بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران
فصل سوم: شرح حال مختصر حضرت امام خمینی
دارائی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دارائی امام خمینی

‏ ‏

‏در مورد مایملک و عواید حضرت امام بد نیست مطالبی بنویسم.‏

‏جد ما مرحوم سید احمد هندی املاکی را از خمین و واسوران و شاهین و نازی و باغ‏‎ ‎‏و کاروانسرا در دهات خمین خریده و به دو پسر خود «سید مرتضی» معروف به سید آقا‏‎ ‎‏و «آقا مصطفی» و سه دختر خود طبق موازین شرعی صلح کرده اند. در آن تاریخ عواید‏‎ ‎‏سهم هر دختر در سال دوازده تومان به اجاره رفته و در مقابل مخارج یکسال به مادرشان‏‎ ‎‏واگذار کرده اندو سهم پدر ما حدود سی تومان در سال عواید داشته است. برای روشن‏‎ ‎‏شدن قیمتها این مقایسه لازم است؛ امروز (سال 1363 شمسی) یک ریال زمان قاجاریه‏‎ ‎‏را چهارصد قِران می خرند و ترقی گندم و حبوبات زائد بر این چهارصد برابر است. بعد‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 219

‏از تولد حضرت امام خمینی (1320 هجری قمری) درآمد تمام وراث مرحوم پدرمان در‏‎ ‎‏سال حدود یکهزار تومان بوده یعنی سی تومان سهمی درآمد مرحوم آقا مصطفی پدر ما،‏‎ ‎‏در سال 1281 قمری (123 سال قمری قبل) زائد بر 33 برابر بالا رفته و از سال 1320‏‎ ‎‏قمری مطابق 1279 شمسی یا 1280 شمسی تا این تاریخ ترقی زیادتری کرده است‏‎ ‎‏معذلک درآمد حضرت امام خمینی قبل از اصلاحات ارضی 20 دی ماه 1340 مصوب‏‎ ‎‏دولت دکتر علی امینی در سال شاید زاید بر سه هزار تومان بوده که در زمان اقامت ایشان‏‎ ‎‏در نجف بر حسب دستورشان به اولادشان پرداخت می کردیم و در نجف آنچه‏‎ ‎‏یادداشت دارم فقط از فروش زمین در 4/7/1357 توسط آقای اخوان مرعشی مبلغ‏‎ ‎‏6074 تومان به نجف فرستادیم دیگر پس از اصلاحات ارضی که ایشان 3 شعیر و‏‎ ‎‏خرده ای از ده زورقان خمین داشتند و شاید حدود سه هزار تومان کمتر یا زیادتر مال‏‎ ‎‏الاجاره آنها بود دیگر زارعین و کشاورزان متدین دیناری به ایشان ندادند و یکی از‏‎ ‎‏زارعین در زمین ورآباد، خانه ساخته بودند و فقط نصف قیمت زمین محل ساختمان را‏‎ ‎‏پرداخت و مقداری از نصف را هم نداد و یک سهم از سه سهم از شش سهم قیمت زمین‏‎ ‎‏که مختصری بود، به حضرت امام خمینی پرداختیم و از ملک مزروعی شهری در خمین،‏‎ ‎‏سالیانه حدود سیصد تومان به اسم اجاره پس از اصلاحات ارضی به حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی می دادند آنهم یکی از زارعان می داد و دیگری که حج رفته بود دیناری به‏‎ ‎‏هیچکدام ما نداد. پس از نهضت اسلامی 1357 شمسی، حاج هانی مکه رفته شاید یک‏‎ ‎‏خمس یا کمتر از سهم مالکانه تا دو سال قبل حدود هفتصد تومان کمتر یا زیادتر می داد و‏‎ ‎‏آنهم دو یا سه سال است نداده است و درآمد سابق که حضرت امام خمینی قم بودند‏‎ ‎‏شاید ماهیانه حدود صد تومان کمتر یا زیادتر می شده که پس از خرج قنات به ایشان‏‎ ‎‏پرداخته ایم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 220