بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران
فصل سوم: شرح حال مختصر حضرت امام خمینی
واکنش امام نسبت به کودتای 28 مرداد 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

واکنش امام نسبت به کودتای 28 مرداد 32

‎ ‎

‎ ‎

‏موقعی که محمد رضا پهلوی از اروپا باز می گشت و چند نفری در جریان بازگردانیدن‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 223

‏شاه بر تخت طاووس کشته شدند، حضرت امام خمینی طاب ثراه نامه هایی به عنوان‏‎ ‎‏قساوت نامه شاه برای رهبران کشورهای عرب فرستادند و برای قربانیان یاری طلبیدند و‏‎ ‎‏فقط یک نفر به نام جمال عبدالناصر که سرهنگ ارتش مصر بود جواب داد و دیگران‏‎ ‎‏جواب ندادند. متأسفانه رونوشت نامه ها و جواب جمال عبدالناصر را پیدا نکردم و لذا به‏‎ ‎‏همین مختصر اکتفا می کنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 224