فهارس
فهارس (فهرست تفضیلی مندرجات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهارس (فهرست تفضیلی مندرجات)

فهرست مطالب 

حدیث 1 

‏جهاد با نفس‏‏...3‏

‏          نشآت وجودی انسان...5‏

‏          مقامات و درجات نفس...5‏

‏          جنود رحمانی و شیطانی...5‏

مقام اوّل ‏(نشئه ملک و ظاهر)...5‏

فصل اوّل ‏(بدن و قوای آن)...5‏

‏          قوای بدن تحت تصرف وهم و عقل...5‏

فصل دوم‏(تفکر نخستین منزل در تهذیب نفس)...6‏

فصل سوم‏(عزم، دومین منزل در تهذیب نفس)...7‏

فصل چهارم‏(اهمیت عزم در ترک معاصی و انجام تکالیف)...7‏

فصل پنجم ‏(مشارطه، مراقبه، محاسبه)...9‏

فصل ششم ‏(تذکر)...10‏

‏          فطری بودن احترام به منعم...10‏

‏          تذکر نعم الهی...11‏

‏          فطری بودن احترام به شخص بزرگ...11‏

‏          لزوم احترام مالک الملوک...11‏

‏          عظمت خلقت و تعدد نشآت عالم...11‏

‏          فطری بودن احترام حاضر، و حضور حق در عالم وجود...11‏

مقام دوم‏(نشئه باطن و ملکوت)...12‏

فصل اول‏ (نزاع جنود رحمانی و شیطانی در باطن نفس)...12‏

‏          نشئه ظاهر ظهور نشئه باطن...12‏

‏          اهمیت جهاد نفس در نشئه باطن...12‏

‏          جهنم و بهشت اعمال و اخلاق و لقاء...13‏

‏          لزوم ایمان اجمالی به اخبار اولیاء...13‏

فصل دوم‏(واهمه، غضبیه و شهویه)...14‏

‏          تبعیت صورت ملکوتی از ملکات نفس...14‏

‏          تناسب صورت اخروی با ملکات نفس در هنگام مرگ...15‏

فصل سوم‏(منع انبیاء از زیاده روی طبیعت انسان)...16‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 665

فصل چهارم‏ (ضبط خیال)...17‏

‏          خیالات فاسد و تصورات باطل از القائات شیطان است...18‏

فصل پنجم ‏(سنجیدن منافع و مضار رذایل و فضایل)...18‏

‏          کشش فطری انسان به چیزی که فاقد آن است...19‏

‏          بی فایدگی لذات دنیوی...20‏

‏          تفاوت آتش دوزخ با آتش دنیا...20‏

‏          صورت ملکوتی اعمال و ملکات انسان...21‏

‏          نامتناهی بودن درجات عذاب...21‏

‏          جلالت قدر شیخ صدوق...23‏

‏          روایتی در حزن پیامبر از خوف جهنم...23‏

فصل ششم ‏(علاج مفاسد اخلاقی)...24‏

‏          زشتی مراء و راه علاج آن...25‏

‏ ‏

حدیث 2

‏ریا...‏‏35‏

‏          معنی ریا و درجات آن...35‏

مقام اوّل‏ (ریا در عقاید)...36‏

فصل اول ‏(بحث در حقیقت این ریا)...37‏

فصل دوم ‏(فرق میان ایمان و علم)...37‏

فصل سوم ‏(وخامت امر ریاکار)...38‏

فصل چهارم‏ (تنبهی علمی برای برکندن ماده ریا)...39‏

‏          خداوند مؤثر حقیقی و متصرف در قلوب است...40‏

فصل پنجم‏ (دعوت به اخلاص)...42‏

‏          بی نیازی خداوند از عبادات انسان...42‏

‏          منتی که انبیاء و اولیاء بر ما دارند...43‏

مقام دوم‏ (ریا در اخلاق و ملکات باطنی)...44‏

فصل اول‏ (میزان در ریاضتهای حقانی و نفسانی)...45‏

‏          اهمیت حفظ حریم قلب که منزلگاه الهی است...45‏

فصل دوم ‏(ستاریت حق مانع از غیور بودن او نیست)...46‏

مقام سوم‏ (ریا در اعمال)...47‏

فصل اوّل‏ (تصرف شیطان در عبادات و مناسک)...47‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 666

فصل دوم‏ (دقت و باریکی ریا)...48‏

‏          ریا در تحصیل علم دین...48‏

‏          ریا در نماز جماعت...49‏

فصل سوم ‏(دعوت مجدّد به اخلاص)...51‏

‏          محاسبه نفس و بررسی خلوص اعمال...51‏

‏          شیطان به مخلصین راه ندارد...52‏

‏          ریاکار مشرک است...52‏

‏          اعتقاد به توحید افعالی در علاج ریا...53‏

فصل چهارم‏ (حدیث علوی در نشانه های ریاکار)...55‏

‏          خلوص از تمامی مراتب ریا اختصاص به اولیاء دارد...57‏

تتمه‏: سمعه...58‏

‏ ‏

حدیث 3

‏عجب...‏‏61‏

‏          بیان شیخ بهایی در عجب...62‏

‏          بیان مؤلّف در عجب...62‏

‏          درجات عجب...62‏

فصل اوّل‏ (مراتب در هریک از درجات عجب)...63‏

‏          منّت گذاری بر خداوند...64‏

‏          غنج و دلال بر خداوند...64‏

‏          طلبکاری از خداوند...64‏

‏          برتر شمردن خود از دیگران...65‏

فصل دوم ‏(عجب اهل فساد و کفر)...65‏

‏          نتایج فاسد عجب اهل فساد...65‏

‏          چگونگی ترقی افراد در مراتب عجب...66‏

فصل سوم‏ (مکاید شیطان در بالا بردن مراتب عجب انسان)...66‏

فصل چهارم ‏(مفاسد عجب)...67‏

‏          عجب از ارتکاب گناه بدتر است...68‏

‏          کوچک شمردن معاصی...69‏

‏          اعتماد به نفس و بی نیازی جستن از خدا...69‏

‏          کوچک شمردن مردم و اعمال آنها...69‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 667

‏          گرفتار شدن به کبر و ریا...69‏

‏          جهل به ناچیزی خویش از اسباب عجب است...69‏

‏          آگاهی عارفان به فقر ذاتی موجودات...70‏

‏          خوف پیامبران و اولیاء از عدل الهی...70‏

فصل پنجم‏ (منشأ عجب)...71‏

‏          کارهای ما برای درک لذّات نفسانی است   72 و 71‏

‏          عبادات ما پیش اولیاء حق از گناهان کبیره است... 73‏

‏          نظر منصفانه انسان به اعمال خود عجب را از میان می برد...74‏

‏          تفاوت مناجات و نماز معصومان(ع) با دیگران...75‏

‏          امتناع اجتماع عجب و توحید...75‏

‏ ‏

حدیث 4

‏کبر...‏‏79‏

‏          فرق عجب و کبر...79‏

‏          درجات کبر به اعتبار کمالات وهمی ...80‏

فصل اول‏ (درجات کبر به اعتبار کسی که تکبر با اوست)...80‏

‏          کبر با حق تعالی...81‏

‏          کبر با انبیاء و اولیاء...81‏

‏          کبر با اوامر الهی...81‏

‏          کبر با بندگان خدا...   82 و 81‏

فصل دوم‏ (توهم کمال سبب اصلی کبر)...82‏

‏          کبر علما و عرفا...82‏

‏          کبر حکما...82‏

‏          کبر مدعیان تصوف و تهذیب باطن...83‏

‏          کبر فقها...83‏

‏          کبر اهل عبادت...84‏

‏          کبر پنهانی...84‏

‏          کبر در گفتار و رفتار...85‏

فصل سوم‏ (مفاسد کبر)...85‏

‏          اختصاص کبریایی و عزت به خداوند...87‏

‏          جایگاه متکبرین در جهنم...87‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 668

‏          تفاوت عذابهای دنیوی و اخروی...   88 و 87‏

فصل چهارم ‏(موجبات کبر)...89‏

‏          سخنی با صاحبان علوم و مسلکهای مختلف...90‏

‏          کبر به مال و منال پست ترین درجه کبر...92‏

فصل پنجم‏ (علاج کبر)...93‏

‏          علاج علمی...93‏

‏          علاج عملی...96‏

‏          تواضع حضرت رسول (ص) و اوصیاء ایشان...96‏

‏          یقظه نخستین منزل انسانیت...98‏

فصل ششم ‏(گاه، حسد مبدأ تکبر است)...99‏

‏          تکبر فاقد کمال با واجد کمال...99‏

‏          فرق میان تواضع و تملق...100‏

‏ ‏

حدیث 5

‏حسادت...‏‏105‏

‏          تعریف حسد و اقسام و درجات آن 106 و 105‏

فصل اول ‏(ذکر بعضی از موجبات حسد)...106‏

‏          بازگشت حسد به احساس ذلت و انکسار در نفس...107‏

‏          دواعی هفتگانه حسد...107‏

فصل دوم ‏(پاره ای مفاسد حسد)...108‏

‏          زوال نور ایمان در قلب...108‏

‏          منافات آثار حسد با اوصاف مؤمن...108‏

‏          غضب بر ولی نعمت...109‏

‏          فشار و ظلمت قبر...109‏

‏          امکان اصلاح و پیراستن نفس از رذایل...111‏

‏          غنیمت شمردن جوانی و نشاط آن...111‏

فصل سوم ‏(ریشه مفاسد اخلاقی)...111‏

‏          بیان صاحبان مسالک مختلف در نظام احسن عالم...112‏

‏          علاج علمی حسد...113‏

فصل چهارم ‏(علاج عملی حسد)...113‏

فصل پنجم ‏(حدیث «رفع»)...114‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 669

حدیث 6

‏حب دنیا...‏‏119‏

فصل اوّل ‏(بیان مجلسی در حقیقت دنیای مذموم و ممدوح)...120‏

‏          معانی دنیا و آخرت...120‏

فصل دوم‏ (سبب زیاد شدن حب دنیا در قلب انسان)...122‏

‏          فطرت حبّ بقا و گریز از فنا...122‏

‏          شناخت دنیا و آخرت موجب حبّ آخرت می شود...122‏

‏          ناله های اولیاء از درد فراق و جدایی...123‏

‏          خطیئه حضرت آدم(ع)...123‏

فصل سوم ‏(تأثیرات سوء حظوظ دنیوی در قلب)...123‏

‏          ایجاد بغض نسبت به حق تعالیٰ در هنگام مرگ...124‏

‏          سختی و درازی عالم برزخ...124‏

‏          خوف از مرگ...124‏

‏          جلوگیری از ریاضات شرعیه و عبادات...125‏

‏          تأثیر عبادات در تبعیت قوای ملکی از قوای ملکوتی...125‏

‏          کارسازی عزم و اراده در آخرت و درجات بهشت...125‏

‏          ثمرات عبادات پرمشقت...126‏

فصل چهارم‏ (فطرت کمال طلبی و عشق جبلی به جمیل مطلق)...127‏

‏          فقر و ذلت در باطن و ظاهر به سبب حبّ دنیا...128‏

‏سرور و اطمینان در قلوب اهل آخرت...129‏

‏ ‏

حدیث 7

‏غضب...‏‏133‏

‏          کلام ابن مسکویه در غضب...133‏

‏          کلام بقراط درباره فرد خشمگین...134‏

فصل اوّل ‏(فواید قوه غضبیه)...134‏

‏          نقش قوه غضبیه در حفظ بقاء انسان...134‏

‏          نقش قوه غضبیه در اجرای حدود و تعزیرات و امر به معروف و نهی از منکر...134‏

‏          مفاسد خمودی غضب و چاره دفع آن...135‏

فصل دوم‏ (مفاسد افراط در غضب)...135‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 670

‏          خاموشی نور ایمان...136‏

‏          گرفتار شدن به غضب الهی...136‏

‏          صورت ملکوتی غضب در دوزخ...136‏

‏          علاج شرّ غضب...137‏

‏          مفاسد اخلاقی غضب...138‏

‏          مفاسد اعمالی غضب...138‏

‏          لزوم مبارزه با رذیله غضب...139‏

فصل سوم ‏(فرو نشاندن غضب)...139‏

‏          علاج علمی...139‏

‏          علاج عملی...140‏

‏          دو راه برای فرونشاندن غضب در حدیث امام باقر(ع)...141‏

فصل چهارم ‏(علاج غضب به قلع اسباب آن)...141‏

‏          حبّ نفس مهیّج قوۀ غضب...141‏

‏          کمال پنداشتن غضب...142‏

‏          تفاوت مبادی شجاعت و غضب...142‏

‏          آثار شجاعت و غضب... 143 و 142‏

‏          اسباب دیگر غضب...143‏

‏ ‏

حدیث 8

‏عصبیت...‏‏145‏

‏          عصبیت ممدوح و مذموم...146‏

فصل اوّل ‏(مفاسد عصبیت)...146‏

‏          زوال پذیری تعلقات انسان...148‏

فصل دوم ‏(صورت ملکوتی عصبیت)...148‏

‏          عصبیت، خُلق شیطان...149‏

‏          شرط شفاعت شافعان...150‏

فصل سوم ‏(عصبیت های اهل علم)...151‏

‏          زشتی این عصبیت به اعتبار متعصب...151‏

‏          زشتی آن به اعتبار علم...152‏

‏          زشتی آن به اعتبار کسی که با او تعصب می ورزد...152‏

‏          زشتی آن به اعتبار کسی که در حق او تعصب می ورزد...152‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 671

حدیث 9

‏نفاق...‏‏155‏

‏          نفاق عملی و نفاق قولی...155‏

فصل اوّل ‏(مراتب نفاق)...156‏

‏          تأثیر نفاق در نفس انسان...156‏

‏          مراتب شدت و ضعف در جوهر نفاق...156‏

‏          اقسام نفاق به حسب متعلَق آن...157‏

فصل دوم‏ (صورت ملکوتی نفاق)...157‏

‏          کارهایی که در حکم نفاق است...158‏

فصل سوم ‏(علاج نفاق)...158‏

‏          علاج علمی...158‏

‏          علاج عملی...159‏

فصل چهارم ‏(نفاق با خدا)...159‏

‏          خطاب با طوایف مدّعیان...160‏

‏ ‏

حدیث 10

‏هوای نفس و درازی آرزو...‏‏167‏

مقام اوّل ‏(نکوهش پیروان هوای نفس)...168‏

فصل اوّل ‏(انسان در ابتدای ولادت حیوان بالفعل است)...168‏

‏          نیاز انسان به مربی...168‏

‏          پیروی از هوای نفس موجب زوال انسانیت...169‏

‏          میزان در رسیدن به حق یا بازماندن از آن...169‏

‏          معنای حدیث ایمان آوردن شیطان بدست پیامبر(ص) (انّ شیطانی آمن بیدی)...169‏

فصل دوم ‏(نکوهش پیروی از هوای نفس)...170‏

‏          بی پایانی تمنیّات انسان...171‏

‏          سخن مرحوم شاه آبادی درباره حدیث نبوی (شیّبتنی سورة هود)...172‏

فصل سوم ‏(گوناگونی هواهای نفسانی و جلوگیری آن از راه حق)...173‏

مقام دوم ‏(مدت درازی آرزو)...174‏

فصل اوّل ‏(درازی آرزو سبب نسیان آخرت)...174‏

فصل دوم ‏(سفر پر خطر و ضرورت زاد و راحله)...175‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 672

حدیث 11

‏فطرت...‏‏179‏

فصل اوّل‏ (معنای فطرت)...180‏

فصل دوم ‏(تشخیص احکام فطرت)...181‏

فصل سوم ‏(اشارت به برخی از احکام و لوازم فطرت)...181‏

مقام اوّل ‏(فطری بودن اعتقاد به اصل وجود مبدأ)...182‏

‏          فطرت عشق به کمال...182‏

‏          اختلاف مردم در تشخیص کمال...182‏

‏          عشق به کمال مطلق محور تمام علائق و اشتیاقات...183‏

مقام دوم ‏(فطری بودن توحید)...185‏

‏          فطرت تنفر از نقص...185‏

مقام سوم ‏(فطری بودن اعتقاد به معاد)...186‏

‏          فطرت عشق به راحت و گریز از رنج و سختی...186‏

‏          آمیختگی نعمت با رنج در دنیا...186‏

‏          ضرورت وجود عالمی که راحت آن با رنج آمیخته نیست...186‏

‏          بیان اینکه عشق فعلی بی معشوق فعلی ممکن نیست...186‏

‏          فطرت حریت و نافذ خواستن اراده دلیلی دیگر بر وجود جهان آخرت...187‏

‏ ‏

حدیث 12

‏تفکر...‏‏189‏

‏          تعریف فکر...189‏

‏          تعریف تفکر از خواجه عبدالله انصاری...190‏

‏          معانی مختلف قلب...190‏

فصل اوّل ‏(فضیلت تفکر)...191‏

‏          مرتبه اوّل تفکر، تفکر در اسماء و صفات حق...191‏

‏          برهان صدّیقین...191‏

‏          تتمیم: تفکر ممنوع و ممدوح در ذات حق...192‏

‏          اشتباه جاهلانی که نظر و خوض در معارف را حرام می شمارند...193‏

فصل دوم ‏(تفکر در آفرینش)...195‏

‏          مرتبۀ دوّم تفکر، تفکر در لطایف صنع و دقایق خلقت...196‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 673

‏          مناسبت برهان اتقان صنع با مذاق عامه و فرق آن با برهان صدیقین...196‏

‏          حکمت در نسبت میان خورشید و زمین و ماه...196‏

‏     خلقت قوای ادراکی انسان...197‏

فصل سوم ‏(تفکر در احوال نفس)...198‏

‏          برهان اوّل بر تجرد نفس، اختلافات قوای جسمانی و نفسانی در‏

‏سنین جوانی و پیری...198‏

‏          برهان دوم، تفاوت نفس و جسم در پذیرفتن صور مختلف...199‏

‏          برهان سوم، تفاوت نفس و جسم در اعاده صور...199‏

‏          اثبات معاد از طریق تجرّد و جاودانگی نفس ...199‏

‏          اثبات نبوّت عامه از طریق نظام احسن عالم...200‏

‏          کامل بودن شریعت اسلام...200‏

‏          اثبات نبوّت خاصّه...201‏

فصل 4 ‏(فضیلت تهجّد = شب زنده داری)...202‏

‏          تفاوت نعم دنیا و آخرت...205‏

فصل 5 ‏(تقوی و لزوم آن در کسب مقامات)...206‏

فصل 6‏ (بیان تقوای عامّه)...207‏

‏          صحّت و بیماری نفس...207‏

‏          اهمیت امراض روحی نسبت به امراض جسمی...207‏

‏          سلامت نفس در گرو اتیان مصلحات نفسانیه و پرهیز از مفسدات نفسانیه...208‏

‏          نتیجه مداومت در اصلاح نفس و لذّت روحانی آن...209‏

‏ ‏

حدیث 13

‏توکل...‏‏213‏

فصل اوّل ‏(معنی توکل و درجات آن)...214‏

‏          تفاوت مردم در معرفت ربوبیت ذات حق و اقسام توکل آن ها...215‏

‏          معرفت عامه مردم نسبت به ربوبیت حق و توکل آنها...215‏

‏          معرفت اهل برهان و نقل نسبت به ربوبیت حق و توکل آنها...216‏

‏          معرفت اهل قلوب نسبت به ربوبیت حق و توکل آن ها...216‏

‏          حصول تدریجی توکل و رضا و تسلیم...217‏

فصل دوم‏ (فرق میان توکل و رضا)...217‏

فصل سوم ‏(فرق میان تفویض و توکل و ثقه)...218‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 674

‏          معنای تفویض و تفاوت آن با توکل...218‏

‏          تفاوت ثقه و توکل...219‏

‏ ‏

حدیث 14

‏خوف و رجا...‏‏221‏

فصل اوّل ‏(انسان عارف را دو نظر است، نظر به فقر ذاتی خود و نظر به کمال‏

‏نامتناهی ذات حق و سعۀ رحمت او)...222‏

فصل دوم ‏(مراتب خوف و رجا)...224‏

‏          خوف عامه و خاصه و اخص...224‏

‏          قصور مخلوق از ادای حق عبادت خالق...224‏

‏          رحمت و لطف الهی در گشودن در عبادت به روی بندگان و تعلیم عبادت به آنان...224‏

‏          تفکر در خطرات زندگی و مواقف آخرت از اسباب خوف است...226‏

‏          بسط رحمت حق در آخرت...226‏

فصل سوم‏ (فرق رجا و غرور)...227‏

فصل چهارم ‏حکمت توازن خوف در رجا...229‏

‏          نقد نظریۀ غلبۀ خوف یا رجا در دنیا و آخرت...230‏

‏ ‏

حدیث 15

‏امتحان و آزمایش مؤمنان...‏‏235‏

فصل اوّل ‏(معنای امتحان و نتیجه آن)...237‏

‏          ادراکات و ملکات از آغاز در نفس انسان بالقوه اند...237‏

‏          راهنمای باطنی و ظاهری...237‏

‏          عمومیت امتحان و نتیجۀ آن...238‏

فصل دوم‏ (شدت ابتلاء انبیاء و اوصیا و مؤمنین)...239‏

‏          کیفیت اثرپذیری نفس از اعمال...239‏

‏          اثر لذائذ و شداید در نفس انسان...  240 ـ 239‏

‏          محرومیت انسان از دنیا نشانه لطف حقتعالی به اوست...240‏

‏          مناجات و یاد حق در اثر ابتلاء...240‏

‏          تفاوت انبیاء و اولیاء با سایر مردم در توجه به دنیا...241‏

فصل سوم ‏(ابتلای انبیاء به امراض جسمانی)...242‏

‏          نظر محقق مجلسی در این باره...243‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 675

‏          نظر محقق طوسی...243‏

‏          نظر مؤلّف...243‏

فصل چهارم‏ (دنیا دار ثواب و عقاب نیست)...245‏

‏          آمیختگی آلام و لذات در دنیا...245‏

‏          استدراج...246‏

فصل پنجم ‏(شدت بلیات متناسب است با قوت ادراک)...246‏

‏ ‏

حدیث 16

‏صبر...‏‏253‏

فصل اوّل ‏(اطاعت از شهوات منجر به بندگی انسان می شود)...255‏

‏          راه علاج اسارت شهوت...255‏

‏          بندگی حق و غنای قلب و روح...257‏

فصل دوم‏ (پیروی شهوات مانع تحصیل مقامات معنوی است...258‏

فصل سوم‏ (معنای صبر و بیان آنکه صبر نتیجه خلاصی از قید نفس است)  260 ـ 259‏

‏          صبر بر مصیبات و معاصی و وادار ساختن نفس بر طاعات از نقصان معرفت و از‏

‏مقامات متوسطان است...260‏

‏          تفسیر صبر نسبت به انبیاء و ائمه هدی(ع)  261 ـ 260‏

‏          تفاوت صبر ائمه (ع) و انبیا (ع) با دیگران...261‏

فصل چهارم ‏(فواید و نتایج صبر)...261‏

‏          تربیت و کمال نفس...261‏

‏          تقویت عزم و اراده در انسان...262‏

‏          بی فایدگی اضطراب درونی و جزع و فزع...263‏

فصل پنجم ‏(درجات صبر: صبر بر مصیبت، صبر در طاعت، صبر از معصیت)...265‏

‏          وسعت بهشت حق تعالی...266‏

فصل ششم ‏(درجات صبر اهل معرفت: صبر مع الله ، صبر عن الله ، صبر بالله )...267‏

‏ ‏

حدیث 17

‏توبه...‏‏271‏

‏          حقیقت توبه...272‏

‏          نفس در آغاز از کمال و نقص خالی است...272‏

‏          کدورت و ظلمت نفس به علّت ارتکاب معاصی...272‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 676

‏          فرق توبه و انابه...272‏

فصل اوّل ‏دشواری توبه و جبران معاصی...273 ـ 272‏

‏          نکته مهم: توبه نفس را به پاکیزگی و صفای اصلی آن باز نمی گرداند...274‏

فصل دوم ‏(ارکان توبه: ندامت، تصمیم بر عدم تکرار)...275‏

‏          تأثیر گناه در قلب و روح...275‏

فصل سوم ‏(شرایط توبه)...277‏

‏          معنای استغفار و شرایط آن در کلام امیر مؤمنان(ع)...277‏

‏          نومید ساختن شیطان آدمی را از توبه...278‏

‏          توجه به شمول و وسعت رحمت حق...278‏

‏          شرایط کمال توبه...279‏

فصل چهارم ‏(نتیجۀ استغفار)...281‏

‏          بیان در اقتضاء مقام غفاریّت و ستاریّت حق تعالی...281‏

فصل پنجم ‏(معنای توبه نصوح)...282‏

‏          نظر شیخ بهایی در معنای این توبه...282‏

‏          سایر معانی...282‏

‏          تکمیل: سریان علم و حیات در سراسر هستی...283‏

‏ ‏

حدیث 18

‏ذکر خدا...‏‏287‏

‏          احاطه قیومی حق تعالی...288‏

‏          فضیلت ذکر خفی...289‏

فصل اوّل ‏(یاد کردن بنده خداوند را سبب یاد خدا او را می شود)...289‏

‏          مرتبۀ کامل حبّ فی الله ...290‏

فصل دوم ‏(فرق بین دو منزل تفکر و تذکر و بیان خواجه عبدالله انصاری)...291 ـ 290‏

‏          رابطه میان تفکر و تذکر و فضیلت آن دو...291‏

‏          نتایج تذکر برای کمّلین و متوسطین و عامّه...291‏

فصل سوم ‏(در میان ذکر تام)...292‏

‏          ذکر از صفات قلب است...292‏

‏          سریان ذکر در نشآت وجود...292‏

‏          بیان شاه آبادی (ره) در ذکر و ذاکر...292‏

‏          ملاک قبولی اعمال...293‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 677

فصل چهارم ‏(احادیث در فضیلت ذکر)...  294 ـ 293‏

‏ ‏

حدیث 19

‏غیبت...‏‏299‏

فصل اوّل ‏(تعریف و حقیقت غیبت)...  301 ـ 300‏

‏          بیان شهید ثانی در غیبت...301‏

‏          بحث درباره غیبت قولی و غیرقولی و چند حدیث نبوی در این باره301‏

فصل دوم ‏(بزرگی گناه غیبت و تبعات آن)...303‏

‏          صورت ملکوتی غیبت...303‏

‏          رسوایی غیبت کننده در دنیا و آخرت...305‏

‏          هتک آبروی مؤمن هتک ناموس الهی...306‏

‏          غیبت سبب خروج از ولایت حق و دخول در ولایت شیطان...306‏

‏          خلاصی از ادای حقوق مردم دشوار است...307‏

‏          غیبت اوّلین مرتبه کفر...309‏

فصل سوم‏ (ضررهای اجتماعی غیبت)...309‏

‏          لزوم طلب رضایت از غیبت شونده و استغفار برای او...311‏

فصل چهارم ‏(علاج غیبت)...311‏

‏          علاج علمی...311‏

‏          علاج عملی...313‏

فصل پنجم ‏(اولی بودن ترک غیبت در موارد جایز آن)...313‏

فصل ششم ‏(حرمت گوش دادن به غیبت)...315‏

‏          تتمیم: کلام شهید ثانی (ره) درباره پلیدترین انواع غیبت...316‏

‏          راههای مختلف غیبت... 318 ـ 317‏

‏ ‏

حدیث 20

‏اخلاص...‏‏321‏

فصل اوّل ‏(معنای ابتلاء و امتحان حق تعالی)...322‏

‏          معنای موت و قول مجلسی (ره) در این باره...322‏

فصل دوم ‏(خشیت و صدق نیت موجب صواب عمل)...324‏

‏          تأثیر اعمال در نفس انسان...324‏

‏ ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 678

‏          میزان در افضلیت اعمال...325‏

‏          تأثیر نیّت در تمامیت و نقص عمل...325‏

‏          شرک خفی...326‏

‏          عبادت بندگان و مزدوران و آزادگان...326‏

‏          مراتب شک...327‏

‏          توحید حقیقی...327‏

فصل سوم ‏(تعریف اخلاص)...328‏

‏          تعریف خواجه عبدالله انصاری...328‏

‏          تعریف اصحاب قلوب به نقل از شیخ بهایی...328‏

فصل چهارم ‏(اخلاص پس از عمل)...329‏

‏          مراقبت از عمل سخت تر است از انجام آن...330‏

‏          دشواری تخلیص نیت از تمامی مراتب شرک و نسبت میان نیّت و عمل...330‏

‏          دلیل رجحان نیت بر عمل...332 ـ 331‏

‏          فنای عمل در نیت و اشاره به معنای آیه شریفه «قل کل یعمل علی شاکلته»...332‏

‏          خروج از بیت نفس و سفر به سوی حق...333‏

‏ ‏

حدیث 21

‏شکر...‏‏327‏

‏          عدم منافات آمرزش نبی اکرم با عصمت ایشان...338‏

‏          بیان علامه مجلسی در این باره...338‏

‏          بیان سید مرتضی (ره)...339‏

‏          اقوال دیگر در این باب... 341 ـ 340‏

فصل اوّل ‏(توجیه عرفانی از بخشایش خداوند بر پیامبر(ص))...341‏

‏          فتوحات ثلاثه (فتح قریب، فتح مبین، فتح مطلق)... 342 ـ 341‏

‏          مراتب گناه...342‏

فصل دوم ‏(حقیقت شکر)...343‏

‏          تعریف شکر و ارکان آن از نظر برخی محققان...343‏

‏          قول خواجه عبدالله انصاری در شکر...344‏

فصل سوم ‏(چگونگی شکر)...345‏

‏          عجز انسان از شکر حق تعالی و غایت شکر...345‏

‏          علم به توحید افعالی عامل شکر است...345‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 679

‏          کفران نعمت ناشی از نظر استقلالی به اسباب و علل است...345‏

‏          مراتب مختلف شکر به اختلاف نعم...346‏

‏          سبب اینکه شکر از مقامات عامه است...346‏

‏          شکر اولیاء و مرتبۀ سوّم شکر از نظر خواجه عبدالله انصاری...347‏

‏          تکمله: احادیث در فضیلت شکر...347‏

‏          مساوق بودن حمد و شکر...348‏

‏          تتمیم: گمان عایشه از سر عبادات و عبادت پیامبر اکرم (ص)...349‏

فصل چهارم ‏(احادیث در باب عبادت پیامبر (ص) و تحقیقی در معنای طه)...350‏

‏ ‏

حدیث 22

‏کراهت از مرگ...‏‏357‏

‏          علل کراهت ناقصان و متوسطان و کاملان از موت...358‏

‏          تفاوت تصدیق عقلی و ایمان قلبی...359‏

‏          حقیقت صراط صورت باطن ولایت است...360‏

‏          مؤمنان از مرگ کراهت ندارند بلکه از آن ترسان اند...361‏

‏          تفاوت قلوب اولیاء در قبول تجلیات اسماء...361‏

فصل اوّل ‏(حقیقت بهشت و جهنم)...361‏

‏          اختلاف در مخلوق و موجود بودن بهشت و دوزخ...362‏

‏          ملکوت اعلی و ملکوت سفلی...363‏

فصل دوم‏ (مغرور ساختن شیطان انسان را به رحمت واسعه حق)...363‏

‏ ‏

حدیث 23

‏اصناف جویندگان علم...‏‏367‏

فصل اوّل ‏(اشاره به اینکه علم از مبادی غیبی به نفس متعلم القاء می گردد‏

‏و تحصیل از معدّات است)...372‏

‏          دیدگاه دو مسلک جبر و تفویض در تحصیل علم...372‏

‏          علوم حاصل القاءات ملکی یا شیطانی...372‏

‏          تقوا شرط القائات رحمانی...373‏

‏          بازشناختن القائات رحمانی از شیطانی...373‏

‏          دو طایفه اصلی جویندۀ علم...374‏

فصل دوم ‏(احادیث در ذکر مفاسد مراء)...374‏

‏ ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 680

‏          تأثیر سریعتر و شدیدتر اعمال زشت در قلب...375‏

‏          اثر مصاحبت و همنشینی با دشمنان خدا...376‏

‏          نشانه های اهل جدال...376‏

‏          ذلت و رسوایی جدال کننده در دنیا و آخرت...377‏

فصل دوم ‏(نشانه های فریبکار جاه طلب)...378‏

‏          دشواریهای دینداری در کسوت اهل علم...378‏

فصل سوم ‏(نشانه های صاحبان عقل و فقه)...381 ـ 380‏

‏ ‏

حدیث 24

‏اقسام علم...‏‏385‏

‏          فرق سئوال به «من» و «ما»...386‏

فصل اوّل ‏(نشآت وجودی انسان و علوم مناسب با این نشآت)...386‏

‏          تقسیمات علوم نافع (علم ذات و صفات  حق، علم منجیات‏

‏و مهلکات، علم مناسبات و معاملات)...  387 ـ 386‏

‏          ارتباط نشآت وجودی و علوم سه گانه با یکدیگر...387‏

‏          اقسام کاملان در نظر شیخ اشراق...388‏

‏          انحصار علوم انبیاء به علوم سه گانه...389‏

فصل دوم ‏(تطبیق حدیث نبوی «العلم ثلاثة...» با علوم سه گانه)...390‏

فصل سوّم...‏392‏

‏          بیان شاه آبادی(ره) در معنای «آیۀ محکمه» و تعبیر علم عقاید به «آیه»...393‏

‏          میزان در علم...393‏

‏          خلوص نیت شرط الهی شدن علم...394‏

فصل چهارم‏ (تطبیق ملاّ صدرا حدیث نبوی را با کلام غزالی در تقسیم علوم)...395‏

‏          اشکال کلام غزالی و صدرالمتألّهین...395‏

فصل پنجم ‏(اندراج بسیاری از علوم ذیل علوم سه گانه)...396‏

‏ ‏

حدیث 25

‏شک و وسواس...‏‏399‏

‏          وسوسه و شک از القائات شیطان است...399‏

‏          قلب آدمی رویی به ملک دارد و رویی به ملکوت...400 ـ 399‏

فصل اوّل ‏ذکر اخباری در چگونگی وضو و غسل و تطهیر ائمه (ع) و دوری آنان از وسواس...401‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 681

‏          وسوسه در نیت نماز و «تکبیرة الاحرام»...403‏

‏          وسوسه در اقتداء به امام جماعت...403‏

‏          وسوسه در قرائت نماز...404‏

‏          توهم آنکه وسواس فضیلت است...404‏

فصل دوم ‏(علاج وسوسه)...405‏

‏          علاج علمی...405‏

‏          علاج عملی...406‏

‏ ‏

حدیث 26

‏فضیلت علم...‏‏411‏

فصل اوّل ‏(خداوند جوینده دانش را به راه بهشت می برد)...412‏

‏          تقسیم علم به علم دنیوی و اخروی و تفاوت آن دو...412‏

‏          تحصیل بهشت های سه گانه...412‏

‏          اشاره به بیان ملاّصدرا در شرح حدیث و نقد آن...414 ـ 413‏

فصل دوم ‏(فرشتگان بالهای خویش را برای طالب علم می گسترانند)...414‏

‏          اصناف فرشتگان...414‏

‏          بال و پر و اندام فرشتگان...414‏

‏          چگونگی تمثل ملائکه مقرّب...415‏

فصل سوم ‏(استغفار ساکنان آسمان و زمین برای طالب علم)...416‏

‏          وجود، عین همۀ کمالات است...416‏

‏          تسبیح موجودات...417‏

‏          وجهه ملکوتی داشتن موجودات...417‏

فصل چهارم ‏(فضل عالم بر عابد)...418‏

‏          عینیّت علم و نور...418‏

‏          نور عابد و نور عالم...  420‏‎ ‎‏ـ‏‎ ‎‏419‏

فصل پنجم ‏(علما ورثه انبیا هستند)...420‏

‏ ‏

حدیث 27

‏عبادت و حضور قلب...‏‏425‏

فصل اوّل ‏(فراغت وقت و قلب در عبادت)...426‏

‏          محرومیت از شفاعت به سبب استخفاف نماز...427‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 682

‏          اهمیت بیشتر فراغت قلب...428‏

‏          ضعف ایمان و یقین سبب سستی در عبادت...428‏

‏          توجه تام نفس به امری مانع توجه او به امور دیگر است...429‏

‏          حضور قلب در نماز و میزان قبولی آن...430‏

‏          سیره ائمه (ع) در عبادت...430‏

فصل دوم‏ (مراتب حضور قلب)...433‏

‏          عبادت ثنای معبود است...433‏

‏          علّت توقیفی بودن عبادات...434‏

‏          مراتب حضور قلب در عبادت ...434‏

‏          مراتب حضور قلب در معبود (حضور قلب در تجلیات افعالی و اسمائی و ذاتی)...435‏

‏          سبب خاتمیت نبی اکرم(ص)...436‏

‏          بهره های مختلف و متفاوت اولیاء خدا از مناجات حق...436‏

فصل سوّم ‏(راه تحصیل حضور قلب)...437‏

‏          صور باطنی اعمال و افعال (تجسّم اعمال)...437‏

‏          تجسّم اعتقادات...439‏

‏          جعل نوافل برای رفع نقص در فرایض...440‏

‏          لزوم محاسبه و ترس از خدا...441‏

‏          اعمال اهل بیت(ع)...442‏

فصل چهارم ‏(فراغت در عبادت سبب غنای قلب است)...444‏

‏          غِنا از صفات کمالی نفس...444‏

‏          غنای حق و فقر انسان...444‏

‏          توجّه به دنیا سبب کدورت و ظلمت قلب...445‏

‏          نکته: تفاوت میان توکّل و تفویض...446‏

‏ ‏

حدیث 28

‏لقاءالله... ‏‏451‏

فصل اوّل ‏(لقاءالله و کیفیت آن)...453‏

‏          محال بودن اکتناه ذات...453‏

‏          تجلی اسماء و صفات در قلب سالک...454‏

‏          مشاهده احاطه قیومی حق و شهود فنای ذاتی...454‏

‏          تکذیب و تأویل کلمات اولیاء در رؤیت حق...455‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 683

‏          راه تحصیل معرفت بالله و اسماء و صفات او...457‏

فصل دوم ‏(کشف پاره ای از احوال غیب در وقت موت)...457‏

‏          علت احتجاب از صور اعمال و اخلاق در دنیا...457‏

‏          دیدار پیامبر و ائمه و فرشتگان هنگام مرگ...459‏

‏          برزخ، نمونه ای از نشئه قیامت...460‏

‏          مشاهدۀ آثار و صور اعمال در هنگام جان کندن...461‏

‏          اشتیاق اهل ایمان به لقاء حق و وحشت اهل معاصی از غضب الهی در حال احتضار...461‏

‏          ظهور وجهه ملکوتی امور مختلف در آخرت...462‏

فصل سوم ‏(معنای حب و بغض خداوند)...463‏

‏          تنزل اوصاف و احوال از عوالم غیبیه و ظهور آن در عالم ملک...463‏

‏ ‏

حدیث 29

‏وصایای رسول اکرم(ص) به امیر مؤمنان (ع)...‏‏467‏

‏          مقدمه: مخاطب پیامبر در این وصایا خود حضرت علی(ع) است...469‏

فصل اوّل ‏(مفاسد دروغ)...470‏

‏          لزوم پرهیز از دروغ شوخی و جدّی...472‏

فصل دوم ‏(حقیقت ورع و مراتب آن)...473‏

‏          اهمیت ورع در کسب کمالات معنویه ...473‏

‏          اهمیت ورع در قبولی عبادات...474‏

‏          تتمیم: پرهیز از خیانت و مفاسد آن و بیان حقیقت «امانت» در آیه شریفه...475‏

‏          اهمیت ادای امامت...477‏

‏          اشاره به برخی امانات حق و لزوم ادای آن ها...479‏

‏          توجه به غیر حق خیانت به حق است...480‏

‏          «امانت» ولایت امیر مؤمنان است...480‏

‏          آثار و تبعات خیانت در امر ولایت...480‏

فصل سوم ‏(خوف از خداوند)...481‏

‏          مشاهده حضور حق در عالم، حفظ ادب حضور...482‏

‏          تفاوت مردم در حفظ حضور حق...482‏

‏          فضیلت گریه از خوف خداوند...483‏

‏          پاداش بزرگ در برابر عمل اندک...484‏

‏ ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 684

‏          بنای عالم بر تفضّل و بسط رحمت است...485‏

‏          آثار نماز در ارتباط انسان با عالم غیب...496‏

فصل چهارم ‏فضیلت تلاوت قرآن...497‏

‏          تدبر در آیات قرآن و تفاوت آن با تفسیر به رای...497‏

‏          شفاعت قرآن...498‏

‏          تأثیر بهتر و بیشتر عبادت در قلب جوان...499‏

‏          آداب قرائت...499‏

‏          نتیجه تدبر و تفکر در قرآن...500‏

‏          اخلاص در قرائت...500‏

‏          سه گروه قاریان قرآن...501‏

‏          معنای ترتیل...503‏

فصل پنجم‏ بالابردن دستها و برگرداندن آن در نماز (تقلیب)...504‏

‏          خرق حجاب در تکبیر...506‏

‏          انکار مقامات از مکاید شیطان است...507‏

فصل ششم ‏فضیلت مسواک...508‏

فصل هفتم ‏مبادی محاسن و مساوی اخلاقی...509‏

‏          تعریف خلق...510‏

‏          فطرت و عادت دو مبدأ خلق...510‏

‏          خلق انسانی قابل تغییر است...510‏

‏          اجناس فضایل (حکمت، عفت، شجاعت، عدالت)...510‏

‏          غایت بعثت...511‏

‏ ‏

حدیث 30

‏اقسام قلوب...‏‏525‏

‏          مقدمه: ترغیب به اصلاح نفس...526‏

فصل اوّل ‏(مبنای تقسیم قلوب)...528‏

‏          عدم منافات حدیث پیامبر «الشقی من بطن امه» با اختیار انسان‏

‏در تحصیل سعادت و شقاوت...528‏

‏          وجه انحصار قلوب به قلوب چهارگانه...529‏

فصل دوم ‏(حالات قلوب)...530‏

‏          حقیقت وجود و بازگشت کمالات به آن...530‏

‏ ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 685

‏          روشنی قلب مؤمن...530‏

‏          مؤمن تابع انسان کامل است...531‏

‏          انسان کامل تحت ربوبیت حق و بر صراط مستقیم است...531‏

‏          بعضی مکاید شیطان در این باره...532‏

‏          صورت باطنی شرک...533‏

‏          تتمیم: قلب منافق و قلب مؤمن...534‏

‏          وجوه مغایرت و مشابهت قلب مشرک و منافق...534‏

‏          ختام: غفلت از حق نشانه وارونه بودن قلب است...535‏

‏ ‏

حدیث 31

‏عدم معرفت حقیقی حق تعالی و رسول (ص) و ائمه (ع)...‏‏539‏

فصل اوّل ‏(معنای عجز و نهی از وصف حق)...541‏

‏          میزان توصیف ذات حق تعالی...542‏

‏          علم به حقیقت اسماء و صفات ممکن نیست...544‏

فصل دوم ‏(معرفت به مقام روحانیت انبیا و اولیا برای سایرین مقدور نیست)...544‏

فصل سوم ‏(ذکر چند احتمال در «عبد احتجب الله عزّ و جلّ بسبع»)...546‏

‏          بیان مرحوم فیض (ره)...546‏

‏          بیان مجلسی (ره)...547‏

فصل چهارم ‏(معنی تفویض امر به رسول اکرم (ص))...548‏

‏          معنای تفویض و جبر و بیان استحالۀ آن دو...548‏

‏          تفویض بعضی امور به پیامبر (ص)...549‏

فصل پنجم ‏(مقامات ائمه (ع))...550‏

‏          حقیقت عصمت و منشأ آن...552‏

‏          یقین، سبب عصمت...552‏

فصل ششم ‏(به وصف در نیامدن ایمان)...553‏

‏          عدم معرفت حقیقت نعمت و عذاب آخرت در این دنیا...553‏

‏ ‏

حدیث 32

‏یقین (و حرص و رضا)...‏‏557‏

فصل اوّل ‏(مقدّر بودن روزی)...558‏

‏          نبودن منافات میان مقدر بودن روزی و کوشش در طلب آن...558‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 686

فصل دوم ‏(علامتهای صحت یقین)...560‏

‏          تقسیم مردم به اعتبار یقین و عدم یقین به توحید افعالی...561‏

فصل سوم ‏(نقل کلام معتزله و اشاعره درباره رزق مقسوم و اشاره به مذهب حق)...562‏

‏          نظر مجلسی (ره) در این باره...562‏

فصل چهارم ‏(آسودگی و پریشانی حال در یقین و رضا و تردید و نارضایی است)...563‏

‏مشرک و منافق‏

‏ ‏

حدیث 33

‏ولایت و اعمال...‏‏567‏

فصل اوّل ‏(جمع میان اخباری که پاره ای از آنها بر عمل تکیه دارد و پاره ای بر ولایت)...568‏

‏          وصایای امامان شیعه به پیروان خود...568‏

‏          معنای گفتار امام صادق(ع) که با ایمان عمل بد زیان نرساند و با کفر‏

‏عمل خوب سود نرساند...572‏

فصل دوم ‏(ولایت شرط قبولی اعمال)...576‏

‏          ولایت شرط صحت اعمال نیست...577‏

‏ ‏

حدیث 34

‏مقام مؤمن نزد حق تعالی...‏‏581 ‏

فصل اوّل ‏(معنای تردید خداوند در میرانیدن مؤمن حدیث «تردید»)...584‏

‏          توجیه عرفانی...585‏

‏          تتمیم: توجیه دیگر...587‏

فصل دوّم ‏(اصلاح حال مؤمنان با فقر و غنا)...588‏

فصل سوّم ‏(قرب فرایض و قرب نوافل)...589‏

‏          حجب نوریه و ظلمانیه...590‏

فصل چهارم ‏(نقل کلمات در شرح حدیث)...592‏

‏          نقل کلام شیخ بهائی(ره)...592‏

‏          نقل کلام محقق طوسی(ره)...593‏

‏          نقل کلام محدّث مجلسی (ره)...593‏

‏          تتمه: بیان شیخ بهائی (ره) در افضلیت واجبات از مستحبات...594‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 687

حدیث 35

‏معرفت اسماء حق و مسئلۀ جبر و تفویض...‏‏597‏

فصل اوّل ‏(مقامات دوگانه اسماء)...598‏

‏          مقام اسماء و صفات ذاتیه...598‏

‏          مقام اسماء و صفات فعلیه...598‏

‏          احاطه قیومیه مشیت مطلقه...598‏

فصل دوم ‏(بحثی در جبر و تفویض و امربین الامرین به مناسبت حدیث)...599‏

‏          بیان ذاتی بودن خیر و عرضی بودن شرّ...600‏

‏          رجوع شقاوت و شر به قصور ذاتی و نقصان وجودی600‏

فصل سوم ‏(خداوند است که می پرسد و از او پرسیده نمی شود)...601‏

‏          ذات حق غایت افعال الهی...602‏

‏          غرض در افعال موجودات...602‏

‏ ‏

حدیث 36

‏صفات حق...‏‏605‏

فصل اوّل ‏(عینیت ذات و صفات)...606‏

‏          بازگشت تمام کمالات و خیرات به اصل و حقیقت وجود...607 ـ 606‏

‏          بساطت حقیقت وجود...607‏

‏          عینیت صفات حق تعالی با یکدیگر...607‏

‏          حق تعالی صرف وجود و کمالات آن است...607‏

‏          نقل و تحقیق: کلام حکما در تقسیم صفات حق...608‏

‏          اشکال بر تقسیم حکما...608‏

‏          تحقیقی در عینیت صفات و ذات...609‏

‏          مقام تجلی به فیض اقدس و فیض مقدس...609‏

‏          اشاره به نظر قاضی سعید در ارجاع صفات حق به امور عدمی...610‏

فصل دوم ‏(علم قبل از ایجاد)...610‏

‏          بیان علم اجمالی در عین کشف تفصیلی مطابق مشرب ملاصدرا و عرفا...610‏

‏          فرق علیت و مبدئیت واجب الوجود با علیت فاعل های طبیعی...611‏

‏          علم به علت تامه مستلزم علم به معلول است...611‏

فصل سوم ‏(معنای سمع و بصر)...612‏

‏          میزان در اتصاف حق به اوصاف کمالیه...613‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 688

‏          حقیقت سمع و بصر تقوم به آلات جسمانی ندارد...613‏

‏          وحدت هر چه اتم باشد صدق مفاهیم کمال بر آن بیشتر است...614‏

فصل چهارم‏: (کیفیت تعلق علم خداوند به معلومات)...615‏

فصل پنجم ‏(میزان در صفات ثبوتیه و سلبیه)...616‏

‏          نظر مشهور در رجوع صفات سلبیه به سلب امکان و نقد این نظر...617‏

‏          حقیقت تکلم و معنای کلام حق...618‏

‏ ‏

حدیث 37

‏معرفت خدا و رسول و اولی الامر...‏‏621‏

‏          فرق میان علم و عرفان...621‏

‏          بحثی در معراج روحانی انسان...622‏

‏          سبب اجازۀ تسلّط شیطان بر آدم (ع)...622‏

فصل اوّل ‏(مراد از اعرفوالله بالله «خدا را به خدا بشناسید»)...623‏

‏          بیان مرحوم کلینی(ره)...623‏

‏          بیان شیخ صدوق(ره)...623‏

‏          بیان ملاصدرا(ره)...623‏

‏          بیان مرحوم فیض (ره)...623‏

‏          بیان مؤلف...624‏

‏          اعتبارات گوناگون برای ذات مقدس خداوند...624‏

‏          سیر عقلی و علمی و سیر عرفانی...625‏

‏          تجلی الوهیت و مقام ظهور اسماء و صفات بر قلب سالک...625‏

‏          دفع وهم: خطابودن حمل احادیث معارف بر معانی ساده عرفی...626‏

‏          جامعیت کلام ائمه...627‏

‏ ‏

حدیث 38

‏آفرینش آدم بر صورت خداوند...‏‏631‏

‏          بحثی در حدیث حضرت رضا(ع) منقول از کتاب «عیون»...632‏

‏          معانی مختلف صورت در فلسفه...633‏

‏          معانی روح...634‏

فصل اوّل ‏(آدم مظهر تام الهی و مظهر اسم اعظم)...634‏

‏          اعیان ثابته...634‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 689

‏          اسم اعظم و وجهۀ غیبیه و تجلی ظهوری و تعیّن آن...634‏

‏          معنای امانت نزد اهل عرفان...635‏

‏          معنای «خلق بر صورت خداوند»...635‏

‏          خداوند بی مِثلْ است نه بی مَثَل...636‏

‏          سرّ تشرف آدم بر ملائکه...636‏

‏ ‏

حدیث 39

‏خیر و شر...‏‏639‏

‏          «الهیّت» و «الوهیت» در لسان اهل الله ...640‏

‏          قول علامه مجلسی درباره خیر و شر و مذهب حکما و متکلمین...640‏

‏          تحقیق در باب خیر و شر...640‏

‏          نقد نظر مجلسی و بطلان رأی اشاعره...641‏

فصل اوّل ‏(تحقیق در جعل خیر و شر و تعلّق قضای الهی به آن)...642‏

‏          احسن بودن نظام عالم...642‏

‏          بازگشت همه کمالات به وجود و بطلان غیر آن...643‏

‏          صدور حاقّ وجود از حق...643‏

فصل دوم ‏(کیفیت اجرای خیر و شر بر دست بندگان)...644‏

‏          ملازمۀ استقلال در ایجاد و استقلال در وجود...644‏

‏          بیان مذهب جبر و ابطال آن...645‏

‏          بیان فلسفی امربین الامرین...646‏

‏ ‏

حدیث 40

‏تفسیر سورۀ «توحید» و آیات آغازین سوره «حدید»...‏‏649‏

فصل اوّل ‏(اشاره ای اجمالی به تفسیر سورۀ مبارکۀ «توحید»)...650‏

‏          عظمت سوره توحید...651‏

‏          بیان صدرالمتألهین دربارۀ آیات سوره «حدید»...651‏

‏          «بسم الله » هر سوره متعلق به همان سوره است...651‏

‏          مقامات مختلف اسم جلاله...651‏

‏          معنای بسم الله در نظر وحدت و نظر فرق و فرق الفرق...652‏

‏          معنای بسم الله در سوره توحید...652‏

‏          معنای «قل هوالله احد»...652‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 690

‏          بیان شاه آبادی (ره) دربارۀ «هو»...  654 ـ 653‏

‏          معنای «صمد»...654‏

فصل دوم ‏(اشاره ای اجمالی به تفسیر آیات سورۀ «حدید»)...654‏

‏          عدم اختصاص تسبیح به صاحبان عقل...654‏

‏          تسبیح موجودات تسبیح تکوینی نیست...654‏

‏          بازگشت تمام شئون حیات به وجود...655‏

‏          سکر طبیعت حجاب درک حقایق...655‏

‏          حجاب انکار...655‏

‏          استفادۀ نکته ای در جبر و تفویض از آیۀ نخستین سوره «حدید»...656‏

‏          تفسیر آیه دوم (توحید افعالی)...656‏

‏          تفسیر آیه سوم (توحید ذاتی و اسمائی)...657‏

‏          تفسیر آیه چهارم (آفرینش شش روزه جهان و استواء بر عرش)...658‏

‏          بیان ملاصدرا در تطبیق آیه با ایام ربوبیت حق...658‏

‏          دلالت آیه بر احاطه علم حق بر جزئیات...659‏

‏          اشاره آیه به معیّت قیّومیه حق...659‏

‏          تفسیر آیه پنجم (مالکیت حق)...659‏

‏          تفسیر آیه ششم (اختلاف شب و روز)...659‏

‏          خاتمه: نهایت معرفت بشری...659‏

‏          ترغیب به تدبر در آیات شریفه...660‏

‏          دعا و ختام:...660‏

‎ ‎

کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 691