فصل ششم تلاشهای تیم پزشکی و بررسیهای لازم برای اقدام صحیح پزشکی
گزارش آسیب شناسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

گزارش آسیب شناسی

گزارش آسیب شناسی نمونه‌های ارسالی

‏توسط آقایان دکتر باقرزاده‏

‏و دکتر عزیزی‏

‎SURGICAL PATHOLOGY REPORT ‎

‎SPECIMEN: Outside slides for consultation.‎

‎CLI‎‎NICAL ‎‎DATA: See patient chart.‎

‎Multiple HE - stained slides representing a gastroscopic biopsy, sam-‎‎ ‎‎ples from a gastrectomy, an abdominal lymphnode biopsy and an open‎‎ ‎‎ liver biopsy as well as a peripheral blood smear were availble for re-‎‎ ‎‎view. A formal in fixed partial gastrectomy devoid of cardia and py-‎‎ ‎‎ loric region was also available for gross examination. The gastrectomy‎‎ ‎‎ specimen shows four ulcerated masses located in the greater curvature‎‎ ‎‎ and in the anterior and posterior walls. The elevated areas range be-‎‎ ‎‎ tween 2cm and 7cm in greatest dimension and show irregular borders‎‎ ‎

with evidence of previous wedge - shaped sampling.‎

‎ MICROSCOPIC: The slides show malignant lymphoma infiltrating‎‎ ‎‎ the full thickness of the gastric wall, obliterating the entire lymphnode‎‎ ‎‎ architecture and infiltrating the liver parenchyme. The latter shows no‎‎ ‎‎ evidence of preexisting chronic liver disease. Abundant lymphoma‎‎ ‎‎ cells are also identified in the peripheral blood film.‎

‎The samples from the stomach are unsuitable for reliable classification‎‎ ‎‎ of the type of lymphoma because of ulceration and degeneration, but‎‎ ‎‎ the lymphnode and liver biopsies clearly reveal the nature of the le-‎‎ ‎‎sion as a large cell lymohoma with diffuse pattern and evidence of‎‎ ‎‎ rapid cell turnover. The cytologic and nuclear details in HE stains are‎‎ ‎‎consistent with as immunoblastic (NOS) variant of large cell lympho-‎‎ ‎‏.‏‎ ma‎

‎SURGICAL PATHOLOGY REPORT‎

‎DIAGNOSIS:‎

‎Malignant lymphoma of the stomach, diffuse large cell type, immuno‎‎ ‎‎ blastic NOS, with involvement of abdominal lymphnodes liver and‎‎ ‎‎presence of lymphoma cells in the peripheral blood.‎

‎COMMENTS:‎

‎1. The subclassification of the type of diffuse large cell lymphoma in‎‎ ‎‎this report is based on HE stains only. Special stains and surface‎‎ ‎‎markers were not available.‎

‎The terminology used is that of the NCI Working Formulation.‎‏ ‏‎2.‎


Corresponding terms are:‎

‎a) Original RAPPAPORT: ML, histiocytic, diffuse.‎

‎b) KIEL classification: Immunoblastic lymphoma.‎

‎REPORTED BY‎

‎c) LUKES & COLLINS: Immunoblastic sarcoma. ‎

‎M. Bagherzade, MD     M.R. Azizi, MD.‎

‎PATHOBIOLOGY LAB .CENTER DATE REPORTED 13. 3. 68‎‎ ‎

‏ 13 / 3 / 68‏

‏بنا به دستور جناب آقایان دکتر منادی زاده و دکتر رأفت آمپول‏‎ ‎‎ VINCRISTINE‎‏(‏‎ONCOVIN‎‏) به مقدار 2 میلی گرم با احتیاط در ساعت 40: 1 صبح وریدی‏‎ ‎‏ تزریق شد و عکس العمل غیرطبیعی نداشت.‏

‏ ‏

140-p622

‏از نیمه شب 13 / 3 / 68 فشار خون حضرت امام خمینی عزیز شروع به‏‎ ‎‏ سقوط کرد و خواب آلودگی شدت گرفت. دائماً احساس دفع ادرار داشتند و از این‏‎ ‎‏ موضوع سخت نگران بودند.‏

‏ابتدا سرم قندی 5% 2‏‏0‏‏0 سی سی هر ساعت تجویز شد.‏

‏حجم دفع ادرار رو به کاهش گذاشت.‏

‏در ساعت 4:30 صبح سرم قندی 5% + بیکربنات وریدی تزریق شد و چون‏‎ ‎‏ دفع ادرار متوقف شده بود همراه سرم داخل وریدی 10 میلی گرم فوراسامید وریدی‏‎ ‎‏ تزریق شد.‏

‏در ساعت 5 صبح با وجود آنکه درجه حرارت 36 درجه سانتی گراد بود ولی‏‎ ‎‏ حضرت امام عزیز احساس سرما می‌کردند.‏

‏ ‏

‏ ‏

140-p623

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏سدیم خون ـ 126‏

‏پتاسیم خون = 9 / 3‏


140-p624

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تعداد گلبول سفید 44000 در‏

‏ میلی‌متر مکعب با فرمول مقابل‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ثانیه 17 = ‏‎PT‎


140-p625

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏گازهای خونی مطابق جوابهای ‏   ‎PO2‎‏پائین‏

‏ارسالی است.‏‎ ‎

‎ ‎

140-pp625


140-p626

140-p627

‏ ‏

‏در ساعت 15: 8 صبح به سرم قندی اضافه شد و همراه آن آلبومین انسانی‏‎ ‎‏ وریدی و سپس بیکربنات و داخل هر سرم کلرور پتاسیم تجویز شد. با وجود دادن‏‎ ‎‏600 سی سی سرم و 100 سی سی آلبومین ادرار دفع نشد.‏

‏در ساعت 9:14 دقیقه صبح روز 13 / 3 / 68 امام عزیزمان مبتلا به تپش‏‎ ‎‏قلب، بی حالی، ضعف، پایین افتادن تدریجی فشار خون شریانی شدند. مطابق‏‎ ‎‏ نوار قلبی قطعه ‏‎ ST‎‏پایین افتاده ولی احساس درد و سنگینی در قفسه صدری وجود‏‎ ‎‏ نداشت. در نوار قلبی ‏‎ PAC‎‏ همراه ابریشن وجود دارد.‏

‏در این روز قرص کینیدین قطع شد.‏

‏ادالات زیر زبانی به نوع قرص 20 میلی گرمی ورتاردا 45 میلی گرم دوبار در‏‎ ‎‏ روز خوراکی تبدیل ولی به علت عدم تحمل عصر تبدیل به زیر زبانی شد.‏

‏پتاسیم وریدی ودیوترکس قطع شد.‏

‏اکسیژن 4 لیتر در دقیقه از طریق ماسک صورت گرفت.‏

‏در ساعت 10 صبح اقدامات لازم توسط دکتر سیم فروش انجام شد و به‏‎ ‎‏ علت مشکل ترشحی کلیه از آقایان دکتر قدس و دکتر رهبر خواسته شد تشریف‏‎ ‎

‏بیاورند.‏

‏فشار خون با وجود تجویز سرم و آلبومین و عدم دفع و ترشح ادرار به تدریج‏‎ ‎‏ پائین تر می‌آمد. حضرت امام کمی خواب آلوده ولی کاملاً هوشیار بودند.‏

‏وخامت حال حضرت امام عزیز با خانواده و اطرافیان و مسئولین مملکتی در‏‎ ‎‏ میان گذاشته شد.‏

‏کلیه افراد تیم پزشکی احضار شدند. حضرت امام عزیز کاملاً آگاه به ملاقاتها‏‎ ‎‏و آمد و شدها و وخامت حال خویش بودند و متصل و بلاانقطاع ذکر‏‎ ‎‏ می‌گـفتند. دائماً حمد و سوره می‌خواندند، می‌دانستند لحظات آخر عمر پربرکت‏‎ ‎‏ خویش را طی می‌کنند.‏

‏ ‏

140-p628

‏ ‏

‏با صلاحدید متخصصین ریوی (جناب آقای دکتر سهراب پور، دکتر واحدی)‏‎ ‎‏ و متخصصین کلیه (جناب آقای دکتر قدس و دکتر رهبر) 60 میلی گرم جنتامایسین‏‎ ‎‏ وریدی تزریق شد.‏


‏تشخیص‌های زیر نیز مطرح شد:‏

‏1 - شوک سپتیک‏

‏2 - شوک کاردیوژنیک‏

‏3 - آمبولی ریه‏

‏در ساعت 11 صبح با وجود تجویز داروهایی مثل سرم + بی کربنات ادرار‏‎ ‎‏ترشح نمی‌کرد. قلب شروع به کند شدن کرد. آتروپین یک میلی گرم وریدی تزریق‏‎ ‎‏ شد.‏

‏توسط متخصص کلیه توصیه شد‏‎LASIX ‎‏ وریدی تزریق شود انجام شد.‏‎ ‎‏ بتدریج از 10 میلی گرم به 60 میلی گرم وریدی و 120 میلی گرم افزایش یافت ولی‏‎ ‎‏ ترشح ادرار وجود نداشت.‏

‏ضربان قلب افزایش یافت از مقدار ‏‎ ISUPREL‎‏کاسته شد.‏

‏سرم‏‎ ‎‏حاوی ‏‎ DEBUTREX‎‏ادامه داشت.‏

‏حضرت امام خمینی نماز ظهر را رأس ساعت شرعی خواندند. و ناهار فقط‏‎ ‎‏ مایعات میل کردند.‏

‏در ساعت 2:30 برای اولین بار استفراغ کردند و بلافاصله دستور دادند کلیه‏‎ ‎‏ لباسها عوض شود و ملافه‌ها نیز عوض شد.‏

‏ضربان قلب در ساعت 3 بعد از ظهر کندتر شد و توصیه شد از‏‎ ‎‎ISUPREL‎‏ وریدی استفاده شود.‏

‏در حالیکه آخرین دقایق حیات پربرکت خود را سپری می‌کردند هوشیارانه و‏‎ ‎‏ مصرانه به نظافت و تمیزی ظواهر خود معتقد و لازم الاجرا بودند.‏

‏دائماً بدون انقطاع حمد و سوره می‌خواندند و می‌دانستند آخرین لحظات‏‎ ‎‏ است.‏

‏در حدود ساعت 3 بعد از ظهر در حالی که ضعف و سستی و ناتوانی که‏‎ ‎

‏ناشی از بیماری و سقوط فشار خون شریانی بود با صدای بلند اینجانب را صدا زدند‏‎ ‎‏ سر و گوشهایم را نزدیک لبهای لرزان و ناتوان ایشان بردم و عرض کردم آقا جان‏‎ ‎‏ بفرمایید در خدمتتان هستم. فرمودند: اگر وضو قبل از وارد شدن در وقت باشد، باید‏‎ ‎‏ نیت چنین باشد. من هم فوری برادران حاج احمد آقای خمینی و جناب‏‎ ‎‏حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آشتیانی را که در نزدیک بودند حضور ایشان‏‎ ‎‏ صدا کردم. در حقیقت آخرین تقاضایی ایشان صدا کردن حقیر و آخرین مطلب‏‎ ‎‏ ایشان راجع به یک موضوع شرعی و فقهی بود.‏

‏آزمایش مستقیم خلط به قرار زیر است:‏

‏در صبح 13 / 3 / 68 تعداد گلبولهای سفید 95200 در میلی متر مکعب با‏‎ ‎‏فرمول متامیولوسیت 6%، میلوسیت 3%، لنفوسیت نارس 52%، کراتینین خون‏‎ ‎‏ 7 / 2، 60 = ‏‎BUN‎‏، قند خون 186، سدیم 128، پتاسیم 8 / 3، کلسیم 7 / 9‏‎ ‎‏2100 = ‏‎LDH‎‏ و 111 = ‏‎SG,T‎‏، که ‏‏احتمالاً ناشی از گرفتاری کبدی توسط متاستاز‏‎ ‎‏ کانسر می‌باشد.‏

‏ ‏

140-p630


‏در ساعت دو و پنجاه و نه دقیقه بعد از ظهر قلب مطابق نوار مقابل می‌تپید و‏‎ ‎‏فشار خون در حال سقوط بود ـ  ولی حضرت امام عزیز دائماً حمد و سوره را تلاوت‏‎ ‎‏ می‌کردند. با وجود آنکه فشار خون پایین بود ولی هوشیاری حضرت امام عزیز خوب‏‎ ‎‏ بود.‏

‏ ‏

140-p631

‏ ‏

‏و اینک افراد خانواده یک یک چون پروانه نزدیک شمع وجود ایشان می‌آمدند‏‎ ‎‏ولی این چراغ فروزان و عالمتاب رو به خاموش شدن بود. و هر لحظه نور جهان‏‎ ‎‏افروزش کم تر و کم تر می‌شد. و اندوه قلب ما را افزون تر می‌کرد.‏

‎ ‎