فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
یاری به فقرا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

یاری به فقرا

‏شریف قنوتی در طی سفرهای خود به روستاهای اطراف اردکان‏‏ از ‏‎ ‎‏نزدیک با مشکلات مردم آن روستاها آشنایی می یافت. فقر عمده ترین ‏‎ ‎‏مشکل اهالی آن سامان بود که مردم گریبانگیرش بودند. شریف قنوتی با ‏‎ ‎‏مشاهده این اوضاع در حد توان به یاری رساندن به آنها اقدام می کرد. ‏‎ ‎‏خاطرات نزدیکان و اطرافیان شریف قنوتی حکایت از آن دارد که یاری ‏‎ ‎‏رساندن به فقرا یکی از دغدغه های اصلی شیخ در دوران اقامت وی در ‏‎ ‎‏اردکان بوده است. او بارها به صورت مخفیانه و پنهانی کالاهایی را به ‏‎ ‎‏منزل فقرا و مستمندان می رساند. به اعتقاد حاج جان علی گودرزی‏‏ ‏‎ ‎‏بعضی از فقرا ـ که به تشخیص آقای قنوتی واقعاً در تنگی معیشت بودند ‏‎ ‎‏و از تأمین هزینه های زندگی روزمره ناتوان بودند ـ نزد شریف قنوتی ‏‎ ‎‏حقوق ماهیانه داشتند که پایان هر ماه توسط آقای قنوتی دراختیارشان ‏‎ ‎‏قرار می گرفت.‏‎[1]‎‏ همسرش می گوید که بارها اتفاق می افتاد که او یک ‏‎ ‎‏کیسه آرد به‏‎ ‎‏منزل می آورد و شبانه آن را در بسته های مختلف تقسیم ‏‎ ‎‏می کرد و به درِ منازل فقرا می برد‏‎[2]‎‏ «به یاد دارم که در یکی از سال ها کبک ‏‎ ‎‏فراوانی در اطراف اردکان بود. عده ای از اهالی سی عدد کبک شکار کرده ‏‎ ‎

‏و به عنوان هدیه برای شریف قنوتی آورده بودند. شریف قنوتی فردای ‏‎ ‎‏آن به من گفت که همراه حاج حمزه یزدان پناه‏‏ به خانه اش برویم. شب ‏‎ ‎‏هنگام وقتی در منزلشان حضور یافتیم آقای قنوتی آن سی کبک را به ‏‎ ‎‏همراه مقداری برنج و چیزهای ضروری دیگر در کیسه هایی پیچانده و ‏‎ ‎‏فهرستی به ما داد و گفت که این بسته ها را به منزل افرادی ببرید که در ‏‎ ‎‏فهرست نامشان آمده است و حتی تأکید کرد که بعد از زدنِ در، آن ‏‎ ‎‏بسته ها را دمِ در بگذارید وبه سرعت در جایی مخفی شوید تا صاحبخانه ‏‎ ‎‏یا کس دیگری شما را نبیند و وقتی مطمئن شدید صاحبخانه آن بسته را ‏‎ ‎‏به داخل منزل برد محل را ترک کنید»‏‎[3]‎‏. هر زمان که برف سنگینی در ‏‎ ‎‏منطقه می نشست و ارتباط روستاهای اطراف اردکان با مرکز قطع می شد ‏‎ ‎‏شریف قنوتی پس از ادای نماز جماعت همه را جهت یاری به روستائیان ‏‎ ‎‏فرامی خواند. در اولین فرصت اهالی خیر کمک های خودشان را در ‏‎ ‎‏مسجد جامع‏‏ جمع آوری می کردند و سپس مجهز شده و همراه شیخ آن ‏‎ ‎‏آذوقه ها را در روستاهای اطراف بین مردم برف زده تقسیم می کردند‏‎.‎

 

  • . مصاحبه با حاج جان علی گودرزی، همان.
  • . مصاحبه با فاطمه حکمتی ، همان.
  • . مصاحبه با حاج جان علی گودرزی، همان.