بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
علل مهاجرت
بیان ماهیت جمهوری اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بیان ماهیت جمهوری اسلامی

بیان ماهیت جمهوری اسلامی

سؤال: ‏[‏‏به شما این را نسبت می دهند که می خواهید رژیم توحیدی‏‎ ‎‏اسلامی تشکیل دهید، در حالی که جمهوریهای مسلمان دیگر مثل‏‎ ‎‏الجزیره که توحیدی نیست و رژیمهای اسلامی دیگری مثل عربستان‏‎ ‎‏سعودی که فئودالی است، انزجاری در غرب ایجاد نکرده اند. آیا‏‎ ‎‏می توانید مشخصات جمهوری اسلامی را که در نظر دارید بیان کنید‏‎ ‎‏که چگونه است؟ در مورد محتوای اجتماعی، سازماندهی سیاسی،‏‎ ‎‏خصوصاً برای احزاب، سندیکاها و مطبوعات؟‏‏]‏

جواب:‏ امروز در جهان آن چیزی که مقصود ما از جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏است دیده نمی شود. هیچ یک از خصوصیات اصولی جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی در حکومت عربستان سعودی دیده نمی شود. آیا مگر ملت‏‎ ‎‏ایران برای تعیین سرنوشت خویش باید ببیند که دولتهای غربی چه‏‎ ‎‏چیزی را می پسندند؟ مگر سایر دولتها در تعیین خط مشی سیاسی‏‎ ‎‏خودشان و یا تعیین نوع حکومتشان به آرای ملت ایران مراجعه‏‎ ‎‏می کنند؟ در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی توانند با‏‎ ‎‏سوءاستفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه‏‎ ‎‏امتیازی برای خود قائل شوند. باید ضوابط اسلامی را در جامعه و در‏‎ ‎‏همۀ سطوح به دقت رعایت کنند و حتی پاسدار آن باشند. دقیقاً باید به‏‎ ‎‏آرای عمومی در همه جا، احترام بگذارند. هیچ گونه تسلط و یا‏‎ ‎‏دخالت اجانب را در سرنوشت مردم، نباید بپذیرند. مطبوعات در نشر‏‎ ‎‏همۀ حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف‏‎ ‎‏مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و اسلام‏‎ ‎‏در تمامی این شئون حد و مرز آن را تعیین کرده است.(813)‏

11 / 8 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 505

‏حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما، با هیچ یک از رژیمهای‏‎ ‎‏مزبور (عربستان سعودی و لیبی) منطبق نخواهد بود.(814)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏ماهیت حکومت جمهوری ای که مورد نظر حضرتعالی است‏‎ ‎‏چیست؟ و مشخصات آن چگونه است؟‏‏]‏

جواب:‏ ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام‏‎ ‎‏برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت‏‎ ‎‏تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.(815)‏

20 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏به نظر حضرت آیت الله ، کیفیت و ماهیت حکومت اسلامی که‏‎ ‎‏مطرح فرموده اید چیست؟ و وجه تمایزش با آن اسلامی که در قانون‏‎ ‎‏اساسی منظور شده است چیست؟ آیا در طرح مسأله حکومت‏‎ ‎‏اسلامی، بیشتر نظر به مسائل اجتماعی اسلام است یا مسائل سیاسی‏‎ ‎‏اسلام؟ آیا منظور از اجرای دقیق احکام اسلام این است که فی المثل‏‎ ‎‏دست دزد را از این به بعد قطع کنید؟ چگونه برداشتی دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ مطلب مورد نظر این است که نظامی که مخالف نظام اسلام‏‎ ‎‏است در همه چیز، هم فرهنگش برخلاف نظام اسلام است، هم‏‎ ‎‏ارتشش، و هم اقتصادش، و هم سیاستش، بایستی منقلب شود و نظام‏‎ ‎‏اسلامی تحقق پیدا کند. پس از اینکه نظام اسلامی تحقق پیدا کرد، آن‏‎ ‎‏وقت مجلس هست، آرای وکلای مجلس هست، تمام اینها هست...،‏‎ ‎‏ما می خواهیم همۀ احکام اسلامی را جاری کنیم و عملاً ثابت خواهیم‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 506

‏کرد که احکام اسلام مترقی است و بهتر از این است که دزد را ببرند و‏‎ ‎‏دزد بیرون بیاورند.(816)‏

21 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرتعالی می فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی ها چندان مفهوم نیست. زیرا‏‎ ‎‏که جمهوری می تواند بدون پایۀ مذهبی باشد. نظر شما چیست؟ آیا‏‎ ‎‏جمهوری شما بر پایۀ سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر‏‎ ‎‏انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟‏‏]‏

جواب:‏ اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری‏‎ ‎‏است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون‏‎ ‎‏اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که‏‎ ‎‏هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها بر‏‎ ‎‏اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم‏‎ ‎‏همان جمهوری است که همه جا هست.(817)‏

22 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت اسلامی ندارد.‏‎ ‎‏خیلی خلاصه رئوس خط مشی یک حکومت اسلامی را توضیح‏‎ ‎‏دهید.‏‏]‏

جواب:‏ حکومت اسلامی حکومتی است بر پایۀ قوانین اسلامی. در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی استقلال کامل حفظ می شود. ما خواستار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 507

‏اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است.(818)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 508