فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
1 - نگرش اجتهادی به تخصص پزشکی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

1 - نگرش اجتهادی به تخصص پزشکی

1 - نگرش اجتهادی به تخصص پزشکی

‏حضرت امام(ره) علیرغم بصیرت و بینش وسیع و کافی که به اکئر امور‏‎ ‎‏داشتند معهذا در زمینه مسائل پزشکی مقید بودند که فرامین و نواهی اطبّا را بعنوان‏‎ ‎‏صاحب بینش اجتهادی در رشته تخصصی خود بدون دست کاری، کم و زیاد کردن‏‎ ‎

‏بپذیرند و اگر جایی این دستورات پزشکی با انجام تعهدات دینی تصادم‏‎ ‎‏می کرد، به عنوان مثال ضرر رساندن آب به محل زخم، حتماً دستورات پزشک حاذق‏‎ ‎‏را ترجیح می‌دادند. و یا آن حضرت مقیّد بودند که رأس ساعت مقرر داروهای تجویز‏‎ ‎‏شده را مصرف نمایند و بالاخره رفتار ایشان در برخورد با دستورات پزشکی اعم از‏‎ ‎‏درمان طبی و یا درمان جراحی به گونه‌ای بود که بسیاری از پزشکان تسلیم پذیر بودن‏‎ ‎‏ایشان نسبت به دستورات را در قیاس بیماران دیگر نمونه و الگو تلقی می‌کردند.‏

‎ ‎