فصل اول: ابعاد شخصیت امام
ایمان به غیب
این نظر خدا بود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

این نظر خدا بود

این نظر خدا بود 

‏اگر نبود ارادۀ خدا، که منصرف کرد اینها را از اینکه مقابله کنند، و نبود آنکه رعب در‏‎ ‎‏بسیاری از آنها ایجاد کرد ‏‏[‏‏کار پیش می رفت‏‏]‏‏ اینها با یک شب می توانستند همۀ تهران را‏‎ ‎‏خراب کنند. همه چیز دستشان بود. همۀ مراکزی که یک نفر آدم که گوشش می جنبید‏‎ ‎‏همه را بمباران کنند. نه اینکه برای خدا نکردند؛ خدا اذهان اینها را همچو منصرف کرد و‏‎ ‎‏دلهای اینها را همچو پُر از خوف کرد که دست به آن آلاتی که باید بزنند نزدند. این یکی‏‎ ‎‏از معجزاتی بود که در این قضیه واقع شد.‏

‏     و معجزۀ دیگر همین توطئه ای بود که برای کودتا در همان شبهای آخر، که ما در‏‎ ‎‏تهران بودیم، اینها دیده بودند. و قبلش توطئه این بود که حکومت نظامی را روز هم اعلام‏

‏بکنند. ما هم هیچ خبر از هیچ نداشتیم. اعلام بکنند مردم توی خیابانها نیایند، قوای‏‎ ‎‏انتظامیه تمام را بگیرند؛ تمام خیابانها و اینها را قوای انتظامی و آلاتی که آنها دارند؛ تانکها‏‎ ‎‏را بیاورند مستقر کنند. و بنابراین بود که در همان شب بریزند و هرکس را که احتمال‏‎ ‎‏بدهند که این یک مثلاً چیزی هست از بین ببرند و بعد هم چه بکنند. ما هیچ اطلاع‏‎ ‎‏نداشتیم. ‏مِنْ حَیْثُ لایَحْتَسِبْ‎[1]‎‏ قضایا واقع شد، مثلاً گفته شد که بشکنید این اعتصاب را،‏‎ ‎‏این نظام را، این حکومت نظامی را. خوب، مردم شکستند؛ و آنها نتوانستند که بیاورند‏‎ ‎‏نابودشان بکنند. بعد آن درگیریها پیدا شد. مرحوم قرنی،‏‎[2]‎‏ ـ خدا رحمتش کند ـ اینجا‏‎ ‎‏بود. به من گفت که مقاتله و جنگ مابین مردم و قوای دولتی در آن شب سه ساعت و نیم‏‎ ‎‏بود. با سه ساعت و نیم، دستهای خالی بر تانک و توپ و مسلسل و اینها غلبه کرد! این‏‎ ‎‏غلبه، غلبۀ الهی بود. این نظر خدا بود.‏‎[3]‎

*  *  *

‎ ‎

  • بخشی از آیۀ 3 سورۀ طلاق: «از آن جهت که به حساب نمی آید».
  • شهید ولیّ الله قرنی، نخستین رئیس ستاد ارتش پس از پیروزی انقلاب.
  • )) صحیفه امام؛ ج 10، ص 10ـ11.