فهرست منابع پاورقیها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع پاورقیها

‏فهرست منابع پاورقیها‏

‏الاحتجاج: ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، (تعلیقات سید محمد ‏‎ ‎‏باقرالخرسان)، کتابفروشی مصطفوی، قم، 1386 هـ- ق. 1966 م.‏

‏اسرارالحکم: حاج ملاهادی سبزواری، (مقدمه و حواشی حاج میرزا ابوالحسن ‏‎ ‎‏شعرانی)، کتابفروشی اسلامیه، 1362 هـ ش.‏

‏الاسفار الاربعة: صدرالدین محمد الشیرازی، بیروت.‏

‏الاشارات و التنبیهات: ابن سینا، (شرح و تحقیق محمدبن الحسن الطوسی)، مطبعة ‏‎ ‎‏الحیدری، تهران، 1377 هـ- ق.‏

‏الاشعثیات: علی بن محمدبن محمدالاشعث، چاپ افست، مکتبة نینوی الحدیثة، ‏‎ ‎‏طهران، (بضمیمة قرب الاسناد).‏

‏اصول کافی: ابوجعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی، (ترجمه و شرح سید جواد ‏‎ ‎‏مصطفوی)، انتشارات علمیۀ اسلامیه، تهران.‏

‏اعیان الشیعة: سیّد محسن امین حسینی عاملی، مطبعةالانصاف، بیروت، 1370 هـ - ‏‎ ‎‏ق، 1951 م.‏

‏الاغانی: ابوالفرج اصفهانی.‏


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 418

‏انشاءالدوائر: محیی الدین عربی، طبع فی مدینة لیدن المحروسة، مطبعة بریل، 1339 ‏‎ ‎‏هـ .ق.‏

‏بحارالانوار: محمدباقر مجلسی، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1403 هـ - ق، 1983.‏

‏البرهان فی تفسیر القرآن (تفسیر برهان): سیدهاشم بحرانی، (تصحیح موسوی ‏‎ ‎‏زرندی)، انتشارات اسماعیلیان.‏

‏تفسیر الصافی: فیض کاشانی، کتابفروشی اسلامیه، 1356 هـ ش.‏

‏تفسیر العیاشی: محمد بن مسعود بن عیّاشی سلّمی سمرقندی معروف به عیّاشی، ‏‎ ‎‏(تصحیح و تعلیق سیدهاشم رسولی محلاتی)، مکتبة العلمیة الاسلامیة.‏

‏التفسیر الکبیر: فخر رازی، داراحیاء التراث العربی، بیروت.‏

‏التنبیهات العلیة علی وظائف الصلوة القلبیة (مجموعه افادات): شهید ثانی، خط محمد ‏‎ ‎‏حسن گلپایگانی، طبع قدیم، 1313 هـ - ق.‏

‏التوحید: ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (صدوق)، (تصحیح و تعلیق ‏‎ ‎‏سید هاشم حسینی طهرانی)، مکتبة الصدوق، تهران، 1398 هـ ق.‏

‏ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی ‏‎ ‎‏(صدوق)، (تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری)، مکتبة الصدوق، تهران، 1391 هـ - ‏‎ ‎‏ق.‏

‏جامع احادیث الشیعة: (نظارت حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی)، چاپ افست ‏‎ ‎‏علمی، تهران، 1380 هـ - ق.‏

‏جامع الشواهد.‏

‏جامع الاسرار: سید حیدر آملی، (تصحیح هانری کربن).‏

‏جواهر السّنیة (کلیات حدیث قدسی): شیخ محمد حسین حر عاملی، (ترجمۀ ‏‎ ‎‏زین العابدین کاظمی خلخالی)، انتشارات دهقان، 1366 هـ - ش.‏

‏الخصال: ابوجعفر محمدبن حسن بن بابویه قمی (صدوق)، (تصحیح و تعلیق علی اکبر ‏‎ ‎‏غفاری)، انتشارات جامعۀ مدرسین، قم، 1362 هـ - ش. 143 هـ - ق.‏

‏الدّر المنثور فی التفسیر بالمأثور: جلال الدین سیوطی.‏

‏روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم: علامه آلوسی.‏

‏روضة المتقین: محمدتقی مجلسی، (تصحیح و تعلیق سید حسین موسوی کرمانی و شیخ ‏‎ ‎‏علی پناه اشتهاردی)،  بنیاد فرهنگ اسلامی، 1393 هـ - ق.‏

‏شرح گلشن راز: لاهیجی.‏


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 419

‏صحیفۀ سجادیه: (تحقیق و تنسیق علی انصاریان)، منشورات المستشاریة الثقافیة ‏‎ ‎‏للجمهوریة الاسلامیة، دمشق.‏

‏عروةالوثقی: شیخ بهاءالدین عاملی، چاپ سنگی، (به اهتمام حاج شیخ احمد ‏‎ ‎‏شیرازی)، 1321 هـ .ق.‏

‏علل الشرائع: ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (صدوق)، (مقدمۀ سید ‏‎ ‎‏صادق بحرالعلوم)، المکتبة الحیدریة، نجف، 1385 هـ - ق. 1966 م.‏

‏علم الیقین: فیض کاشانی، انتشارات بیدار، قم، 1358 هـ - ش. 1400 هـ. ق.‏

‏عوالی اللئالی: محمد بن علی بن ابراهیم اَحسائی معروف به «ابن جمهور»، (تحقق ‏‎ ‎‏مجتبی عراقی)، مطبعۀ سیدالشهداء، قم، 1405 هـ - ق.‏

‏عیون اخبارالرضا: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی(صدوق)، (تصحیح ‏‎ ‎‏سید مهدی حسینی لاجوردی)، رضا مشهدی، قم، 1363 هـ - ش.‏

‏غررالحکم و دُرر الکلم: عبدالواحد آمدی، ترجمۀ انصاری.‏

‏الفتوحات المکیة: ابن عربی، انتشارات دارصادر، بیروت.‏

‏فروع کافی: ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، (تصحیح و تعلیق علی اکبر ‏‎ ‎‏غفاری)، دارالکتب الاسلامیة، تهران 1350 هـ ش. 1391 هـ - ق.‏

‏فلاح السائل: علی بن طاووس، احمد فرهومند، کتابفروشی تهرانی، تهران، 1382 هـ - ‏‎ ‎‏ق.‏

‏قبسات: محمدباقر داماد، چاپ افست.‏

‏کشف الاسرار: ابوالفضل رشیدالدین میبدی.‏

‏لسان العرب: علامه ابن منظور، داراحیاء التراث العربی، بیروت.‏

‏لغت نامۀ دهخدا: علی اکبر دهخدا، مؤسسۀ انشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1325 ‏‎ ‎‏هـ - ق.‏

‏مجمع البیان: شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، (تصحیح و تعلیق سیدهاشم رسولی‏‎ ‎‏محلاتی)، مکتبة العلمیة الاسلامیة، تهران.‏

‏المحجة البیضاء: فیض کاشانی، (تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری)، دفتر انتشارات ‏‎ ‎‏اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، قم.‏

‏مرآة العقول: محمدباقر مجلسی، (تصحیح سیدهاشم رسولی)، ناشر دارالکتب ‏‎ ‎‏الاسلامیة، 1404 هـ - ق، 1363 هـ - ش.‏

‏مستدرک الوسائل: حاج میرزا حسین نوری طبرسی، (با مقدمۀ شیخ آغا بزرگ طهرانی)،‏‎ ‎‏ ‏


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 420

‏مکتبة الاسلامیة و چاپ جدید مؤسسۀ آل البیت، تهران، 1383 هـ - ق.‏

‏مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة: عبدالرزاق گیلانی، (تصحیح و تعلیق سید جلال الدین ‏‎ ‎‏محدّث ارموی)، نشر صدوق، تهران، 1366 هـ - ش.‏

‏مصباح المتهجد و سلاح المتعبد: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، (ضمیمۀ کتاب باب ‏‎ ‎‏حادی عشر علّامۀ حلی، (تصحیح اسماعیل انصاری زنجانی).‏

‏معانی الاخبار: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (صدوق)، (تصحیح ‏‎ ‎‏علی اکبر غفاری)، انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، قم، ‏‎ ‎‏1361 هـ- ش.‏

‏مفاتیح الغیب: ملاصدرا.‏

‏مکارم الاخلاق: رضی الدین ابو نصرالحسن بن فضل طبرسی، (تعلیق محمدالحسین ‏‎ ‎‏الاعلمی)، منشورات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1392 هـ - ق. 1972 ‏‎ ‎‏م.‏

‏منازل السائرین: خواجه عبدالله انصاری، (شرح منازل السائرین: عبدالرزاق کاشانی) ‏‎ ‎‏چاپ افست، (خط محمد صادق بن محمدرضا تویسرکانی)، 1315.‏

‏من لا یحضره الفقیه: ابوجعفر محمد بن حسن علی بن حسین بن بابویه قمی (صدوق)،‏‎ ‎‏(تصحیح و تعلیق محمود بن جعفر موسوی زرندی)، چاپ آفتاب، تهران، 1376 هـ ‏‎ ‎‏- ق.‏

‏منیة المرید: زین الدین بن علی بن احمد عاملی شامی (شهید ثانی)، مؤسسة النشر ‏‎ ‎‏الاسلامی (التابعة) لجماعة المدرسین بقم، 1405 هـ - ق. 1363 هـ - ش.‏

‏نورالثقلین: الشیخ عبدعلی بن جمعة عروسی حویزی، (تصحیح و تعلیق سیدهاشم ‏‎ ‎‏رسولی محلاتی)، مطبعة الحکمة، قم.‏

‏نهج البلاغة: حاج سید علینقی فیض الاسلام، (خط طاهر خوشنویس)، چاپ آفتاب، ‏‎ ‎‏تهران.‏

‏وسائل الشیعة: شیخ محمد بن حسن حرّ عاملی، (تصحیح و تحقیق عبدالرحیم ربانی‏‎ ‎‏شیرازی)، مکتبة الاسلامیة، تهران، 1383 هـ - ق.‏


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 421

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 422