مصاحبه
لزوم سرنگونی شاه ـ حکومت آینده ایران ـ عدم سازش با کمونیسم
مصاحبه با رادیو «بی.بی.سی» درباره حکومت آینده ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 3 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 170

موضوع : لزوم سرنگونی شاه ـ حکومت آینده ایران ـ عدم سازش با کمونیسم

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار انگلیسی رادیو بی.بی.سی

مصاحبه با رادیو «بی.بی.سی» درباره حکومت آینده ایران

مصاحبه

‏زمان: 13 آذر 1357 / 3 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: لزوم سرنگونی شاه ـ حکومت آیندۀ ایران ـ عدم سازش با کمونیسم‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار انگلیسی رادیو بی.بی.سی‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، شما بارها برای سرنگونی رژیم شاه مردم را دعوت کرده اید. دلایل شما برای‏‎ ‎‏چنین دعوتی چیست؟ آیا بیشتر دلایل سیاسی است، یا به خاطر از بین رفتن اسلام و ارزشهای اسلام‏‎ ‎‏است. و مبانی عقیدتی حرکت اسلامی شما چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏اسلام دینی است که هم سیاست دارد و هم  اموری که مربوط به غیر سیاست است. و‏‎ ‎‏شاه که ما با او مخالف هستیم، هم با سیاست اسلامی مخالف است، که سیاست مملکت‏‎ ‎‏هم همان است، و هم با امور مذهبی. و ما به این هر دو جهت با شاه مخالف هستیم. هم‏‎ ‎‏نسبت به مذهب، تعدیات و جسارتهایی کرده است و هم نسبت به مملکت خیانتهایی در‏‎ ‎‏طول تاریخ زندگی اش کرده است. و بدین جهت همۀ مردم ایران، با او مخالفند.‏

ــ     ‏[‏‏در صورتی که حضرت آیت الله در سرنگونی شاه موفق شوند، چه نوع حکومتی را جانشین خواهند‏‎ ‎‏کرد؟ آیا یک حکومت نظامی خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای اینکه به آرای اکثریت مردم‏‎ ‎‏متکی است. و اما اسلامی، برای اینکه قانون اساسی اش عبارت است از قانون اسلام.‏‎ ‎‏اسلام در همۀ ابعاد قانون دارد و به همین جهت احتیاج به قوانین دیگری نداریم. و قانون‏‎ ‎‏اساسی فعلی را تصفیه می کنیم، یعنی نظر می کنیم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام‏‎ ‎‏است، آن را حفظ می کنیم و هر مقدارش که مخالف با قانون اسلام است، آن را حذف‏‎ ‎‏خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏جواب حضرتعالی در مورد اطلاعات شاه که می گوید: شما با کمونیستهای بین المللی متحد هستید، که‏‎ ‎‏اینها خداپرست نیستند. جواب شما در مورد این اتهامات چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏جواب ما این است که هیچ گاه اسلام با کمونیسم موافق نیست و هیچ وقت ملت اسلام، با‏‎ ‎‏کمونیستها موافق نبوده اند. در طول تاریخ ملاحظه می شود که مسلمین علی_' حده بوده اند‏

‏و اگر کمونیستی در ایران بوده باشد، مسائلشان مورد نظر مسلمین نبوده است. در این‏‎ ‎‏جنبشی که الآن در ایران است، همه می بینند تمام مردم مسائل اسلام را طرح کرده اند و‏‎ ‎‏هیچ مسئلۀ کمونیستی ای در کار نیست. بنابراین شاه تهمت می زند. این دست و پایی است‏‎ ‎‏برای حفظ خودش.‏

ــ     ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله در اینکه مردم را دعوت می کنید که با دولت درگیر بشوند، نگران جنگ و‏‎ ‎‏خونریزی و کشتاری که بر اثر این دعوتها به وجود می آید نیستید؟‏‏]‏

ــ     ‏برای تحصیل هر حقی البته فداکاری لازم است. مذهب تشیع، مذهب فداکاری بوده‏‎ ‎‏است و در طول تاریخ، مردم برای عدالت و برای حقوق از دست رفتۀ خود، همیشه قیام‏‎ ‎‏کرده اند، همیشه خون داده اند. ما نگرانی از این بابت نداریم، برای اینکه اطاعت خدا‏‎ ‎‏می کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما معتقد هستید که ما، در یک دورانی از تجدید حیات اسلامی به سر می بریم و آیا حرکتی که در‏‎ ‎‏ایران اتفاق افتاده، در سایر کشورها بروز خواهد کرد؟ و اگر بله، چرا؟‏‏]‏

ــ     ‏آنچه ما می فهمیم، این است که مسلمانان ایران، از غرب و شرق مسائلی را دیده اند که با‏‎ ‎‏مصالحشان مخالف بوده است. و مدتی هم به علت تبلیغات غرب به از خود  بیگانگی‏‎ ‎‏دچار شده اند. نهضت اسلامی امروز آنان را منقلب کرد و فهمیدند که باید متکی به خود‏‎ ‎‏باشند و به اسلام برگردند. و باز فهمیدند که تنها اسلام است که تمام مصالحشان را تأمین‏‎ ‎‏می کند. امیدوارم که مسلمانان سایر کشورها از تجربیات مسلمانان ایران پند گرفته و توی‏‎ ‎‏دهن غرب بزنند و روی پای خود بایستند و با تمسک به اسلام به افتخارات گذشتۀ خود‏‎ ‎‏دست یابند.‏

ــ     ‏[‏‏مردم اکثر دنیا، قدرت شما را نمی فهمند و سؤال می کنند که این چه قدرتی است؟ چنین قدرتی از کجا‏‎ ‎‏ناشی می شود؟‏‏]‏

ــ     ‏مردم احساس کردند که ما خیرخواه آنها هستیم و همان مطلبی که در نهاد آنهاست، ما‏‎ ‎‏اظهار می کنیم و دعوت به آن می نماییم. علاقۀ مذهبی هم به ما دارند و قدرت ما ناشی از‏‎ ‎‏همین رمز است.‏

‎ ‎