فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

عنوان ‏صفحه‏

‏ ‏

مقدمه‏··· ‏الف

‏ ‏

بخش اول: دورۀ قاجاریه‏...1‏

‏     ‏فصل اوّل: استعمار در ایران‏...3‏

‏          ‏گامهای نخستین استعمار در ایران‏...3‏

‏          سلطه دولت استعماری انگلستان بر ایران...6‏

‏     ‏فصل دوم: ماهیت حکومت قاجار‏...9‏

‏          ‏استبداد و جنایت شاهان‏...9‏

‏          ضعف حکومت در برابر بیگانگان...‏10

‏          ‏ظلم و ستم حکومتهای محلی‏...‏12

‏          ‏اشرار و یاغیان داخلی‏...‏18

‏          ‏مقایسۀ حکومت قاجار و پهلوی‏...‏20

‏     ‏فصل سوم: قیام علیه استعمار و استبداد‏...‏23

‏          ‏جنبش تنباکو‏...‏23

‏          ‏حمایت از جنبش‏...‏27

‏          ‏قیام علما علیه سلطۀ انگلیس‏...‏29


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه V

‏     ‏فصل چهارم: نهضت مشروطیت‏...‏33

‏          ‏علل نهضت‏...‏33

‏          ‏نقش زنان در نهضت‏...‏36

‏          ‏نقش مجاهدان آذربایجان در نهضت‏...‏37

‏          ‏قانون اساسی مشروطه‏...‏38

‏          ‏مجالس شورای دوران مشروطیت‏...‏40

‏          ‏علل انحراف در نهضت‏...‏45

‏               ‏‏دخالت دولت انگلستان...‏45

‏               ‏‏بازگشت مستبدین به قدرت...‏46

‏               ‏‏تحزب و گروهگرایی...‏47

‏               ‏‏اختلاف علما و روحانیون...‏49

‏               ‏‏کنار گذاشتن روحانیون...‏51

‏               ‏‏اجرا نکردن قانون اساسی...‏54

‏               ‏‏شهادت شیخ فضل الله نوری...‏56

‏               ‏‏افکار انحرافی تقی زاده...‏58

‏ ‏

بخش دوم: دورۀ رضاخان‏...‏61

‏     ‏فصل اول: روی کار آمدن رضاخان‏...‏63

‏          ‏شخصیت رضاخان‏...‏63

‏          ‏کودتای رضاخان‏...‏65

‏          ‏نقش انگلستان در کودتا‏...‏67

‏          ‏ریاکاری و تظاهر مذهبی رضاخان‏...‏69

‏          ‏تشکیل مجلس مؤسسان‏...‏72

‏     ‏فصل دوم: ویژگیهای حکومت رضاخان‏...‏77

‏          ‏اختناق و استبداد‏...‏77


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VI

‏          ‏انتخابات فرمایشی‏...‏79

‏          ‏غارت ثروت ملی‏...‏84

‏          ‏ارتش و شهربانی‏...‏89

‏          ‏سرکوب عشایر‏...‏91

‏     ‏فصل سوم: سیاست مذهبی رضاخان‏...‏97

‏          ‏مخالفت با اسلام و شعائر مذهبی‏...‏97

‏          ‏ظلم و تعدی نسبت به طلاب و حوزه ها‏...‏102

‏          ‏تبلیغات علیه اسلام و روحانیت‏...‏104

‏          ‏نقش انگلیس در تبلیغات علیه روحانیت‏...‏128

‏     ‏فصل چهارم: سیاست فرهنگی رضاخان‏...‏131

‏          ‏تغییر لباس‏...‏131

‏          ‏کشف حجاب‏...‏132

‏          ‏باستانگرایی‏...‏139

‏          ‏نشریات منحرف‏...‏140

‏          ‏حمایت از منحرفین‏...‏143

‏               ‏‏شریعت سنگلجی...‏143

‏               ‏‏احمد کسروی...‏144

‏     ‏فصل پنجم: قیام علیه حکومت رضاخان‏...‏149

‏          ‏مبارزات آیت الله مدرس‏...‏149

‏          ‏قیامهای علمای ایران‏...‏160

‏          ‏مقاومت در برابر کشف حجاب‏...‏166

‏          ‏واقعۀ مسجد گوهرشاد‏...‏168

‏          ‏علل عدم موفقیت روحانیون‏...‏170

‏     ‏فصل ششم: سقوط دولت رضاخان‏...‏173

‏          ‏شکست ارتش در مقابل متفقین‏...‏173


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VII

‏          ‏ورود متفقین و سقوط رضاخان‏...‏177

‏          ‏جنگ جهانی و قحطی در ایران‏...‏180

‏ ‏

بخش سوم: دورۀ محمدرضا شاه‏...‏183

‏     ‏فصل اول: رویدادهای دهۀ بیست‏...‏185

‏          ‏روی کار آمدن محمدرضا شاه‏...‏185

‏          ‏نهضت ملی شدن صنعت نفت‏...‏189

‏          ‏مبارزات آیت الله کاشانی‏...‏191

‏          ‏کودتای 28 مرداد‏...‏194

‏     ‏فصل دوم: حکومت محمدرضا شاه‏...‏199

‏          ‏شخصیت محمدرضا شاه‏...‏199

‏          ‏ماهیت حکومت‏...‏201

‏          ‏جدایی حکومت از مردم‏...‏203

‏          ‏عملکرد دولت‏...‏206

‏          ‏اختناق‏...‏ 208

‏          ‏حزب رستاخیز‏...‏216

‏          ‏جنایت و کشتار‏...‏218

‏               ‏‏نقش شاه در کشتار مردم...‏218

‏               ‏‏نقش امریکا در جنایات شاه...‏227

‏               ‏‏نقش اسرائیل در جنایات شاه...‏232

‏               ‏‏نقش ابرقدرتها در جنایات شاه...‏234

‏               ‏‏مجامع بین المللی و جنایات شاه...‏236

‏          ‏مجالس شورای ملی و سنا‏...‏238

‏     ‏فصل سوم: سیاست فرهنگی شاه‏...‏245

‏          ‏اضمحلال فرهنگ‏...‏245


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VIII

‏          ‏از بین بردن نیروی انسانی‏...‏254

‏          ‏جشنهای 2500 ساله‏...‏259

‏          ‏تبلیغات واهی در مورد تمدن بزرگ‏...‏262

‏          ‏رواج مسلک انحرافی بهاییت‏...‏267

‏     ‏فصل چهارم: سیاست مذهبی محمدرضا شاه‏...‏277

‏          ‏تظاهر مذهبی‏...‏277

‏          ‏تبلیغات علیه روحانیت‏...‏279

‏          ‏تبلیغ جدایی دین از سیاست‏...‏287

‏          ‏حمایت از روحانیون درباری‏...‏289

‏          ‏تغییر تاریخ اسلامی کشور‏...‏291

‏     ‏فصل پنجم: اوضاع اجتماعی‏...‏295

‏          ‏فساد و اوضاع نابسامان اجتماعی‏...‏295

‏          ‏مهاجرت به شهرها‏...‏300

‏          ‏نتایج خفت بار انقلاب سفید‏...‏303

‏          ‏نقش امریکا در انقلاب سفید‏...‏310

‏          ‏موجودیت گروهکهای منحرف‏...‏313

‏               ‏‏سازمان مجاهدین خلق ایران...‏313

‏               ‏‏گروهکهای مارکسیستی...‏318

‏               ‏‏حزب تودۀ ایران...‏320

‏     ‏فصل ششم: سیاست اقتصادی شاه‏...‏323

‏          ‏از بین بردن منابع ملی‏...‏323

‏          ‏وابستگی اقتصادی‏...‏329

‏          ‏غارت اموال ملی‏...‏336

‏     ‏فصل هفتم: سیاست نظامی شاه‏...‏345

‏     ‏فصل هشتم: سیاست خارجی شاه‏...‏353


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IX

‏          ‏سلطۀ بیگانگان بر ایران‏...‏353

‏          ‏نوکری دولت امریکا‏...‏358

‏          ‏حمایت از اسرائیل‏...‏361

‏     ‏فصل نهم: طلوع انقلاب‏...‏371

‏          ‏لایحۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی‏...‏371

‏          ‏مخالفت امام و علما با رفراندوم‏...‏382

‏          ‏عدم استقبال از رفراندوم‏...‏395

‏          ‏حمله به مدرسه فیضیه‏...‏397

‏          ‏مکاتبۀ امام با آیت الله حکیم‏...‏405

‏     ‏فصل دهم: قیام 15 خرداد‏...‏409

‏          ‏حوادث قیام 15 خرداد‏...‏409

‏          ‏ماهیت قیام 15 خرداد‏...‏417

‏          ‏نقش روحانیت در قیام 15 خرداد‏...‏420

‏          ‏نقش شاه در کشتار 15 خرداد‏...‏423

‏          ‏حمایت ابرقدرتها از کشتار 51 خرداد‏...‏428

‏          ‏نتیجۀ قیام 15 خرداد‏...‏429

‏          ‏بزرگداشت قیام 15 خرداد‏...‏431

‏          ‏گفتگوی امام با عمال رژیم‏...‏435

‏          ‏توطئۀ رژیم علیه روحانیت‏...‏437

‏     ‏فصل یازدهم: لایحۀ کاپیتولاسیون‏...‏443

‏ ‏

بخش چهارم: دوران مبارزه و قیام‏...‏457

‏     ‏فصل اول: انگیزۀ قیام‏...‏459

‏          ‏عدم مشروعیت سلطنت‏...‏459

‏          ‏مخالفت شاه با اسلام‏...‏466


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه X

‏          ‏شهادت حاج آقا مصطفی‏...‏468

‏          ‏خیانتهای رژیم شاه‏...‏470

‏          ‏همکاری رژیم با اسرائیل‏...‏471

‏          ‏فشار و اختناق‏...‏473

‏          ‏اسلام خواهی ملت‏...‏476

‏          ‏سلطۀ اجانب بر کشور‏...‏477

‏     ‏فصل دوم: ویژگیهای قیام‏...‏483

‏          ‏هویت جنبش‏...‏483

‏          ‏استقلال جنبش‏...‏487

‏     ‏فصل سوم: امام در تبعید‏...‏491

‏          ‏فعالیت در تبعید‏...‏491

‏          ‏مهاجرت به پاریس‏...‏494

‏          ‏علل مهاجرت‏...‏495

‏               ‏‏اقامت در پاریس...‏503

‏               ‏‏بیان ماهیت جمهوری اسلامی...‏505

‏          ‏هدایت مبارزه‏...‏508

‏          ‏بیان سیاست خارجی نظام اسلامی‏...‏510

‏               ‏‏کلیات...‏510

‏               ‏‏روابط با امریکا...‏510

‏               ‏‏روابط با شوروی...‏515

‏               ‏‏روابط با اسرائیل...‏517

‏               ‏‏روابط با دول عربی...‏519

‏               ‏‏روابط با افریقای جنوبی...‏520

‏               ‏‏روابط با آلمان...‏520

‏          ‏بیان برنامۀ حکومت آینده‏...‏522


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه XI

‏          ‏رهبری مبارزه‏...‏523

‏     ‏فصل چهارم: مقابلۀ رژیم با انقلاب‏...‏527

‏          ‏تمسک به قانون اساسی‏...‏527

‏          ‏اعلام فضای باز سیاسی‏...‏528

‏          ‏تشبث به حفظ ایران‏...‏534

‏          ‏حمایت امریکا از شاه‏...‏538

‏          ‏تغییر دولتها‏...‏544

‏          ‏دولت آشتی ملی‏...‏546

‏          ‏برقراری حکومت نظامی‏...‏549

‏          ‏دولت نظامی‏...‏556

‏          ‏دولت بختیار‏...‏562

‏          ‏سلطنت بدون حکومت‏...‏571

‏          ‏تبلیغات مغرضانه‏...‏572

‏          ‏دامن زدن به اختلافات‏...‏575

‏          ‏حمایت از اشرار‏...‏581

‏     ‏فصل پنجم: جنایات رژیم شاه‏...‏585

‏          ‏سرکوب و کشتار مردم‏...‏585

‏          ‏عاملان جنایات‏...‏592

‏     ‏فصل ششم: رویدادهای انقلاب‏...‏597

‏          ‏کشتار رژیم در ماه محرم‏...‏597

‏          ‏اربعین شهدای قم‏...‏598

‏          ‏کشتار مردم آذربایجان‏...‏599

‏          ‏اربعین شهدای آذربایجان‏...‏601

‏          ‏کشتار مردم اصفهان و شیراز‏...‏604

‏          ‏فاجعۀ سینما رکس آبادان‏...‏606


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه XII

‏          ‏فاجعه 17 شهریور‏...‏609

‏          ‏زلزلۀ شهر طبس‏...‏616

‏          ‏شهادت مردم تهران‏...‏618

‏          ‏اعتصابات سراسری‏...‏619

‏          ‏محرم و صفر 99‏...‏620

‏          ‏رفراندوم تاسوعا و عاشورای 99‏...‏622

‏          ‏حمله به مؤسسات دولتی‏...‏628

‏          ‏فرار شاه‏...‏629

‏          ‏شورای انقلاب و دولت موقت‏...‏636

‏          ‏بازگشت امام به ایران‏...‏638

‏          ‏بیعت همافران با امام‏...‏643

‏          ‏طراحی کودتا‏...‏644

‏          ‏یوم الله 22 بهمن‏...‏648

‏     ‏فصل هفتم: عوامل پیروزی‏...‏655

‏          ‏امداد الهی‏...‏655

‏          ‏ایمان به خدا‏...‏659

‏          ‏اطاعت از رهبری‏...‏663

‏          ‏اسلامخواهی‏...‏669

‏          ‏شهادت طلبی‏...‏671

‏          ‏مجالس عزاداری‏...‏673

‏          ‏تحول در مردم‏...‏674

‏          ‏وحدت ملت‏...‏677

‏          ‏اعتماد به نفس‏...‏683

‏          ‏قیام همگانی‏...‏684

‏          ‏اعتصابات سراسری‏...‏691


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه XIII

‏          ‏بیداری در ارتش‏...‏699

‏          ‏پرهیز از دنیاطلبی‏...‏702

‏          ‏بازاریان مسلمان‏...‏703

‏ ‏

فهارس‏...‏705

‏     ‏فهرست مآخذ‏...‏707

‏     ‏فهرست منابع‏...‏763

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه XIV