بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل دهم قیام 15 خرداد
نتیجۀ قیام 15 خرداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نتیجۀ قیام 15 خرداد

نتیجۀ قیام 15 خرداد

‏ ‏

‏نهضت 12 محرّم (15 خرداد) در مقابل کاخ ظلم شاه و اجانب به‏‎ ‎‏پیروی از نهضت مقدس حسینی چنان سازنده و کوبنده بود که مردانی‏‎ ‎‏مجاهد و بیدار و فداکار تحویل جامعه داد که با تحرک و فداکاری‏‎ ‎‏روزگار را بر ستمکاران و خائنان سیاه نمودند، و ملت بزرگ را چنان‏‎ ‎‏هوشیار و متحرک و پیوسته کرد که خواب را از چشم بیگانه و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 429

‏بیگانه پرستان ربود و حوزه های علمیه و دانشگاهها و بازارها را به‏‎ ‎‏صورت دژ مدافع از عدالتخواهی و از اسلام و مذهب مقدس در‏‎ ‎‏آورد.(707)‏

2 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏15 خرداد هم از «ایام الله » بود که یک ملت ایستاد در مقابل یک قدرت‏‎ ‎‏و کاری کرد که پنج ماه تقریباً حکومت نظامی شد. منتها قدرت‏‎ ‎‏نداشت ملت؛ باز اجتماع درست نشده بود، بیدار نشده بودند،‏‎ ‎‏شکست خوردند. نه شکست؛ به حسب ظاهر؛ و الاّ از همانجا مبدأ‏‎ ‎‏پیروزی ملت است.(708)‏

17 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏آنها 15 خرداد را هم شکستند. لکن ملت آنطور نشد که یک شکست تا‏‎ ‎‏آخر بخورد. ملت درصدد بود. همین طور کم و زیاد ‏‏[‏‏در حال مبارزه ‏‏]‏‎ ‎‏بود، تا حوادثی پیدا شد که این حوادث از دو سال پیش از این تقریباً تا‏‎ ‎‏حالا یک حوادثی دنبال هم ‏‏[‏‏پیوسته‏‎ ‎‏]‏‏پیدا شد.‏

‏     مردم هم مستعد بودند. از حکومت ناراضی، از زندگی به تنگ‏‎ ‎‏آمده بودند، و یک تحول روحی هم که خدا به آنها داد و آن این بود که‏‎ ‎‏در این آخر یکجور تحولی پیدا شده بود که حالا هم باز یک‏‎ ‎‏مقداری اش هست.(709)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 430

‏15 خرداد در عین حالی که مصیبت بود، لکن مبارک بود برای ملت که‏‎ ‎‏منتهی شد به یک امر بزرگی و آن استقلال کشور و آزادی برای همۀ‏‎ ‎‏مملکت.(710)‏

14 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏اگر 15 خرداد پیش نیامده بود و آن کشتار ناهنجار و ظلم و ستم بزرگ‏‎ ‎‏واقع نشده بود، باز ممکن بود که منتهی به این مسائل نشود. در هر‏‎ ‎‏قصه ای که واقع می شد، یک بهره ای قهراً برداشته می شد.(711)‏

17 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 431