فهارس
فهرست منابع پاورقیها (توضیحات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع پاورقیها (توضیحات)

فهرست منابع پاورقیها (توضیحات)

‏ ‏

‏الاحتجاج، احمدبن علی بن ابی طالب الطبرسی، (تعلیق سید محمدباقر الموسوی الخرسان)، نشر المرتضی، 1403 ه .ق.‏

‏احیاء علوم الدین، ابوحامد غزّالی، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، مصر، 1358 ه .ق.‏

‏الاختصاص، محمدبن محمدبن النعمان المفید، (تصحیح و تعلیق علی اکبر غفّاری)، مؤسّسه نشر اسلامی، قم.‏

‏اربعین، شیخ بهاءالدین محمد العاملی، چاپ سنگی، 1274 ه .ق.‏

‏الارشاد، محمدبن محمدبن النعمان المفید، بصیرتی، قم.‏

‏اسرار الشریعة و انوار الطریقة، سید حیدر آملی، (مقدمه و تصحیح محمد خواجوی)، مؤسّسه مطالعات و تحقیقاتفرهنگی، تهران، 1362 ه .ق.‏

‏اسرارالصلوة، شهید ثانی، چاپ سنگی.‏

‏اسرارالصلوة، میرزاجواد ملکی تبریزی، کتابفروشی فرهومند، تهران، 1391 ه .ق.‏

‏الاسفار الاربعة، صدرالدین محمد الشیرازی، مکتبة مصطفوی، قم.‏

‏الاشارات و التنبیهات، ابوعلی سینا، (با شرح خواجه نصیر طوسی و شرح الشرح قطب الدین رازی)، دفتر نشر کتاب،1403 ه .ق.‏

‏اصطلاحات صوفیه، عبدالرّزاق کاشانی، (در حاشیه شرح منازل السائرین)، انتشارات حامدی، تهران.‏

‏الاصول من الکافی، محمدبن یعقوب الکلینی، دار الکتب الاسلامیّة، تهران، 1388 ه .ق.‏

‏اعیان الشیعه، سید محسن امین حسینی عاملی، مطبقه الانصاف، بیروت، 1370 ه .ق.‏

‏اقبال الاعمال، سید علی بن طاووس، چاپ سنگی، 1312 ه .ق.‏

‏امثال و حکم، علی اکبر دهخدا، امیرکبیر، تهران، 1357 ه .ق.‏

‏امالی، محمدبن علی بن بابویه قمی (صدوق)، مؤسّسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1400 ه .ق.‏

‏امالی، محمدبن حسن طوسی، مؤسّسة الوفاء، بیروت، 1401 ه .ق.‏

‏اوصاف الاشراف، خواجه نصیرالدین طوسی، انجمن اسلامی الغدیر، 1362 ه .ق.‏

‏البرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم بحرانی، مؤسّسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.‏

‏بحارالانوار، علاّمه محمّدباقر مجلسی، مؤسّسه الوفاء، بیروت، 1403 ه .ق.‏

‏بصائر الدرجات، محمدبن الحسن بن فروخ الصفار، (تصحیح و تعلیق میرزا حسن کوچه باغی)، منشورات اعلمی،تهران، 1362 ه .ش.‏

‏تفسیر سوره حمد، امام خمینی (سلام الله علیه)، دفتر انتشارات اسلامی، قم.‏

‏تفسیر الصافی، فیض کاشانی، اسلامیه، تهران، 1374 ه .ق.‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 793

‏تفسیر علی بن ابراهیم قمی، علی بن ابراهیم قمی، منشورات مکتبة الهدی، نجف، 1387 ه .ق.‏

‏تفسیر العیاشی، محمدبن مسعود عیّاشی، مکتبة العلمیّة الاسلامیّة، تهران، 1380 ه .ق.‏

‏تفسیر القرآن الکریم، صدرالدین محمد الشیرازی، انتشارات بیدار، قم، 1364 ه .ق.‏

‏التفسیر الکبیر، فخر رازی، المطبعة البهیة المصریة.‏

‏تنزیه الانبیاء، سید مرتضی علم الهدی، مکتبة بصیرتی، قم.‏

‏التوحید، محمدبن علی بن بابویه قمی(صدوق)، (تصحیح و تعلیق سید هاشم حسینی)، مکتبة الصدوق، تهران،1391 ه .ق.‏

‏تهافت الفلاسفة، ابوحامد غزّالی، دارالمعارف، چاپ دوّم، مصر.‏

‏تهذیب الاحکام، محمدبن حسن طوسی، دارالتعارف، بیروت، 1401 ه .ق.‏

‏تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، ابن مسکویه، چاپ مصر.‏

‏تهذیب الاصول، تقریرات اصول امام خمینی به قلم جعفر سبحانی، چاپ مهر، قم.‏

‏ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، محمدبن علی بن بابویه قمی (صدوق).‏

‏(تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری)، مکتبة الصدوق، تهران.‏

‏الجامع لاحکام القرآن، محمدبن احمد الانصاری القرطبی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.‏

‏جامع السعادات، محمّد مهدی نراقی، منشورات الاعلمی للمطبوعات، چاپ چهارم، بیروت.‏

‏جامع الشواهد، محمدباقر شریف اردکانی، کتابفروشی ثقفی، اصفهان.‏

‏جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، (تصحیح و تعلیق محمود القوچانی)، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981.‏

‏الحدائق الناصرة، شیخ یوسف بحرانی، چاپ سنگی.‏

‏الخصال، محمدبن علی بن بابویه قمی (صدوق)، منشورات جامعه مدرّسین، قم، 1362 ه .ق.‏

‏دستورالعلماء، قاضی عبدالنبی، (به همراه جامع العلوم)، مظفری، بمبئی، 1323 ه .ق.‏

‏دیوان حافظ، (تصحیح خلخالی)، انتشارات حافظ، چاپ سوّم، تهران، 1368.‏

‏دیوان منسوب به امیرالمؤمنین(ع)، چاپ سنگی.‏

‏الذریعة الی تصانیف الشیعة، شیخ آقا بزرگ تهرانی، دارالاضواء، بیروت.‏

‏رجال الطوسی، محمدبن حسن طوسی، منشورات المکتبة الحیدریة، نجف، 1380 ه .ق.‏

‏رساله قشیریّه، عبدالکریم قشیری، دارالکتب الحدیثة، قاهره.‏

‏رشحات البحار، محمدعلی شاه آبادی، نهضت زنان مسلمان، تهران.‏

‏روضات الجنات، محمدباقر الموسوی الخونساری، مکتبة اسماعیلیان، تهران.‏

‏الروضة من الکافی، محمدبن یعقوب الکلینی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1348.‏

‏ریحانة الادب، محمدعلی مدرّسی، چاپخانه شفق، چاپ سوّم، تبریز.‏

‏زادالمعاد، علاّمه محمدباقر مجلسی، چاپ اصفهان.‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 794

‏سرّ الصلوة، امام خمینی، (با مقدّمه آیه الله جوادی آملی) مؤسّسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)،1369 ه .ق.‏

‏سنن دارمی، عبدالله عبدالرحمن دارمی، دار احیاء السنة النبویّة.‏

‏سیرة النبویّة، ابن هشام، (با تعلیق عمر عبدالسلام تدمری)، دارالکتاب العربی، بیروت، 1409 ه .ق.‏

‏شرح التوحید، قاضی سعید قمی، نسخه خطی محفوظ در کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(ره).‏

‏شرح الجامع الصغیر، علاّمه مناوی، المکتب الاسلامی للطباعة و النشر.‏

‏شرح حکمه الاشراق، قطب الدین شیرازی، انتشارات بیدار، چاپ افست، قم.‏

‏شرح علی المأة کلمة، ابن میثم بحرانی، (تصحیح و تعلیق محدّث ارموی)، سازمان چاپ دانشگاه، 1349 ه .ش.‏

‏شرح منازل السائرین، ملاّ عبدالرزاق کاشانی، انتشارات حامدی، تهران.‏

‏الشواهد الربوبیة، صدرالدین محمد الشیرازی، (تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.‏

‏الصحیح، محمدبن اسماعیل بخاری، دار احیاء التراث العربی، بیروت 1401 ه .ق.‏

‏الصحیح من سیره النبی الاعظم، جعفر مرتضی العاملی، مؤسّسه نشر اسلامی، قم، 1400 ه .ق.‏

‏صحیفه امام رضا، المؤتر العالمی للامام الرضا، مشهد، 1406 ه .ق.‏

‏صفات الشیعة، محمدبن علی بن بابویه قمی (صدوق)، کانون انتشارات عابدی، تهران.‏

‏عدّة الاصول، محمدبن حسن طوسی، (تحقیق محمّد مهدی نجف)، مؤسّسه آل البیت(ع)، قم، 1403 ه .ق.‏

‏عدّة الداعی، ابن فهد حلّی، چاپ سنگی.‏

‏العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1397 ه .ق.‏

‏علل الشرایع، محمدبن علی بن بابویه قمی (صدوق)، داراحیاء التراث العربی، 1385 ه .ق.‏

‏علم الیقین، فیض کاشانی، انتشارات بیدار، قم، 1358 ه .ش.‏

‏عوائد الایّام، ملاّ احمد نراقی، منشورات مکتبة بصیرتی، قم.‏

‏عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم احسائی معروف به ابی جمهور، (تحقیق مجتبی عراقی)، مطبعه سید الشهداء،قم، 1403ه .ق.‏

‏عیون اخبار الرضا، محمدبن علی بن بابویه قمی (صدوق)، دارالعلم، قم، 1377 ه .ق.‏

‏غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد آمدی، دانشگاه تهران، 1366 ه .ق.‏

‏الفتوحات المکیّة، محیی الدین بن عربی، دار صادر، بیروت. و (تحقیق و تقدیم عثمان یحیی)، الهیئة المصریة العامةللکتاب، قاهره، 1392 ه .ق.‏

‏الفروع من الکافی، محمدبن یعقوب الکلینی، دارالکتب الاسلامیة، 1367 ه .ش.‏

‏ ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 795

‏فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، سید جعفر سجّادی، کتابخانه طهوری، تهران، 1354 ه .ش.‏

‏فصوص الحکم، ابونصر فارابی، چاپ سنگی، مصر، 1325 ه .ق.‏

‏فلاح السائل، سید علی بن طاووس، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.‏

‏فی علم الکلام، احمد محمود صبحی، دارالنهضة العربیة، بیروت، 1405 ه .ق.‏

‏فیه ما فیه، جلال الدین محمد بلخی (مولوی)، امیرکبیر، تهران، 1362 ه .ش.‏

‏القواعد الفقهیّة، میرزا حسن بجنوردی، مکتبة البرهان، تهران.‏

‏الکشاف عن حقائق التنزیل، محمودبن عمر الزمخشری، نشر ادب الحوزة، قم.‏

‏کشف الاسرار، ابوالفضل رشید الدین میبدی، انتشارات دانشگاه تهران، 1338 ه .ش.‏

‏کشف الریبة فی احکام الغیبة، شهید ثانی، چاپ سنگی.‏

‏کشف الغمّة فی معرفة الائمة، علی بن عیسی اربلی، (تعلیق سیّد هاشم رسولی)، ناشر حاج سید علی بنی هاشمی، تبریز.‏

‏کشف المحّجة، سید علی بن طاووس، مطبعة و مکتبة الحیدریّة، نجف،1370 ه .ق.‏

‏کشف المراد فی تجرید الاعتقاد، علاّمه حلّی، مطبعة العرفان، صیدا، 1353 ه .ق.‏

‏کشکول، شیخ بهاءالدین محمد العاملی، مؤسسه انتشارات فراهانی، تهران.‏

‏کلمات مکنونه، فیض کاشانی، (تصحیح و تعلیق عزیزالله عطاردی قوچانی)، انتشارات فراهانی، تهران، 1360 ه .ش.‏

‏کنزالعمّال، علاءالدین علی المتقی بن حسام الدین الهندی، مؤسسه رساله، بیروت، 1401 ه .ق.‏

‏المبدأ و المعاد، صدرالدین محمد الشیرازی، مکتبة مصطفوی، قم.‏

‏مثنوی معنوی، جلال الدین محمد بلخی (مولوی)، (تصحیح نیکلسون)، نشر طلوع.‏

‏مجمع الامثال، میدانی، آستان قدس رضوی، 1366 ه .ش.‏

‏مجمع البحرین، طریحی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1367 ه .ش.‏

‏محّجة البیضاء، فیض کاشانی، (تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری)، دفتر انتشارات اسلامی، قم.‏

‏مختلف الشیعة، علاّمه حلّی، (تحقیق مؤسّسه نشر اسلامی)، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1412 ه .ق.‏

‏مرآه العقول، علاّمه محمدباقر مجلسی، دارالکتب الاسلامیة، 1363 ه .ش.‏

‏المراقبات فی اعمال السنة، میرزا جواد ملکی تبریزی، مکتبة الشفیعی، اصفهان، 1381 ه .ق.‏

‏مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد، شیخ نجم الدین رازی، کتابخانه سنانی، تهران، 1363 ه .ش.‏

‏مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، مؤسّسه آل البیت(ع)، قم، 1407 ه .ق.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 796

‏مسند الامام احمدبن حنبل، احیاء التراث العربی، بیروت.‏

‏مصادقة الاخوان، محمدبن علی بن بابویه قمی (صدوق)، چاپخانه مجلس، 1325 ه .ش.‏

‏مصباح، تقی الدین ابراهیم بن علی کفعمی، منشورات الرضی، (چاپ سنگی).‏

‏مصباح الانس، ابن فنّاری، انتشارات فجر، (افست چاپ سنگی)، تهران، 1363 ه .ش.‏

‏مصباح الشریعة، منسوب به امام صادق(ع).‏

‏مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، محمدبن حسن طوسی، چاپ سنگی.‏

‏مصباح المنیر، احمدبن محمد الفیومی، منشورات دارالهجرة، قم، 1405 ه .ق.‏

‏مصباح الهدایة، امام خمینی(س)، (ترجمه سید احمد فهری)، انتشارات پیام آزادی، تهران.‏

‏مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، عزالدین محمودبن علی کاشانی، چاپخانه مجلس.‏

‏معانی الاخبار، محمدبن علی بن بابویه قمی (صدوق)، (تصحیح علی اکبر غفّاری)، انتشارات اسلامی وابسته به جامعهمدرسین، قم، 1361 ه .ش.‏

‏معجم المؤلفین، عمررضا کحاله، احیاء التراث العربی، بیروت.‏

‏مفاتیح الجنان، شیخ عبّاس قمی.‏

‏المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، (تحقیق و ضبط محمد سید کیلانی)، المکتبة المرتضویّة، تهران.‏

‏مکارم الاخلاق، حسن بن فضل الطبرسی، چاپ سنگی، و مؤسسه اعلمی، بیروت 1392 ه .ق.‏

‏المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، چاپ تبریز، 1375 ه .ق.‏

‏مناجات، خواجه عبدالله انصاری، چاپ قاهره، 1962 م.‏

‏منازل السائرین، خواجه عبدالله انصاری، چاپ قاهره.‏

‏مناقب آل ابی طالب، محمدبن علی بن شهر آشوب، مصطفوی، قم.‏

‏مناهج السالکین، نجم الدین کبری، چاپ سنگی (علیقلی خان قاجار)، 1303 ه .ق.‏

‏من لا یحضره الفقیه، محمدبن علی بن بابویه قمی (صدوق)، دارالکتب الاسلامیّة، 1390 ه .ق.‏

‏نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، ملاّ عبدالرحمن جامی، (تصحیح و تعلیق ویلیام چیتیک)، انجمن فلسفه ایران،تهران، 1398 ه .ق.‏

‏نهایه، ابن اثیر، مکتبة العلمیة، بیروت.‏

‏نهج البلاغة، گردآوری سیّد رضی، (ترجمه و شرح فیض الاسلام).‏

‏الوافی، فیض کاشانی، کتابخانه امیرالمؤمنین علی(ع)، اصفهان، 1406 ه .ق.‏

‏وحید بهبهانی، علی دوانی، دارالعلم، قم، 1337 ه .ش.‏

‏وسائل الشیعة، شیخ محمدبن حسن حرّ عاملی، مکتبة الاسلامیّة، تهران، 1383 ه .ق.‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 797

‎ ‎

کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 798