فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عنوان‏صفحه‏

‏     ‏سخن ناشر‏···  الف‏

‏     پیشگفتار···  چ‏

‏     مقدمه···  ذ‏

‏ ‏

بخش اول: سیمای خمین

‏ ‏

فصل اول: اقتصاد خمین‏··· 3‏

‏     ‏نظام معیشتی و اجتماعی خمین و ایران در اواخر قاجاریه‏··· 3‏

‏     نظام مالیاتی و امنیتی و حکومتی آن زمان··· 7‏

‏     برخی آداب اجتماعی مردم خمین··· 8‏

‏ ‏

فصل دوم: اقتدار خوانین در دورۀ قاجاریه‏··· ‏11

‏     ‏امیر مفخم بختیاری (و خاطراتی از آن زمانها)‏··· ‏11

‏     ‏دیانت امیرمفخم و اطرافیانش‏··· ‏17

‏     ‏مجتهد ملتزم رکاب و مأمور جلوگیری از سبعیت امیرمفخم‏··· ‏18

‏     ‏جنگ امیرمفخم با یکی از خوانین منطقه و موضع سایر خوانین‏··· ‏20

‏     ‏بیم خوانین و روحانیان منطقه از امیرمفخم و رفتارهای امیر با آنان‏··· ‏22


کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 5

‏     ‏مالکیت باغ امیریه‏··· ‏26

‏     ‏محمد علی شاه، علیه مشروطیت‏··· ‏27

‏     ‏جنگ امیر مفخم با سالارالدوله‏··· ‏30

‏     ‏باز هم دربارۀ امیرمفخم‏··· ‏31

‏     ‏وساطت امیر مفخم نزد رضا شاه و عزل او‏··· ‏32

‏          پی نوشتها··· 37‏

‏ ‏

بخش دوم: شرح حال خاندان ما

‏ ‏

فصل اول: شرح حال خاندان ما‏··· ‏41

‏     ‏جد اعلای ما‏··· ‏41

‏     ‏پدر بزرگ ما‏··· ‏41

‏     ‏ازدواج و فرزندان سید احمد هندی‏··· ‏43

‏     ‏درگذشت سید احمد هندی‏··· ‏47

‏     ‏فرزندان مرحوم سید احمد هندی‏··· ‏48

‏          ‏‏1. مرحوم سید مرتضی (معروف به سید آقا)··· ‏48

‏          ‏‏2. سید مصطفی (پدر ما)··· ‏49

‏          ‏‏3. سلطان خانم··· ‏50

‏          ‏‏4. آغا بانو خانم (متولد پنجشنبه 18 جمادی الاول 1272 قمری)··· ‏52

‏          ‏‏5. صاحب خانم··· ‏54

‏     ‏خاندان مادری ما‏··· ‏57

‏     ‏شرح حال خاله های ما‏··· ‏59

‏     ‏شرح حال مادرمان‏··· ‏61

‏     ‏شرح حال دامادها‏··· ‏62

‏          ‏‏سید محمد کمره ای داماد پدر ما··· ‏62


کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 6

‏     ‏بی قانونی های پیش از مشروطه‏··· ‏66

‏          پی نوشتها··· 69‏

‏ ‏

فصل دوم: پدر ما و خانوادۀ ایشان‏··· ‏71

‏     ‏شرح حال پدر ما و شهادت ایشان‏··· ‏71

‏     ‏تحصیلات علمی پدر‏··· ‏71

‏     ‏مراجعت پدر به خمین‏··· ‏72

‏     ‏همسر و فرزندان سید مصطفی پدر ما‏··· ‏72

‏     ‏فرزندان مرحوم سید مصطفی‏··· ‏73

‏     ‏درآمد و معیشت‏··· ‏74

‏     ‏خطر راهزنان و اشرار در منطقه و پناه گرفتن مردم نزد علما‏··· ‏76

‏     ‏ستمگری حاکمان و خوانین و رقابت های محلی آنان‏··· ‏78

‏     ‏اصطکاک سید مصطفی با خوانین‏··· ‏78

‏     ‏مناسبات حاکم و خوانین قلعه خمین‏··· ‏79

‏     ‏برخوردهای سید مصطفی با حاکم خمین‏··· ‏80

‏     ‏سفرهای سیاسی سید مصطفی به تهران‏··· ‏81

‏     ‏آخرین سفر سید مصطفی‏··· ‏81

‏     ‏بازتاب شهادت سید مصطفی‏··· ‏83

‏     ‏پیگیری های خانواده شهید برای دستگیری قاتلان‏··· ‏83

‏     ‏چگونگی دستگیری قاتلان سید مصطفی‏··· ‏84

‏     ‏پیگیری خانوادۀ شهید برای قصاص و سفر به تهران‏··· ‏86

‏     ‏مجازات قاتل‏··· ‏88

‏     ‏مدتی که در تهران بودیم‏··· ‏89

‏     ‏چگونگی بازگشت ما به خمین‏··· ‏92

‏     ‏آغاز زندگی عادی ما در خمین‏··· ‏93

‏          پی نوشتها··· 95‏


کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 7

فصل سوم: فرزندان آیت الله سید مصطفی موسوی‏··· ‏99

‏     ‏زندگانی من (پسر ارشد سید مصطفی)‏··· ‏99

‏     ‏ماجرای حکومت (حاکم) خمین‏··· ‏100

‏     ‏سفر من و برادرم نورالدین به اصفهان برای تحصیل‏··· ‏104

‏     ‏نحوۀ گذران معیشت در اصفهان‏··· ‏106

‏     ‏نخستین مجلس مشروطه و انتخابات‏··· ‏106

‏     ‏اساتید ما‏··· ‏107

‏     ‏جنگ بین الملل اول‏··· ‏109

‏     ‏نحوۀ برگزاری انتخابات در آن زمانها‏··· ‏113

‏     ‏استخدام شوستر و وقایع بعد از آن‏··· ‏115

‏     ‏دکتر میلیسپو در ایران‏··· ‏120

‏     ‏خاتمۀ خدمت میلیسپو‏··· ‏121

‏     ‏مسافرت من به نجف اشرف‏··· ‏121

‏     ‏بازگشت به خمین و ازدواج‏··· ‏122

‏     ‏زندگی مرحوم نورالدین هندی‏··· ‏123

‏     ‏نورالدین هندی تحت تعقیب ماموران رضاخان‏··· ‏126

‏     ‏فرار نورالدین هندی به تهران‏··· ‏127

‏     ‏رفتار ژاندارم ها با مردم خمین‏··· ‏127

‏     ‏ناامنی ها و پیشنهاد نصب رئیس راهزنان خمین به سمت راهداری‏··· ‏128

‏     ‏انتخابات دورۀ هفتم مجلس در خمین‏··· ‏130

‏     ‏مضروب شدن آقای هندی و عیادت دو برادر‏··· ‏131

‏          پی نوشتها··· 135‏

‏ ‏

بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران

‏ ‏

فصل اول: دورۀ حکومت رضاخان (پهلوی اول)‏··· ‏139


کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 8

‏     ‏اوضاع اجتماعی، سیاسی ایران در آستانه حکومت رضاخان‏··· ‏139

‏     ‏خمین نمونه ای از نابسامانی های کشور‏··· ‏140

‏     ‏انگلیس در تلاش طراحی کودتا علیه احمد شاه‏··· ‏147

‏     ‏کودتای سیدضیاء و رضاخان و نقش انگلیس‏··· ‏150

‏     ‏روابط من با سید ضیاء و ارزیابی شخصیت او‏··· ‏152

‏     ‏تحصیل من نزد مرحوم مدرس و معاشرت با ایشان‏··· ‏152

‏     ‏ملاقات رشدیه با مدرس برای قبولاندن جمهوریت رضاخان‏··· ‏153

‏     ‏سرکوب تظاهرات و ورود خشمگینانه سردار سپه به مجلس‏··· ‏156

‏     ‏تصمیم به رأی عدم اعتماد به سردار سپه و عزیمت وی به رودهن‏··· ‏157

‏     ‏دیدار سردار سپه با علما و انصراف از جمهوری و دیدار ما با سردار سپه‏··· ‏157

‏     ‏انتخابات فرمایشی دورۀ هفتم مجلس در خمین‏··· ‏160

‏     ‏کناره گیری تدریجی رجال صالح از حکومت رضا شاه‏··· ‏164

‏     ‏نقش برخی از رجال دینی در تحکیم پایه های حکومت رضاشاه‏··· ‏166

‏     ‏روابط نزدیک امیرمفخم با رضاشاه‏··· ‏167

‏     ‏چگونگی قطع دوستی امیرمفخم با رضاشاه‏··· ‏167

‏     ‏ترور اقبال الدوله ماکویی توسط مأموران رضاخان‏··· ‏170

‏     ‏موضوع قانون اتحاد شکل و خلع عبا و عمامه‏··· ‏171

‏     ‏کشف حجاب‏··· ‏173

‏     ‏حقۀ الغای قرارداد دارسی‏··· ‏176

‏     ‏منع روضه خوانی‏··· ‏177

‏     ‏ماجرای مخالفت با کلاه لگنی‏··· ‏178

‏     ‏روشهای بدنام کردن روحانیون و مخالفان در دورۀ پهلوی‏··· ‏179

‏     ‏علت اختلاف نام فامیل من و برادرانم‏··· ‏181

‏     ‏کارنامۀ سیاه رضا شاه و پایان کار او‏··· ‏182

‏          پی نوشتها··· 185‏


کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 9

فصل دوم: سقوط رضاخان و سلطنت محمدرضا پهلوی‏··· ‏189

‏     ‏اشغال کشور و گرسنگی‏··· ‏189

‏     ‏اولین انتخابات مجلس در اوایل حکومت محمدرضا شاه در خمین‏··· ‏192

‏     ‏زندان و تبعید آیت الله کاشانی و اقدامات علما برای آزادی او‏··· ‏197

‏     ‏اطلاع از طرح کودتایی علیه مصدق و رساندن خبر به تهران‏··· ‏199

‏     ‏موضوعات اختلاف مصدق و کاشانی‏··· ‏202

‏     ‏یکی دیگر از توطئه گران علیه مصدق و نحوۀ برخورد مصدق با او‏··· ‏203

‏     ‏پشت پردۀ پیش از کودتای 28 مرداد‏··· ‏204

‏     ‏بعد از کودتا، دستگیری کشاورز صدر و تلاش برای آزادی او‏··· ‏207

‏          پی نوشتها··· 213‏

‏ ‏

فصل سوم: شرح حال مختصر حضرت امام خمینی‏··· ‏215

‏     ‏تحصیلات‏··· ‏216

‏     ‏ازدواج‏··· ‏218

‏     ‏فرزندان‏··· ‏218

‏     ‏دارائی امام خمینی‏··· ‏219

‏     ‏گرفتاری های ما با حکومت شاه، در آستانۀ قیام امام خمینی‏··· ‏220

‏     ‏مبارزات سیاسی امام‏··· ‏222

‏     ‏سفر امام به اصفهان‏··· ‏223

‏     ‏واکنش امام نسبت به کودتای 28 مرداد 32‏··· ‏223

‏     ‏اصلاحات ارضی و موضعگیری امام‏··· ‏224

‏     ‏دیدار امینی با امام خمینی و سایر علمای قم‏··· ‏225

‏     ‏دستگیری امام‏··· ‏227

‏     ‏پیشامد برای آقای منتظری‏··· ‏232

‏     ‏برخورد شریعتمداری و هاشمیان‏··· ‏233

‏     ‏بازجویی من در ساواک به اتهام ارتباط با تیمور بختیار‏··· ‏234


کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 10

‏     ‏تبعید امام به ترکیه‏··· ‏238

‏     ‏فعالیت های ما در دورۀ تبعید امام سپس تبعید شدن خودم‏··· ‏244

‏     ‏مختصری از شرح حال شهید حاج آقا مصطفی خمینی‏··· ‏248

‏          پی نوشتها··· 253‏

‏ ‏

پیوستها

‏ ‏

‏     ‏مختصری از شجره نامۀ خاندان حضرت امام(س) به قلم حشمت الله ریاضی‎ ‎یزدی‏··· ‏259

‏     ‏فهرست اعلام‏··· ‏265

‏     ‏اسناد و نمونه دستخط آیت الله پسندیده‏··· ‏285

‏     ‏تصاویر‏··· ‏297


کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 11

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 12