بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل دهم قیام 15 خرداد
نقش شاه در کشتار 15 خرداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش شاه در کشتار 15 خرداد

نقش شاه در کشتار 15 خرداد

‏ ‏

‏15 خرداد را خود این خبیث از قراری که گفتند در طیاره، در‏‎ ‎‏هلیکوپتر، چرخ می زد‏‏[‏‏ه‏‏]‏‏ و فرمان می داده. فرمان می داده که به‏‎ ‎‏لشکرهای خارجۀ دنیا! لشکرهایی که هجوم آوردند به ایران، به آنها‏‎ ‎‏حمله کنند.(693)‏

دی 1356

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 423

‏شما احتمال می دهید که رئیس شهربانی قم یک همچو کاری بکند؟ او‏‎ ‎‏نمی تواند یک همچو کاری بکند. هی نگویید که مأمورین این کار را‏‎ ‎‏کردند. آنی که این کارها را می کند شخص خود شاه است. یعنی‏‎ ‎‏شخص خود شاه امر می دهد. شخص خود شاه هم می گوید بکشید؛ تا‏‎ ‎‏نگوید نمی کشند. مگر یک امر ساده ای است که یک ملت را به تفنگ و‏‎ ‎‏مسلسل ببندند؛ یک حوزۀ علمیه را که مردم به آن علاقه دارند، مردم‏‎ ‎‏آن را بزرگ می شمرند، این را به مسلسل ببندند؟ مگر یک امر ساده ای‏‎ ‎‏است که شهربانی تهران و شهربانی قم و رئیس سازمان تهران، رئیس‏‎ ‎‏سازمان قم، و نمی دانم نخست وزیر تهران و نخست وزیر چه، مگر‏‎ ‎‏اینها می توانند یک همچو کاری بکنند؟ همه اش شخص خود آقاست.‏‎ ‎‏مجرم اصلی خود این است.(694)‏

29 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ما آن وقت که قم بودیم، وقتی که آمدند مدرسۀ فیضیه را به آن‏‎ ‎‏فضاحت ریختند و طلبه ها را آنطور زدند و بعضی شان را کشتند،‏‎ ‎‏بعضی شان را ‏‏[‏‏مجروح کردند‏‏]‏‏؛ بعد به هر کس که مراجعه می شد،‏‎ ‎‏می گفتند: امر اعلیحضرت است. هر کس؛ شهربانی قم ‏‏[‏‏می گفت‏‎ ‎‏]‏‏امر‏‎ ‎‏اعلیحضرت است. به هر که مراجعه می کردند، همه اش امر ‏‎ ‎‏اعلیحضرت بود و همین طور هم بود.(695)‏

29 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏بچه های مردم، جوانهای مردم، دخترهای مردم، بچه های کوچک‏‎ ‎‏مردم را این مرد، این آدم سفاک به کشتن داده است، خودش در‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 424

‏15 خرداد متصدی فرمان بوده و به طوری که می گویند پانزده هزار نفر‏‎ ‎‏جمعیت را با فرمان او کشتند، و امکان ندارد که این کشتارهایی که‏‎ ‎‏می شود بی فرمان او باشد، جرأت نمی کند کسی بی فرمان او آدم بکشد،‏‎ ‎‏یک دفعه هم ایشان نگفته است که من نکردم و مأمورهای من کردند؛‏‎ ‎‏برای اینکه معلوم است مسأله.(696)‏

2 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏مگر جرأت می کنند که آدم بکشند اینها، اگر اذن این نباشد؟ اگر امر‏‎ ‎‏این، امر اکید این نباشد؟‏

‏     در 15 خرداد خود ایشان فرمانده بود، فرماندۀ قوا، از قراری که‏‎ ‎‏نقل می کنند، بود. همۀ این جاها فرمانده اش خوداین آقاست.(697)‏

4 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏تمام این جنایتهایی که واقع شده و واقع می شود با امر مستقیم شاه‏‎ ‎‏است که باید بزنید. در 15 خرداد ـ از قراری که معروف شد ـ فرماندارْ‏‎ ‎‏خودِ او بوده است و با هلیکوپترش بالای شهر ‏‏[‏‏پرواز‏‎ ‎‏]‏‏می کرده است‏‎ ‎‏و امر می کرده. امرش این بوده است که به جاهایی بزنید که دیگر‏‎ ‎‏زخمی نباشد، ‏‏[‏‏به‏‎ ‎‏]‏‏مریضخانه ها، به جاهایی بزنید که بکشد!(698)‏

11 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏در قضیۀ مدرسۀ فیضیه که ریختند و مدرسۀ فیضیه را آن کارها کردند،‏‎ ‎‏ما آن وقت می دیدیم که ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ هرکس ـ هرکس ـ مراجعه می شد ‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 425

‏می گفت که اعلیحضرت فرموده است، چاره ای نیست. ما آن روز در ‏‎ ‎‏یکی از اعلامیه ها همین مطلب را نوشتیم که به هر جا مراجعه می شود‏‎ ‎‏می گویند که اعلیحضرت فرموده اند؛ اعلیحضرت فرموده اند که‏‎ ‎‏بروید مدرسۀ فیضیه را بریزید تویش، چه بکنید. و راست هم‏‎ ‎‏می گفتند. کسان دیگر یک همچو کارها را اجازه نمی داد.‏‎ ‎‏نمی توانستند بدهند بدون اطلاع شاه. شاه که تمام نظام ایران در تحت‏‎ ‎‏رهبری ایشان هست، ایشان هم خودشان قبول دارند این را، و در نظام‏‎ ‎‏نمی شود حکم قتل یک کسی را یا حکم غارت یک جایی را یا حکم‏‎ ‎‏قتل عام یک ناحیه ای را، یک رئیس شهربانی بدهد یا یک ارتشبد‏‎ ‎‏بدهد؛ هیچ کدام نمی توانند. همۀ اینها باید با امر خود شاه یا اجازۀ او،‏‎ ‎‏نهایت اجازه کنند و او اجازه بدهد.(699)‏

22 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏پانزده خرداد را اینها اصلاً ذکری از آن نمی کنند. 15 خرداد به طوری‏‎ ‎‏که گفته اند ـ من در حبس بودم، لکن آنطوری که برای من بعد از بیرون‏‎ ‎‏آمدن گفتند ـ قریب پانزده هزار نفر را آنها کشتند و از قراری که باز‏‎ ‎‏گفتند، خود محمدرضا با هلیکوپتر عامل قتل هم بوده است خودش.‏‎ ‎‏اینها، این طرفدارهای «حقوق بشر»، این پانزده هزار جمعیتی که در‏‎ ‎‏یک روز کشته شد اینها را مثل اینکه بشر نمی دانند! یا بشر می دانند و‏‎ ‎‏برای آنها حقوق قائل نیستند.(700)‏

25 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ما نمی توانیم یک نفر آدمی که به اندازۀ محمدرضا ارتکاب جرایم‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 426

‏کرده، بشر با تمام قوایش نمی تواند او را این جنایتهایی که او کرده‏‎ ‎‏است جزا بدهد؛ برای اینکه بالاخره تا آخرش این است که یک نفر آدم‏‎ ‎‏مرده است. یک نفر آدم مقابل یک نفر آدم است. کسی که هزاران‏‎ ‎‏جمعیت را ـ بسیاری از اشخاص را خودش در 15 خرداد ـ آنطوری که‏‎ ‎‏می گفتند ـ خودش در هلیکوپتر، از آن بالاها، خودش مرتکب این‏‎ ‎‏قتال شده است، و با امر او، این ملت با امر او به این قتلگاهها خیابانهای‏‎ ‎‏ما مبدل شد، یک ملت را از بین برده است، یک ملت را، ما چه جوری‏‎ ‎‏می توانیم او را ‏‏[‏‏به جرم‏‏]‏‏ ارتکاب این جنایت ما عوضش را به او‏‎ ‎‏بدهیم.(701)‏

31 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏این جنایتهایی که کرد، مردم را به کشتن داد دسته جمعی 15 خرداد،‏‎ ‎‏خود او از قراری که به ما اطلاع داده اند عامل مستقیم قتل عام ‏‏[‏‏ملت‏‏]‏‏ ما‏‎ ‎‏بوده است.(702)‏

2 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏مردم در 15 خرداد چه می گفتند؟ این 15 خردادی که فردا سالروزش‏‎ ‎‏هست، مردم چه می گفتند که مستحق این بودند که آنطور که گفتند‏‎ ‎‏پانزده هزار مظلوم را اینها به خاک و خون کشیدند، و از قراری که‏‎ ‎‏می گفتند هدایتش هم خود شخص شاه مخلوع می کرده. اینها چه‏‎ ‎‏می گفتند که مستحق این مسائل شدند؟ ملت ایران در طول این قریب‏‎ ‎‏بیست سال که از اول 15 خرداد تا حالا هست، اینها چه می گفتند؟ چه‏‎ ‎‏می گویند؟ مع الأسف تمام رسانه های گروهی خارج و بعضی از‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 427

‏داخلیها همه در خدمت ابرقدرتها هستند. ما نمی توانیم صدای‏‎ ‎‏مظلومیت این ملت را به دنیا برسانیم، ما وسیله نداریم.(703)‏

14 / 3 / 59

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 428