فصل اول آشنایی پیوند با عشق و عاطفه
اولین علایم کلینیکی تنگی عروق قلب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

اولین علایم کلینیکی تنگی عروق قلب

اوّلین علایم کلینیکی دالی بر تنگی عروق قلب ـ حدود 11 ماه بعد از انقلاب

جریان درد قفسه صدری حضرت امام خمینی عزیز

‏در تاریخ 28 / 10 / 58‏

‏در تاریخ 28 / 10 / 58 در حالیکه حضرت امام خمینی برای جوابگویی به‏‎ ‎‏احساسات پاک مردم از پله‌های منزل به پشت بام تشریف می‌بردند در پشت جناغ‏‎ ‎‏سینه احساس درد و فشار کرده بودند.‏

‏اطرافیان حضرت امام تلفنی با یکی از اطباء که متخصص قلب و عروق بود‏‎ ‎‏تماس گرفتند و ایشان را دعوت به عیادت از حضرت امام کردند.‏

‏از طرف دیگر موضوع با مسئولین و نزدیکان امام در تهران مطرح شده بود و‏‎ ‎‏وزیر محترم بهداری وقت جناب آقای دکتر زرگر را در جریان قرار دادند. جناب‏‎ ‎‏آقای دکتر زرگر وزیر محترم بهداری وقت در صبح روز 29 / 10 / 58 به من تلفن‏‎ ‎‏کرد و ساعتی بعد باتفاق ایشان و برادر دکتر معتمدی (متخصص قلب عروق و‏‎ ‎‏معاون وزیر بهداری وقت) به قم رفتیم.‏

‏حضرت امام در منزل جناب آقای اشراقی (داماد حضرت امام) تشریف‏‎ ‎‏داشتند. در منزل مرحوم اشراقی خدمت حضرت امام رسیدیم. طبق معمول بعد از‏‎ ‎‏دست‌بوسی از حال ایشان جویا شدم. حضرت امام فرمودند که در موقع بالا رفتن‏‎ ‎‏از پله‌ها احساس سنگینی و درد در پشت جناغ سینه نموده و با رسیدن به پشت بام‏‎ ‎‏و نشسشن روی صندلی احساس ناراحتی بتدریج برطرف شده است. قبل از‏‎ ‎‏رسیدن ما (آقای دکتر زرگر، آقای دکتر معتمدی و اینجانب) در این فاصله از‏‎ ‎

‏حضرت امام نوار قلبی گرفته شده بود و طبق نسخه ایکه نوشته شده بود داروهایی نیز‏‎ ‎‏تجویز شده بود.‏

‏تصویر نوار قلبی ناریخ 29 / 10 / 58 چنین بود.‏

‏ ‏

140-p60

‏ ‏

‏معاینه حضرت امام خمینی در تاریخ 29 / 0‏‎ ‎‏1 / 58 چنین بود. ‏

‏1 - فشار خون شریانی 90 / 155‏

‏2 - درجه حرارت طبیعی‏

‏3 - تعداد ضربان قلب در حدود 62 در دقیقه‏

‏4 - ‏‎S1‎‏، ‏‎S2‎‏ طبیعی بود.‏

‏5 - صدای‏‎ S4‎‏ شنیده می‌شد.‏

‏6ـ آرک سنیل وجود نداشت.‏

‏7ـ ‏‎EARLOB CREASE‎‏ (‏‏چین لوبل گوش) وجود نداشت‏


‏8ـ گزانتوم در اطراف چشم هم دیده نمی‌شد‏

‏9 - ورید ژگولر در وضع خوابیده، نشسته و ایستاده طبیعی بود.‏

‏. ا - شکل قفسه صدری طبیعی‏

‏ا ا - سوفل سیستولیک ‏‎III / VI‎‏ ـ ‏‎II / VI‎‏  ‏‎G‎‏ در ‏‎LSB‎‏ با کیفیت پان سیستولیک و‏‎ ‎‏انتشار به زیر بغل شنیده می‌شد.‏

‏2 ا - صداهای ریوی طبیعی و صدای اضافی شنیده نشد.‏

‏3 ا - در معاینه قفسه صدری ضربه نوک قلب (‏‎PMI‎‏) د‏‏ر پنجمین فضای بین‏‎ ‎‏دنده‌ای در ‏‎ MCL‎‏ (در خط وسط پستانی) بدست می‌خورد.‏

‏4 ا - حرکات پارادوکس یا حرکات اضافی نوک قلب حس نشد.‏

‏5 ا - کبد و طحال حس نشد. توده‌ای در شکم حس نشد.‏

‏6 ا - صداهای روده طبیعی بود.‏

‏7 ا - نبضهای تی بیای خلفی، دور سالیس پدیس، پوپلیته، فمورال ورادیال و‏‎ ‎‏کاروتید قرینه و طبیعی ( + + + + ) حس می‌شد.‏

‏8 ا - معاینه عصبی کاملأ طبیعی بود.‏

‏9 ا - معاینه پوست طبیعی بود.‏

‏ ‏

‏تفسیر نوار قلبی 29 / 10 / 58‏

‏ا - ریتم قلب سینوسی.‏

‏2 - منظم.‏

‏3 - تعداد ضربان حدود 62 در دقیقه.‏

‏3 - امواج ‏‎P‎‏ ‏‏در حدود طبیعی.‏

‏5 - محور قلب ْ30 - ‏‎>‎


‏6 - فاصله‏‎ QRS ‎‏در حدود 0 1 صدم ثانیه (طبیعی)‏‎   ‎

‏7 - وجود π کوچک در لیدهای‏‎ aVF, III , II‎

‏8ـ قطعه‏‎ ST‎‏در لیدهای جلوی‏‎ I , aVL ‎‏بصورت گنبدی‏‎ COVING‎

‏9 - قطعه‏‎ ST ‎‏ در لیدهای جلوی قلبی (‏‎V1 - V6‎‏) کمی بالا رانده شده و بصورت‏‎ ‎‏ گنبدی.‏

‏10 - سیر رشد موج ‏‎R‎‏ در لیدهای جلوی قلبی طبیعی (‏‏از ‏‎V1‎‏ تا ‏‎V6‎‏) ‏‏به تدریج‏‎ ‎‏بطول ‏‎R‎‏ ‏‏اضافه می‌شود.‏

‏11 - موج ‏‎T‎‏ در لیدهای 1‏‎ V3 - V6 , aVL , aVF , D2 , D‎‏ معکوس (پائین رو)‏‎ ‎‏و در لید ‏‎ D3‎‏ بالا رو، لید ‏‎ V1‎‏ بالا رو و در لید ‏‎ V2‎‏ شامل قسمت ابتدائی بالا رو و قسمت انتهائی پائین رو می‌باشند.‏

‏2 ا - امواج ‏‎T‎‏ در لیدهای ‏‎ V3 - V6‎‏ پائین رو و بازوی موج ‏‎T‎‏ قرینه، و عمیق و‏‎ ‎‏بشکل عدد 7 می‌باشد.‏

‏تمام علائم فوق دال بر تنگی عروق کرونر قلب و کم رسیدن خون بعضله قلب‏‎ ‎‏ (ایسکمی عضله قلب)‏

‏مشخصات نوار قلبی فوق گویای مسائل تشخیص ذیل است:‏

‏مشخصات محور الکتریکی نوار قلبی حضرت امام بهمراه وجود امواج π‏‎ ‎‏کوچک در لیدهای ‏‎ aVF , DIII , DII‎‏ و امواج ‏‎S‎‏ عمیق در لیدهای‏‎ ‎‎V6 , V5 , aVF DIII , DII‎‏ و وجود ‏‎q‎‏ چک درلید‏‎ ‎‏1‏‎D‎‏ مشخص بلوک‏‎ ‎‏انشعاب قدامی شاخه چپ می‌باشد. ‏‎L.A.H.B‎‏ علت شایع آن در صورت عدم‏‎ ‎‏بیماری مادرزادی قلب اترواسکروزیس (تصلب) عروق کرونر می‌باشد.‏

‏با شرح حالی که اینجانب از حضرت امام دریافت داشتم موضوع را مهمتر از‏‎ ‎‏آن دانستم که ایشان برداشت کرده بود.‏

‏با نگاه به نوار قلبی حضرت امام پی بردم که برخورد اصولی و علمی و روتین با‏‎ ‎

‏بیماری امام نشده و باید اقدامات جدی تری انجام داد.‏

‏در حالی که امام را معاینه می‌کردم و شرح حال از ایشان می‌گرفتم متوجه‏‎ ‎‏شدم پزشکی که نوار قلبی را تهیه کرده است در کنار من نشسته است. از ایشان‏‎ ‎‏ سئوال کردم آیا چنین مریضی با چنین نواری با شرح حال داده شده اگر به مطب‏‎ ‎‏شما رجوع می‌کرد، با او چه می‌کردی؟ آیا غیر از این است که او را به بیمارستان و‏‎ ‎‏به بخش مراقبتهای ویژه (‏‎CCU‎‏) ‏‏انتقال می‌دادی و برای او سرم وصل می‌کردی و او را‏‎ ‎‏در استراحت مطلق قرار می‌دادی و با دستگاه‌های دقیق ‏‎ CCU‎‏ ضربان قلب او را‏‎ ‎‏دقیقاً هر لحظه تحت نظر و مراقبت قرار می‌دادی؟‏

‏و ایشان قبول کرد که به عللی برخورد او با امام و بیماری آن حضرت بصورت‏‎ ‎‏روتین نبوده است.‏

‎ ‎