فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏عنوان صفحه‏

‏ ‏

فصل اول: ابعاد شخصیت امام

‏          ‏ایمان به غیب‏··· 3‏

‏               خدا هدایت می کرد··· 3‏

‏               ما غافل بودیم··· 3‏

‏               مسأله یک مسأله الهی است نه بشری··· 4‏

‏               هیچ بنا نداشتیم به پاریس برویم··· 5‏

‏               گفتم نه همین جا هستم··· 5‏

‏               این نظر خدا بود··· 6‏

‏               علومی که مال سینه هاست··· 7‏

‏               سالها زحمت می خواهد··· 7‏

‏               من از عهده برنمی آیم··· 8‏

‏               ملتی که از یک پاسبان می ترسید··· 8‏

‏               یأس در من هیچ وقت نبوده است··· 9‏

‏ ‏


‏               پای هیچ کس حساب نکنید··· ‏10

‏               هیچ وقت سستی در کارم نبود··· ‏10

‏               ما تجربه کردیم··· ‏10

‏               خدا هست، من کی هستم··· ‏11

‏               ما هیچ اندر هیچ هستیم··· ‏11

‏               من که چیزی نیستم··· ‏12

‏               من به او اعتنا نکردم··· ‏12

‏               ما باید اقتدا کنیم به این زنها··· ‏12

‏          معنویت و اخلاق··· 15‏

‏               وقتی از رحمت حرف می زدم··· ‏15

‏               موعظه من این است··· ‏15

‏               قوای شما در محضر خداست··· ‏16

‏               عمر را به بطالت نگذرانی··· ‏16

‏               پسرم باور کن··· ‏17

‏               خود را طلبکار مدان··· ‏17

‏               به من اشکال مکن··· ‏18

‏               رهبر همه شما و ما بقیة الله است··· ‏18

‏               من خوشم نمی آید··· ‏18

‏               عرض ارادت ما را برسانید··· ‏19

‏               آنی که به نظرم بزرگ است··· ‏19

‏               قدر این شبهای معنوی را بدانید··· ‏19

‏               خودم می دانم که اینجور نیستم··· ‏20

‏               خود را در محضر حق رسوا مکن··· ‏20

‏               احب الصالحین و لست منهم··· ‏20

‏               شاید من به واسطه بدبینی کارم منجر به بدی عاقبت شود··· ‏21


‏               اکنون متذکر شو··· ‏22

‏               هان ای غافل از خواب برخیز··· ‏23

‏               ای نفس خبیث··· ‏23

‏               تو خود واعظ غیر متّعظی··· ‏23

‏               خاک بر فرق من با این معرفت به مقام ولایت علی(ع)··· ‏24

‏               اگر مثل نویسنده روسیاه باشد··· ‏25

‏               بنده از خودم خبر می دهم··· ‏27

‏          تواضع··· 29‏

‏               من هم طلبه ای هستم مثل سایر آقایان··· ‏29

‏               من یکی از افراد ملت هستم··· ‏29

‏               این طلبۀ خمینی··· ‏29

‏               من دست تمام مراجع را می بوسم··· ‏30

‏               در نجف من هم یک طلبه ای بودم··· ‏30

‏               زندگی من هم مانند همۀ افراد است··· ‏31

‏               خود را سرباز مردم ایران می دانم··· ‏31

‏               مردم ما را خدمتگزار خود می دانند··· ‏31

‏               من بیان کننده خواسته های ملت هستم··· ‏32

‏               ما مجری عدالت اسلامی هستیم··· ‏32

‏               مردم خواست خود را در من دیدند··· ‏32

‏               هر کس دیگری اشتباه می کند··· ‏33

‏               خدمتگزار این مردم هستیم··· ‏33

‏               من هم یکی از افراد ملت هستم··· ‏33

‏               مردم به ما حق دارند··· ‏34

‏               من طلبه ای هستم مثل سایر طلبه ها··· ‏34

‏               چه رسد به مثل اینجانب··· ‏34


‏               در مقابل استقامتتان خاضعم··· ‏35

‏               اینها از من افضلند··· ‏35

‏               نمی توانم توصیف کنم از این ملت··· ‏35

‏               مردم ما واقعاً خوبند··· ‏36

‏               اینها آقای ما هستند··· ‏36

‏               منِ طلبه··· ‏36

‏               من که اینجا نشسته ام یک طلبه هستم··· ‏36

‏               اگر می توانستم می رفتم··· ‏37

‏               خمینی یک طلبه ضعیفی است··· ‏37

‏               نظر خود را مثل سایر مردم می دهم··· ‏37

‏               من را از خودتان حساب بکنید··· ‏38

‏               من طلبه ای هستم و مسئول نیستم··· ‏38

‏               من افتخار می کنم که در کنار شما هستم··· ‏38

‏               خجالت می کشم، ما چه هستیم··· ‏39

‏               پیش من رهبری مطرح نیست··· ‏39

‏               خدمتی که لایق وطن باشد نکردم··· ‏39

‏               نتوانستم خدمتی بکنم··· ‏40

‏               خدمتی به اهالی جماران نکردم··· ‏40

‏               شما را به رهبری قبول دارم··· ‏40

‏               اگر به من بگویند خدمتگزار بهتر است··· ‏41

‏               من نباشم باز خود ملت هست··· ‏41

‏               ملت ما احتیاج به فردی مثل من ندارد··· ‏41

‏               ایران در دست من نیست، در دست ملت است··· ‏42

‏               من امری ندارم··· ‏42

‏               ما همه سرباز خدا هستیم··· ‏43


‏               خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم··· ‏43

‏               اگر من پایم را کج گذاشتم باید هجوم کنید··· ‏44

‏               برای خود امتیاز قائل نیستم··· ‏44

‏               تو غلط می کنی··· ‏44

‏               این توفیق برای بنده حاصل شد··· ‏44

‏               من باید از شما رهنمود بگیرم··· ‏45

‏               آقای رئیس دیوان عالی کشور مبالغه کرده اند··· ‏45

‏               این مبالغه را نمی پذیرم··· ‏45

‏               به خدا پناه می برم از غرور··· ‏46

‏               آنقدر که گرفتار نفس خودمان هستیم کافی است··· ‏46

‏               مرا مفتخر به زیارت خودشان کردند··· ‏47

‏               خودم را لایق نمی دانم··· ‏47

‏               ما اطاعت امرشان را کردیم··· ‏47

‏               امیدوارم ملت عذرم را بپذیرند··· ‏48

‏          ساده زیستی··· 49‏

‏               من آنم که شما منزلم را دیدید··· ‏49

‏               گفتم اینجا مناسب نیست··· ‏50

‏               این قصر ییلاقی ماست··· ‏50

‏               این منزل کوچک نتوانست··· ‏50

‏               منزل ما محقر است··· ‏50

‏          عمل به تکلیف··· 53‏

‏               پیش وجدان خود شرمنده نباشد··· ‏53

‏               نباید منتظر نتیجه قطعیه باشیم··· ‏53

‏               فریاد من این است··· ‏53

‏               اگر دستمان برسد دست به تفنگ می کنیم··· ‏54


‏               من هرگز ساکت ننشستم··· ‏54

‏               نجف پیش من مطرح نیست··· ‏55

‏               ما هم تعهداتی داریم نسبت به اسلام و ملت··· ‏56

‏               برایم مکان مطرح نبود··· ‏56

‏               موجب نگرانی نیست··· ‏57

‏               یک لحظه ساکت نبوده ام··· ‏57

‏               برای من مکان مهم نیست··· ‏57

‏               وظیفه شرعی خودم دیدم··· ‏58

‏               اگر احساس محدودیت کنم··· ‏58

‏               هر جا بهتر مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهم بود··· ‏59

‏               زمین خدا وسیع است··· ‏59

‏               بی درنگ به ایران خواهم رفت··· ‏59

‏               هر جا بتوانم خدمت کنم آنجا برای من خوب است··· ‏60

‏               به انجام وظایف خود ادامه خواهم داد··· ‏60

‏               دست از این کار برنخواهم داشت··· ‏60

‏               تنها ضابطۀ توقف من انجام وظایف است··· ‏61

‏               ما تکلیف شرعی خودمان را عمل می کنیم··· ‏61

‏               هر کجا بهتر بتوانم خدمت کنم··· ‏62

‏               هر چه بشود ما بنا داریم برویم··· ‏62

‏               ما تابع ملت هستیم··· ‏63

‏               برای یک لحظه هم موضع خود را تغییر نمی دهم··· ‏64

‏               من یک تکلیف الهی دارم··· ‏64

‏               آنچه مطرح است تکلیف است··· ‏65

‏               ما به شرط غلبه قیام نمی کنیم··· ‏65

‏               ما نمی خواهیم وجاهت پیدا کنیم··· ‏66


‏               به آقایانی که ملاقات کردم عرض کردم··· ‏66

‏               به هر کس هر چه دادم پس می گیرم··· ‏66

‏               هر وقت احساس خطر بکنم··· ‏66

‏               وظیفه می دانم تا صدای من می رسد فریاد کنم··· ‏67

‏               سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید··· ‏67

‏               برای رضایت خدا این جرعه را نوشیدم··· ‏67

‏               مرگ و شهادت برایم گواراتر بود··· ‏68

‏               حاصل عمرم را کنار گذاشتم··· ‏69

‏          عشق به شهادت··· 71‏

‏               تا قلم در دست دارم··· ‏71

‏               از خدا می خواهم به شهادت برسم··· ‏71

‏               خون من رنگین تر نیست··· ‏72

‏               اگر بنا باشد که خون من بریزد··· ‏72

‏               یا پیروز شوم یا کشته··· ‏72

‏               بگذار به زندگی من خاتمه بدهند··· ‏72

‏               رسماً معذرت می خواهم··· ‏73

‏               ما تا همه جا حاضریم··· ‏73

‏               چنین کشته شدنی بزرگترین آرزوی من است··· ‏73

‏               در انتظار فوز عظیم شهادتم··· ‏74

‏               در راه او شهید شویم··· ‏74

‏               خود را آماده کنید برای کشته شدن··· ‏74

‏               از هیچ چیز نمی ترسم··· ‏75

‏               اگر خمینی یکّه و تنها بماند··· ‏76

‏               شهادت از عسل شیرین تر است··· ‏77

‏               بدا به حال من که هنوز مانده ام··· ‏77


فصل دوم: امام و مردم

‏          ‏عشق به مردم‏··· 81‏

‏               خدا را شکر می کنم··· ‏81

‏               مطلب اصلی پسر من نیست··· ‏81

‏               خدمتگزار این مردم هستیم··· ‏82

‏               دقیقه ای درنگ نمی کنم··· ‏82

‏               ملت ما را خدمتگزار خود می داند··· ‏82

‏               تا حیات دارم خدمتگزار همه هستم··· ‏83

‏               عمر نالایق خود را در طبق اخلاص تقدیم می کنم··· ‏83

‏               هرچه از من برآید··· ‏83

‏               دعا کنید که کوتاهی نکنم··· ‏83

‏               دعا کنید من غافل نشوم از دعاگویی··· ‏84

‏               دعا از همه هدیه ها بالاتر است··· ‏84

‏               هرجا باشم خدمتگزار همه هستم··· ‏84

‏               من به حق خدمتگزار شما هستم··· ‏84

‏               اگر تشکر نکنم ظلم کردم··· ‏85

‏               امید است این آخر عمر در خدمت شما باشم··· ‏85

‏               من آنچه که در طبق اخلاص دارم دعاست··· ‏85

‏               نتوانستم حرف اطبا را قبول کنم··· ‏86

‏               من تا آنقدر که هستم خدمت می کنم به شما··· ‏86

‏               تا نفس می کشم خدمت به شما می کنم··· ‏86

‏               پشت سر شما به سربازی خود ادامه خواهم داد··· ‏86

‏               عکس یک رعیت را بگذارید··· ‏87

‏          تحول روحی مردم··· 89‏

‏               با مدتی صحبت راضی اش کردیم··· ‏89


‏               فریاد زدند که ما برای شهادت آمدیم··· ‏89

‏               ملت یک همچو ملتی است··· ‏90

‏               انگار به حجله عروسی می روند··· ‏91

‏               ملت شخص نمی خواهد··· ‏91

‏               مردم عقد اخوتی با افراد نبستند··· ‏91

‏               در مواقع استجابت دعا به همه دعا می کنم··· ‏92

‏               ان شاءالله این کشور را به صاحب اصلی او تسلیم کنیم··· ‏92

‏          همدردی با مردم··· 93‏

‏               من باید از همه شما عذر بخواهم··· ‏93

‏               وظیفه می دانم فریاد کنم··· ‏94

‏               مرگ بر این زندگی من··· ‏94

‏               میل نداریم بچه کوچکها از بین بروند··· ‏95

‏               اینها همه عزیزان من هستند··· ‏95

‏               دیگر برایم گوارا نیست··· ‏96

‏               پیش من مکان معین مطرح نیست··· ‏96

‏               من خدمتی نکرده ام··· ‏97

‏               ما زجرمان زجر این ملت است··· ‏98

‏               آنچه که مرا زجر می دهد··· ‏98

‏               فردا تذکره ام را نزد مقامات می فرستم··· ‏98

‏               اگر بنا باشد خون من بریزد··· ‏99

‏               از عهدۀ جواب نمی توانم برآیم··· ‏100

‏               ویرانی خانه های شما را ویرانی خانه خود می دانم··· ‏100

‏               مردم مرا دوست دارند··· ‏101

‏               من شرمم می آید··· ‏102

‏               چطور این منظره ها را تحمل کنم··· ‏102


‏               من کم تحت تأثیر واقع می شوم··· ‏103

‏               انتظار نداشتم که بمانم··· ‏103

‏               به همه اینها علاقه دارم··· ‏103

‏               کاش من هم می توانستم پیاده بیایم··· ‏104

‏               این عواطف، باری است بر دوش من··· ‏105

‏               ما شریک غم اطفال بی پدر هستیم··· ‏105

‏               ورزشکارها را دوست دارم··· ‏106

‏          محرومان··· 107‏

‏               خدا می داند ناراحت هستم··· ‏107

‏               ما مرهون طبقه مستمندان هستیم··· ‏107

‏               دولت به جاهای دورافتاده توجه زیادتر بکند··· ‏108

‏               سریعاً اینجانب را در جریان امور قرار دهید··· ‏108

‏               من میل داشتم بروم در این جهاد سازندگی··· ‏108

‏               ما و همه مقامات مرهون قشر ضعیف و مظلوم هستیم··· ‏108

‏               به زاغهِ نشینها عنایت بشود··· ‏109

‏               برای سیگار گدایی می کردند··· ‏109

‏               من امر کرده ام به مستضعفین بدهند··· ‏110

‏               روزنامه ها مال طبقه سوم است··· ‏110

‏               فقیرها عیال خدا هستند··· ‏111

‏               آنقدر که پابرهنه ها به رادیو تلویزیون حق دارند ما نداریم··· ‏112

‏          رزمندگان، جانبازان··· 115‏

‏               بهتر اینکه دم فروبندم··· ‏115

‏               بهتر آن است قلم بشکنم··· ‏116

‏               ما نرسیدیم به یک همچو مقامی··· ‏116

‏               ما عقب ماندیم··· ‏116


‏               ای کاش در کنار شما در سنگر شما بودم··· ‏117

‏               چطور من می توانم از شما ستایش کنم··· ‏117

‏               چقدر من از این صورتهای نورانی خوشم می آید··· ‏118

‏               من هم مایلم··· ‏118

‏               مایلم با شما مصافحه کنم··· ‏118

‏               از وضع شما ابتهاج دارم··· ‏118

‏               نمی دانم تشکر کنم یا اظهار خجالت··· ‏119

‏               از من گذشت لکن شما توجه کنید··· ‏119

‏               برای خودم حقارت قائل می شوم··· ‏120

‏               از خودم خجالت می کشم··· ‏120

‏               ای کاش من هم یک پاسدار بودم··· ‏120

‏               از روح بزرگ رزمندگان حسرت می خورم··· ‏121

‏               بر حال خویش تأسف می خورم··· ‏121

‏               احساس حقارت می کنم··· ‏121

‏               تشکر من چیزی نیست··· ‏122

‏               من هر شب به شما دعا می کنم··· ‏122

‏               شما را از بهترین عزیزان خودم می دانم··· ‏122

‏               یک شب نیست که به شما دعا نکنم··· ‏123

‏               آنچه که از من می آید دعاگویی است··· ‏123

‏               افتخارم این است که خود بسیجی ام··· ‏123

‏               من متأثرم برای شما··· ‏123

‏               چطور ستایش کنم··· ‏124

‏               من هم می روم آنجا··· ‏124

‏               چطور تشکر کنم··· ‏124

‏               احساس زبونی می کنم··· ‏124


‏               درود پیاپی تقدیم می نمایم··· ‏125

‏               با  کمال صداقت اعتراف می کنم··· ‏125

‏               چطور ببینم من سالم نشسته ام و شما مجروح··· ‏125

‏               خود و ملت را مرهون این عزیزان می دانم··· ‏126

‏               هیچ وقت شما را فراموش نمی کنم··· ‏126

‏               بین خودم و شما فاصله ای نمی بینم··· ‏126

‏               دست یکایک شما را می بوسم··· ‏127

‏          شهدا و خانوادۀ شهدا··· 129‏

‏               هرچه زودتر به من مراجعه شود··· ‏129

‏               نتوانستم پیش شما باشم··· ‏129

‏               یاد کودکان دبستانی قلبم را می فشارد··· ‏130

‏               نمی توانم تاب بیاورم··· ‏130

‏               خدا می داند بر قلب من چه می گذرد··· ‏130

‏               برای من مرگ بهتر است که این مصیبتها را بشنوم··· ‏131

‏               قلم این جا رسید و سر بشکست··· ‏131

‏               شاید ناچار باشیم به عجز خود اعتراف کنیم··· ‏132

‏               ماها عقب ماندیم··· ‏133

‏               هنگامی که عکسهای این شهیدان را نگاه می کنم··· ‏133

‏               به جای تسلیت، تبریک عرض می کنم··· ‏134

‏               به همه شهدا سلام می فرستم··· ‏134

‏               با ناتوانی خود دعاگوی همه هستم··· ‏134

‏               مراتب شکرگزاری خود را تقدیم می کنم··· ‏134

‏               ما در خم یک کوچه هم نیستیم··· ‏135

‏               شما را از دل و جان دوست دارم··· ‏135

‏               من فرزندان عزیزی از دست دادم··· ‏135


‏               شما را چون فرزندان خود می دانم··· ‏136

‏               نمی دانم چگونه از شما باید قدردانی کرد··· ‏136

‏               من قادر نیستم··· ‏137

‏               هدیه ای برای خدا··· ‏137

‏               پاره تن من بود··· ‏137

‏ ‏

فصل سوم: اصول رهبری

‏          ‏اعتقاد به نقش مردم در مبارزه‏··· 141‏

‏               من به هوشیاری ملت امیدوارم··· ‏141

‏               من حرف مردم را می زنم··· ‏141

‏               بازگو کننده افکار مردم ایران هستم··· ‏142

‏               خود را در کنار مردم احساس می کنم··· ‏142

‏               همیشه خواست ملت را مطرح می کنم··· ‏143

‏               همیشه حرفهای خودم را خطاب به مردم زده ام··· ‏143

‏               ملت من به من کمک خواهد کرد··· ‏143

‏               من به ملت اتکاء دارم··· ‏144

‏               من هم با ایرانیها رفیقم··· ‏144

‏               ایران در دست مردم ایران است··· ‏145

‏               تا ملت چیزی را نخواهد نمی شود··· ‏145

‏               ملت ما انقلابی عمل کردند و ما نکردیم··· ‏146

‏          نفوذناپذیری، ارتباط مستقیم با مردم··· 147‏

‏               عادت به تشریفات ندارم··· ‏147

‏               به من گفتند کشته می شوی··· ‏147

‏               من هیچ کانال خاصی ندارم··· ‏148

‏               مایلم تماس داشته باشم··· ‏148


‏               از اول به نزدیکان خودم اجازه دخالت نمی دادم··· ‏149

‏               منزل من منزل همه آقایان است··· ‏150

‏               آقا! حرفهای مردم پیش من است.··· ‏150

‏               مردم همان مردم هستند، من هم تضعیفم اشکالی ندارد··· ‏151

‏               این مطلب را شدیداً تکذیب می کنم··· ‏152

‏          تقید به شرع مقدس··· 153‏

‏               اگر از من توصیه برای کسی آمد··· ‏153

‏               ترجیح می دهم هیچ کس اعدام نشود··· ‏153

‏               ردّ توصیه اقربا··· ‏154

‏               عکس اینجانب دلیل تأیید یا رد نیست··· ‏154

‏               گوینده این نحو مطالب توبه نماید··· ‏154

‏               هر کس تعدیات خود را به اسم من اجرا کند، مجرم و مفتری است··· ‏154

‏               هر کس به من اهانت کند··· ‏155

‏               اگر کسی به من فحش بدهد··· ‏155

‏               اگر از روحانیت طرفداری می کنم··· ‏156

‏               چیزی که برای نظام مضّر است··· ‏156

‏               مگر من می توانم باز ساکت بنشینم··· ‏157

‏               برادرِ هر کس باشد باید کشته شود··· ‏157

‏          اسلام خواهی··· 159‏

‏               بزرگترین آرزوی من··· ‏159

‏               ابداً من اختلاف شخصی با  کسی ندارم··· ‏159

‏               ما برای اسلام همه چیزمان را می دهیم··· ‏160

‏               خصومت شخصی با  کسی ندارم··· ‏160

‏               نه شخص خودم مطرح است، نه پسرم··· ‏161

‏               اکثر آنهایی را که بد کرده اند بخشیده ام··· ‏161


‏               اگر تمام شهیدان زنده شوند··· ‏162

‏               وابستگی به خانواده شاه جنایت نیست··· ‏162

‏               می خواهم او را به ایران بیاورند··· ‏163

‏               تا زنده هستم··· ‏164

‏               با هیچ کس عقد اخوّت نبسته ام··· ‏164

‏               اگر من هم این کار را کردم··· ‏164

‏               اگر پایتان را از اسلام کنار بگذارید··· ‏165

‏               اگر بناشد کنار رویم، من باید کنار روم··· ‏165

‏               به شما اخطار می کنم··· ‏165

‏               خدایا تو می دانی··· ‏166

‏               ما تن دادیم به اینکه رئیس جمهورمان از علما باشد··· ‏166

‏               نوشتن بسم الله را رسمی بکنید··· ‏168

‏               من از آنها بری هستم··· ‏168

‏               من از ملت ایران عذر می خواهم··· ‏169

‏               خلاف شرع را نمی توانم بگویم··· ‏170

‏               صریحاً اعلام کردم··· ‏170

‏               دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم··· ‏171

‏               اگر کسی به من اهانت کرد··· ‏171

‏          حفظ نظام··· 173‏

‏               خدا می داند انقلابی عمل می کنم··· ‏173

‏               اگر تا 24 ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد··· ‏173

‏               اکیداً دستور می دهم··· ‏174

‏               توی دهنتان می زنم من··· ‏175

‏               از همه کوچکتر کشتن است··· ‏175

‏               چرا نمی روند پاکسازی کنند؟··· ‏176


‏               به تمام اینها امر می کنم··· ‏176

‏               تا پایان جنگ تحمیلی سخنرانی نکنند··· ‏177

‏               چنانچه احساس خطر بکنم··· ‏177

‏               با هیچ کس قوم و خویشی نداریم··· ‏177

‏               بروید سراغ کارتان··· ‏178

‏               من او را به جای خودش می نشانم··· ‏178

‏               اگر مسیرتان را از مسیر ملت جدا بکنید··· ‏179

‏               تا من هستم نخواهم گذاشت··· ‏179

‏          شناخت افراد، اوضاع و جریانات··· 181‏

‏               همه تو جیبشان قرآن است··· ‏181

‏               من با یک ضربه مقابل نگذاشتم··· ‏181

‏               آقا! این چه بساطی است··· ‏182

‏               نخواستم بحثی بکنم··· ‏182

‏               من هم این را گفتم··· ‏183

‏               نوشتند ما تفاهم کردیم با فلانی··· ‏183

‏               گفت سیاست را بگذارید برای ما··· ‏184

‏               من عار دارم که با تو حرف بزنم··· ‏184

‏               من با آنها ملاقات نمی کنم··· ‏185

‏               خمینی در زندان هم مجد اسلام را حفظ می کرد··· ‏186

‏               ترور پنجاه نفری هیچ وقت نمی شود··· ‏187

‏               به او سوء ظن پیدا کردم··· ‏188

‏               قیام مسلحانه حالا وقتش نیست··· ‏189

‏               خودتان را به کشتن ندهید··· ‏190

‏               گفتند قدم به قدم پیش برویم··· ‏191

‏               منافقین بعضی از ریش سفیدهای ما را بازی داده بودند··· ‏191


‏               می دانستم شاه دروغ می گوید··· ‏192

‏               وقتی در پاریس بودیم··· ‏192

‏               می دانستم که اینها اغفال شده اند··· ‏193

‏               من خیلی زودباور نیستم··· ‏193

‏               وقتی فرودگاه باز شد می رویم··· ‏193

‏               پیغام آوردند ما را سست کنند··· ‏194

‏               اگر تمام راهها بسته شود··· ‏194

‏               می گفت شما حالا نروید به ایران··· ‏195

‏               برای چی ملک سعود به من پیام فرستاد··· ‏195

‏               بدون عمامه او را دادگستری بردند··· ‏196

‏               کی کودتا می تواند بکند؟··· ‏197

‏               این حرفهایی است که در کتاب حسین کرد می نویسند··· ‏197

‏               بگین هم این حرف را می زد··· ‏198

‏               امروز من صدای منحوس صدام را شنیدم··· ‏198

‏               سرباز است که کار را انجام می دهد··· ‏199

‏               من مقصود آنها را فهمیدم··· ‏199

‏               حالا هم فهمیدند که ضرر بردند··· ‏200

‏               یک ملت را نمی توانید مهار کنید··· ‏200

‏               مصمم هستم یک وصیتی بنویسم··· ‏201

‏               بنی صدر هی قسم خورد··· ‏201

‏          قاطعیت، سازش ناپذیری··· 203‏

‏               به نام ملت از آقای علم استیضاح می کنم··· ‏203

‏               اول عَلَم را کنار بگذار··· ‏203

‏               اینها وکیل نیستند من عزلشان کردم··· ‏204

‏               مقابله با توطئه خلع لباس··· ‏204


‏               بیخود مرا رها نکنید··· ‏204

‏               به ملت می گویم عزا بگیرند··· ‏205

‏               مَثَل شما مَثَل فوج های سربازی است··· ‏205

‏               فردا من تذکره ام را می دهم··· ‏206

‏               به شرارتهای ضداسلامی خاتمه می دهم··· ‏207

‏               سازش ناپذیری··· ‏207

‏               از فهم بعضی افراد تعجب می کنم··· ‏208

‏               شاه به من پیغام داد··· ‏208

‏               باید بیخ ریش شاه را بگیرید··· ‏209

‏               اگر شاه کشته شود··· ‏209

‏               با روش آشتی مخالفم··· ‏210

‏               به آن آقا  گفتم قدمتان را می شکنند··· ‏210

‏               همیشه با روش های مسالمت آمیز مخالفت کرده ام··· ‏211

‏               امکان ندارد یک قدم برگردم··· ‏211

‏               از این دستجات خائن بیزارم··· ‏211

‏               جواب این پیرزن را چه بگویم··· ‏211

‏               گفتم تا استعفا نکردی ملاقات نمی کنم··· ‏212

‏               منتظر شاه و بختیار هستم··· ‏213

‏          اعتقاد به سیاست نه شرقی، نه غربی··· 215‏

‏               این یک دروغ فاحشی است··· ‏215

‏               فکر نکنید چون در فرانسه هستم··· ‏216

‏               به من مربوط نیست··· ‏216

‏               زیر بار هیچ شرطی نمی روم··· ‏217

‏               روابطی با حزب توده نداشته ام··· ‏217

‏               همه اشکالمان در امریکاییهاست··· ‏217


‏               هرگز امان نامه کفر و شکر را امضا نمی کنیم··· ‏218

‏          صراحت لهجه··· 219‏

‏               با ضوابط شما من هیچ نمی دانم و بهتر که ندانم··· ‏219

‏               این چه دیکتاتوری است که شما نسبت به زنها دارید··· ‏220

‏               من شما را نپذیرفته ام!··· ‏220

‏          نظارت بر امور··· 223‏

‏               عکس من مطلقاً در صفحه اول نباشد··· ‏223

‏               هی تکرار می کنند که فلانی چه گفت··· ‏223

‏          هدایت و ارشاد مسئولان نظام··· 225‏

‏               من در آینده نقش هدایت خواهم داشت··· ‏225

‏               در کنار مردم ناظر اوضاع هستم··· ‏225

‏               من حکومت را هدایت می کنم··· ‏226

‏               حکومت را نمی خواهم··· ‏226

‏               از اجزای حکومتی نخواهم بود··· ‏226

‏               چنین مقامی را نمی پذیرم··· ‏227

‏               میل و رغبت من متوجه حکومت نیست··· ‏227

‏               مشتاق پُستی نیستم··· ‏227

‏               سن من اجازه نمی دهد··· ‏228

‏               بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی امور شوند··· ‏228

‏               انتصاب بازرگان به پیشنهاد شورای انقلاب··· ‏228

‏               بستن و نبستن مربوط به دولت است··· ‏229

‏               من که نمی توانم در همه امور دخالت کنم··· ‏229

‏          رحمت و گذشت··· 231‏

‏               من به این پسر نادان رضاشاه گفتم··· ‏231

‏               من چه بکنم که می خواهید ما را گول بزنید··· ‏231


‏               کراراً گفتم از منافقین تبری کن··· ‏232

‏               مصلحت همه مسلمین و غیر مسلمین را می خواهم··· ‏232

‏               شماها، با اینکه در سیاست بزرگ شدید، شمّ سیاسی ندارید··· ‏233

‏               آن آقا که من کراراً به او گفتم··· ‏234

‏               همه را بخشیدم··· ‏234

‏               هرچه بد گفتید بخشیدم··· ‏235

‏               من حالا هم توبه را قبول می کنم··· ‏235

‏               من نمی خواهم دل شما را بشکنم··· ‏235

‏               این اوراق را قبل از مرگ من نمی خوانید··· ‏236

‏          امید به آینده··· 237‏

‏               امید واثق دارم که این نور به خاموشی نگراید··· ‏237

‏               من شاه را بیرون می کنم··· ‏237

‏               تحقق جمهوری اسلامی برای من از روز روشنتر است··· ‏238

‏               شاه از این مبارزات جان سالم به در نخواهد برد··· ‏238

‏               من هیچ وقت مأیوس از مسائل نبودم··· ‏238

‏ ‏

فصل چهارم: رنجها و نگرانیها

‏               ‏‏شاید من هم غافل بودم··· ‏243

‏               تاکنون احساس عجز نکرده ام··· ‏243

‏               نگذاشتند روابط ایجاد شود··· ‏243

‏               کوزه را آب کشیدند··· ‏244

‏               من با این جوّ نجف چه کنم؟··· ‏244

‏               ما دو طایفه را سوار نمی کنیم··· ‏244

‏               نگرانی من از داخل خودمان است··· ‏245

‏               من باید بسیار متأسف باشم··· ‏245


‏               همچون گذشته اعتراف می کنم··· ‏246

‏               ما این دوست نماها را چه بکنیم؟··· ‏247

‏               من با این جمعیت نمازخوان چه کنم؟··· ‏247

‏               نمی خواهم شما هم به سرنوشت دیگران مبتلا شوید··· ‏247

‏               این قدر ناراحت شدم که تلخی اش الآن هم هست··· ‏248

‏               هر وقت فکرش را می کنم متأثر می شوم··· ‏248

‏               مهلت دادیم به این قشرهای فاسد··· ‏248

‏               ترسم از آن است که سستی کنیم··· ‏249

‏               آن چیزی که انسان را نگران می کند··· ‏250

‏               بعد فهمیدم از دغل بازی آنان اغفال شده ام··· ‏250

‏ ‏

فصل پنجم: خاطرات

‏               ‏‏در بچگی شاهد قضیه بودم··· ‏253

‏               خمین که بودیم سنگربندی می کردیم··· ‏253

‏               من از بچگی در جنگ بودم··· ‏254

‏               غیرت اسلام کو؟··· ‏255

‏               خیلی از حکومتها را یادم هست··· ‏256

‏               مسأله مردم در کار نبود··· ‏256

‏               من کوچک که بودم··· ‏257

‏               مقاومت چقدر بود؟··· ‏257

‏               آن یکی که دو نمی شود··· ‏258

‏               یادتان نیست چطور فرار کردند··· ‏259

‏               من خودم شاهد بودم··· ‏259

‏               آی نون··· ‏260

‏               من خودم با این چشمهایم دیدم··· ‏260


‏               همه چیز مردم در خطر بود··· ‏261

‏               یک سرباز صفر بود··· ‏261

‏               از اولی که رضاخان آمد··· ‏262

‏               در تمام ایران شاید یک مجلس علنی نبود··· ‏263

‏               رضا شاه گفته بود من مقلد شما هستم··· ‏263

‏               یک پاسبان اگر می آمد··· ‏264

‏               دستمالها بیرون آمد برای گریه··· ‏265

‏               آخرش هم او را کشتند··· ‏265

‏               توی اتومبیل نشسته بودیم··· ‏266

‏               علمای اصفهان به قم آمدند··· ‏266

‏               خدمت آمیرزا صادق آقا می رسیدیم··· ‏266

‏               من چون جوان بودم··· ‏267

‏               من شاهد بودم··· ‏267

‏               یک روز درس رفتم دیدم یک نفر است··· ‏268

‏               به همه بد گذشت··· ‏268

‏               اینها از صالح می ترسند··· ‏269

‏               گفتم که رفقاتان؟··· ‏269

‏               خدمت ایشان مکرر می رسیدم··· ‏270

‏               رفتم پیش مرحوم مدرس··· ‏270

‏               من درس مرحوم مدرس یک روز رفتم··· ‏271

‏               آن وقتها هم مجلس می رفتم··· ‏272

‏               نمی داند عدلیه را با «الف» می نویسند یا با «ع»··· ‏272

‏               از نزدیک آقای کاشانی را می شناختم··· ‏273

‏               این سیلی خواهد خورد··· ‏273

‏               هیچ کس پا نشد، من پا شدم··· ‏274


‏               همان بالاییها را می گویم··· ‏274

‏               نگذارید آمریکا و انگلیس این قدر به ما تحمیل کنند··· ‏275

‏               تصمیم خطرناکی گرفته بودم··· ‏276

‏               امر سیاسی به ما چه کار دارد!؟··· ‏276

‏               خوب است دعایی بکنیم··· ‏277

‏               خودشان تشریف بیاورند··· ‏277

‏               والله تا حالا نترسیده ام··· ‏278

‏               به او گفتم این سیاست مال شماست··· ‏278

‏               قلم از دستش افتاد··· ‏279

‏               این شخص اول مملکت ماست!··· ‏280

‏               شما پیروز می شوید··· ‏280

‏               یکی از اشخاص به من گفت··· ‏281

‏               من و تو باید دعا بکنیم··· ‏281

‏               من باهاش مصافحه کردم··· ‏281

‏               خاطره فراموش نشدنی··· ‏282

‏               مردم یک خانواده بودند··· ‏282

‏               فهمیدم دست غیبی در کار است··· ‏283

‏               این سگ مأمور است··· ‏284

‏               محل به واسطه خوبی علما خوب بود··· ‏285

‏               در کوچه قدم می زد··· ‏285

‏               دیدن اینها برای انسان یک درسی بود··· ‏286

‏               آقا پشت کتاب چیزی نوشته اند؟··· ‏286

‏               رفتم تهران چشمم را معالجه کنم··· ‏287

‏               فقط فرنگیها می توانند؟!··· ‏287

‏               مجسمه آتاتورک رو به غرب بود··· ‏288


‏               بروند گم شوند··· ‏288

‏               جزء مخالفین یک الاغ را آورده بودند··· ‏289

‏               زود برو نماز مغرب قضا می شود··· ‏289

‏               نمی گفت قیامت را قبول ندارم··· ‏290

‏               به او گفتم پاشو برو··· ‏291

‏               سلیمان نمازی، سلیمان توده ای!!··· ‏291

‏               قلم دست شیطان است··· ‏292

‏               من یاد قصه ای افتادم··· ‏293

‏               پرسیدم این نقطه ها چیست؟··· ‏293

‏               می خواستم عتبات بروم··· ‏294

‏               حرف نزد، رفت سراغ نماز··· ‏294

‏               به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم··· ‏294


 

 

 

 

 

به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم

‏ ‏

‏با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری‏‎ ‎‏ امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران ‏‎ ‎‏مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم. و به دعای‏‎ ‎‏خیر شما احتیاج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحیم‏‎ ‎‏ می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و ‏‎ ‎‏تقصیر بپذیرد.‏

‏و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهیها و قصور و ‏‎ ‎‏تقصیرها بپذیرند. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند‏‎ ‎‏ و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سدّ آهنین ملت‏‎ ‎‏خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالا و والاتر در ‏‎ ‎‏خدمتند، والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 21، ص 450ـ451.