بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل نهم طلوع انقلاب
عدم استقبال از رفراندوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عدم استقبال از رفراندوم

عدم استقبال از رفراندوم

‏ ‏

‏شما آقایان محترم، در هر مقامی که هستید، با کمال متانت و استقامت‏‎ ‎‏در مقابل کارهای خلاف شرع و قانون این دستگاه بایستید. از این‏‎ ‎‏سرنیزه های زنگ زده و پوسیده نترسید؛ این سرنیزه ها بزودی‏‎ ‎‏خواهد شکست. دستگاه حاکمه با سرنیزه نمی تواند در مقابل‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 395

‏خواست یک ملت بزرگ مقاومت کند و دیر یا زود شکست‏‎ ‎‏می خورد. اکنون هم درمانده و شکست خورده است و روی‏‎ ‎‏درماندگی به این بی فرهنگیهایی که ملاحظه می کنید، دست می زند.‏‎ ‎‏ما میل نداشتیم که کار به این رسواییها بکشد. چرا باید شاه مملکت‏‎ ‎‏اینقدر از ملت جدا باشد که وقتی پیشنهادی می دهد با بی اعتنایی و‏‎ ‎‏عکس العمل منفی مردم مواجه گردد. شاه مملکت باید جوری باشد‏‎ ‎‏که وقتی پیشنهادی می دهد، درخواستی می کند، ملت با جان و دل در‏‎ ‎‏انجام آن بکوشند، نه آنکه با آن به مقابله برخیزند و رفراندوم شاه‏‎ ‎‏در سراسر مملکت بیش از دو هزار نفر به همراه نداشته باشد. ما‏‎ ‎‏میل نداشتیم برای سران این مملکت، چنین شکست و فضاحتی به‏‎ ‎‏بار آید.‏

‏     خوب است که قدری عبرت بگیرند، بیدار شوند و در سیاست‏‎ ‎‏خود تجدید نظر کنند؛ به جای قانون شکنی و به زندان کشیدن علما و‏‎ ‎‏محترمین، به جای سرنیزه و قلدری، در مقابل درخواست ملت تسلیم‏‎ ‎‏شوند و به این حقیقت توجه کنند که با سرنیزه نمی توان ملت را‏‎ ‎‏ساکت و تسلیم کرد.(652)‏

7 / 12 / 41

*  *  *

‏ ‏

‏شما آقایان قم، ملاحظه فرمودید آن روزی که آن رفراندوم غلط انجام‏‎ ‎‏گرفت، آن رفراندوم مفتضح انجام گرفت، آن رفراندومی که چند‏‎ ‎‏هزار نفر بیشتر همراه نداشت، آن رفراندومی که بر خلاف ملت ایران‏‎ ‎‏انجام گرفت، در کوچه های این قم، در مرکز روحانیت، در جوار‏‎ ‎‏فاطمۀ معصومه راه انداختند اشخاص را؛ چند نفر از بچه ها و اراذل را‏‎ ‎‏راه انداختند؛ در اتومبیلها نشاندند و در کوچه ها گرداندند؛ گفتند:‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 396

‏مفتخوری تمام شد، پلوخوری تمام شد.(653)‏

13 / 3 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏آنهایی که می گفتند که شش میلیون جمعیت با ما موافق هستند و رأی‏‎ ‎‏دادند به انقلاب سفید! آن وقت هم که می گفتند جزاف بود. من‏‎ ‎‏فرستادم آدم به تهران ـ آن وقت ما ایران بودیم ـ من اشخاصی فرستادم‏‎ ‎‏به تهران که آن روزی که رفراندوم ـ به اصطلاح خودشان ـ می شود‏‎ ‎‏وضع چه جوری است. اینهایی که آمدند به ما گفتند بیش از دوهزار تا‏‎ ‎‏آنجا نیامد. این دوهزار تا هم مأمورین خودشانند.(654)‏

29 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏شما بسیاریتان یا اکثرتان یادتان است که در قضیۀ رأی گیری برای انقلاب‏‎ ‎‏سفید به اصطلاح، با چه هیاهویی، با چه فشاری، با چه دغل بازیهایی‏‎ ‎‏بیش از این نتوانستند ادعا کنند که شش میلیون بودند، با اینکه مطمئن‏‎ ‎‏باشید نبودند! آن همه فشار و آن دولت جائر و آن همه تبلیغاتی که آنها‏‎ ‎‏داشتند، نتوانست عده ای را جمع کند که اینها ادعا کنند ده میلیون اند،‏‎ ‎‏نتوانستند دروغش را هم بگویند، مبالغه اش هم بکنند.(655)‏

5 / 6 / 64

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 397