشنال چند مورد هر مورد چند دقیقه، برادی کاردی سینوسی ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژیون بیت، تعدادی‏‎ ‎‎PVC, PAC‎

‏21 / 1 / 66 ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، گاهی ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، برادی کاردی سینوسی تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎

‏22 / 1 / 66 تعداد کمی ‏‎PVC‎

‏23 / 1 / 66 گاهی ریتم جانگشنال، حمله‌های ایزوریتمیک، گاهی ‏‎PVC, PAC‎‏ پای حضرت امام عزیز با سرم فیزیولوژی‏‎ ‎‏شسته سپس پماد به پاها مالیده می‌شود.‏

‏24 / 1 / 66 چند مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ ریتم جانگشنال بمدتهای طولانی و بفواصل، ریتم ایزوریتمیک، مواردی از برادی‏‎ ‎‏کاردی سینوسی‏


‎25‎‏ / 1 / 66 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، حمله‌های ریتم ایزوریتمیک بلوک ‏‎MOBITZ TYPE I‎‏، عید سعید تولد حضرت‏‎ ‎‏ مهدی(ع)، ملاقات عمومی در حسینیه جماران، موقع دیدار حضرت امام عزیز با مردم نامنظمی وجود نداشت، موقع نماز ظهر‏‎ ‎‏ریتم ایزوریتمیک بمدت 2 ساعت ادامه داشت.‏

‏26 / 1 / 66 ریتم ‏‎PVC, PAC‎‏، جانگشنال بمدتهای متفاوت، ریتم ایزوریتمیک بفواصل حدود یکساعت، پائین افتادن قطعه‏‎ ‎‎ST‎‏. چون گوشه ناخن شصت پای چپ بداخل گوشت انگشت پا سبب ناراحتی حضرت امام عزیز می‌شد. با برنامه‌ریزی قبلی‏‎ ‎‏جهت برداشتن آن قسمت ناخن مزاحم به اطاق عمل تشریف بوده و توسط جناب آقای دکتر ایرج فاضل تحت عمل جراحی با‏‎ ‎‏بیحسی موضعی قرار گرفتند.‏

‏27 / 1 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏، حمله‌های فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، چند مورد ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، سقوط قطعه ‏‎ST‎‎ ‎‏، فاصله ثانیه 32% = ‏‎ PR‎

‏28 / 1 / 66 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، انگشت شصت پای چپ حضرت امام توسط دکتر ایرج فاضل پانسمان گردید.‏

‏29 / 1 / 66 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، و ریتم ایزوریتمیک‏

‏30 / 1 / 66 اریتمی سینوسی، معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، انگشت شصت پای حضرت امام توسط دکتر ایرج فاضل پانسمان‏‎ ‎‏شد.‏

‏31 / 1 / 66 تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏، مواردی ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، اریتمی سینوسی‏

‏1 / 2 / 66 تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎

‏2 / 2 / 66 مدت کوتاهی جمعاً 15 دقیقه ایزوریتمیک، معدود ‏‎PAC‎

‏3 / 2 / 66 تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی بمدت جمعاً 42 دقیقه، ریتم ایزوریتمیک بود.‏‎ ‎‏ثانیه 36% = ‏‎PR‎

‏4 / 2 / 66 مواردی بصورت اریتمی سینوسی، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، پاها و دستها تا آرنج‏‎ ‎‏کرم خیار مالیده (بعلت خشک پوست)‏

‏5 / 2 / 66 چند مورد اریتمی سینوسی، ریتم جانگشنال‏

‏6 / 2 / 66 چند مورد ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک‏

‏7 / 2 / 66 مواردی از ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، ‏‎PVC, PAC‎‏ برادی کاردی سینوسی، اریتمی سینوسی‏

‏8 / 2 / 66 تعداد ‏‎PVC‎‏، ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن‏

‏9 / 2 / 66 حمله‌های مکرر اریتمی سینوسی، ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CATPURE BEAT‎‏ ‏‎PAC,‎‏ با ابریشن ‏‎PAC‎‏ با‏‎ ‎‏بلوک، مواردی از ریتم جانگشنال که یک مورد آن حدود یکساعت و چهل دقیقه طول کشید. ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏10 / 2 / 66 ریتم ایزوریتمیک بتناوب ‏‎PAC‎‏ منفرد، با بلوک، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن‏

‏11 / 2 / 66 تعدادی ریتم جانگشنال، برادی کاردی سینوسی، ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏، چند حمله تاکی کاردی فوق بطنی، ‏‎PAC‎‎ ‎‏با بلوک یا ابریشن. یک حمله ایزوریتمیک بمدت 2 ساعت طول کشید.‏

‏12 / 2 / 66 مواردی از ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی، گاهی ضربان بصورت جانگشنال و برادی‏‎ ‎‏کاردی تا حدود 42 در دقیقه‏

‏13 / 2 / 66 قطعه ‏‎ST‎‏ در بعضی موارد پائین افتاد، ‏‎PVC, PAC‎‏ ریتم ایزوریتمیک. در ساعت 45 / 12 نیمه شب ریتم‏‎ ‎‏ایزوریتمیک همراه پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ بود که مجبور به معاینه حضرت امام در نیمه شب شد.‏

‏14 / 2 / 66 چند مورد اریتمی سینوسی، ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک‏


‎15‎‏ / 2 / 66 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ حدود 2 / 1 2 ساعت در یک مرحله و حمله ریتم ایزوریتمیک بمدت 3 / 24 دقیقه و ریتم‏‎ ‎‏ جانگشنال حدود 80 دقیقه برادی کاردی سینوسی (50ـ40 در دقیقه ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ بالا افتاده)‏

‏16 / 2 / 66 ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک، حدود 80 دقیقه ریتم جانگشنال‏

‏17 / 2 / 66 معدود فیبریلاسیون دهلیزی، چند حمله ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک.‏

‏18 / 2 / 66 چند حمله اکستراسیستول دهلیزی، فاصله ‏‎PR‎‏ طولانی، ریتم‌های حمله‌ای جانگشنال، ایزوریتمیک. چند‏‎ ‎‏مورد ‏‎PAC‎‏ یا بلوک‏

‏19 / 2 / 66 ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک بفواصل و مکرر، ‏‎PAC‎‏ با بلوک و منفرد. برادی کاردی سینوسی بخصوص‏‎ ‎‏موقع خواب، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ضربان بیژمینه‏

‏20 / 2 / 66 برادی کاردی سینوسی متناوب، ‏‎PAC‎‏، ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه با فیوژن بیت، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، تعداد‏‎ ‎‏ضربان گاهی به 48 ضربان در دقیقه می‌رسید.‏

‏21 / 2 / 66 اریتمی سینوسی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن ‏‎PAC‎‏ با بلوک.‏‎ ‎‏برادی کاردی سینوسی با تعداد ضربان 47 در دقیقه، در دو مورد ریتم جانگشنال زودگذر با سرعت زیاد - ‏‎TRANSIENT AC‎‎ ‎‎CELERATED JUNCTIONAL RYTHEM‎

‏22 / 2 / 66 گاه گاه فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ همراه با ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ریتم ایزوریتمیک‏

‏23 / 2 / 66 ریتم فیبریلاسیون دهلیزی در چند مورد، اریتمی سینوسی، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، در حدود 20‏‎ ‎‏دقیقه در یک مرحله ایزوریتمیک ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏24 / 2 / 66 ‏‎PAC‎‏ در چند مورد ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، ریتم جانگشنال، برادی کاردی سینوسی در چند مرحله‏

‏25 / 2 / 66 چند مرحله ریتم ایزوریتمیک، چند نوبت ‏‎PAC‎‏ فاصله ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، چند مورد ‏‎PVC‎‏، پائین افتادن قطعه‏‎ ‎‎ST‎‏.‏

‏26 / 2 / 66 چند مورد ‏‎PVC, PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، قطعه ‏‎ST‎‏ تا 2 میلی متر پائین افتاد.‏

‏27 / 2 / 66 چند مرحله ریتم ایزوریتمیک ‏‎PVC, PAC‎‏، همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، چند حمله فیبریلاسیون، پائین‏‎ ‎‏افتادن قطعه ‏‎ST‎‏.‏

‏28 / 2 / 66 اریتمی سینوسی، ریتم جانگشنال، بی فاز یک شدن موج ‏‎P‎‏ در چند مورد. برادی کاردی سینوسی موقع خواب‏‎ ‎‏گاهی تعداد ضربان به 47 در دقیقه می‌رسید.‏

‏29 / 2 / 66 گاهی ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC, PAC‎‏، همراه فیوژن بیت، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، فاصله ثانیه‏‎ ‎‎36‎‏% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان در موقع خواب به 46 در دقیقه کاهش پیدا کرد.‏

‏30 / 2 / 66 ریتم ایزوریتمیک در چند مرحله، فیبریلاسیون دهلیزی در چند مورد، اریتمی سینوسی، موقع خواب تعداد ضربان‏‎ ‎‏به 52 در دقیقه و ثانیه 24% = ‏‎PR‎‏ رسید.‏

‏31 / 2 / 66 اریتمی سینوسی، برادی کاردی سینوسی، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، چند مورد ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، پماد خیار روزانه به ساق‏‎ ‎‏پاها و ساعد دستها مالیده می‌شد (بعلت خشکی پوست)‏

‏1 / 3 / 66ریتم ایزوریتمیک بمدت 72 دقیقه در یک مرحله و تکرار آن در چند مورد پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏2 / 3 / 66 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ریتم ایزوریتمیک در چند مورد، ریتم جانگشنال یک مورد بمدت 25 دقیقه، فاصله ثانیه‏‎ ‎‎32‎‏% = ‏‎PR‎


‎3‎‏ / 3 / 66 ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب تا 47 در دقیقه تقلیل یافت.‏

‏4 / 3 / 66 حمله زودگذر ایزوریتمیک در چند حمله.‏

‏5 / 3 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ همراه با ‏‎INTERPOLATED‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، در چند حمله، ریتم‏‎ ‎‏جانگشنال، برادی کاردی سینوسی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، چند مورد ریتم ایزوریتمیک‏

‏6 / 3 / 66 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، گاهی ریتم ایزوریتمیک در چند مرحله مجزا ریتم جانگشنال. ‏

‏تعداد ضربان قلب بین 77_47 در دقیقه‏

‏7 / 3 / 66 در چند مرحله ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، اریتمی سینوسی، ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏ در یک مورد ریتم جانگشنال‏‎ ‎‏بمدت 6 دقیقه.‏

‏8 / 3 / 66 چند مرحله ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی، تعداد ضربان یک مورد به 50 در دقیقه رسید. ‏‎PAC‎‏ در چند‏‎ ‎‏حمله، حضرت امام عزیز روز عید سعید فطر با مردم در حسینیه جماران ملاقات داشتند در موقع ملاقات نکته مهمی اتفاق نیافتاد‏‎ ‎‏تعداد ضربان 85_48 در دقیقه‏

‏9 / 3 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏ تعداد ضربان 75_55 در دقیقه، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏ ‏‎PAC,‎‏ با ابریشن.‏

‏10 / 3 / 66 چند حمله ریتم ایزوریتمیک، چند مورد ‏‎PAC‎‏ تعداد ضربان 78_46 در دقیقه‏

‏11 / 3 / 66 تعداد معدود ‏‎PAC‎‏، منفرد پشت سر هم، تعداد ضربان 74ـ50 در دقیقه‏

‏12 / 3 / 66 اریتمی سینوسی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ که حدود 130 دقیقه طول کشید، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏ 75ـ 55‏

‏13 / 3 / 66 اریتمی سینوسی، پائین افتادن قطعه ‏‎PVC, ST‎‏ بصور منفرد و بی ژمینه، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد و ابریشن. تعداد‏‎ ‎‏ ضربان 70ـ52‏

‏14 / 3 / 66 اریتمی سینوسی موقع خواب ‏‎PAC‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد و هر مورد حدود 20 دقیقه تعداد‏‎ ‎‏ ضربان 74ـ52 در دقیقه‏

‏15 / 3 / 66 چند حمله سقوط ‏‎ST‎‏ بمدتهای 120 دقیقه و ریتم جانگشنال در چند حمله (در یک مورد تا 41 دقیقه) طولانی‏‎ ‎‏ شدن ‏‎PR‎‏، حمله‌های فیبریلاسیون دهلیزی‏

‏16 / 3 / 66 اریتمی سینوسی، ریتم جانگشنال در چند مرحله هر بار چند دقیقه، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ منفرد با بلوک، ‏‎ ‎‏ سقوط قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مرحله هر بار چند دقیقه تا یکساعت، تعداد ضربان 78ـ 48 در دقیقه‏

‏17 / 3 / 66 سقوط قطعه ‏‎PVC, PAC. ST‎‏، بصورت منفرد و ‏‎INTERPOLATED‎‏، ریتم جانگشنال در چند دقیقه، تعداد‏‎ ‎‏ ضربان قلب 80ـ47 در دقیقه‏

‏18 / 3 / 66 ریتم جانگشنال برای چند دقیقه، ‏‎PVC, PAC‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ بمدت چند دقیقه و چند بار ضربان قلب‏‎ ‎‏ 74ـ48 در دقیقه.‏

‏19 / 3 / 66 ‏‎PAC‎‏ منفرد و پشت سر هم در چندین مورد، ریتم ایزوریتمیک در چند مرحله بمدتهای چند دقیقه‌ای، برادی‏‎ ‎‏ کاردی سینوسی، ‏‎PVC‎‏ همراه با فیوژن بیت، چند مورد ریتم جانگشنال. چند مورد ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، تعداد ضربان 74ـ47‏‎ ‎‏بار در دقیقه.‏

‏20 / 3 / 66 ملاقات خانواده شهدا با حضرت امام عزیز، ریتم ایزوریتمیک در چند مورد، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE‎‎ ‎‎BEAT‎‏ در چند مورد، ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏21 / 3 / 66 چند مورد ریتم ایزوریتمیک بمدتهای چند دقیقه‌ای و طولانی، تعداد ضربان قلب 72ـ49 در دقیقه ‏


‎22‎‏ / 3 / 66 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد ابریشن، ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد ‏‎PAC, CAPTURE BEAT‎‏ با بلوک، تعداد ضربان قلب 80ـ‏‎ ‎‎48‎‏ در دقیقه‏

‏23 / 3 / 66 اریتمی سینوسی‏‎PAC ‎‏ بصورت منفرد، ابریشن چند مورد ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، طولانی شدن ‏‎PR‎‏ موقع‏‎ ‎‏خواب‏

‏24 / 3 / 66 ریتم جانگشنال ایزوریتمیک بمدتهای متفاوت در چند حمله، ‏‎PAC‎‏ با بلوک و منفرد، ‏‎PVC‎‏ همره ‏‎CAP‎‎ ‎‎TURE BEAT‎‏ تعداد ضربان به حداقل 47 در دقیقه، اکثراً در موقع نماز ریتم قلب بصورت ایزوریتمیک در می‌آید.‏

‏25 / 3 / 66 اریتمی سینوسی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژیون بیت، ریتم جانگشنال زودگذر، ضربان قلب بین 74ـ50 بار در دقیقه‏

‏26 / 3 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏ همراه با بلوک، ریتم جانگشنال بمدت چند دقیقه و چندین بار، برادی کاردی سینوسی بمدت چند‏‎ ‎‏دقیقه، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، با ابریشن، یک حمله 2 ساعته ریتم قلب بصورت ایزوریتمیک در آمد که خودبخود بهبود یافت.‏

‏27 / 3 / 66 روز فرمان امام خمینی عزیز مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی ـ ملاقات حضرت امام عزیز با مردم در حسینیه‏‎ ‎‏جماران، و در طول ملاقات هیچگونه اریتمی مشاهده نشد. حمله‌های بالا افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ بمدت 45 دقیقه، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، ‏‎ ‎‏حمله اریتمی سینوسی، حمله‌های ‏‎PAC‎‏ و ایزوریتمیک، حمله‌های ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، چند مورد چند حمله‏‎ ‎‏ریتم جانگشنال. چند مورد ‏‎PAC‎‏ همراه ابریشن تعداد ضربان حدود 76ـ54 بار در دقیقه‏

‏28 / 3 / 66 چند مورد ‏‎PAC‎‏ با بلوک، حمله‌های برادی کاردی سینوسی بمدت حدود 30 دقیقه، بالا افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ چند‏‎ ‎‏مورد، ‏‎PAC‎‏ همراه ابریشن تعداد ضربان 75ـ50 در دقیقه، پماد خیار به ساعد دستها و ساق پا مالیده شد. ملاقات با خانواده‏‎ ‎‏شهدا در حسینیه جماران.‏

‏29 / 3 / 66 تعدادی ‏‎PVC‎‏، ریتم ایزرویتمیک بمدت چندین دقیقه و در چند مرحله (80 دقیقه)، ‏‎PVC‎‏ همراه - ‏‎CAP‎‎ ‎‎TURE BEAT‎‏ در چند مورد. تعداد ضربان قلب 65ـ55 در دقیقه.‏

‏30 / 3 / 66 چند مورد ریتم جانگشنال، چند مورد ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، چند مورد ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، چند‏‎ ‎‏مورد ‏‎PAC‎‏ با بلوک. حمله‌های برادی کاردی سینوسی، یک حمله 90 دقیقه‌ای ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان 75ـ48 در دقیقه.‏‎ ‎‏31 / 3 / 66 حمله طولانی شدن فاصله ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، چند مورد ‏‎PAC‎‏، ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ همراه ابریشن، چند مورد‏‎ ‎‏اریتمی سینوسی تعداد ضربان 75ـ50 در دقیقه.‏

‏1 / 4 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ریتم جانگشنال بمدت چند دقیقه، ریتم برادی کاردی سینوسی بمدت چند دقیقه، موقع‏‎ ‎‏خواب ریتم ایزوریتمیک بمدت طولانی، در چند مورد جهت بررسی اختلال ریتم و تغییرات مکرر در ساعتها نیمه شب و در صبح‏‎ ‎‏ 1 / 4 / 66 نوار قلبی گرفته شد که نسبت به قبل تغییری نشان نمی‌داد.‏

‏2 / 4 / 66 ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، بلوک، حمله ریتم ایزوریتمیک، بمدت چند دقیقه، چند مورد ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE‎‎ ‎‎ BEAT‎‏، چند مورد برادی کاردی سینوسی، ریتم جانگشنال تعداد ضربان قلب موقع خواب 50ـ47 در دقیقه‏

‏3 / 4 / 66 ریتم جانگشنال بمدت چند دقیقه در چند مورد، ‏‎PAC‎‏ همراه ابریشن و بلوک، اریتمی سینوسی، ملاقات عمومی‏‎ ‎‏با مردم در حسینیه جماران فاصله ثانیه 5 / 14 = ‏‎QRS‎

‏4 / 4 / 66 چند مورد ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژیون بیت، ریتم ایزوریتمیک بمدت چند دقیقه در چند مورد و در یک‏‎ ‎‏مورد 4 ساعت طول کشید. ‏‎PAC‎‏ همراه ابریشن، تعداد ضربان قلب 75ـ50 در دقیقه‏

‏5 / 4 / 66 فاصله ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، چند مورد، ‏‎RUN PVC  ‎‏، چند مورد ضربان فیبر یلاسیون دهلیزی پشت سر هم، چند حمله‏‎ ‎‏ریتم جانگشنال، حمله‌های اریتمی سینوسی، چند مورد ‏‎PAC‎‏با ابریشن و بلوک، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد بمدت چند‏‎ ‎‏ دقیقه، چند مورد ‏‎PVC‎‏ بصور منفرد ‏‎CAPTURED BEAT‎‏، در یک مرحله بمدت هفت ساعت و پنجاه و یک دقیقه قلب‏‎ ‎

‏ بلاانقطاع بصورت ایزوریتمیک ضربان داشت ولی حضرت امام عزیز علائمی نداشتند. و نیز در یک حمله دیگر بمدت 7 ساعت‏‎ ‎‏ قطعه ‏‎ST‎‏ بین 6% میلی تا 1 / 3 میلی پائین تر از خط ایزو الکتریک افتاد. ولی علائمی مثل درد، تنگی نفس، ضعف، ظاهر نشد با‏‎ ‎‏ظاهر شدن نامنظمی‌های طویل‌المدت فوق دستور داده شد. آمپول آتروپین و گزیلاکائین در سرنگهای مناسب آماده و در جوار‏‎ ‎‏تجهیزات قلبی در دسترس قرار گیرد.‏

‏6 / 4 / 66 تعداد ضربان قلب بین 75ـ42 در دقیقه، حمله‌های ریتم جانگشنال، ریتم ایزوریتمیک ‏‎PVC‎‏ همراه - ‏‎CAP‎‎ ‎‎TURE BEAT‎‏، حمله‌های اریتمی سینوسی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی کاردی سینوسی بمدتهای چند دقیقه‌ای، ‏‎PAC‎‏ با‏‎ ‎‏بلوک ریتم جانگشنال در یک حمله 370 دقیقه طول کشید.‏

‏7 / 4 / 66 حمله‌های فیبریلاسیون دهلیزی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ ‏‎PAC,‎‏ با ابریشن، حمله‌های ریتم ایزوریتمیک ثانیه‏‎ ‎‎28‎‏% = ‏‎PR‎‏، به قرص آدلات بمقدار نصف قرص (10 میلی گرم) روزانه اضافه شد.‏

‏8 / 4 / 66 ملاقات در حسینیه جماران با قضات سراسر کشور و شورایعالی قضایی، در مدت ملاقات هیچگونه نامنظمی‏‎ ‎‏ وجود نداشت حمله‌های متعدد ریتم ایزوریتمیک، پائین افتادن قطعه ‏‎PAC, ST‎‏ همراه بلوک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE‎‎ ‎‎ BEAT‎‏ با ابریشن، برادی کاردی سینوسی هر کدام در چند مرحله و بمدتهای چند دقیقه‌ای، تعداد ضربان 65ـ48 در دقیقه در‏‎ ‎‏یک حمله ایزوریتمیک بمدت 101 دقیقه بطور متناوب ادامه داشت.‏

‏9 / 4 / 66 ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ همراه ابریشن، بلوک، ‏‎PVC‎‏ همراه‏‎CAPTURE BEAT‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ‏‎ ‎‏ریتم ایزوریتمیک هر کدام بمدت چند دقیقه، در یک ریتم جانگشنال بمدت 4 ساعت و 28 دقیقه طول کشید. و در یک‏‎ ‎‏حمله ایزوریتمیک 37 دقیقه طول کشید.‏

‏10 / 4 / 66 ریتم ایزوریتمیک بمدت 180 دقیقه بدون انقطاع ولی بدون علائم، در یک مرحله و چندین بار بمدت چند دقیقه‏‎ ‎‏در مراحل بعدی، ‏‎PAC‎‏ با بلوک و ابریشن، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد تعداد‏‎ ‎‏ضربان 60ـ45 در دقیقه‏

‏11 / 4 / 66 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ در چندین مورد، چند مورد فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال‏‎ ‎‏بمدت‌های متفاوت و طولانی و در یک مورد 123 دقیقه ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، بصورت بیژمینه، منفرد، ‏‎CAPTURE BEAT‎‎ ‎‎PAC‎‏ و با بلوک، ملاقات حضرت امام عزیز با اعضای مجلس خبرگان و در طول ملاقات در حسینیه جماران هیچ گونه نامنظمی‏‎ ‎‏نداشتند.‏

‏12 / 4 / 66 ریتم ایزرویتمیک، ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ در زمان‌های متفاوت با مدت‌های متفاوت، ‏‎ ‎‎PAC‎‏ با ابریشن، در بعضی موارد موج ‏‎P‎‏ دو کوهانه می‌باشد.، در یک مورد ریتم ایزوریتمیک حدود 20 / 2 دقیقه طول کشید، ‏‎ ‎‏ضربان قلب بین 77ـ45 در دقیقه.‏

‏13 / 4 / 66 فاصله ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک در چند مورد بمدتهای متفاوت، ریتم برادی کاردی سینوسی، در یک‏‎ ‎‏مورد ریتم ایزوریتمیک 2 ساعت و 24 دقیقه طول کشید، تعداد ضربان قلب بین 70ـ47 مواقع خواب به 47 تقلیل یافت.‏

‏14 / 4 / 66 ریتم ایزوریتمیک در زمانهای مختلف بمدتهای متفاوت، در یک مورد 30 / 2 دقیقه طول کشید، ‏‎PVC‎‏ همراه‏‎ ‎‎CAPTURE BEAT‎‏، برادی کاردی سینوسی، ریتم جانگشنال در موارد متفاوت و در یک مورد 50 دقیقه طول کشید، فاصله‏‎ ‎‎23‎‏% = ‏‎PR‎‏ ‏‎PVC,‎‏ همراه فیوژیون بیت، تعداد ضربان 78ـ44 در دقیقه‏

‏15 / 4 / 66 ریتم ایزوریتمیک در چند مرحله و بمدت 30 / 63 دقیقه ادامه یافت، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‎ ‎‏تعداد ضربان قلب 69ـ49 در دقیقه‏

‏16 / 4 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ در چند مورد پائین تر از طبیعی بمدتهای طولانی، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE‎‎ ‎


‎BEAT‎‏، ریتم ایزوریتمیک بمدت‌های طولانی و متفاوت، در یک مورد 32 دقیقه طول کشید، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، ریتم جانگشنال در‏‎ ‎‏ موارد و زمانهای متفاوت در یک مورد 62 دقیقه طول کشید. در یک مورد قطعه ‏‎ST‎‏ بمقدار 5 / 1 میلی متر بمدت 97 دقیقه بطور‏‎ ‎‏متفاوت بصورت منفرد و ابریشن، تعداد ضربان 49ـ45 در دقیقه بمدت 17 دقیقه ولی بین 65ـ45 در طول شبانه روز تغییر‏‎ ‎‏می کرد.‏

‏17 / 4 / 66 در چند مورد فیبریلاسیون دهلیزی، در چند مورد ‏‎PAC‎‏ همراه با ابریشن، بلوک ریتم ایزوریتمیک بمدت چندین‏‎ ‎‏دقیقه، حضرت امام خمینی عزیز امروز در حسینیه جماران ملاقات عمومی داشتند، و در طول ملاقات هیچ نامنظمی بوجود نیامد.‏‎ ‎‏ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، مدتی قطعه ‏‎ST‎‏ پائین تر از خط ایزوالکتریک قرار گرفت، فاصله ثانیه 50% = ‏‎PR‎

‏18 / 4 / 66 ریتم قلب در فواصل و مدتهای متفاوت بصورت ایزوریتمیک درآمد ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ‏‎ ‎‎PAC‎‏ منفرد، بلوک در موقع خواندن نماز گاهی ریتم جانگشنال ظاهر می‌شد. حمله‌های فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‎ ‎‏تعداد ضربان 80ـ56 در دقیقه‏

‏19 / 4 / 66 مواردی از ریتم جانگشنال بمدتهای متفاوت ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژیون بیت. ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، طولانی شدن ثانیه‏‎ ‎‏48% = ‏‎QTC‎‏ ‏‎PAC,‎‏ با ابریشن، ریتم ایزوریتمیک، چند مورد فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان 84ـ54 در دقیقه.‏

‏20 / 4 / 66 مواردی از سقوط قطعه ‏‎ST‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 42% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‎ ‎‏منفرد با ابریشن ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، تعداد ضربان 78ـ50 در دقیقه،‏

‏21 / 4 / 66 مواردی از ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ ‏‎PAC,‎‏ با بلوک و منفرد‏‎ ‎‏ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، موقع نماز صبح بمدت 15 دقیقه ریتم ایزوریتمیک بوده است.‏

‏22 / 4 / 66 مواردی از ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال بمدتهای متفاوت، حمله‌های طولانی برادی کاردی سینوسی (یک مورد‏‎ ‎‏45 دقیقه) اریتمی سینوسی ثانیه 38% = ‏‎PR‎‏ ‏‎PAC,‎‏ تعداد ضربان بین 82ـ45‏

‏23 / 4 / 66 مواردی از ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، موارد طولانی ‏‎PAC‎‏ با بلوک بمدت‌های 10 دقیقه‌ای و بیشتر ‏‎PVC‎‎ ‎‏همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، بالا افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ثانیه 16% = ‏‎QRS‎‏، یک حمله 30 دقیقه ریتم ایزوریتمیک‏‎ ‎‏، تعداد ضربان 72ـ45 در دقیقه‏

‏24 / 4 / 66 مواردی از ریتم ایزوریتمیک بمدتهای مختلف، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، با بلوک، بمدتهای طولانی، ریتم جانگشنال‏‎ ‎‏طولانی شدن ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان 78ـ 48 در دقیقه‏

‏25 / 4 / 66 موارد متعددی از ریتم اریتمی سینوسی، طولانی شدن فاصله ‏‎PR‎‏ بخصوص موقع خواب ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، تعداد‏‎ ‎‏ضربان 78ـ 48 در دقیقه‏

‏26 / 4 / 66 مواردی از فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ ثانیه 8% = ‏‎QRS‎‏، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان 75ـ48 در دقیقه‏

‏27 / 4 / 66 مواردی از اریتمی سینوسی، برادی اریتمی، موادی از ریتم ایزوریتمیک و جانگشنال، تعداد ضربان 74ـ52 در‏‎ ‎‏دقیقه.‏

‏28 / 4 / 66 دو کوهانه شدن امواج ‏‎P‎‏، اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک در چند مورد بمدتهای‏‎ ‎‏ متفاوت و در یک مورد 32 دقیقه‏

‏29 / 4 / 66 چند مورد ‏‎PAC‎‏، دو کوهانه شدن امواج ‏‎P‎‏، ریتم جانگشنال، برادی کاردی سینوسی، اریتمی سینوسی، ریتم‏‎ ‎‏ایزوریتمیک، تعداد ضربان 78ـ47 در دقیقه‏

‏30 / 4 / 66 قطعه ‏‎ST‎‏ پائین افتاد، تعدادی ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، چند مورد بمدتهای متفاوت، برادی کاردی سینوسی، ‏‎ ‎

‏مواردی از ریتم ایزوریتمیک،‏

‏31 / 4 / 66 چند مورد اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ با بلوک، تعداد ضربان 62ـ47 در دقیقه‏

‏1 / 5 / 66 چند مورد ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، بمدتهای چند دقیقه‌ای، فیبریلاسیون دهلیزی. ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ‏‎PVC‎‎ ‎‏همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ بمدت 96 دقیقه ریتم ایزوریتمیک و جانگشنال طول کشید، تعداد ضربان قلب 56ـ48 در دقیقه‏‎ ‎‏در موقع خواب 76ـ56‏

‏2 / 5 / 66 چند مورد اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، امواج ‏‎P‎‏ دو کوهانه زودگذر، ‏‎ ‎‏پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ثانیه 30% = ‏‎PR‎

‏3 / 5 / 66 مواردی از برادی کاردی سینوسی، اریتمی سینوسی، دو کوهانه شدن امواج ‏‎P‎‏، طولانی شدن امواج ‏‎P‎‏ ثانیه‏‎ ‎‏32% = ‏‎PR‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ بمدت 25 دقیقه، یک مورد فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 72ـ45 در دقیقه‏

‏4 / 5 / 66 مواردی از ریتم ایزوریتمیک زودگذر، جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، برادی کاردی سینوسی‏‎ ‎‏پائین افتادن قطعه ‏‎PAC, ST‎‏ موقع نماز ظهر و مغرب و عشا ریتم قلبی ایزوریتمیک ظاهر شد. یک مورد ‏‎PVC‎‏.‏

‏5 / 5 / 66 اریتمی سینوسی، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎PAC CAPTURE‎‎ ‎‎BEAT‎‏ با بلوک، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ حدود 9 میلی متر، ریتم ایزوریتمیک حدود 2 ساعت طول کشید.‏

‏6 / 5 / 66 مواردی از فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 76ـ48 بار در دقیقه‏

‏7 / 5 / 66 اریتمی سینوسی، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، مواردی از ایزوریتمیک، جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، در یک مورد 6‏‎ ‎‏ضربان جانگشنال پشت سر هم و سریع متعاقباً ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، تعداد ضربان قلب 76ـ48 بار در دقیقه‏

‏8 / 5 / 66 مواردی از ‏‎PAC‎‏ ریتم ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی، خانواده‌های شهدا و مفقودین و اسرای تهران و اهواز‏‎ ‎‏در حسینیه جماران با حضرت امام عزیز ملاقات داشتند.‏

‏9 / 5 / 66 مواردی از ریتم ایزوریتمیک، بمدتهای طولانی، اریتمی سینسوی، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، تعداد‏‎ ‎‏ضربان قلب 64 ـ 47‏

‏10 / 5 / 66 ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏ مواردی از ریتم ایزوریتمیک برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی و بلوک، گاهی‏‎ ‎‏سینوایتریال بلوک چند مورد ‏‎PVC‎‏، چند مورد فیبریلاسیون دهلیزی، چند مورد ریتم جانگشنال، بعلت شهید و مجروح شدن زائران‏‎ ‎‏خانه خدا سه روز عزای عمومی اعلان شد.‏

‏11 / 5 / 66 تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 80 ـ56 در دقیقه‏

‏12 / 5 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏ همراه با ابریشن، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، حمله‌های زودگذر ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، تعداد‏‎ ‎‏ریتم فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان 76ـ50 در دقیقه‏

‏13 / 5 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏، ریتم فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، تعدادی ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎FUSION BEAT‎‏، ثانیه‏‎ ‎‎36‎‏% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک حدود 10 دقیقه طول کشید ولی همراه سقوط فشار خون شریانی ضعف نبود. تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏ 79ـ48 بار در دقیقه‏

‏14 / 5 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، موقع خواب اریتمی سینوسی مشاهده شد، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب 74ـ54 در دقیقه‏

‏15 / 5 / 66 تعدادی ‏‎PVC‎‏، ثانیه 30% = ‏‎PR‎‏ مواردی از فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک‏

‏16 / 5 / 66 چند مورد با زمانهای مختلف و طولانی ریتم ایزوریتمیک، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، تعداد ضربان قلب 75ـ54 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏17 / 5 / 66 ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏ موقع خواب، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی کاردی سینوسی، در یک مورد افزایش فاصله ‏‎PR‎‎ ‎

‏بمقدار 36% = ‏‎PR‎‏ بمدت 70 دقیقه طول کشید، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان موقع استراحت 50ـ47 در‏‎ ‎‏دقیقه، چند مورد ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت‏

‏18 / 5 / 66 ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ در یک مورد بمدت 45 دقیقه، ‏‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی، از یبوست شاکی بودند که رفع شد، تعداد ضربان قلب 78ـ52 در دقیقه‏

‏19 / 5 / 66 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ریتم ایزوریتمیک، حضرت امام عزیز زنگ زدند و فرمودند یک احساس نامطبوع و بدی‏‎ ‎‏بایشان دست داده که قابل توصیف نیست در معاینه فیزیکی نبض پر و فشار خون شریانی 70 / 110، نوار قلبی تغییر جدیدی‏‎ ‎‏نشان نداد. مواردی از ریتم فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه ابریشن، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ثانیه‏‎ ‎‎32‎‏% = ‏‎PR‎

‏20 / 5 / 66 فشار خون شریانی 80 / 100 در حالیکه ایستاده، ثانیه 40% = ‏‎PR‎‏، مواردی از ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی‏‎ ‎‏ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 82ـ52 در دقیقه‏

‏21 / 5 / 66 مواردی از ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، موقع خواب ثانیه 40% = ‏‎PAC, PR‎‏ بصور منفرد و ابریشن، 12% = ‏‎QRS‎

‏22 / 5 / 66 ثانیه 23% = ‏‎PR‎‏، مواردی از فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد و ابریشن، گاهی ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن‏‎ ‎‏بیت تعداد ضربان قلب 78ـ54 در دقیقه‏

‏23 / 5 / 66 بعلت عید سعید غدیر حضرت امام خمینی در حسینیه جماران با مردم دیدار و سخنرانی داشتند، در موقع‏‎ ‎‏سخنرانی یک مورد حمله فیبریلاسیون دهلیزی و یک مورد ‏‎PVC‎‏ سقوط قطعه ‏‎ST‎‏، ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 75ـ45 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏24 / 5 / 66 همراه فیوژن بیت، ‏‎PAC‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎PAC, ST‎‏ بصورت منفرد، ابریشن، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎ ‎‏موقع خواب برادی کاردی سینوسی، تعداد ضربان قلب 74ـ50 بار در دقیقه‏

‏25 / 5 / 66 مواردی از ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، برادی کاردی‏‎ ‎‏سینوسی، بندرت پائین افتادن قطعه، تعداد ضربان قلب 78ـ 75 در دقیقه‏

‏26 / 5 / 66 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، بی فاز یک بودن موج ‏‎P‎‏، اریتمی‏‎ ‎‏سینوسی، ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی‏

‏27 / 5 / 66 مواردی از ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی، ریتم جانگشنال ‏‎PAC‎‏ همراه ابریشن، فیبریلاسیون‏‎ ‎‏دهلیزی، تعداد ضربان قلب 78ـ45 در دقیقه‏

‏28 / 5 / 66‏‏ مواردی از ‏‎PAC‎‏، برادی کاردی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 78ـ45 در دقیقه‏

‏29 / 5 / 66 چند مورد ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ تعداد ضربان قلب بین 72ـ52‏

‏30 / 5 / 66 ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد و ابریشن‏

‏31 / 5 / 66 مواردی از فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 78 - 45 در دقیقه . ‏

‏1 / 6 / 66 مواردی از فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC, PVC‎‏ همراه ابریشن، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، فاصله ‏‎PR‎‏ موقع خواب طولانی‏‎ ‎‏می‌شود. مواردی از ریتم ایزوریتمیک‏

‏2 / 6 / 66 مواردی از ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد، ابریشن، ‏‎PVC‎‏، اریتمی سینوسی‏‎ ‎‏بصورت منفرد و ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، یک مورد ریتم ایزوریتمیک 48 دقیقه طول کشید.‏

‏3 / 6 / 66 اریتمی سینوسی، ثانیه 32% = ‏‎PAC, PR‎‏همراه فیوژن بیت، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ در یک مورد 23 دقیقه‏‎ ‎‏طول کشید.‏


‏4 / 6 / 66 ثانیه 35% = ‏‎PR‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، اریتمی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه‏‎ ‎‏ ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ ‏‎PAIRED PVC,‎‏ برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏، همراه تأخیر هدایتی و بلوک، فیبریلاسیون دهلیزی‏‎ ‎‏همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان 74ـ48 در دقیقه‏

‏5 / 6 / 66 مواردی از ‏‎PAC‎‏، مواردی از فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏6 / 6 / 66 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏7 / 6 / 66 اریتمی سینوسی، ثانیه 40% = ‏‎PR‎‏ ‏‎PAC,‎‏ همراه ابریشن، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ همراه ریتم جانگشنال‏‎ ‎‎CAPTURE BEAT‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، تعداد ضربان قلب 68ـ44 در دقیقه‏

‏8 / 6 / 66ریتم ایزوریتمیک بمدتهای طولانی در یک مورد 40 دقیقه طول کشید. ریتم جانگشنال، پائین افتادن قطعه ‏‎PAC,‎‎ ‎‎ST‎‏ بصور منفرد و همراه بلوک، ثانیه 32% = ‏‎PAC, PR‎‏ بصور منفرد و همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 78ـ52 در دقیقه‏

‏9 / 6 / 66 ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال بمدتهای طولانی، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، پائین افتادن قطعه‏‎ ‎‎ST‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، در یک مورد ریتم ایزوریتمیک یکساعت طول کشید. تعداد ضربان قلب 78ـ40 در دقیقه‏

‏10 / 6 / 66 ریتم جانگشنال، برادی کاردی سینوسی، اریتمی سینوسی، موقع خواب 56ـ46 در دقیقه‏

‏11 / 6 / 66 مواردی از فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏ ‏‎PVC,‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CATUTRE‎‎ ‎‎BEAT‎‏ برادی کاردی سینوسی، تعداد ضربان قلب 75ـ45 در دقیقه‏

‏12 / 6 / 66 ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال، تعداد‏‎ ‎‏ضربان قلب 74ـ45 در دقیقه در یک مورد ریتم ایزوریتمیک بمدت 18 دقیقه طول کشید (تاسوعای حسینی)‏

‏13 / 6 / 66  ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد و ابریشن، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 40% = ‏‎PR‎‏ بعلت روز‏‎ ‎‏عاشورای حسینی ملاقات عمومی و عزاداری در حسینیه جماران برقرار بود و در طول ملاقات نامنظمی در قلب ظاهر نشد و‏‎ ‎‏مسئله جدیدی نداشتند.‏

‏14 / 6 / 66 ریتم جانگشنال ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ریتم ایزوریتمیک بمدت ‏‎46‎‎ ‎‏ دقیقه ادامه داشت، ثانیه 36% = ‏‎PR‎

‏15 / 6 / 66 فیبریلاسیون دهلیزی، ریتمی ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، بصور منفرد و بلوک، ابریشن‏‎ ‎‏ریتم جانگشنال بمدت‌های مختلف و در یک مورد 31 دقیقه، تعداد ضربان قلب 75ـ48 در دقیقه‏

‏16 / 6 / 66 چند مورد اریتمی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ تعداد ضربان قلب 74ـ48 در دقیقه‏

‏17 / 6 / 66 چند مورد سقوط قطعه ‏‎PAC, PVC, ST‎‏ تعداد ضربان 78ـ48 در دقیقه‏

‏18 / 6 / 66 چند مورد ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏ ‏‎PAC,‎‏ بصور منفرد، ابریشن، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‎ ‎‏تعداد ضربان 65ـ48 در بعضی موارد قطعه ‏‎ST‎‏ با وضعیت حضرت امام تغییر می‌کرد.‏

‏19 / 6 / 66 ثانیه 44% = ‏‎PR‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ و ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان 72ـ45 در دقیقه‏

‏20 / 6 / 66 موارد متعددی از ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ با بلوک، جانگشنال، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادری کاردی سینوسی‏‎ ‎‏دو کوهانه بودن موج ‏‎P‎‏، گاهی بالا افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، تعداد ضربان بین 74ـ46 در دقیقه‏

‏21 / 6 / 66 دو کوهانه بودن موج ‏‎P‎‏، اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 77ـ48 در دقیقه‏

‏22 / 6 / 66 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد و ابریشن 32% = ‏‎PR‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، اریتمی سینوسی، دو کوهانه بودن موج ‏‎P‎

‏23 / 6 / 66 ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ با ‏‎PAC, CAPTURE BEAT‎‏ بصور منفرد و ابریشن، حدود یکساعت 43 دقیقه‏‎ ‎‏ریتم ایزوریتمیک ادامه داشت.‏


‏24 / 6 / 66 مواردی از پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، طولانی شدن قطعه ‏‎PR‎‏ ثانیه 40% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک بمدتهای‏‎ ‎‏طولانی (در یک مورد 52 دقیقه)، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد و بلوک‏

‏25 / 6 / 66 طولانی شدن زمان ‏‎QRS‎‏، ثانیه 120% = ‏‎QRS‎‏ ثانیه، 36% = ‏‎PR‎‏، مواردی متعدد از ‏‎PVC‎

‏26 / 6 / 66 ثانیه 40% = ‏‎PAC, PR‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، در چند مورد بمدتهای طولانی تعداد ضربان 78ـ51 در دقیقه‏‎ ‎‏27 / 6 / 66 ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏ ‏‎PAC,‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ تعداد ضربان قلب 70ـ49 در دقیقه‏

‏28 / 6 / 66 پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ظاهر شدن ‏‎PVC‎‏ نزدیک موج ‏‎T‎‏، تعداد ضربان قلب 75ـ56 در دقیقه‏

‏29 / 6 / 66 ‏‎PAC‎‏ همراه تأخیر هدایتی، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، ریتم جانگشنال، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE‎‎ ‎‎BEAT‎‏ تعداد ضربان قلب بین 78ـ50 در دقیقه، چند مورد ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت‏

‏30 / 6 / 66 ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، ابریشن، ‏‎PVC‎‏، ایزوریتمیک‏

‏31 / 6 / 66 ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، چند مورد ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 67ـ55 در دقیقه‏

‏1 / 7 / 66 ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، حملات فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ریتم ایزوریتمیک بصور‏‎ ‎‏منفرد، ابریشن ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 77ـ47‏

‏2 / 7 / 66 مواردی از ریتم فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎BEAT‎‏ ‏‎CAPTURE‎‎ ‎‏منفرد، ابریشن، یک حمله ایزوریتمیک 28 دقیقه طول کشید، تعداد ضربان قلب بین 77ـ50 در دقیقه، ملاقات رزمندگان با امام‏‎ ‎‏عزیز‏

‏3 / 7 / 66 ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، پائین افتادن قطعه ‏‎PAC, ST‎‏ بصورت منفرد همراه بلوک، ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏80ـ52 در دقیقه‏

‏4 / 7 / 66 ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎PVC, ST‎‏ بصورت ‏‎INTER POLATED‎‏، تعداد ضربان 78ـ 55‏

‏5 / 7 / 66 چند مورد ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 70ـ60 در دقیقه قطعه ‏‎ST‎‏ گاهی بالا و گاهی پائین تر از خط ایزوالکتریک ‏

‏6 / 7 / 66 فاصله ‏‎PR‎‏ طولانی، ‏‎PVC, PAC‎‏ با فیوژن بیت، ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏7 / 7 / 66 تعدادی ‏‎PAC, PVC‎‏ ملاقات حضرت امام با ائمه جماعات و در طول ملاقات در حسینیه جماران تعداد‏‎ ‎‏معدودی ظاهر شد. گاهی ریتم ایزوریتمیک، گاهی فیبریلاسیون دهلیزی ـ سقوط قطعه ‏‎ST‎‏، تعداد ضربان قلب بین 82 ـ 47‏

‏8 / 7 / 66 چند مورد ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد، ابریشن، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏،‏

‏9 / 7 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏ همراه تأخیر هدایتی و ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، گاهی ‏‎PVC‎‏، ‏‎ ‎‏ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان 74ـ52 در دقیقه.‏

‏10 / 7 / 66 چند مورد ‏‎PVC, PAC‎

‏11 / 7 / 66 تعدادی ‏‎PVC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 75ـ56 در دقیقه‏

‏12 / 7 / 66 تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏، چند مورد همراه فیوژن بیت‏

‏13 / 7 / 66 66 ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، چند مورد فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال ‏‎PVC‎‏ همراه‏‎ ‎‎CAPTURE BEAT‎‏، فیوژن بیت، اریتمی سینوسی‏

‏14 / 7 / 66 ‏‎PAC‎‏ با ابریشن و بصورت منفرد و متعدد و همراه بلوک، اریتمی سینوسی، ثانیه 36% = ‏‎PR‎

‏15 / 7 / 66 چند مورد ‏‎PAC, PVC‎‏، ریتم جانگشنال و ایزوریتمیک، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان قلب 69ـ55 در دقیقه‏‎ ‎‏16 / 7 / 66 ریتم جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 32% = ‏‎PVC, PR‎‏ همراه فیوژن بیت ‏

‏بمدت 8 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 75ـ55 در دقیقه‏


‎17‎‏ / 7 / 66 چند مورد ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ ریتم جانگشنال ثانیه‏‎ ‎‏ 28% = ‏‎PAC, PVC, PR‎‏، با ابریشن، تعداد ضربان قلب 78ـ54‏

‏18 / 7 / 66 چند مورد ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ تعداد ضربان قلب 76ـ55 در دقیقه‏

‏19 / 7 / 66 تعداد ‏‎PVC, PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 73ـ52 در دقیقه‏

‏20 / 7 / 66 چند مورد ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم ایزوریتمیک، چند مورد ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏74ـ56 در دقیقه‏

‏21 / 7 / 66 چند مورد ‏‎PAC, PVC‎‏ منفرد و همراه ابریشن، ملاقات در حسینیه جماران بدون مسئله خاص و نامنظمی قلبی‏‎ ‎‏انجام شد، فاصله ثانیه 30% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 75ـ43 در دقیقه‏

‏22 / 7 / 66 تعدادی ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن ‏‎PVC‎‏ نوع تأخیری ‏‎LATE PVC‎

‏23 / 7 / 66 فیبریلاسیون دهلیزی ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد، دو تائی، با بلوک، ‏‎PVC‎

‏24 / 7 / 66 مواردی از ‏‎PAC‎‏ منفرد، با ابریشن، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ بصورت پاراسیستول و تعداد ضربان قلب بین‏‎ ‎‏84ـ50 در دقیقه‏

‏25 / 7 / 66 تعدادی ‏‎PVC‎‏ بصورت ‏‎PAC, PARASYSTOL‎‏ با تاخیر هدایتی، تعداد ضربان قلب بین 78ـ55 در دقیقه‏‎ ‎‏26 / 7 / 66 مواردی از ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، ابریشن فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 71ـ55 در‏‎ ‎‏دقیقه، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎

‏27 / 7 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد، ابریشن، ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 77ـ47 در دقیقه‏

‏28 / 7 / 66 فاصله ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏‌های متعدد ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 75ـ56‏‎ ‎‏در دقیقه‏

‏29 / 7 / 66 مواردی از فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ چند مورد ونکه باج، ‏‎PVC, PAC‎‏ بصور پاراسیستول‏

‏30 / 7 / 66 تعدادی ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، پاراسیستول بطنی، تعدادی فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎ ‎‏تعداد ضربان قلب دقیقه 78ـ52‏

‏1 / 8 / 66 تعداد ‏‎PAC‎‏ بصور تأخیر هدایتی، بلوک، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ‏‎PVC‎

‏2 / 8 / 66 حملاتی از اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، دو تائی، تعدادی ‏‎PVC‎‏، ریتم جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎ ‎‏تعداد ضربان قلب 75ـ50 در دقیقه‏

‏3 / 8 / 66 مواردی از برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، تأخیر هدایتی، ‏‎PVC‎‏، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏81ـ50 در دقیقه‏

‏4 / 8 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏،‏

‏5 / 8 / 66 مواردی از ‏‎PVC, PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی تعداد ضربان 77ـ47 در دقیقه‏

‏6 / 8 / 66 ریتم ایزوریتمیک ‏‎PVC‎‏، تعدادی ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ پاراسیستول تعداد ضربان قلب 76ـ54‏

‏7 / 8 / 66 ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ پاراسیستول، فیوژن بیت، ریتم ایزوریتمیک،‏

‏8 / 8 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏، ثانیه 32% = ‏‎PVC, PR‎‏با فیوژن بیت، ریتم سینوسی، تعداد ضربان 82 ـ50 در دقیقه‏

‏9 / 8 / 66 تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان 78ـ54‏

‏10 / 8 / 66 مواردی از اریتمی سینوسی، ‏‎PAC, PVC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 80 ـ56‏

‏11 / 8 / 66 ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎

‏72ـ 49 در دقیقه‏

‏12 / 8 / 66 تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏ اریتمی سینوسی تعداد ضربان قلب 78ـ48‏

‏13 / 8 / 66 ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ریتم جانگشنال بمدت چند‏‎ ‎‏دقیقه ‏‎PAC‎‏ با بلوک چند دقیقه، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ برادی کاردی سینوسی بمدت 13 بمدت و 30 دقیقه، ‏‎ ‎‏ریتم جانگشنال بمدت 143 دقیقه‏

‏14 / 8 / 66 ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ بمدت چندت دقیقه، ‏‎PAC‎‏ همراه بلوک و ابریشن، ‏‎ ‎‏بمدت 246 دقیقه ریتم قلب ایزوریتمیک بود.‏

‏15 / 8 / 66 مواردی از ‏‎PAC‎‏، منفرد همراه ابریشن، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE‎‎ ‎‎BEAT‎‏، در بعضی موارد ‏‎P‎‏ بصورت دو کوهانه، برادی کاردی سینوسی، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ پائین افتاده تعداد ضربان بین‏‎ ‎‏78ـ50 در دقیقه‏

‏16 / 8 / 66 ریتم ایزوریتمیک، ثانیه 36% = ‏‎PVC, PAC, PR‎‏ تعداد ضربان قلب 78ـ55‏

‏17 / 8 / 66 ریتم سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 75ـ70 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏18 / 8 / 66 ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، تعدادی ‏‎PVC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعدادی ‏‎PAC‎‏. در ساعت 45 / 1‏‎ ‎‏صبح حضرت امام عزیز بعلت شاکی بودن از درد قفسه صدری زنگ زدند فشار خون طبیعی بود. درد با یک قرص نیتروگلیسرین زیر‏‎ ‎‏ زبانی بهبود یافت نوار قلبی تغییر جدیدی نشان نداد.‏

‏19 / 8 / 66 تعدادی ‏‎PVC‎‏، مواردی از ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه فیوژن بیت، نوار قلبی گرفته شد. ریتم‏‎ ‎‏جانگشنال، تعداد ضربان قلب 74ـ52 در دقیقه‏

‏20 / 8 / 66 ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد و ابریشن، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 80ـ53 در دقیقه‏

‏21 / 8 / 66 تعداد ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب بین 75ـ52‏‎ ‎‏در دقیقه‏

‏22 / 8 / 66 گاهی ریتم فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC, PAC‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، مواردی ریتم و نکه باخ، ‏‎PVC‎‎ ‎‏بصورت تری ژمینه، تعداد ضربان قلب 82ـ52 در دقیقه‏

‏23 / 8 / 66 مواردی ‏‎PVC, PAC‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 78ـ55 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏24 / 8 / 66 ‏‎PVC, PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، پائین افتادن قطعه، اریتمی سینوسی، ریتم جانگشنال ‏‎PVC‎‏ همراه -‏‎CAP‎‎ ‎‎TURE BEAT‎‏ و فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 78ـ52 بار در دقیقه‏

‏25 / 8 / 66 مراحل زودگذر ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال بمدت چند دقیقه ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ‏‎PAC‎‏، در موقع‏‎ ‎‏نماز ظهر ریتم ایزوریتمیک شروع و ادامه یافت، تعداد ضربان قلب بین 76ـ54 بار در دقیقه‏

‏26 / 8 / 66 گاه گاه ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎PAC, CAPTURE BEAT‎‏ بصورت منفرد و‏‎ ‎‏بلوک، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، موقع نماز ظهر و عصر ریتم بصورت ایزوریتمیک تبدیل شد. تعداد ضربان قلب بین 78ـ48 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏27 / 8 / 66 مراحل مختلف ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎PAC, CAPTURE BEAT‎‏ با و بدون بلوک، ‏‎ ‎‏ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏ اریتمی سینوسی، ‏‎PVC‎‏ پاراسیستول، پائین افتادن قطعه ‏‎PAC, ST‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان قلب 75ـ55 در‏‎ ‎

‏دقیقه‏

‏28 / 8 / 66 موارد زودگذر ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، در یک مرحله‏‎ ‎‏بمدت 36 دقیقه قلب ریتم ایزوریتمیک داشت، تعداد ضربان قلب 76ـ54 بار در دقیقه‏

‏29 / 8 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏ فاصله طولانی‏‎ ‎‏بمدت 75 دقیقه طول کشید.‏

‏30 / 8 / 66 مواردی از ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه  ‏‎CAPTURE BEAT‎‏،‏‎ ‎‏  تعداد ضربان قلب 77ـ 45 در دقیقه‏

‏1 / 9 / 66 ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان قلب 78ـ48 در دقیقه‏

‏2 / 9 / 66 تعدادی ‏‎PAC, PVC‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان قلب 82 ـ52 در دقیقه، حضرت امام عزیز در حسینیه جماران با‏‎ ‎‏مردم ملاقات داشتند.‏

‏3 / 9 / 66 تعدادی ‏‎PAC, PVC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 80 ـ47 در دقیقه‏

‏4 / 9 / 66 مواردی ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، اریتمی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال‏

‏5 / 9 / 66 ریتم جانگشنال، ریتم ایزوریتمیک، تعدادی ‏‎PVC‎

‏6 / 9 / 66 تعدادی ‏‎PVC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ریتم ایزوریتمیک، ونکه باخ‏

‏7 / 9 / 66 معدود ‏‎PAC, PVC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 78ـ54 در دقیقه‏

‏8 / 9 / 66 ریتم ونکه باخ، ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 85ـ58‏‎ ‎‏در دقیقه‏

‏9 / 9 / 66 پاراسیستول بطن، ‏‎PAC, PVC‎‏، با ابریشن، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 90ـ52 در دقیقه‏

‏10 / 9 / 66 تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 28% = ‏‎PR‎

‏11 / 9 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏، با بلوک، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی‏

‏12 / 9 / 66 ‏‎PVC, PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان 74ـ49 در دقیقه‏

‏13 / 9 / 66 معدود ریتم فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC, PVC‎‏ تعداد ضربان قلب 73ـ55 در دقیقه‏

‏14 / 9 / 66 فیبریلاسیون دهلیزی ‏‎PAC, PVC‎‏، حمله زودگذر ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 78ـ52 بار در دقیقه‏

‏15 / 9 / 66 ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ ‏‎PAC,‎‏ همراه ابریشن، ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک پائین افتادن قطعه‏‎ ‎‎ST‎‏ تعداد ضربان 74ـ51 در دقیقه‏

‏16 / 9 / 66 مراحل ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC, PVC‎‏، با ابریشن، تعداد ضربان قلب 80ـ52 بار در دقیقه‏

‏17 / 9 / 66 حمله‌های فیبریلاسیون، ‏‎PVC‎‏ ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 80ـ52 در دقیقه‏

‏18 / 9 / 66 ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ثانیه 36% = ‏‎PR‎

‏19 / 9 / 66 ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 78ـ58 در دقیقه‏

‏20 / 9 / 66 فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC, PVC‎‏، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان قلب 78ـ56‏

‏21 / 9 / 66 ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان 78ـ52 در دقیقه‏

‏22 / 9 / 66 ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، اریتمی سینوسی، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان 80ـ54 در دقیقه‏

‏23 / 9 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت.‏

‏24 / 9 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 78ـ48 در دقیقه‏


‏25 / 9 / 66 معدود اریتمی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC, PVC‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان قلب 70ـ54‏

‏26 / 9 / 66 معدود اریتمی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 75ـ54 در دقیقه‏

‏27 / 9 / 66 معدود حمله فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ ریتم ایزوریتمیک،‏

‏28 / 9 / 66 معدود اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏82ـ55 در دقیقه‏

‏29 / 9 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان قلب 80ـ54‏

‏30 / 9 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با بلوک، معدود ‏‎PVC‎‏ همراه‏

‏1 / 10 / 66 معدود فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 76ـ50 در دقیقه‏

‏2 / 10 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 75ـ50 در دقیقه‏

‏3 / 10 / 66 معدود اریتمی سینوسی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ریتم جانگشنال‏

‏4 / 10 / 66 فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان 86ـ57 بار در دقیقه‏

‏5 / 10 / 66 ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ بصورت تری ژمینه‏

‏6 / 10 / 66 اریتمی سینوسی، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎FUSION‎‏، تعداد ضربان قلب 76ـ53 بار در دقیقه‏

‏7 / 10 / 66 فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ ریتم ایزوریتمیک‏

‏8 / 10 / 66 ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏ ‏‎PAC,‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان قلب 85ـ58 در دقیقه‏

‏9 / 10 / 66 تعداد ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎LATE PVC‎

‏10 / 10 / 66 تعدادی ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژیون بیت، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎ ‎‏تعداد ضربان 78ـ53 در دقیقه‏

‏11 / 10 / 66 ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 75ـ51 در دقیقه‏

‏12 / 10 / 66 ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 80ـ49 در دقیقه‏

‏13 / 10 / 66 معدود فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 70ـ51 در دقیقه‏

‏14 / 10 / 66 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، سقوط قطعه ‏‎ST‎‏ بمدت 45 دقیقه‏‎ ‎‏15 / 10 / 66 ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان 78ـ60 در دقیقه‏

‏16 / 10 / 66 معدود تعدادی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن و تأخیر هدایتی‏‎ ‎‏همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 80ـ56 در دقیقه‏

‏17 / 10 / 66 معدود ‏‎PVC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 78ـ52 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏18 / 10 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 78ـ54 در دقیقه‏

‏19 / 10 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی، برادی کاردی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 78ـ47 در دقیقه‏‎ ‎‏20 / 10 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎ ‎‏اریتمی سینوسی‏

‏21 / 10 / 66 معدود حملات زودگذر ایزوریتمیک، جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، حدود 25 دقیقه در یک‏‎ ‎‏مرحله ایزوریتمیک بود‏

‏22 / 10 / 66 موارد معدود و زودگذر ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ با ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، تعداد ضربان‏‎ ‎

‏قلب 78ـ52 در دقیقه‏

‏23 / 10 / 66 موارد زودگذر ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 78ـ50 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏24 / 10 / 66 موارد معدود زودگذر اریتمی سینوسی، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ با ‏‎PAC, CAPTURE BEAT‎‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی در موقع نماز ظهر بمدت 20 دقیقه ریتم قلب مبدل به ریتم ایزوریتمیک و جانگشنال شد. تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏84ـ54 بار در دقیقه‏

‏25 / 10 / 66 موارد زودگذر موقتی، ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه -‏‎PAC, CAP‎‎ ‎‎TURE BEAT‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، در یک مرحله در حدود یکساعت ریتم ایزوریتمیک بوده است. ‏

‏26 / 10 / 66 حمله‌های موقتی ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 95ـ47 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏27 / 10 / 66 موارد زودگذر ‏‎PAC‎‏ با بلوک، سینواتریال بلوک، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ مواردی از بلوک درجه دو ظاهر شد.‏

‏28 / 10 / 66 مراحل موقتی ریتم ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک با جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، تعداد‏‎ ‎‏ضربان قلب بین 75ـ59 در دقیقه، موقع نماز ظهر حدود 53 دقیقه ریتم ایزوریتمیک بود.‏

‏29 / 10 / 66 موارد موقتی فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 80ـ55 در دقیقه‏

‏30 / 10 / 66 مراحل موقتی ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم ایزوریتمیک، در یک مورد ریتم جانگشنال 62‏‎ ‎‏دقیقه طول کشید. در یک مورد فیبریلاسیون دهلیزی 22 دقیقه طول کشید، تعداد ضربان قلب بین 76ـ52 در دقیقه‏

‏1 / 11 / 66 مراحل زودگذر ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، تعداد‏‎ ‎‏ضربان قلب 78ـ50 در دقیقه‏

‏2 / 11 / 66 حمله‌های موقتی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 78ـ58 در دقیقه‏

‏3 / 11 / 66 معدود ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ریتم ایزوریتمیک برادی کاردی سینوسی، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏78ـ48 در دقیقه‏

‏4 / 11 / 66 مراحل زودگذر ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب در خواب و بیداری نسبت به روزهای گذشته افزایش نشان می‌دهد 93ـ66 در دقیقه، ثانیه 28% = ‏‎PR‎‏، موقع نماز ظهر بمدت‏‎ ‎‏58 دقیقه ریتم جانگشنال و ایزوریتمیک‏

‏5 / 11 / 66 موارد موقتی ولی مکرر فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک ریتم جانگشنال،‏

‏6 / 11 / 66 حمله‌های موقتی فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 77ـ52 در دقیقه‏‎ ‎‏7 / 11 / 66 موارد موقتی ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ بهمراه فیوژن بیت، ‏‎ ‎‏تعداد ضربان قلب 70ـ53 در دقیقه‏

‏8 / 11 / 66 مراحل موقتی ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه فیوژن بیت، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی، ‏‎ ‎‏ بی فیزیک شدن امواج ‏‎P‎‏، تعداد ضربان قلب 75ـ48 در دقیقه‏

‏9 / 11 / 66 موارد زودگذر ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 74ـ54 در دقیقه‏

‏10 / 11 / 66 مواردی از ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، برادی کاردی سینوسی، ثانیه 38% = ‏‎PR‎‏، ضربان‏‎ ‎‏قلب موقع نماز مغرب و عشا و بعدازظهر بصورت ایزوریتمیک درآمد، تعداد ضربان قلب 80ـ47 در دقیقه‏

‏11 / 11 / 66 موارد زودگذر ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏، همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، در یک مرحله‏‎ ‎

‏ریتم ایزوریتمیک، 29 دقیقه طول کشید، تعداد ضربان قلب 84ـ49 در دقیقه‏

‏12 / 11 / 66 موارد زودگذر ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، اریتمی سینوسی، ملاقات‏‎ ‎‏ عمومی در حسینیه جماران‏

‏13 / 11 / 66 موارد زودگذر ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ‏‎PAC‎‏ اریتمی سینوسی، قطعه ‏‎ST‎‏ پائین افتاد، تعداد ضربان 75ـ52 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏14 / 11 / 66 مراحل زودگذر پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ همراه‏‎ ‎‏ابریشن، اریتمی سینوسی‏

‏15 / 11 / 66 موارد موقتی ‏‎PAC‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PVC‎‎ ‎‏همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎PVC, ST‎‏‌های ‏‎INTERPOLATED‎‏، تعداد ضربان قلب 78ـ44 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏16 / 11 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ثانیه 36% = ‏‎ ‎‎PR‎‏، برادی کاردی سینوسی تعداد ضربان قلب 78ـ50 در دقیقه‏

‏17 / 11 / 66 موارد موقتی ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی، ریتم ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب 80ـ50 در دقیقه‏

‏18 / 11 / 66 مواردی زودگذر ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ریتم ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی، ‏‎ PVC‎‏همراه ‏‎CAPTURE‎‎ ‎‎ BEAT‎‏، ریتم جانگشنال، ثانیه 44% = ‏‎PR‎

‏19 / 11 / 66 موارد موقتی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، موقع نماز ظهر بمدت 50 دقیقه‏‎ ‎‏ریتم ایزوریتمیک‏

‏20 / 11 / 66 موارد زودگذر فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC, PAC‎‏، همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 74ـ50 در دقیقه‏

‏21 / 11 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، برادی کاردی سینوسی، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک‏

‏22 / 11 / 66 موارد زودگذر ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، بمدتهای 20ـ2 دقیقه، ‏‎PAC‎‏ با‏‎ ‎‏ابریشن، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏ یا موقع نماز ظهر بمدت 2 / 1 ساعت ریتم قلبی ایزوریتمیک بود، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ‏‎ ‎‏تعداد ضربان قلب 75ـ54 در دقیقه‏

‏23 / 11 / 66 موارد زودگذر ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، تعداد ضربان قلب 72ـ54 در دقیقه‏‎ ‎‏24 / 11 / 66 موارد زودگذر ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، تاکی کاردی فوق بطنی، ‏‎ ‎‎PAC‎‏ با بلوک، ‏‎WANDERING PACEMAKER‎‏، در یک مورد حدود 35 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏بین 80ـ50 در دقیقه‏

‏25 / 11 / 66 حمله زودگذر ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ریتم ایزوریتمیک، پائین افتادن قطعه ‏‎PAC, ‎‎ ‎‎ST‎‏ با ابریشن‏

‏26 / 11 / 66 موارد معدود ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت ‏‎PAC‎‏، با تأخیر هدایتی و ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب 78ـ54 در دقیقه‏

‏27 / 11 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 78ـ55 در دقیقه‏

‏28 / 11 / 66 تعداد اکستراسیستولهای دهلیزی و بطنی نسبت به روزهای قبل افزایش یافته، -‏‎WANDERING PACE‎‎ ‎

‎MAKER, PAC‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، ریتم جانگشنال، پاراسیستول بطنی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت‏

‏29 / 11 / 66 اریتمی، اکستراسیستولها نسبت به روزهای قبل افزایش زیادی نشان داده است. ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه -‏‎CAP‎‎ ‎‎TURE BEAT‎‏، ریتم ایزوریتمیک، حدود 290 ‏‎PAC‎‏ و دو مورد فیبریلاسیون دهلیزی، دو مورد ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب 75ـ56 در دقیقه‏

‏30 / 11 / 66 اکستراسیستولهای دهلیزی و بطنی فوق‌العاده افزایش یافته است، ‏‎PAC‎‏‌های متعدد، پیش میکرسرگردان، ‏‎ ‎‏همراه فیوژن بیت ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، اریتمی سینوسی، ثانیه 34% = ‏‎PR‎‏ ‏‎PAC,‎‏ همراه تأخیر هدایتی، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏ 80ـ52 در دقیقه‏

‏1 / 12 / 66 از تعداد ‏‎PAC‎‏‌ها بطور چشم گیری کاسته شده، ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، ثانیه 38% = ‏‎ ‎‎PR‎‏، تاکی کاردی فوق بطنی، تعداد ضربان قلب 80ـ50 در دقیقه‏

‏2 / 12 / 66 تعداد ‏‎PAC‎‏ نسبت به روزهای قبل افزایش یافته. معدود ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم‏‎ ‎‏جانگشنال، تعداد ضربان قلب 76ـ55 در دقیقه‏

‏3 / 12 / 66 از تعداد اکستراسیستولها کاسته شده، ‏‎PVC, PAC‎‏، همراه فیوژن بیت، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏74ـ52 در دقیقه‏

‏4 / 12 / 66 معدود ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با بلوک، فیبریلاسیون دهلیزی، بمدت نیم ساعت تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب حضرت امام عزیز در حدود 48ـ46 عدد در دقیقه بود. در طول 24 ساعت تعداد ضربان قلب بین 85ـ46 در دقیقه‏

‏5 / 12 / 66 موارد زودگذر و معدود ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد و بلوک، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب بین 75ـ49 در دقیقه‏

‏6 / 12 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏ بمدت‌های متفاوت و‏‎ ‎‏در یک مورد 52 دقیقه طول کشید. و یک مورد ریتم ایزوریتمیک 90 دقیقه، تعداد ضربان قلب 75ـ52 بار در دقیقه‏

‏7 / 12 / 66 موارد موقتی ‏‎PAC‎‏ همراه تأخیر هدایتی ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک با زمانهای کوتاه، ‏‎ ‎‏اریتمی سینوسی موقع ظهر بمدت جمعاً 62 دقیقه، ریتم ایزوریتمیک و جانگشنال شد، تعداد ضربان قلب بین 78ـ52 در دقیقه‏

‏8 / 12 / 66 معدود ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، تعداد ضربان قلب 78ـ48 در دقیقه‏

‏9 / 12 / 66 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، بعلت ضعف، فشار خون قبل از ظهر و بعد از نماز‏‎ ‎‏مغرب کنترل شد تغییری نسبت به روزهای قبل نداشت، تعداد ضربان قلب بین 77ـ54 در دقیقه‏

‏10 / 12 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، هنگام ظهر حدود 21 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه‏‎ ‎‎CAPTURE BEAT‎‏، تعداد ضربان قلب 76ـ50 در دقیقه‏

‏11 / 12 / 66 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏، بلوک‏‎ ‎‏موقع نماز ظهر بمدت 44 دقیقه، ریتم ایزوریتمیک، و جانگشنال تعداد ضربان قلب 65ـ55 در دقیقه، ثانیه 44% = ‏‎PR‎

‏12 / 12 / 66 موارد معدود ‏‎PAC, PVC‎‏ ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 75ـ50 در دقیقه، در یک مورد بمدت 25 دقیقه‏‎ ‎‏ریتم ایزوریتمیک بود.‏

‏13 / 12 / 66 چند مورد ریتم فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، برادی کاردی سینوسی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، اریتمی سینوسی، ‏‎ ‎‏ ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 77ـ56 در دقیقه‏

‏14 / 12 / 66 مواردی معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎WANDERING PACEMAKER‎‏، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏78ـ56 در دقیقه‏


‎15‎‏ / 12 / 66 موارد معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ثانیه 36% = ‏‎WANDERING, PACEMAKER, PR‎‏، ‏‎ ‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 85ـ41 در دقیقه‏

‏16 / 12 / 66 حملات زودگذر ‏‎WANDERING PACEMAKER‎‏، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 85ـ52‏‎ ‎‏در دقیقه‏

‏17 / 12 / 66 حملات موقتی، فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، معدود ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏بین 72ـ54 در دقیقه‏

‏18 / 12 / 66 معدود فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ تعداد ضربان قلب 85ـ48 در دقیقه‏

‏19 / 12 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎FUSION BEAT‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏68ـ58 در دقیقه‏

‏20 / 12 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 78ـ52 دقیقه‏

‏21 / 12 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏ همراه ابریشن، ریتم ایزوریتمیک ‏‎WANDERING PACEMAKE‎‏ اریتمی سینوسی، ‏‎ ‎‏ ‏‎PAC‎‏ با تأخیر هدایتی، تعداد ضربان قلب 74ـ58 در دقیقه‏

‏22 / 12 / 66 معدود حملات اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ‏‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی ریتم ایزوریتمیک، از ساعت 12 ظهر بمدت دو ساعت ‏‎PAC‎‏‌های مکرر داشتند.‏

‏23 / 12 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE‎‎ ‎‎ BEAT‎‏، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان 85ـ45 در دقیقه‏

‏24 / 12 / 66 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، پائین‏‎ ‎‏افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ در وقت نماز ظهر، بمدت 8 دقیقه ریتم ایزوریتمیک و جانگشنال بود، تعداد ضربان قلب 78ـ50 در دقیقه‏

‏25 / 12 / 66 موارد زودگذر اریتمی سینوسی، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، برادی کاردی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن‏‎ ‎‏ تعداد ضربان قلب 74ـ52 در دقیقه‏

‏26 / 12 / 66 موارد معدودی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏، اریتمی سینوسی‏

‏27 / 12 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 78ـ52‏‎ ‎‏در دقیقه‏

‏28 / 12 / 66 معدود ‏‎PAC‎‏، برادی کاردی سینوسی، اریتمی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال ‏‎PAC‎‏ باتاخیر‏‎ ‎‏هدایتی، تعداد ضربان قلب 72 - 52 در دقیقه‏

‏29 / 12 / 66  موارد زودگذر، برادی کاردی سینوسی، اریمی سینوسی، ثانیه ‏‎PR = %30‎‏، ریتم جانگشنال، فیبریلاسیون‏‎ ‎‏دهلیزی، نزدیک مغرب ریتم جانگشنال، ظهر شد، تعداد ضربان قلب 95ـ50 در دقیقه‏

‏30 / 12 / 66 موارد زودگذر ‏‎PAC‎‏، منفرد، با تاخیر هدایتی، ریتم ایزوریتمیک، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ریتم جانگشنال، ‏‎ ‎‏ ‏‎PAC‎‏ با ابریشن ‏‎ WANDERING PACEMAKER‎‏، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، یا فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 75ـ‏‎ ‎‏60 در دقیقه‏

‏1 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی‏

‏2 / 1 / 67 تعداد اکستراسیستولها افزایش یافت، معدودی ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، برادی کاردی سینوسی، ریتم‏‎ ‎‏ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎WANKERING PACEMAKER, CAPTURE BEAT‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ثانیه‏‎ ‎‏ 36% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 87ـ50 در دقیقه ‏


‏3 / 1 / 67 به تعداد اکستراسیستولها افزوده شده، ‏‎PVC‎‏ بلافاصله بعد از موج ‏‎PVC, T‎‏ همراه فیوژن بیت، اریتمی سینوسی، ‏‎ ‎‏ ‏‎PAC‎‏ با ت‏‎h‎‏خیر هدایتی ‏‎WANDERING PACEMAKER‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ‏‎ ‎‏ ثانیه 40% = ‏‎PR‎‏ بمدت 30 دقیقه، تعداد ضربان قلب 85ـ58 در دقیقه‏

‏4 / 1 / 67 از تعداد اکستراسیستولها کم شد، پائین افتادن قطعه ‏‎PAC, ST‎‏ بتعداد انگشت شمار، ‏‎WANDERING‎‎ ‎‎PACEMAKER‎‏، تعداد ضربان قلب 82ـ53 در دقیقه‏

‏5 / 1 / 67 معدود حملات فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، معدود ‏‎PAC‎‏، تعداد‏‎ ‎‏ضربان قلب 84ـ54 در دقیقه‏

‏6 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 85ـ50 در دقیقه‏

‏7 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 72ـ57 در دقیقه‏

‏8 / 1 / 67 تعدادی کم ‏‎PAC‎

‏9 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد و ابریشن، ‏‎PVC‎‏ بصورت منفرد و ‏‎INTERPOLATED‎‏، تعداد ضربان قلب 85‏‎ ‎‏ـ48 در دقیقه‏

‏10 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ با تاخیر هدایتی، بلوک، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 75ـ55 در دقیقه‏

‏11 / 1 / 67 انگشت شمار ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 75ـ50 در دقیقه‏

‏12 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد و تاخیر شدید هدایتی، ‏‎WANDERING PACEMAKER‎‏، ریتم جانگشنال، ‏‎ ‎‏ تعداد ضربان قلب 78ـ50 در دقیقه‏

‏13 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ و فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان 78ـ54 در دقیقه‏

‏14 / 1 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد و پشت سر هم دو تائی، فیبریلاسیون دهلیزی، -‏‎WANDERING PACE‎‎ ‎‎MAKER‎‏، بمناسبت روز میلاد با سعادت منجی بشریت حضرت قائم (عج) در حسینیه جماران ملاقات عمومی بود و در موقع‏‎ ‎‏ملاقات ریتم سینوسی و چند مورد پیش میکر سرگردان و یک مورد ‏‎PAIR PAC‎‏، ضربان قلب بین 83ـ53 در دقیقه‏

‏15 / 1 / 67 چند مورد معدود ‏‎PAC‎‏، ثانیه 34% = ‏‎PR‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان 67ـ54 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏16 / 1 / 67 مراحل کوتاه و معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ثانیه‏‎ ‎‏ 36% = ‏‎WANDERTING PACEMAKER, PR‎‏، تعداد ضربان قلب بین 80ـ57 در دقیقه‏

‏17 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 78ـ52 در دقیقه‏

‏18 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC, PVC‎‏ با ت‏‎h‎‏خیر هدایتی، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 80ـ48 در دقیقه‏

‏19 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 80ـ48 در دقیقه‏

‏20 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، بصورت منفرد و دو تا پشت سر هم ثانیه 38% = ‏‎PR‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب 84ـ52 در دقیقه‏

‏21 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی ‏‎PVC, WANDERING PACEMAKER‎‎ ‎‏همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 80ـ58 در دقیقه‏

‏22 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎ CAPTURE BEAT‎‏ با ابریشن و بلوک،‏‎ ‎‏تعداد ضربان قلب 80ـ63 در دقیقه‏

‏23 / 1 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏، اریتمی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ پشت سر هم‏‎ ‎

‏دو تائی، تعداد ضربان قلب 78ـ54 در دقیقه‏

‏24 / 1 / 67 تعداد کمی اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ پشت سر هم دو تائی،  ریتم جانگشنال با زمانهای متفاوت، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب 80 - 54 در دقیقه‏

‏25 / 1 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال ‏‎WANDERING PACEMAKER‎‏، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب 85 - 50‏

‏26 / 1 / 67 تعداد اریتمی ‏‎PAC‎‏ بیش از روز قبل بصورت ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی، قطعه ‏‎ST‎‏ پائین افتاد -‏‎WANDER‎‏  ‏‎ ‎‎ING PACEMAKER‎‏، ثانیه 40% = ‏‎PR‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 80 - 57 در دقیقه‏

‏27 / 1 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ثانیه 16% = ‏‎PVC, WANDERING PACEMAKER, PR‎‏ همراه فیوژن بیت‏

‏28 / 1 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان 80ـ54 در دقیقه‏

‏29 / 1 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان بین 82 - 54 در دقیقه‏

‏30 / 1 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC, PVC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 80 - 52 در دقیقه‏

‏31 / 1/ 67 معدود ریتم فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 70 – 49 در دقیقه‏

‏1 / 2 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک زودگذر، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 74 - 50 بار در دقیقه‏

‏2 / 2 / 67 معدود ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 78 - 50 بار در دقیقه‏

‏3 / 2 / 67 معدود ‏‎PAC, PVC‎‏، تعداد ضربان قلب بین 85 - 50 در دقیقه‏

‏4 / 2 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، منفرد، بلوک ‏‎PVC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 78 - 52 در دقیقه‏

‏5 / 2 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ریتم ایزوریتمیک ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، پائین افتادن قطعه‏‎ ‎‎ST‎‏.‏

‏6 / 2 / 67 معدود حملات فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 82 - 50 در دقیقه‏

‏7 / 2 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، ابریشن، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 81 - 50‏‎ ‎‏در دقیقه، ریتم ایزوریتمیک،‏

‏8 / 2 / 67 اریتمی‌ها بیشتر از روز قبل ـ ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی، ‏‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، ‏‎PAC‎‏ با بلوک‏

‏9 / 2 / 67 معدود ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با بلوک، برادی کاردی سینوسی، در یک مورد ‏‎PAC‎‏ با بلوک بمدت 28 دقیقه طول‏‎ ‎‏کشید. تعداد ضربان قلب 75 - 47 در دقیقه ریتم ایزوریتمیک، اریتمی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با تاخیر هدایتی ‏

‏10 / 2 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 85 - 50 در دقیقه‏

‏11 / 2 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، ‏‎PAIRED, PAC‎‏، تعداد ضربان 75 - 58 در دقیقه‏

‏12 / 2 / 67 معدود ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏، موقع نماز ظهر مدتی ریتم قلبی بصورت ایزوریتمیک مبدل‏‎ ‎‏شد. تعداد ضربان قلب 74 - 57 در دقیقه‏

‏13 / 2 / 67 چند مورد ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، در یک مرحله بمدت 20 دقیقه‏‎ ‎‏ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 84 - 52 بار در دقیقه‏

‏14 / 2 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ همراه تاخیر هدایتی، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 79 - 50 بار در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏15 / 2 / 67 چند مورد ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎PAC, CAPTURE BEAT‎‏ با بلوک، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ‏‎ ‎

‏تعداد ضربان قلب 78 - 51 در دقیقه‏

‏16 / 2 / 67 معدود ریتم جانگشنال، ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 70 - 53 در دقیقه‏‎ ‎‏17 / 2 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، 85 - 50 در دقیقه‏

‏18 / 2 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 82 - 52 در دقیقه‏

‏19 / 2 / 67 تعداد کمی ریتم ایزوریتمیک گذرا، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 81 - 50 در دقیقه‏

‏20 / 2 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‎ ‎‏حضرت امام عزیز در ساعت 20 دقیقه نیمه شب زنگ زدند و اظهار درد در پشت جناغ سینه داشتند، در معاینه 70 / 110 ‏‎BP‎‏، ‏‎ ‎‏درد با گذاشتن یک عدد نیتروگلیسرین زیر زبانی برطرف شد تعداد ضربان قلب 76 - 55 در دقیقه‏

‏21 / 2 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎WANDERING PACEMAKER‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی‏

‏22 / 2 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب 74 - 54 در دقیقه ‏

‏23 / 2 / 67 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، اریتمی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، در ساعت 7 دقیقه به نیمه شب حضرت امام‏‎ ‎‏عزیز زنگ زدند و اظهار درد فشاری در ناحیه قفسه صدری داشتند، 75 - 120 ‏‎BP‎‏، در نوار قلبی تغییراتی بنفع ایسکمی وجود‏‎ ‎‏داشت که با تجویز نیتروگلیسرین زیر زبانی و افزایش پماد نیتروگلیسرین درد برطرف شد. تعداد ضربان قلب 83 - 50 بار در دقیقه‏‎ ‎‏در طول 24 ساعت گذشته‏

‏24 / 2 / 67 تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎‏، برادی کاردی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 83 - 47 در‏‎ ‎‏دقیقه، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن‏

‏25 / 2 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC, PVC‎‏، برادی کاردی سینوسی، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، ریتم جانگشنال‏‎ ‎‏ 4 دقیقه طول کشید، تعداد ضربان قلب 75 - 49 در دقیقه‏

‏26 / 2 / 67 تعداد ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 30% = ‏‎PR‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ پائین، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن‏‎ ‎‏بیت، اریتمی سینوسی، ریتم جانگشنال حدود 76 دقیقه، تعداد ضربان قلب 82 - 52 در دقیقه‏

‏27 / 2 / 67 به تعداد نامنظمی‌ها افزوده شد، پاراسیستول بطنی بصورت تری ژمینه، کادری ژمینه، فیبریلاسیون دهلیزی ‏‎PAC‎‎ ‎‏با ابریشن، ملاقات عمومی در حسینیه جماران بعلت عید سعید فطر، قطعه ‏‎ST‎‏ بالاتر از خط ایزوالکتریک.‏

‏28 / 2 / 67 تعداد کمی نامنظمی، پاراسیستول بطنی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان قلب 74 - 54 در دقیقه‏

‏29 / 2 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 76 - 54 بار در دقیقه‏

‏30 / 2 / 67 تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎‏، اریتمی سینوسی، در ساعت 10 دقیقه مانده به نیمه شب از درد قفسه صدری و‏‎ ‎‏سنگینی پشت جناغ سینه شاکی بودند که با گذاشتن قرص نیتروگلیسرین زیر زبانی رفع شد نوار قلبی تغییر جدید نشان نداد‏‎ ‎‏تعداد ضربان قلب 76 - 54 در دقیقه‏

‏31 / 2 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎PAC, CAPTURE BEAT‎‏ با ابریشن، فیبریلاسیون‏‎ ‎‏دهلیزی، نوار قلبی گرفته شد که تغییر جدیدی نشان نداده، تعداد ضربان قلب 80 - 50 در دقیقه‏

‏1 / 3 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، بصور منفرد و ابریشن، ‏‎PVC‎‏، اریتمی سینوسی، بعلت یبوست از شیاف بیساکودیل استفاده شد، ‏‎ ‎‏تعداد ضربان قلب 75 - 55 در دقیقه‏

‏2 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، تاکی کاردی دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، در ساعت 3:33 صبح تاکی‏‎ ‎‏کاردی دهلیزی.‏


‏3 / 3 / 67 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏، همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 78‏‎ ‎‏ - 54 در دقیقه‏

‏4 / 3 / 67 نامنظمی‌ها افزایش یافت بصور ‏‎PVC, PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، جمعاً 64 مورد ‏‎PAC‎‏ و 5 حمله‏‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 78 - 54 در دقیقه‏

‏5 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان 76 - 56 در دقیقه‏

‏6 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان 75 - 54 در دقیقه‏

‏7 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان 80 - 50 در دقیقه‏

‏8 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 75 - 56 در دقیقه‏

‏9 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎‏ با بلوک، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، فیبریلاسیون‏‎ ‎‏دهلیزی در یک حمله 23 دقیقه ریتم ایزوریتمیک ادامه داشت.‏

‏10 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، در ساعت 4:45 بعد از ظهر بعلت درد قفسه‏‎ ‎‏صدری نیتروگلیسرین زیر زبانی گذاشته شد که درد برطرف شد. و نوار قلبی گرفته شد که تغییر جدید نداشت ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن‏‎ ‎‏بیت.‏

‏11 / 3 / 67 معدود نامنظمی، چند لحظه بعد از قدم زدن صبحگاهی احساس درد و سوزش و سنگینی پشت جناغ سینه‏‎ ‎‏داشتند که نوار سقوط قطعه ‏‎ST‎‏ را نشان داد. با قرص نیتروگلیسرین برطرف شد. تعدادی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب 74 - 54 در دقیقه‏

‏12 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTUER BEAT‎‎ ‎‏برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ با تاخیر هدایتی، ‏‎PVC‎‏‌های منفرد، متعدد.‏

‏13 / 3 / 67 تعداد زیاد ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال بمدت 842 دقیقه، اریتمی سینوسی، در ساعت 55 / 11 دقیقه‏‎ ‎‏ظهر حضرت امام عزیز زنگ زدند و از ضعف و بیحالی شدید شاکی بودند ریتم جانگشنال و فشار خون 70 / 80، سرم وصل شد‏‎ ‎‏و نوار گرفته شد چند دقیقه بعد از درد شکم شاکی بودند که برای بررسی و اقدامات بعدی به بیمارستان که در فاصله 20 متری منزل‏‎ ‎‏ مسکونی ایشان ساخته شده بود منتقل شدند گزارش کامل آن بعداً خواهد آمد که تحت عنوان اییسکمیک کولیتیس در چندین‏‎ ‎‏صفحه با ذکر کارهای انجام شده و مشاوره‌ها و آزمایشها ذکر شده است‏

‏14 / 3 / 67 بیش از 2000 ‏‎PAC‎‏، بصور منفرد و ابریشن، بلوک، فیبریلاسیون دهلیزی در چند مورد، ‏‎PVC‎‏، ریتم‏‎ ‎‏ایزوریتمیک، گاهی تاکی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ با تاخیر هدایتی با زمانهای متفاوت و بلوک، دفع ادرار 5029 سی سی، جذب‏‎ ‎‏سرم 2380 سی سی، حضرت امام عزیز هر 20 دقیقه برای دفع ادرار با زحمت فراوان به دستشوئی تشریف می‌بردند.‏

‏15 / 3 / 67 ‏‎PAC‎‏ در ابتدا 15 عدد در دقیقه و بعداً 9 - 5 عدد در دقیقه، تعداد ضربان قلب بین 105 - 70 در دقیقه‏

‏16 / 3 / 67 از تعداد نامنظمی‌ها کاسته شد. گاه گاه فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC, PAC‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ پائین، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب 78 - 54 در دقیقه‏

‏17 / 3 / 67 گاه گاه ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 80 - 56 در دقیقه‏

‏18 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال‏

‏19 / 3 / 67 تعداد معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان 70 - 53 در دقیقه‏

‏20 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، منفرد با بلوک، فیبریلاسیون دهلیزی‏

‏21 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، بصور منفرد، بلوک، تعداد ضربان 78 - 53 در دقیقه‏


‏22 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PVC, PAC‎‏، همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 78 - 48 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏23 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ‏‎ ‎‏یک حمله ایزوریتمیک 52 دقیقه طول کشید، بعلت بی خوابی 2 میلی گرم والیوم خوراکی تجویز شد.‏

‏24 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابرنسی تاخیر در هدایتی، تعداد ضربان قلب 75 - 54 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏25 / 3 / 67 تعداد معدود ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب بین 75 - 54 در دقیقه‏

‏26 / 3 / 67 تعداد فراوان ‏‎PVC, PAC‎‏ با ابریشن، با تاخیر هدایتی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان 72 - 54 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏27 / 3 / 67 تعداد زیاد ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، در نیمه شب بمدت 20 دقیقه‏‎ ‎‏ریتم ایزوریتمیک بود، تعداد ضربان قلب 78 - 54 در دقیقه.‏

‏28 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، قطعه ‏‎ST‎‏ پایین، ‏‎ ‎‏ تعداد ضربان قلب 74 - 48 در دقیقه‏

‏29 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، در‏‎ ‎‏ساعت 4:56 دقیقه بعدازظهر حضرت امام عزیز بدنبال راه رفتن مبتلی به درد قفسه صدری شدند که خدمتشان حاضر و با گذاشتن‏‎ ‎‏مروارید زیر زبانی نیتروگلیسرین درد برطرف شد. نوار قلبی نکته جدید نشان نداد. فشار خون 70 / 120 تعداد ضربان قلب 77 - ‏‎ ‎‏55 در دقیقه.‏

‏30 / 3 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 16% = ‏‎PR‎

‏31 / 3 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، بالا رفتن قطعه ‏‎ST‎‏، تعداد ضربان قلب 75 - 54 در دقیقه.‏

‏1 / 4 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، نوار قلبی گرفته شده، تعداد ضربان قلب 74 - 54 در دقیقه‏

‏2 / 4 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 75 - 55 در دقیقه.‏

‏3 / 4 / 67 نامنظمی‌های قلب افزایش یافته و بیش از 200 ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد ابریشن، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎ ‎‏ ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎

‏4 / 4 / 67 بدنبال یک ملاقات کوتاه مدت ریتم قلبی تبدیل ایزوریتمیک با جانگشنال شد و در ساعت 9:5 دقیقه صبح‏‎ ‎‏احساس ضعف و بیحالی و سنگینی پشت جناغ تظاهر نمودند، مروارید نیتروگلیسرین زیر زبانی گذاشته شد، فشار خون 70 / 9‏‎ ‎‏سرم قندی نمکی 5 درصد وصل شد. در ساعت 30 / 10 دقیقه ریتم بحالت طبیعی بازگشت.‏

‏5 / 4 / 67 در ساعت 23 / 12 ظهر ریتم جانگشنال بود، در ساعت 30 / 13 بعد از ظهر سرم قندی شروع شد چون حال‏‎ ‎‏عمومی طبیعی شد سرم قندی در سال 17:12 قطع شد و شب را بخوبی و راحتی خوابیدند.‏

‏6 / 4 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، که 64 دقیقه طول کشید تعدادی ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE‎‎ ‎‎ BEAT‎‏، در یک مرحله بمدت 6 ساعت ریتم ایزوریتمیک بود.‏

‏7 / 4 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال،‏

‏8 / 4 / 67 تعداد کمی ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، حدود 25 دقیقه انفکاک‏

‏9 / 4 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، تعداد ضربان قلب 80 - 56 در دقیقه‏

‏10 / 4 / 67 تعداد زیادی ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ریتم جانگشنال، بمدت 29 دقیقه، ‏‎ ‎


‎WANDERING PACEMAKER, PAC‎‏، ثانیه 40% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 85 - 55 در دقیقه‏

‏11 / 4 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ونکه باخ، فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی‏

‏12 / 4 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، فشار خون 70 / 120، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎ ‎‏تعداد ضربان 90 - 60 در دقیقه‏

‏13 / 4 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 76 - 49 در‏‎ ‎‏دقیقه.‏

‏14 / 4 / 67 تعداد کمی ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن و منفرد، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، فیبریلاسیون‏‎ ‎‏دهلیزی، تعداد ضربان قلب 76 - 58 در دقیقه‏

‏15 / 4 / 67 تعداد زیادی ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 78 - 52 در دقیقه‏

‏16 / 4 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ با تاخیر‏‎ ‎‏هدایتی در یک مورد بمدت 66 دقیقه، ریتم جانگشنال بود. تعداد ضربان قلب 85 - 60 در دقیقه‏

‏17 / 4 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، در یک مرحله ریتم جانگشنال دو‏‎ ‎‏ساعت و دوازده دقیقه طول کشید. در ساعت 15 دقیقه بعد از نیمه شب بعلت نرفتن بخواب قرص ‏‎DIAZEPAM‎‏ 2 میلی گرم‏‎ ‎‏داده شد. در ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب قرص نیتروگلیسرین زیر زبانی گذاشته شد و نوار قلبی گرفته شد. و چون تغییری‏‎ ‎‏جدید نبود حضرت امام عزیز بخواب رفتند، تعداد ضربان قلب 76 - 48 در دقیقه ریتم جانگشنال از ساعت 9 صبح تا 5 / 12‏‎ ‎‏ظهر طول کشید.‏

‏18 / 4 / 67 تعداد کمی ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، بلوک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‎ ‎‏حدود 12 ساعت ریتم قلب بصورت جانگشنال بود، تعداد ضربان قلب 80 - 50 در دقیقه.‏

‏19 / 4 / 67 تعداد کمی ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏، برادی کاردی سینوسی، بمدت 10 ساعت و چهل و دو دقیقه ریتم قلب‏‎ ‎‏جانگشنال بود تعداد ضربان قلب 72 - 48 در دقیقه.‏

‏20 / 4 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی، ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 75 - 53 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏21 / 4 / 67 معدود ریتم جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎PVC, PAC CAPTURE BEAT‎‏ همراه فیوژن بیت، یک مورد‏‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک‏

‏22 / 4 / 67 معدود ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ثانیه 34% = ‏‎PR‎‏، در یک‏‎ ‎‏مرحله بمدت 36 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 75 - 54 در دقیقه‏

‏23 / 4 / 67 موارد زودگذر و موقتی، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ منفرد و با ابریشن، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 86 - ‏‎ ‎‏56 بار در دقیقه‏

‏24 / 4 / 67 مواردی از ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، ثانیه 32% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتیمیک، بمدت 55 دقیقه تعداد‏‎ ‎‏ضربان قلب 74 - 56 در دقیقه‏

‏25 / 4 / 67 معدود ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، برادی کاردی سینوسی، ‏‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏ (105 دقیقه)‏

‏26 / 4 / 67 مواردی از ریتم جانگشنال ریتم ایزوریتمیک، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، برادی کاردی‏‎ ‎‏سینوسی بمدت 50 دقیقه طول کشید، تعداد ضربان قلب 65 - 48 در دقیقه‏


‏27 / 4 / 67 همزمان با تبدیل ریتم سینوسی به جانگشنال. حضرت امام عزیز زنگ زدند و از درد و سنگینی قفسه صدری‏‎ ‎‏شاکی بودند (ساعت 9:15) مروارید زیر زبانی نیتروگلیسرین گذاشته شد، سرم 3 / 1، 2 / 3 وریدی با سقوط آزاد‏

‏وصل (فشار خون 50 / 850)، قسمت پای تخت بالا برده شد بعد از چند دقیقه فشار خون شریانی به / 100 افزایش یافت درد‏‎ ‎‏بر طرف فشار خون در ساعت 11:52 60 / 110 و سرم قطع شد نوار قلبی نکته مرضی جدیدی نشان نداد.‏

‏28 / 4 / 67 چند مورد ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، بمدت‏‎ ‎‏105 دقیقه تعداد ضربان حدود 50 - 45 در دقیقه، تعداد ضربان قلب 78 - 50 در دقیقه‏

‏29 / 4 / 67 تعداد زیاد ‏‎PAC‎‏، برادی کاردی سینوسی، ریتم جانگشنال، ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی‏‎ ‎‏سینوسی، بمدت 123 دقیقه ریتم ایزوریتمیک ادامه داشت، تعداد ضربان قلب 70 - 47 در دقیقه‏

‏30 / 4 / 67 تعداد زیاد ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، بلوک، ریتم جانگشنال، ریتم ایزوریتمیک، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی کاردی‏‎ ‎‏سینوسی 50 - 48 در دقیقه، ثانیه 36% = ‏‎PR‎

‏1 / 5 / 67 تعداد زیاد ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ریتم ایزوریتمیک بمدتهای مختلف و طولانی، پائین‏‎ ‎‏افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی، در یک مرحله ریتم ایزوریتمیک 2 ساعت و 57 دقیقه طول کشید، تعداد‏‎ ‎‏ضربان قلب 78 - 45 در دقیقه‏

‏2 / 5 / 67 تعداد نسباً زیاد ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏، پائین افتادن قطعه، اریتمی سینوسی، در ساعت دو و پنجاه و هفت‏‎ ‎‏دقیقه بامداد حضرت امام عزیز زنگ زدند و از درد خفیف قفسه صدری شاکی بودند که با مروارید نیتروگلیسرین زیر زبانی بهبود‏‎ ‎‏یافت. در یک مرحله ریتم جانگشنال 3 ساعت و نیم ادامه داشت. تعداد ضربان قلب 70 - 55 در دقیقه‏

‏3 / 5 / 67 بمدتهای کوتاه و طولانی ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، در یک مرحله یک و نیم‏‎ ‎‏ساعت ریتم ایزوریتمیک بود، حضرت امام عزیز با مردم در حسینیه جماران، ملاقات عمومی داشتند، تعداد ضربان قلب 74 - 42‏‎ ‎‏در دقیقه‏

‏4 / 5 / 67 بتعداد زیاد و زمانهای کوتاه و بلند مدت ریتم‌های ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ همراه‏‎ ‎‎CAPTURE BEAT‎‏ در یک مرحله بمدت 7 ساعت و 35 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 66 - 48 در دقیقه‏

‏5 / 5 / 67 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏ ریتم ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت ثانیه 40% = ‏‎PR‎‏، ‏‎ ‎‏ فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، تعداد ضربان قلب 73 - 43 در دقیقه‏

‏6 / 5 / 67 تعداد زیادی ریتم ایزوریتمیک (135 دقیقه) ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد و بلوک، ‏‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 38% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 76 - 60 در دقیقه‏

‏7 / 5 / 67 تعداد ریتم جانگشنال (228 دقیقه)، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی کاردی سینوسی، تعداد ضربان قلب 85 - 46‏‎ ‎‏در دقیقه‏

‏8 / 5 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان 68 - 54 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏9 / 5 / 67 تعداد نسبتاً زیاد ریتم ایزوریتمیک بمدت یکساعت و 24 دقیقه، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال ‏‎PAC‎‏ با‏‎ ‎‏بلوک‏

‏10 / 5 / 67 تعداد کمی ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 87 - 49 در دقیقه‏

‏11 / 5 / 67 تعداد زیاد ‏‎PAC‎‏، منفرد و با بلوک، ‏‎PVC‎‏ بصورت منفرد و بیژمینه، پاراسیستول، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان‏‎ ‎

‏قلب 72 - 54 در دقیقه‏

‏12 / 5 / 67 تعداد زیادی ریتم ایزوریتمیک (48 دقیقه)، تعداد ضربان قلب 78 - 54 در دقیقه، برادی کاردی‏

‏13 / 5 / 67 تعداد نسبتاً زیادی ‏‎PAC‎‏، منفرد با بلوک، ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ بصورت‏‎ ‎‏بی ‌ژمینه، اریتمی سینوسی، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت‏

‏14 / 5 / 67 تعداد کمی ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PVC‎‏ با فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 75 - ‏‎ ‎‏45 در دقیقه‏

‏15 / 5 / 67 تعداد نسبتاً زیاد ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PAC‎‏، ثانیه 32% = ‏‎PR‎

‏16 / 5 / 67 تعداد نسبتاً زیاد ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، موقع‏‎ ‎‏ظهر ریتم ایزوریتمیک نیم ساعت طول کشید، تعداد ضربان قلب 76 - 47 در دقیقه‏

‏17 / 5 / 67 تعداد کمی ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PAC‎‏، منفرد و با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ‏‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 72 - 55 در دقیقه‏

‏18 / 5 / 67 تعداد نسبتاً زیاد ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ بصورت منفرد، ابریشن ثانیه‏‎ ‎‏40% = ‏‎PR‎‏، در یک مورد حدود 43 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 67 - 47 در دقیقه‏

‏19 / 5 / 67 تعداد کمی ریتم جانگشنال، ریتم ایزوریتمیک، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎

‏20 / 5 / 67 تعداد زیادی ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن و منفرد، برادی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ با بلوک، ‏‎ ‎‏ ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک بیشتر موقع نماز ظهر ظاهر شد. تعداد ضربان قلب 72 - 45 در دقیقه‏

‏21 / 5 / 67 تعداد زیادی ریتم جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم ایزوریتمیک و جانگشنال موقع نماز ظهر ظاهر شد، ‏‎ ‎‏ ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 76 - 56 بار در دقیقه‏

‏22 / 5 / 67 ریتم ایزوریتمیک بمدت چند دقیقه، ریتم جانگشنال بمدت دو ساعت و چهل و شش دقیقه، ‏‎PAC‎‏ با بلوک‏‎ ‎‏بمدت 45 دقیقه، تعداد ضربان قلب 70 - 55 در دقیقه، در ساعت 6 بعدازظهر حضرت امام عزیز در موقع راه رفتن زمین خوردند‏‎ ‎‏که خوشبختانه مختصری پوست پا خراش برداشت‏

‏23 / 5 / 67 تعداد نسبتاً زیادی ریتم جانگشنال بمدت 42 دقیقه، چند تائی ‏‎PAC‎، ‏بدنبال زمین خوردن و احساس درد کمر‏‎ ‎‏ رادیوگرافی مهره کمر گرفته شد. حضرت امام عزیز نیز از تکرر ادرار شاکی بودند بنابراین ادرار جهت آزمایش کامل و کشت و آنتی‏‎ ‎‏بیوگرام فرستاده شد.‏

‏24 / 5 / 67 تعداد نسبتاً کم ریتم ایزوریتمیک، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 74 - 52‏‎ ‎‏در دقیقه‏

‏25 / 5 / 67 تعداد زیادی ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏ همراه بی ژمینه، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی‏‎ ‎‏کاردی سینوسی بمدت 60 دقیقه تعداد ضربان بین 49 - 47 در دقیقه، تعداد ضربان قلب 72 - 48 در دقیقه‏

‏26 / 5 / 67 معدود اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 78 - 50 در دقیقه، فیزیوتراپی جهت درد کمر انجام شد.‏

‏27 / 5 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ منفرد، اریشن، بلوک، تأخیر در هدایت، تعداد ضربان قلب 72 - 46 در دقیقه‏

‏28 / 5 / 67 معدود ریتم جانگشنال، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، ریتم ایزوریتمیک، 74 - 46 در دقیقه‏

‏29 / 5 / 67 معدود ریتم جانگشنال، ریتم ایزوریتمیک، بمدت 6 دقیقه‏

‏30 / 5 / 67 برادی کاردی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، مدت کوتاهی ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان 72 - 55‏‎ ‎‏در دقیقه ‏


‏31 / 5 / 67 قلب بمدت 15 ثانیه ایزوریتمیک، یک مورد ‏‎PVC‎‏ و دو مورد ‏‎PAC‎‏، 70 / 95 ‏‎BP‎‏، حضرت امام عزیزمان‏‎ ‎‏معمولاً قبل از هفت صبح از خواب بلند می‌شدند و در راس ساعت 10 صبح بمدت 5 / 1 ساعت می‌خوابیدند در بین این‏‎ ‎‏ساعت فعالیتهای سیاسی اجتماعی شخصی داشتند. در سال گذشته بعلت بی خوابیهای شبانه و نامنظمی‌های قلبی فراوان که‏‎ ‎‏همه ناشی از مسائل سیاسی اجتماعی بود بالاخره بعد از شورهای پزشکی متعدد تصمیم به تجویز دیازپام بمقدار 2ـ1 میلی گرم‏‎ ‎‏شدیم، در روزهای اخیر که مسائل سیاسی اجتماعی وضع عادی تری بخود گرفت مصرف دیازپام بمقدار 2ـ1 میلی گرم سبب عدم‏‎ ‎‏تعادل مختصر موقع راه رفتن و خواب آلودگی‌های بی موقع شد به نحوی که در این روز در ساعت 5 / 9 صبح بخواب رفته و خانم‏‎ ‎‏بروجردی علت خواب بی موقع حضرت امام را از پزشکان جویا شدند.‏

‏1 / 6 / 67 بمدت 36 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، معدود ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن و منفرد تأخیر هدایتی، چند نمونه‏‎ ‎‏ ‏‎PVC‎

‏2 / 6 / 67 بمدت کوتاهی ریتم ایزوریتمیک و معدود اکستراسیستولهای دهلیزی بطنی، چند مورد ریتم جانگشنال‏

‏3 / 6 / 67 چند مورد ‏‎PAC‎‏ با فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏، ثانیه 52% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 76 - 58‏‎ ‎‏در دقیقه‏

‏4 / 6 / 67 معدود ریتم جانگشنال، چند ‏‎PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، ‏‎PVC‎‏ بصورت منفرد و بیژمینه‏

‏5 / 6 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ثانیه 40% = ‏‎PR‎‏، آزمایش مدفوع انجام شد.‏

‏6 / 6 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، بصورت منفرد و دو تائی پشت سر هم، ثانیه 52% = ‏‎PR‎‏، یک مورد فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد‏‎ ‎‏ضربان قلب 74 - 56، آزمایش مدفوع نوبت سوم تحویل آزمایشگاه داده شد. (7‏‎,‎‏ 6‏‎,‎‏ 5 / 6 / 67)‏

‏7 / 6 / 67 یک مورد ‏‎PAC‎‏، منفرد و با بلوک‏

‏8 / 6 / 67 ملاقات عمومی با مردم و در حسینیه جماران که بدون نامنظمی انجام شد، تعداد ضربان قلب 87 - 52 در دقیقه، ‏‎ ‎‏چند مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه فیوژن بیت‏

‏9 / 6 / 67 چند مورد ‏‎PAC‎‏ منفرد همراه ابریشن، ثانیه 48% = ‏‎PR‎‏ بمدت 35 دقیقه، تعداد ضربان قلب 72 - 50 در دقیقه‏

‏10 / 6 / 67 چند مورد فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ منفرد و ابریشن ‏‎PVC‎‏ منفرد بی ژمینه، ثانیه 40% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان‏‎ ‎‏قلب 80 - 54 در دقیقه ‏

‏11 / 6 / 67 چند مورد ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏، بمدت 11 دقیقه ریتم ایزوریتمیک‏

‏12 / 6 / 67 چند مورد ‏‎PAC‎‏ منفرد با بلوک، ابریشن، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه 44% = ‏‎PR‎‏، ضربان 47 - 50 در دقیقه‏

‏13 / 6 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال بمدت 10 دقیقه، برادی کاردی سینوسی، چند مورد ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب‏‎ ‎‏ 80 / 49 در دقیقه‏

‏14 / 6 / 67 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال 10 دقیقه، ‏‎PVC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BAET‎‏، بیژمینه، ‏‎ ‎‏فیوژن بیت، ثانیه 34% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 72 - 50 در دقیقه‏

‏15 / 6 / 67 چند مورد کوتاه فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم جانگشنال، برادی کاردی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، ثانیه‏‎ ‎‏34% = ‏‎PR‎

‏16 / 6 / 67 بمدت 62 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه ‏‎CAPTURE BEAT‎‏، ریتم جانگشنال، ‏‎ ‎‏تعداد ضربان قلب 72 - 49 در دقیقه‏

‏17 / 6 / 67 مدت 8 دقیقه ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ بصور منفرد، ابریشن، تاخیر قابل ملاحظه هدایتی، تعداد ضربان قلب 76‏‎ ‎‏ - 56 در دقیقه‏


‏18 / 6 / 67 ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال متناوباً بمدت یکساعت، تعداد ضربان قلب 76 - 50 بار در دقیقه‏

‏19 / 6 / 67 بمدت 23 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، 3 مورد ‏‎PVC‎‏، اریتمی سینوسی، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PAC‎‏، تعداد‏‎ ‎‏ ضربان قلب 75 - 47 در دقیقه‏

‏20 / 6 / 67 معدود ریتم جانگشنال، ایزوریتمیک، ‏‎PVC, PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 85 - 50 در دقیقه‏

‏21 / 6 / 67 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 72 - 50 در دقیقه‏

‏22 / 6 / 67 معدود ‏‎PAC, PVC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 85 - 50 در دقیقه‏

‏23 / 6 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، سینوسی برادی کاردی، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ منفرد و بی ژمینه، تعداد‏‎ ‎‏ضربان قلب 80 - 47 در دقیقه‏

‏24 / 6 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، با ابریشن، ‏‎PVC‎‏ منفرد و بی ژمینه، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 85 - 48 در دقیقه‏

‏25 / 6 / 67 ریتم جانگشنال، برادی کاردی سینوسی 50 - 46، ثانیه 30% = ‏‎PR‎‏، اریتمی سینوسی، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎ ‎‏ بمدت 30 دقیقه ریتم ایزوریتمیک و جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 76 - 46 در دقیقه.‏

‏26 / 6 / 67 چند مورد ‏‎PVC, PAC‎‏ همراه فیوژن بیت، ‏‎PAC‎‏ همراه ابریشن، اریتمی سینوسی، ثانیه 36% = ‏‎PR‎‏، تعداد‏‎ ‎‏ضربان قلب 85 - 48 بار در دقیقه‏

‏27 / 6 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، برادی کاردی سینوسی، ثانیه 30% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 74 - 48 در دقیقه‏

‏28 / 6 / 67 بمدت 4 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، جانگشنال، ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، برادی کاردی‏‎ ‎‏سینوسی با تعداد 46 عدد در دقیقه، ‏‎PAC‎‏ با تاخیر هدایتی، بلوک ثانیه 44% = ‏‎PR‎‏، تعداد ضربان قلب 70 - 46 بار در دقیقه‏

‏29 / 6 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 74 - 48 در دقیقه‏

‏30 / 6 / 67 بمدت 8 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 70 - 55 در دقیقه‏

‏31 / 6 / 67 تعداد کمی ‏‎PAC‎‏، با تاخیر هدایتی، ‏‎PVC‎‏، همراه فیوژن بیت، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان قلب 72 - 50 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏1 / 7 / 67 حدود 12 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، ریتم جانگشنال، چند مورد ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 70 - 47 در دقیقه‏

‏2 / 7 / 67 بندرت ریتم جانگشنال، ‏‎PAC‎‏ منفرد و دو تائی پشت سر هم، تعداد ضربان قلب 82 - 50 در دقیقه‏

‏3 / 7 / 67 ریتم ایزوریتمیک بمدتهای کوتاه فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، بلوک از نوع ‏‎MOBITZ TYPE I‎‏، ‏‎ ‎‏تعداد ضربان قلب 76 - 50 در دقیقه‏

‏4 / 7 / 67 موارد معدود ‏‎PAC‎‏ با تاخیر هدایتی، فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان قلب 88 - 55 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏5 / 7 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 70 - 51 در دقیقه‏

‏6 / 7 / 67 ملاقات عمومی در حسینیه جماران بمدت 13 دقیقه، معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، همراه فیوژن بیت، ریتم جانگشنال‏‎ ‎‏بمدت 4 دقیقه‏

‏7 / 7 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ‏‎PVC‎‏،‏

‏8 / 7 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ریتم جانگشنال، فیبریلاسیون دهلیزی، اریتمی سینوسی، برادی کاردی سینوسی، ‏‎PVC‎‎ ‎‏منفرد و بی ژمینه، تعداد ضربان قلب 74 - 52 در دقیقه‏

‏9 / 7 / 67 بندرت ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 78 - 52 در دقیقه‏

‏10 / 7 / 67 بتعداد 141 ضربه ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، اریتمی سینوسی، بلوک درجه یک، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏ منفرد و بی‏‎ ‎

‏ژمینه‏

‏11 / 7 / 67 بندرت ‏‎PAC‎‏ همراه ابریشن، ریتم جانگشنال، تعداد ضربان قلب 75 - 54 در دقیقه‏

‏12 / 7 / 67 بندرت ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، فیبریلاسیون دهلیزی، مدت کوتاه ریتم ایزوریتمیک، تعداد ضربان قلب 80 - 51 بار در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏13 / 7 / 67 بمدت 20 دقیقه قطعه ‏‎ST‎‏، پائین افتاده، ‏‎PAC‎‏، اریتمی سینوسی‏

‏14 / 7 / 67 یک مورد ‏‎PAC‎‏، یک مورد ‏‎P‎‏، ضربان قلب بین 70 - 50 در دقیقه‏

‏15 / 7 / 67 بمدت 50 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان قلب 70 - 52 در دقیقه‏

‏16 / 7 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، بصورت منفرد، دو عدد پشت سر هم، تاخیر هدایتی، تعداد ضربان قلب 85 - 50 در دقیقه ‏

‏17 / 7 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال، برادی کاردی سینوسی، تعداد ضربان 75 - 52 در دقیقه‏

‏18 / 7 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان قلب 80 - 55 در دقیقه‏

‏19 / 7 / 67 تعدادی ‏‎PVC, PAC‎‏، بمدت 12 دقیقه ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PAC‎‏ همراه با بلوک تعداد ضربان قلب 78 - 54 در‏‎ ‎‏دقیقه‏

‏20 / 7 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزرویتمیک، ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 65 - 51 در دقیقه‏

‏21 / 7 / 67 تعداد ‏‎PVC, PAC‎‏، همراه ابریشن، تعداد ضربان قلب 74 - 50 در در دقیقه‏

‏22 / 7 / 67 تعدادی ‏‎PAC‎‏، ریتم جانگشنال (بمدت نیم ساعت) ‏‎PVC‎‏ همراه فیوژن بیت، تعداد ضربان قلب 76 - 50 بار‏‎ ‎‏در دقیقه‏

‏23 / 7 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ریتم ایزوریتمیک، ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 70 - 52 در دقیقه‏

‏24 / 7 / 67 بمدت 5 دقیقه ریتم جانگشنال، ‏‎PVC, PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 76 - 50 در دقیقه‏

‏25 / 7 / 67 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 78 - 52 در دقیقه‏

‏26 / 7 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، 3 مورد ‏‎PVC‎‏ و چند مورد ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، تعداد ضربان قلب 92 - 54 در دقیقه، فیبریلاسیون‏‎ ‎‏دهلیزی، اریتمی سینوسی‏

‏27 / 7 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏ با ابریشن، بلوک، ‏‎PVC‎‏ منفرد بی ژمینه، اریتمی سینوسی، تعداد ضربان قلب 82 - 53 در دقیقه‏

‏28 / 7 / 67 معدود فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با تاخیر هدایتی‏

‏29 / 7 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، منفرد، ابریشن، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PVC‎‏، تعداد ضربان قلب 75 - 52 در دقیقه‏

‏30 / 7 / 67 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 70 - 54 در دقیقه‏

‏1 / 8 / 67 اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏، تعداد ضربان قلب 75 - 53 بار در دقیقه‏

‏2 / 8 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، ثانیه 50% = ‏‎PR‎‏، اریتمی سینوسی، ‏‎PAC‎‏ با بلوک پائین افتادن قطعه ‏‎ST‎‏، پدیده ونکه باخ‏‎ ‎‏فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 75 - 52 در دقیقه‏

‏3 / 8 / 67 معدود ‏‎PVC, PAC‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏ با تاخیر هدایتی، تعداد ضربان قلب 74 - 55 در دقیقه‏

‏4 / 8 / 67 معدود ‏‎PAC‎‏، منفرد، ابریشن، ثانیه 54% = ‏‎PR‎‏، فیبریلاسیون دهلیزی، تعداد ضربان قلب 88 - 54 در دقیقه‏

‏5 / 8 / 67 تعداد زیادی نامنظمی ظاهر شد. ‏‎PAC‎‏ منفرد، بلوک، دو تائی پشت سر هم ‏‎PVC‎‏، ونکه باخ، حضرت امام عزیز‏‎ ‎‏از بی خوابی شکایت داشتند.‏

‏6 / 8 / 67 تعداد ‏‎PAC‎‏ و ‏‎PVC‎‏، زیاد ولی نسبت به روز قبل کمتر، تعداد ضربان قلب 76 - 54 در دقیقه‏

‏7 / 8 / 67 ‏‎PVC, PAC‎‏ کمتر از روز قبل ولی پاراسیستول بطنی ظاهر شد. ضربان قلب 86 - 50 در دقیقه، هنگام خواب ‏