بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
کشتار مردم آذربایجان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کشتار مردم آذربایجان

کشتار مردم آذربایجان

‏ ‏

‏سلام بر اهالی شجاع و متدین آذربایجان عزیز! درود بر مردان برومند‏‎ ‎‏و جوانان غیرتمند تبریز! درود بر مردانی که در مقابل دودمان بسیار‏‎ ‎‏خطرناک پهلوی قیام کردند و با فریاد «مرگ بر شاه» خط بطلان بر‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 599

‏جزافه گوییهای او کشیدند! زنده باشند مردم مجاهد عزیز تبریز، که با‏‎ ‎‏نهضت عظیم خود مشت محکم بر دهان یاوه گویانی زدند که با‏‎ ‎‏بوقهای تبلیغاتی انقلاب خونین استعمار را که ملت شریف ایران با آن‏‎ ‎‏صد درصد مخالف است «انقلاب سفید شاه و ملت» می نامند و این‏‎ ‎‏نوکر اجانب و خودباختۀ مستعمِرین را نجات دهندۀ کشور‏‎ ‎‏می شمارند...‏

‏     ‏‏من نمی دانم با چه زبانی به اهالی محترم تبریز و به مادران داغدیده و‏‎ ‎‏پدران مصیبت کشیده تسلیت بگویم؛ با چه بیان این قتل عامهای‏‎ ‎‏پی درپی را محکوم کنم. من از مقدار جنایات و عدد مقتولین و‏‎ ‎‏مجروحین اطلاع صحیح ندارم ولی از بوقهای تبلیغاتی معلوم می شود‏‎ ‎‏که جنایتها بیش از تصور ما است. با این وصف، شاه افراد پلیس را که به‏‎ ‎‏قتل عام به دلخواه او دست نزده اند به محاکمه می خواهد بکشد. خاطرۀ‏‎ ‎‏بسیار أسف انگیز قم هنوز ما را در رنج داشت که فاجعۀ بسیار ناگوار‏‎ ‎‏تبریز پیش آمد که هر مسلمی را رنج داد و ما را به سوگ نشاند.‏

‏     من به شما اهالی معظم آذربایجان نوید می دهم، نوید پیروزی‏‎ ‎‏نهایی. شما آذربایجانیان غیور بودید که در صدر مشروطیت برای‏‎ ‎‏کوبیدن استبداد و خاتمه دادن به خودکامگی و خودسری سلاطین جور‏‎ ‎‏به پاخاستید و فداکاری کردید. استبداد محمدرضا خان پهلوی و پدر‏‎ ‎‏روسیاهش روی سلاطین مستبد را سفید کرد. تاریخ ایران به یاد ندارد‏‎ ‎‏این چنین سفاکی و قتل عام پی درپی را که به دست این یاغی سفاک انجام‏‎ ‎‏می گیرد. تاریخ مشروطیت به یاد ندارد این چنین مجلس سنا و شورا را‏‎ ‎‏که اهالی محترم متدین آذربایجان را مشتی اوباش و بی دین معرفی‏‎ ‎‏کنند؛ از مجلسی که دست نشاندۀ شاه است بیش از این توقع نیست.‏‎ ‎‏اکنون بعد از آنهمه کشتار و جنایات تبریز و آنهمه خونخواریهای شاه،‏‎ ‎‏مشتی سازمانی را با کارگران مجبور با سرنیزه، در گوشه و کنار کشور به‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 600

‏راه انداخته تا با عربده کشیدن و به نفع دستگاه جنایت و خیانت‏‎ ‎‏تظاهرات به راه انداختن، می خواهند لکه های ننگ را از سر و صورت‏‎ ‎‏این مستبد خونخوار شستشو کنند؛ غافل از آنکه با آب زمزم و کوثر هم‏‎ ‎‏محو نخواهد شد. تاریخ، رنجهای ملت و ستمکاری و جنایات این پدر‏‎ ‎‏و پسر را ضبط کرده و در فرصتی منتشر خواهد کرد...‏

‏     ‏‏اهالی معظم و عزیز آذربایجان ـ ایّدهم الله تعالی ـ بدانند که در این‏‎ ‎‏راه حق و استقلال و آزادی طلبی و در حمایت از ‏‏قرآن کریم‏‏ تنها نیستند؛‏‎ ‎‏شهرهای بزرگ چون شیراز، اصفهان، اهواز و دیگر شهرها و مُقدم از‏‎ ‎‏همه قم مرکز روحانیت و پایگاه حضرت صادق ـ سلام الله علیه ـ و‏‎ ‎‏تهران بزرگ با آنها هم صدا و هم مقصد، و همه و همه در بیزاری از‏‎ ‎‏دودمان پلید پهلوی شریک شمایند. امروز شعارها در کوچه و برزن‏‎ ‎‏هر شهر و هر ده، «مرگ بر شاه» است و هرچه عمال کثیف کوشش‏‎ ‎‏می کنند که جنایات را از مرکز اصلی که شاه است منحرف و به دولت یا‏‎ ‎‏مأموران متوجه کنند، کسی نیست که باور کند.‏

‏     عجب آنکه از قرار مسموع هیأتی از دستگاه به آذربایجان آمده‏‎ ‎‏است که بیخبری شاه را از این جنایات اعلام کند و آن کس که احتمال‏‎ ‎‏آن را بدهد کیست جز سازمانیها و اعضای مجلسین که آنها هم‏‎ ‎‏احتمال نمی دهند و تظاهر به خلاف می کنند.(951)‏

8 / 12 / 56

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 601