مجله نوجوان 229 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 229 صفحه 31

قرن بیست و یکم هزاران محقق ، عکاس و خبرنگار از سراسر جهان خود را به کشورهای آسیایی رساندند تا شاهد وقوع بزرگترین خورشیدگرفتگی قرن باشند . رهبران مذهبی هندو به پیروان خود خبر داده بودند که خورشیدگرفتگی باعث ایجاد آشوب در جهان می شود و دعا و نیایش در کنار رودهای مقدس از جمله رود گنگ باعث محافظت در برابر این بالایا می شود . ]کسوف خرافات را در مقابل علم قرار می دهد[ در بعضی از کشورهای آسیایی ازجمله چین ، خورشیدگرفتگی کامل باعث فرو رفتن شهرها در تاریکی شد . بندر شانگهای هم این پدیده را تجربه کرد . دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 17 پیاپی 229 / 17 مرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 229صفحه 31