مصاحبه
ویژگی های حکومت اسلامی ـ سیاست خارجی نظام اسلامی
مصاحبه با روزنامۀ «لیبرال» دربارۀ ویژگیهای حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 15 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 448

موضوع : ویژگی های حکومت اسلامی ـ سیاست خارجی نظام اسلامی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار روزنامۀ «لیبرال» چاپ توکیو و اوزاکا

مصاحبه با روزنامۀ «لیبرال» دربارۀ ویژگیهای حکومت اسلامی

مصاحبه

‏زمان: 24 دی 1357 / 15 صفر 1399‏‎[1]‎

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: ویژگیهای حکومت اسلامی ـ سیاست خارجی نظام اسلامی ‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامۀ «لیبرال» چاپ توکیو و اوزاکا‏

سؤال: ‏[‏‏شما می خواهید در ایران حکومت اسلامی برقرار کنید که تصویر چنین حکومتی برای ما روشن‏‎ ‎‏نیست. به طور روشن بگویید چنین حکومتی چگونه است؟ آیا حکومت نمونه ای به عنوان مثال وجود‏‎ ‎‏دارد که بتوانید ذکر کنید؟‏‏]‏

جواب: ‏من تصور نمی کنم وقتی ملتی فریاد اعتراضش علیه اختناق و خفقان، علیه دیکتاتوری‏‎ ‎‏و استبداد بلند شده و خواستار آزادی است و یا هنگامی که فقر اقتصادی همه جای کشور‏‎ ‎‏را گرفته است و در کنار ثروتهای افسانه ای گروهی بسیار کم، اکثریت سی و چند میلیون‏‎ ‎‏ایرانی با محرومیتهای مختلف دست به گریبان است و خواستار از میان رفتن فقر و تقسیم‏‎ ‎‏عادلانۀ ثروت ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏، و یا فساد اخلاق و اشاعۀ فحشا و از بین رفتن همۀ ارزشهای‏‎ ‎‏معنوی اسلامی را می بیند و خواستار تشکیل جامعه ای است که ملاک امتیاز در آن‏‎ ‎‏جامعه، تقوا و صداقت و درستی و امانت در کار باشد، و یا وابستگی کشور را به بیگانه‏‎ ‎‏می بیند و در نتیجه عدم استقلال خود را که نمی تواند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد‏‎ ‎‏و آن را تعیین کند، و تمام اینها نمونه اش این است که امروز تمامی ملت یکپارچه می گوید‏‎ ‎‏ما شاه را نمی خواهیم ولی رئیس جمهوری امریکا علناً از او حمایت می کند و توسط‏‎ ‎‏مستشاران امریکایی در ایران، ارتش را مجبور می کند که شاه را حفظ کنند و ملت را‏‎ ‎‏قتل عام نمایند؛ چون نسبت به این دخالت اجانب به خاطر غارت کشور اعتراض می کند و‏‎ ‎‏خواستار استقلال مملکت است و برای تحقق این خواسته ها شعار حکومت اسلامی سر‏‎ ‎‏می دهد، من تصور نمی کنم که ابهامی در خواسته اش باشد. حکومت اسلامی حکومتی‏

‏است که اولاً صددرصد متکی به آرای ملت باشد؛ به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس‏‎ ‎‏کند که با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد. و چون اکثریت قاطع این‏‎ ‎‏ملت مسلمانند بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همۀ زمینه ها رعایت شود.‏‎ ‎‏کسانی که سابقۀ خیانت دارند و برخلاف معیارهای اسلامی ثروت اندوزی کرده اند،‏‎ ‎‏تجاوز به حقوق دیگران کرده اند، حق دخالت در این حکومت را ندارند. و ما امیدواریم‏‎ ‎‏که ایران اولین کشوری باشد که به چنین حکومتی دست می یابد. حکومتی که کوچکترین‏‎ ‎‏فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند‏‎ ‎‏و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد. حکومتی که پول و ارزشهای پوچی که به وسیلۀ‏‎ ‎‏پول ساخته می شود، سرنوشت این حکومت را تعیین نکند بلکه ارزشهای عالی اسلامی‏‎ ‎‏حاکم باشد.‏

ــ     ‏[‏‏روابط خارجی شما چگونه خواهد بود؟ آیا تصور می کنید نفت در این مورد حربۀ مؤثری است؟‏‎ ‎‏چگونه از آن استفاده خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏ما برای اولین بار نشان خواهیم داد که نه تنها در روابط خارجی به زیان ملت خود‏‎ ‎‏هیچ گونه رابطه و قراردادی را امضا نمی کنیم بلکه هیچ گاه به زیان سایر ملتها و به قیمت‏‎ ‎‏تجاوز به حقوق آنها، هر چند به نفع ملت ایران باشد، رابطه ای برقرار نمی کنیم. ما‏‎ ‎‏همچنان که مخازن خود را از غارت بیگانگان حفظ می کنیم هیچ گاه به ثروتهای دیگران‏‎ ‎‏ولو به نفع ملت خود تجاوز نمی کنیم. موازین اسلامی اجازۀ تجاوز به هیچ انسانی را‏‎ ‎‏نمی دهد، خواه از افراد ملت ما باشد یا از سایر ملتها. و نفت را هرگز حربه ای برای کوبیدن‏‎ ‎‏دیگران نمی سازیم ولی از هدر رفتن آن هم جلوگیری می کنیم. و آنهایی که امروز از‏‎ ‎‏نهضت ملت ایران حمایت می کنند فردا از دیگران اولویت دارند.‏

ــ     ‏[‏‏می خواهید چه کسی ایران را رهبری کند؟ در چه شرایطی حاضر به مصالحه با رژیم فعلی هستید؟ به‏‎ ‎‏چه شرطی به ایران برخواهید گشت؟‏‏]‏‏ ‏

ــ     ‏کسانی باید ایران را رهبری کنند که کاردان و امین و صددرصد مورد اعتماد ملت و متکی‏‎ ‎‏به آرای آنها باشند و شایستگی آنها را ملت برحسب ضوابط اسلامی احراز کرده باشد. و‏

‏اما مصالحه با رژیم یعنی خیانت به اسلام و همۀ مسلمین، و از این جهت در هیچ شرایطی‏‎ ‎‏مصالحه ممکن نیست. و اما در مورد برگشتن به ایران؛ هر زمانی که احساس کنم در داخل‏‎ ‎‏ایران بیشتر می توانم به ملتم خدمت کنم بی درنگ به آنجا خواهم رفت.‏

ــ     ‏[‏‏فکر می کنم در ایران فوراً رفُرمهایی باید صورت گیرد. اولویت با چه تغییراتی است؟‏‏]‏

ــ     ‏نه! اگر با تغییرات ظاهری کاری از پیش می رفت کار به اینجا نمی کشید. باید تغییرات‏‎ ‎‏اساسی داده شود.‏

ــ     ‏[‏‏اعتصاب عمومی زندگی روزمره را فلج کرده، سوخت در داخل هم پیدا نمی شود، برق قطع می شود،‏‎ ‎‏قیمت مواد غذایی بسرعت افزایش می یابد؛ از طرف دیگر به دلیل اخراج خارجیها ممکن است کشور‏‎ ‎‏به دلیل کمبود تکنیسین مجرب از پیشرفت باز بماند. فکر نمی کنید که ندای شما که مکرراً افزایش‏‎ ‎‏می یابد موجب رنج مردم ایران شود؟‏‏]‏

ــ     ‏بله، ملت ما می بایست پیش از آنکه خیانتکاران در مملکت ریشه بدوانند اقدام می کرد و‏‎ ‎‏ریشه های این درخت خبیث را نابود می ساخت ولی چون پنجاه سال است که سلسلۀ‏‎ ‎‏پهلوی تا هر کجا که قدرت داشته اند، با حمایت اربابان خارجی خود، چنگال خود را در‏‎ ‎‏اندام این ملت مظلوم فرو برده اند، از این جهت قطع ریشه های پنجاه سالۀ این دودمان‏‎ ‎‏همراه با رنجهای فراوانی است که حکایت از ابعاد وسیع جنایت شاه و اربابانش می کند. و‏‎ ‎‏امروز که پرده از چهرۀ وحشتناک این رژیم برداشته شده است و همۀ جهانیان ماهیت‏‎ ‎‏درندگی این دشمنان انسانیت را می بینند، اگر کسی کمترین تردیدی در لزوم مبارزه علیه‏‎ ‎‏آنها داشت امروز دیگر شک نمی کند که ملت ایران به هر قیمتی که شده باید چنین‏‎ ‎‏آدمکشان وحشی را نابود کند تا زمینۀ آینده را برای سعادت خود آماده سازد.‏

ــ     ‏[‏‏تا چه وقت به تحریم صدور نفت ادامه می دهید؟‏‏]‏

ــ     ‏ما از کارگران محروم و متدین و کارمندان محترم صنعت نفت خواسته ایم که تا سرنگونی‏‎ ‎‏شاه به اعتصاب خود ادامه دهند.‏

ــ     ‏[‏‏چه نوع روابطی با ژاپن برقرار خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏در صورت رعایت مهمترین اصولی که به هیچ قیمتی آنها را از دست نمی دهیم، از‏

‏هیچ گونه رابطه ای مضایقه نداریم. مخصوصاً روابط اقتصادی سالم که ما بتوانیم متقابلاً با‏‎ ‎‏استفاده از صنعت پیشرفتۀ ژاپن، کشور خود را از صنعت مونتاژ و وابسته نجات دهیم و‏‎ ‎‏صنعتی متناسب با اقتصاد کشور ایجاد کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏اگر فرانسه از تمدید تقاضای اقامت شما امتناع کند چه خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏زمین خدا وسیع است.‏

ــ     ‏[‏‏کشورهای صنعتی، من جمله ژاپن دیر یا زود از کاهش صادرات نفت ایران رنج خواهند برد. آیا در‏‎ ‎‏مورد صادرات نفت در آینده تغییری پیش بینی می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏سالهاست که ملت ایران رنج صدور نفت خود را به نفع دیگران و به زیان خود تحمل‏‎ ‎‏کرده است و امروز هم به حق کسی تجاوز نکرده است؛ فقط اجازه نمی دهد که به حق او‏‎ ‎‏تجاوز شود و اگر این مقدار هم موجب رنج دیگران است مانعی ندارد. همین زمامداران‏‎ ‎‏کشورهای صنعتی بودند و هستند که منابع ملت ایران و بسیاری از ملل فقیر جهان را‏‎ ‎‏غارت می کنند، و در برابر چشمان پر از حسرت این مردم مظلوم از دولتها و زمامداران‏‎ ‎‏دست نشاندۀ خائن حمایت می کنند و آنها را در این جنایت تشویق می کنند. ملت ایران‏‎ ‎‏هنوز جشنهای ضد ملی و ضد اسلامی 2500 ساله را فراموش نکرده است. کشورهای‏‎ ‎‏صنعتی چه موقع دلشان به حال ملت مظلوم ایران سوخت که امروز از آنان توقع دلسوزی‏‎ ‎‏دارند؟‏

‎ ‎

  • - در صحیفه نور، چاپ جدید، ذیل تاریخ 14 / 10 / 1357 درج شده است.