کتاب ضمان
احکام ضمان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام ضمان

احکام ضمان 

[سؤال 7845]‏ ‏ ‏ 4108‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏صندوق های قرض الحسنه قبل از پرداخت وام به وام گیرنده، طی ورقه ای که‏‎ ‎‏مربوط به کارهای وام است از ضامن امضا می گیرند؛ آیا پس از آن که وام پرداخت شد‏‎ ‎‏ضمانت تحقق پیدا می کند یا خیر؟ ‏ ‏ سازمان اقتصاد اسلامی ایران‏

بسمه تعالی، اگر قرض مبنی بر ضمانت شخص ضامن واقع شود صحیح و ضمانت نافذ است و لکن مجرد امضا، بدون بنا در حال قرض اثر ندارد و باید معلوم باشد که ضمان شرعی، نقل ذمه است به طور منجّز، نه معلق و نه ضمّ ذمه به ذمۀ دیگر.

[سؤال 7846]‏ ‏ ‏ 4109‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 595

‏اگر کسی بگوید: هر شخصی را که من جهت گرفتن وام به صندوق معرفی‏‎ ‎‏می نمایم ـ  اعم از این که ضامن وام را خودم تأیید کنم یا به وسیل‏‏ۀ‏‏ صندوق تعیین گردد  ـ‏‎ ‎‏خود این جانب، علاوه بر آن ضامن، ضامن این وام خواهم بود که اگر وام گیرنده یا‏‎ ‎‏ضامن اقساط را پرداخت نکردند به عهد‏‏ۀ‏‏ این جانب است؛ آیا این تعهد از نظر شرعی‏‎ ‎‏ضمان آور است یا خیر؛ حتی پس از مرگ؟ ‏ ‏ سازمان اقتصاد اسلامی ایران‏

بسمه تعالی، مجرد تعهد اثر ندارد؛ لکن چنانچه انشای قرض مبنی بر ضمانت متعهد واقع شود صحیح است و ضمان محقّق می شود. لکن این معنا که اگر وام گیرنده یا ضامن، اقساط را پرداخت نکردند به عهدۀ ضامن است، ضمان شرعی نیست و نفوذ ندارد.

[سؤال 7847]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4028

‏6. گیرندگان وام دارای یک معرف و یک ضامن می باشند؛ در صورت عدم‏‎ ‎‏پرداخت، دین بر عهدۀ معرف است یا ضامن؟‏

بسمه تعالی، معرف ضامن نیست.

[سؤال 7848]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3508

‏10. اگر ضامن در ضمن ضمانت شرط کند که ذمۀ مضمون عنه هم مشغول باشد و‏‎ ‎‏یا مضمون عنه مسئولیت پرداخت داشته باشد، آیا صحیح است؟ ‏

بسمه تعالی، شرط مزبور صحیح نیست، ولی اگر ضامن با اذن مضمون عنه ضمانت کرده، بعد از ادا می تواند به او رجوع کند. 

[سؤال 7849]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3508

‏11. ضامن شرط می کند که من ضامن می شوم، بدین گونه که اگر مضمون عنه‏‎ ‎‏نپرداخت من بپردازم. حال یا به طور واجب مشروط یا معلق، آیا این گونه ضمانت‏‎ ‎‏صحیح است؟‏

بسمه تعالی، صحیح نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 596

[سؤال 7850]‏ ‏ ‏ 4110‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏به نام الله‌ پاسدار حرمت خون شهیدان و به نام الله‌ یاری دهندۀ مظلومان و درهم‏‎ ‎‏کوبندۀ جباران و ستمکاران و سلام به امام عزیزمان خمینی کبیر ‏

‏می خواستم دربارۀ مسأله ای که با آن مواجه شدم سؤال کنم و آن این است که پیش‏‎ ‎‏از زلزلۀ طبس یا بهتر بگویم پیش از انقلاب، شخصی از بانک پول قرض کرده و یک‏‎ ‎‏نفر را ضامن نموده است. حالا گیرندۀ پول با این که پول دارد، قرض خود را به بانک‏‎ ‎‏نمی دهد و ضامن را مجبور کرده که این پول را بپردازد. در صورتی که ضامن وضع‏‎ ‎‏مالی خوبی ندارد، چطور ممکن است ضامن که پول این ندارد، بپردازد. ضامن همین‏‎ ‎‏پول و چک را چند بار نو کرده تا بتواند یک روزی پولی را به دست آورد و پول بانک‏‎ ‎‏را بدهد. آیا باید ضامن این پول را بدهد یا همان که خودش پول را گرفته و پولدار هم‏‎ ‎‏هست؟ در صورتی که این پول هزار تومان، دو هزار تومان نیست، بلکه 24 هزار تومان‏‎ ‎‏است. شخصی که نمی تواند خرج فرزندان خودش را بدهد، آیا درست است این پول‏‎ ‎‏را او بپردازد و وضع خانوادۀ خود را از این که هست بدتر نماید؟! به امید این که در‏‎ ‎‏جامعۀ اسلامی ما این چنین اشخاصی پیدا نشوند که با این کارهایشان زندگی و خانواده‏‎ ‎‏دیگری را تباه نمایند. ‏

بسمه تعالی، ضمان شرعی آن است که انشای نقل ذمۀ مضمون علیه به ذمۀ ضامن شود و اگر چنین معنایی انشا نشود، ذمۀ ضامن مشغول نمی شود و مضمون له حق رجوع به او را ندارد. و مجرد امضای ضمانت نامه ـ بدون توجه به این معنا و انشای آن ـ ضمان شرعی نیست.

[سؤال 7851]‏ ‏ ‏ 4111‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 5 / 1361‏

‏استفتا از محضر مقدس مرجع عالی قدر شیعیان جهان و رهبر و بنیان گذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و امید مستضعفان، حضرت آیت الله‌ العظمی امام روح الله‌‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 597

‏الموسوی  الخمینی، دامت برکاته‏

‏اگر بانک یا شخصی بر حسب تقاضا و ضمانت فردی، ضمانت شخص ثالثی را‏‎ ‎‏بنماید، در صورتی که اذن و اجازه ای از شخص ثالث نداشته باشد و مضمون له وجه را‏‎ ‎‏از ضامن اخذ کند، در این صورت ضامن باید به متقاضی و ضامن اول خود رجوع‏‎ ‎‏نماید یا شرعاً می تواند اصل وجه الضمان و نزول آن را از شخص ثالث که از او اذن و‏‎ ‎‏اجازۀ ضامن شدن نداشته است وصول کند؟‏

بسمه تعالی، اگر به شخص ثالث مضمون عنه بدهکار نبوده و بدون درخواست او ضامن شده، نمی تواند از او مطالبۀ پول پرداختی را بنماید.

[سؤال 7852]‏ ‏ ‏ 4112‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 3 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، روحی فداه‏

‏با تقدیم سلام و عرض ادب؛ این حقیر به موجب فتوکپی ضمانت نامۀ ضمیمه، از‏‎ ‎‏شخصی ضمانت نموده ام که اگر در حین خدمت از ابواب جمعی خود از قبیل‏‎ ‎‏محمولات و مرسولات پستی و غیره مرتکب قصور یا خیانتی گردد که مستلزم غرامت‏‎ ‎‏باشد، تا حدود 000 / 100 ریال غرامت آن را پرداخت نمایم. حال به موجب گزارش‏‎ ‎‏مربوطه نامبرده مستعفی شده و مبلغ 6081 ریال حسابداری هنگام تسویه اشتباهاً‏‎ ‎‏اضافه به او پرداخت نموده است و این مبلغ را از این جانب مطالبه می نمایند؛ در‏‎ ‎‏صورتی که مبلغ مذکور در اثر اشتباه حسابدار مسئول پرداخت گردیده و به ابوالجمعی‏‎ ‎‏او ارتباط ندارد و با این که شفاهاً و کتباً محل سکونت کارمند در صرف به اداره مربوطه‏‎ ‎‏اعلام نموده ام، بدون توجه به مراتب فوق، مبلغ مزبور را از این جانب مطالبه و دستور‏‎ ‎‏کسر آن را داده اند؛ مستدعی است حکم شرعی آن را مرقوم و امر به ابلاغ فرمایند.‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، مبلغ مزبور خارج از مورد ضمان است و شخص ضامن عهده دار آن نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 598