فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏26 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خبرگزاری لیبی دربارۀ ادعاهای شاه‏1‏

‏26 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ نظام سلطنتی و مطرود بودن آن‏3‏

‏               حق تعیین سرنوشت3‏

‏               رأی ملت ایران5‏

‏               سلطنت غیر قانونی6‏

‏               سلطنت غصبی6‏

‏               غیر قانونی بودن تمام امور در سلطنت شاه8‏

‏               مجلس غیر قانونی9‏

‏               قراردادهای غیر قانونی‏‏10‏

‏               ‏‏موازین دنیای امروز‏‏11‏

‏               ‏‏تهدید به لغو قراردادهای خارجی‏‏11‏

‏               ‏‏ژاندارم خلیج فارس‏‏12‏

‏               ‏‏فقر و محرومیت مردم، میراث شاه‏‏13‏

‏               ‏‏مردم بیدارند‏‏14‏

‏27 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ زیانهای مادی و معنوی شاه‏15‏

‏               ‏‏فرار مغزها‏‏15‏

‏               ‏‏آرمانهای ملت انقلابی ایران‏‏16‏

‏               ‏‏رسالت پیام رسانی ایرانیان مقیم خارج‏‏16‏

‏27 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ وجوب مبارزه با حکومتهای ظالم‏18‏


‏               ‏‏پیروزی بزرگ، عمل به تکلیف است‏‏18‏

‏               ‏‏مبارزات امامان شیعه‏‏18‏

‏               ‏‏سلطنت غاصبانه‏‏19‏

‏               ‏‏وجوب مبارزه با حکومتهای ظالم‏‏20‏

‏               ‏‏تحول توده ها، بزرگترین دستاورد نهضت‏‏21‏

‏               ‏‏عقب نشینی گام به گام‏‏22‏

‏               ‏‏اهداف ما‏‏23‏

‏               ‏‏هدف اعلا، برقراری حکومت عدل اسلامی‏‏24‏

‏               ‏‏اطاعت امر خدا، یک پیروزی بزرگ‏‏24‏

‏               ‏‏کمک تبلیغاتی‏‏25‏

‏               ‏‏حکومت مطلوب‏‏26‏

‏               ‏‏حاکمان مطلوب‏‏27‏

‏28 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (حکومت علی(ع) الگوی حکومتها)‏28‏

‏               ‏‏الگوی حکومت اسلامی‏‏28‏

‏               ‏‏قیام امام علیه معاویه، الگو برای مبارزه با حکام ستمگر‏‏29‏

‏               ‏‏قیام بر ضد شاه، لبیک به پیام پیامبر اسلام‏‏30‏

‏               ‏‏خیانتهای جبران ناپذیر شاه‏‏30‏

‏               ‏‏فریبکاری شاه در اظهار توبه‏‏31‏

‏               ‏‏برنامۀ حکومت اسلامی‏‏32‏

‏               ‏‏مملکتی که آزادی ندارد تمدن ندارد‏‏32‏

‏28 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره الهی بودن قیام ملت ایران‏34‏

‏               ‏‏قیامِ لله‏‏34‏

‏               ‏‏پیامبران به تنهایی در برابر طاغوتها‏‏35‏

‏               ‏‏ثمرۀ اعتقاد به قدرت خدا‏‏36‏

‏               ‏‏قیام ملت ایران الهی است‏‏37‏

‏               ‏‏پیروزی جنود خدا‏‏39‏

‏               ‏‏پاسخ به تهدید کودتای نظامی‏‏40‏


‏               ‏‏تحول الهی ملت ایران‏‏40‏

‏               ‏‏قدرت الهی پشتوانۀ قیام ملت ایران‏‏41‏

‏               ‏‏افشای جنایات شاه وظیفه ای الهی است‏‏42‏

‏29 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تبیین انگیزه ها و اهداف قیام‏44‏

‏               ‏‏سقوط سلطنت، خواستۀ ملت و رهبر‏‏44‏

‏               ‏‏شعارهای مرموز لیبرالیستی‏‏45‏

‏               ‏‏پاسخی به یاوه سراییها‏‏45‏

‏               ‏‏نگاهی به ارتش ایران‏‏46‏

‏               ‏‏غارت ذخایر‏‏47‏

‏               ‏‏سران ارتش ایران در خدمت امریکا‏‏48‏

‏               ‏‏اعتصاب سراسری در ایران‏‏49‏

‏               ‏‏کوشش سران ارتش برای شکستن اعتصاب مردم‏‏50‏

‏               ‏‏فرماندۀ ارتش، شاه یا کارتر!؟‏‏51‏

‏               ‏‏فرهنگ وابسته‏‏51‏

‏               ‏‏جلوگیری از رشد علمی جوانان‏‏52‏

‏               ‏‏فاسد کردن نیروی انسانی‏‏53‏

‏               ‏‏وابستگی همه جانبه‏‏54‏

‏               ‏‏ایران میدان چپاولگران‏‏54‏

‏               ‏‏استقلال بر باد رفته‏‏55‏

‏               ‏‏چیرگی مشت بر سرنیزه‏‏56‏

‏               ‏‏کودتای نظامی، توطئه ای از پیش شکست خورده‏‏57‏

‏               ‏‏مسئولیت اقشار ملت در استمرار نهضت‏‏58‏

‏               ‏‏نفی سیاست گام به گام‏‏58‏

‏30 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج دربارۀ غیر قانونی بودن سلطنت پهلوی‏60‏

‏               ‏‏رژیم شاه و قانون اساسی‏‏60‏

‏               ‏‏کودتای رضاخانی‏‏61‏

‏               ‏‏نمایندگان انتصابی در دوره مشروطه و دوران پهلوی‏‏62‏


‏               ‏‏ظهور غیر قانونی سلسلۀ پهلوی‏‏63‏

‏               ‏‏مرگ بر شاه، شعار ملی‏‏64‏

‏               ‏‏اشکالات قانونی بر سلطنت شاه‏‏64‏

‏               ‏‏قراردادهای غیر قانونی‏‏67‏

‏               ‏‏از خیانتهای شاه‏‏67‏

‏               ‏‏سلطنت شاه، برخلاف قانون اساسی‏‏68‏

‏آبان 1357‏   گفتگو با راسل کر دربارۀ اوضاع ایران، رابطه با انگلیس و مفهوم آزادی‏69‏

‏آذر 1357‏   نامه به آقای ابوجهاد و اعلام همبستگی جمهوری اسلامی با ملت فلسطین‏73‏

‏1 / 9 / 1357‏   پیام به ملت مسلمان ایران دربارۀ وظایف اقشار جامعه در آستانۀ ماه محرّم‏75‏

‏2 / 9 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «السفیر» پیرامون انقلاب، ابرقدرتها و رژیم صهیونیستی‏79‏

‏2 / 9 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ فریبکاری شاه در اظهار توبه‏83‏

‏               ‏‏مقایسۀ شاه با فرعون‏‏83‏

‏               ‏‏فریبکاری شاه‏‏84‏

‏               ‏‏کشتار به امر شاه‏‏85‏

‏               ‏‏شاه در پناه چماقدارها!‏‏85‏

‏               ‏‏فرق توبۀ شاه و توبۀ فرعون‏‏86‏

‏               ‏‏جنایات جبران ناپذیر شاه‏‏87‏

‏               ‏‏بی فایده بودن توبه شاه‏‏89‏

‏               ‏‏سلطنت، نه حکومت!!‏‏90‏

‏               ‏‏قیامِ لله‏‏91‏

‏               ‏‏پاسخ به تبلیغات سوء‏‏91‏

‏3 / 9 / 1357‏   پیام به ملت ایران به مناسبت جنایات اخیر رژیم شاه‏93‏

‏3 / 9 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ قیام همگانی برای آزادی‏94‏

‏               ‏‏پاسخ به توهین های کارتر‏‏94‏

‏               ‏‏دلسوزی کارتر!‏‏94‏

‏               ‏‏ثبات ایران یا ثبات منافع؟‏‏96‏

‏               ‏‏ایران مستقل و مقتدر‏‏96‏


‏               ‏‏ثبات ایران در گرو اقتدار و استقلال آن‏‏98‏

‏               ‏‏دخالت پنهان آمریکا در امور ایران‏‏99‏

‏               ‏‏ایران آزاد‏‏99‏

‏               ‏‏ثبات دروغین‏‏99‏

‏               ‏‏«اراذل و اوباش» در منطق کارتر‏‏100‏

‏               ‏‏قیام همگانی‏‏101‏

‏4 / 9 / 1357‏   نامه به علمای ارومیه دربارۀ وحدت کلمه‏102‏

‏4 / 9 / 1357‏   پیام به علما و مردم هندوستان در ضرورت همدردی با ملت ایران‏103‏

‏4 / 9 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ مقابله با تبلیغات و تهدید امریکا‏104‏

‏               ‏‏گسترش تبلیغات دشمن‏‏104‏

‏               ‏‏ثبات ایران در گرو سقوط شاه‏‏104‏

‏               ‏‏لاف و گزاف کارتر‏‏105‏

‏               ‏‏ایران پایگاه منافع امریکا‏‏106‏

‏               ‏‏«اراذل» در منطق کارتر‏‏107‏

‏               ‏‏تناقض گویی کارتر در ادعای حقوق بشر‏‏109‏

‏               ‏‏خواست مردم ایران، استقلال ـ آزادی‏‏109‏

‏               ‏‏تبلیغات متقابل‏‏110‏

‏4 / 9 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ ابعاد جنایات و خیانتهای شاه‏112‏

‏               ‏‏ارزش رنج برای مقصد الهی‏‏112‏

‏               ‏‏دلیل کسر بودجه‏‏113‏

‏               ‏‏ثمرۀ اصلاحات ارضی شاه‏‏114‏

‏               ‏‏خیانت شاه در مراوده با اسرائیل‏‏116‏

‏               ‏‏محرومیت روستاهاو چپاولگری خاندان شاه‏‏116‏

‏               ‏‏ادارۀ مملکت به طریق صحیح‏‏117‏

‏               ‏‏تبلیغ، تکلیف همگانی‏‏118‏

‏5 / 9 / 1357‏   مصاحبه با روزنامه دانمارکی دربارۀ مسائل ایران‏121‏

‏5 / 9 / 1357‏   سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی مقیم خارج (نتایج سلطۀ رژیم پهلوی)‏123‏


‏               ‏‏نقش اجانب در تأسیس سلسلۀ پهلوی‏‏123‏

‏5 / 9 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ اوضاع ایران بعد از سرنگونی شاه‏124‏

‏               ‏‏پاسخ به تهدید اشغال ایران توسط شوروی!‏‏124‏

‏               ‏‏تجربه ای از دوران اشغال ایران‏‏124‏

‏               ‏‏رضاشاه، بدتر از دشمنان خارجی‏‏125‏

‏               ‏‏موازنۀ قوا، نه قدرت شاه‏‏126‏

‏               ‏‏آذربایجان، روسها را بیرون ریخت‏‏127‏

‏               ‏‏منطق فاسد!‏‏128‏

‏               ‏‏راهیابی کمونیسم به ایران ممکن نیست‏‏129‏

‏               ‏‏تأکید بر وظیفۀ ایرانیان مقیم خارج‏‏131‏

‏6 / 9 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون «تایمز» دربارۀ آینده ایران‏132‏

‏6 / 9 / 1357‏   گفتگو با نمایندگان حرکة المحرومین لبنان (مبارزه با صهیونیسم تا پیروزی)‏134‏

‏7 / 9 / 1357‏   مصاحبه با روزنامه «لوژورنال» دربارۀ پیوستن ارتش به انقلاب‏136‏

‏8 / 9 / 1357‏   مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی» دربارۀ بازگشت به ایران‏138‏

‏8 / 9 / 1357‏   مصاحبه با روزنامه نگاران دربارۀ حال و آینده ایران‏141‏

‏9 / 9 / 1357‏   مصاحبه با روزنامه «الهدف» و رادیو اتریش دربارۀ روابط سیاسی آیندۀ ایران‏144‏

‏10 / 9 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون «پی.بی.اِس» دربارۀ ماه محرم و رابطه با امریکا‏146‏

‏آذر 1357‏   نامه به آقای حسین نوری همدانی دربارۀ ویژگیهای اعضای شورای انقلاب اسلامی‏151‏

‏11 / 9 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار مردم و ادامۀ اعتصابها‏152‏

‏11 / 9 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا دربارۀ سرانجام اوضاع ایران‏155‏

‏11 / 9 / 1357‏   مصاحبه با رادیو کانادا دربارۀ موقعیت شوروی پس از پیروزی انقلاب‏158‏

‏11 / 9 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (قیام برای خدا پیروز است)‏159‏

‏               ‏‏چرا با حکومت شاه مخالفیم‏‏159‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی یعنی قطع غارت و دزدی‏‏160‏

‏               ‏‏ملت جلوی فرار غارتگران را بگیرند‏‏161‏

‏               ‏‏تأسی به سیدالشهداء در مبارزه با ظلم‏‏162‏

‏               ‏‏لزوم حرکت با سیل خروشان ملت‏‏164‏


‏               ‏‏نابودی کشور به نام «اصلاحات» و «ملی کردن»‏‏164‏

‏               ‏‏اقتدا به پیشوایان دین در تحمل مصیبتها و سختیها‏‏165‏

‏               ‏‏قیام برای خدا شکست ندارد‏‏166‏

‏               ‏‏کمک به نهضت، برای خدا‏‏168‏

‏               ‏‏خودسازی، پیش از قیام‏‏169‏

‏13 / 9 / 1357‏   مصاحبه با رادیو «بی.بی.سی» دربارۀ حکومت آینده ایران‏170‏

‏14 / 9 / 1357‏   مصاحبه با مجله فردای افریقا دربارۀ انقلاب مردمی‏172‏

‏14 / 9 / 1357‏   مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ دربارۀ ماه محرم و بقای شاه‏177‏

‏15 / 9 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «دیلی تلگراف» درباره اقامت در فرانسه‏178‏

‏16 / 9 / 1357‏   مصاحبه با مجله نیوزویک درباره اقامت در فرانسه‏180‏

‏16 / 9 / 1357‏   مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز دربارۀ دولت اسلامی‏181‏

‏16 / 9 / 1357‏   مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان‏185‏

‏17 / 9 / 1357‏   نامه دربارۀ ضرورت ادامۀ مبارزه‏190‏

‏18 / 9 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ تکلیف بودن قیام بر علیه سلطان جائر‏191‏

‏               ‏‏بررسی علل قیام سیدالشهداء (ع)‏‏191‏

‏               ‏‏تشابه سلطنت شاه و یزید‏‏192‏

‏               ‏‏شاه جائر است و مخالف احکام خدا‏‏194‏

‏               ‏‏غارت ارزها و جواهرات توسط شاه و عمالش‏‏195‏

‏               ‏‏وظیفۀ ملت در جلوگیری از فرار شاه‏‏197‏

‏               ‏‏منطق سازشکارها‏‏197‏

‏               ‏‏سکوت جایز نیست‏‏199‏

‏               ‏‏تکلیف ما در ادامۀ تبلیغات و مبارزات‏‏201‏

‏20 / 9 / 1357‏   مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون کانادا دربارۀ تظاهرات عاشورا‏203‏

‏20 / 9 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو.پی» دربارۀ آزادی زندانیان سیاسی‏204‏

‏20 / 9 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون «سی.بی.اِس» دربارۀ تظاهرات تاسوعا وعاشورا‏206‏

‏20 / 9 / 1357‏   گفتگو با نمایندگان دولت فرانسه دربارۀ آزادی بیان و فعالیت در فرانسه‏208‏

‏20 / 9 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ تظاهرات تاسوعا و عاشورا‏211‏


‏               ‏‏رفراندم تاسوعا و عاشورا: سند سقوط شاه‏‏211‏

‏               ‏‏مجلس امریکا کارتر را استیضاح کند!‏‏212‏

‏               ‏‏هشدار و اخطار به ارتش‏‏213‏

‏               ‏‏نیاز به ارتش در آینده‏‏214‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی، مدافع حقوق محرومان‏‏215‏

‏               ‏‏اسلام، مدافع تمدن و حافظ حقوق مردان و زنان‏‏216‏

‏20 / 9 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ رعایت قانون توسط مسلمانان‏218‏

‏               ‏‏جامعیت اسلام‏‏218‏

‏               ‏‏ایرانیان مقیم خارج باید حافظ آبروی ایران باشند‏‏219‏

‏21 / 9 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ راهپیمایی مردم در تاسوعا و عاشورا‏221‏

‏21 / 9 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «صدای لوکزامبورگ» دربارۀ نفی همکاری با مارکسیستها‏223‏

‏21 / 9 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون سوئد و روزنامۀ «لومتن» (نتایج تظاهرات تاسوعا و عاشورا)‏225‏

‏21 / 9 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «جنبش ادامه دارد»و رادیو«پاپیولار»(تظاهرات تاسوعاوعاشورا)‏226‏

‏23 / 9 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ راهپیمایی تاسوعا و عاشورا‏227‏

‏23 / 9 / 1357‏   نامه به آقای جعفر صبوری و اجازه صرف وجوهات‏229‏

‏23 / 9 / 1357‏   مصاحبه با نشریۀ «اونیتا» دربارۀ اسلام و مدرنیزه کردن ایران‏230‏

‏24 / 9 / 1357‏   مصاحبه با خبرگزاری «وفا» دربارۀ اسلامی بودن نهضت و تشکیل اسرائیل‏235‏

‏آذر 1357‏      مصاحبه با تلویزیون آلمان، دربارۀ موضع انقلاب در برابر حامیان خارجی شاه‏241‏

‏25 / 9 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (منطق کارتر و لزوم اعتصاب کارکنان شرکت‎ ‎          نفت)‏242‏

‏               ‏‏منطق کارتر همان منطق معاویه است‏‏242‏

‏               ‏‏کارتر، مدافع کشتارها و غارتها‏‏243‏

‏               ‏‏توجیه کارتر از کشتار مردم‏‏246‏

‏               ‏‏ما منطق و میزان داریم نه کارتر!‏‏248‏

‏               ‏‏دعوت از کارکنان شرکت نفت برای اعتصاب‏‏249‏

‏               ‏‏اخطار به اسرائیل و تأمین به یهودیان و دیگر اقلیتها‏‏251‏

‏               ‏‏غارت و هرج و مرج ممنوع‏‏252‏


‏               ‏‏همزمانی حمایت کارتر و کشتار شاه‏‏253‏

‏30 / 9 / 1357‏   مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ دربارۀ احتمال مصالحه ملی گراها با شاه‏254‏

‏30 / 9 / 1357‏   مصاحبه با مجلۀ «تایم» دربارۀ دلیل مخالفت با شاه و نقش ارتش‏256‏

‏1 / 10 / 1357‏   نامه جهت ارسال وجوهات به قم‏258‏

‏1 / 10 / 1357‏   سخنرانی درجمع ایرانیان مقیم خارج (کمک به سربازان فراری و اعتصاب کنندگان)‏259‏

‏               ‏‏توصیه به مردم دربارۀ سربازان فراری‏‏259‏

‏               ‏‏لزوم حمایت مردم از اعتصاب کارکنان صنعت نفت‏‏260‏

‏               ‏‏رد تبلیغات سوء در مورد اقلیتهای مذهبی‏‏260‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی مخالف تجدد نیست‏‏261‏

‏               ‏‏توطئه برای هدر دادن نیروی جوان‏‏262‏

‏               ‏‏فرهنگ استعماری شاه‏‏263‏

‏               ‏‏اسلام، مخالف نفوذِ بیگانگان‏‏264‏

‏2 / 10 / 1357‏   مصاحبه با محمد حسنین هیکل دربارۀ علل شکل گیری انقلاب‏266‏

‏2 / 10 / 1357‏   پیام تبریک به مسیحیان جهان (میلاد حضرت عیسی «ع»)‏272‏

‏3 / 10 / 1357‏   نامه به آقای ابوجهاد دربارۀ تعیین نماینده‏273‏

‏3 / 10 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ ضرورت حفظ وحدت‏274‏

‏               ‏‏اظهار تأسف از حمایت دولتهای اسلامی از شاه‏‏274‏

‏               ‏‏هشدار در مورد اختلافها و جناح بندیها‏‏274‏

‏               ‏‏هدف از تشکیل احزاب سیاسی در شرق‏‏275‏

‏               ‏‏اجتناب از اختلاف‏‏277‏

‏               ‏‏آفات اختلاف و تفرقه‏‏277‏

‏               ‏‏نغمۀ شوم «اسلام منهای روحانیت»‏‏279‏

‏               ‏‏ضرورت اتحاد همۀ اقشار در مبارزه با شاه‏‏281‏

‏6 / 10 / 1357‏   پیام به ملت مسلمان ایران (شش توصیۀ عمومی)‏283‏

‏7 / 10 / 1357‏   گفتگو با ریچارد کاتم در مورد مسائل ایران‏286‏

‏7 / 10 / 1357‏   مصاحبه با کرککروفت دربارۀ اسلام‏291‏

‏7 / 10 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ جمعه، شنبه، یکشنبه دربارۀ زندگی خصوصی‏300‏


‏8 / 10 / 1357‏   حکم به آقای مهدی بازرگان جهت تعیین هیأت پنج نفره در مناطق نفتی‏302‏

‏10 / 10 / 1357‏   مصاحبه با مجلۀ هفتگی «بیروت» دربارۀ پیش بینی سال 1979 ‏304‏

‏دی 1357‏       گفتگو با نویسندۀ فرانسوی دربارۀ آینده نهضت‏307‏

‏10 / 10 / 1357‏   گفتگو با کلود شایه و ژاک روبر دربارۀ ویژگیهای جمهوری اسلامی‏309‏

‏10 / 10 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (عدم صلاحیت پهلوی برای حکومت)‏314‏

‏               ‏‏خوشبختی ملتها در گرو صلاحیت هیأت حاکمه‏‏314‏

‏               ‏‏دستگیریهای نمایشی!‏‏314‏

‏               ‏‏هیأت حاکمۀ بی صلاحیت‏‏315‏

‏               ‏‏فقدان قوانین و مجالس مشروع در دوران پهلوی‏‏316‏

‏               ‏‏وکلای منصوب سفارتخانه ها!‏‏317‏

‏               ‏‏شاه، دولت و مجلس فاسد‏‏318‏

‏               ‏‏کشتارها نتیجۀ حکومت ناصالحان‏‏320‏

‏               ‏‏مردم صالحند و حکومت صالح می خواهند‏‏321‏

‏               ‏‏رجوع به آرای عمومی‏‏322‏

‏               ‏‏قوانین موافق شرع‏‏324‏

‏               ‏‏آفتابِ شرق‏‏325‏

‏               ‏‏رفتن شاه و حاکمیت ملت‏‏325‏

‏               ‏‏دخالت شوروی ممکن نیست‏‏326‏

‏               ‏‏اصلاح جوانان و توجه به اسلام‏‏326‏

‏               ‏‏حکوت اسلامی مدافع حقوق زنان و اقلیتهای مذهبی‏‏328‏

‏               ‏‏ما برنامه داریم‏‏328‏

‏12 / 10 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ تحریم پرداخت مالیات و پول آب و ... به دولت شاه‏330‏

‏13 / 10 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «اکسپرس» دربارۀ برنامۀ دولت در جمهوری اسلامی‏333‏

‏14 / 10 / 1357‏   نامه تشکر به آقای عباسعلی سبیل اردستانی‏336‏

‏14 / 10 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون «سی.بی.اس» دربارۀ ضدیت با امریکا‏337‏

‏14 / 10 / 1357‏   مصاحبه با گروهی از خبرنگاران دربارۀ انتخابات‏339‏

‏14 / 10 / 1357‏   نامه تسلیت به خانوادۀ شهید عاشوری‏342‏


‏15 / 10 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون «سی.بی.اس» دربارۀ فرار شاه و آیندۀ اوپک‏343‏

‏15 / 10 / 1357‏   مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان، کانال 2 دربارۀ کودتای نظامی‏345‏

‏15 / 10 / 1357‏   مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون «بی.بی.سی» دربارۀ مسائل عمومی ایران‏347‏

‏16 / 10 / 1357‏   پیام به ملت ایران در اعلام روز نهم صفر به عنوان عزای عمومی‏350‏

‏16 / 10 / 1357‏   پیام به اعتصاب کنندگان مطبوعات برای پایان اعتصاب‏352‏

‏16 / 10 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون آلمان در بیان اینکه اسلام دین مترقی است‏353‏

‏16 / 10 / 1357‏   مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان (هدف، تشکیل جمهوری اسلامی)‏355‏

‏16 / 10 / 1357‏   گفتگو با عده ای از ارمنیهای مقیم فرانسه دربارۀ آیندۀ ارامنه در ایران‏357‏

‏17 / 10 / 1357‏   پیام به علما و مردم پاکستان دربارۀ جنایات عمّال شاه در قم و مشهد‏358‏

‏17 / 10 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ تبلیغات فریبکارانۀ مطبوعات غرب‏360‏

‏               ‏‏شاه باید برود‏‏360‏

‏               ‏‏فروش نفت آری، پایگاه امریکایی نه!‏‏361‏

‏               ‏‏فروش نفت برای زدودن فقر‏‏363‏

‏               ‏‏ایستادگی ملت ایران در برابر امریکا و شوروی‏‏363‏

‏               ‏‏ادعای شاه در نداشتن مخالف‏‏365‏

‏               ‏‏سراسر ایران در اعتصاب‏‏366‏

‏               ‏‏چهرۀ واقعی شاه‏‏366‏

‏               ‏‏عالم ملکوت و «یَوْمَ تُبْلَی السَّرائر»‏‏367‏

‏               ‏‏چهرۀ دنیایی شاه و پدرش‏‏369‏

‏               ‏‏جنایات پهلویها قابل شرح و بیان نیست‏‏370‏

‏               ‏‏آثار خیانت و جنایت شاه‏‏371‏

‏               ‏‏نیاز به ارتش در حکومت اسلامی‏‏373‏

‏               ‏‏غیرقانونی بودن مبانی رژیم شاه‏‏374‏

‏18 / 10 / 1357‏   بیانات با دو نمایندۀ رئیس جمهور فرانسه در مخالفت با دولت بختیار‏375‏

‏18 / 10 / 1357‏   مصاحبه با مجلۀ «افریقای جوان» دربارۀ غیرقانونی بودن دولت بختیار‏378‏

‏18 / 10 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون فرانسه دربارۀ غیرقانونی بودن دولت بختیار‏380‏

‏18 / 10 / 1357‏   مصاحبه با روزنامه «اکونومیست» دربارۀ داراییهای خصوصی شاه‏382‏


‏18 / 10 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «تایمز» دربارۀ تبیین مواضع اسلام و سیاستهای آینده ایران‏387‏

‏18 / 10 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «بالتیمورسان» دربارۀ دلایل مخالفت با رژیم شاه‏394‏

‏18 / 10 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «فاینشنال تایمز» دربارۀ سیاستهای آیندۀ انقلاب‏398‏

‏18 / 10 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون سوئیس دربارۀ حکومت بختیار و اقلیتهای مذهبی‏401‏

‏19 / 10 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ توطئۀ تعرض به مردم به اتهام ساواکی بودن‏402‏

‏19 / 10 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون «بی.بی.سی» دربارۀ آیندۀ ایران و نحوۀ بازگشت به ایران‏404‏

‏19 / 10 / 1357‏   مصاحبه باروزنامۀ «لوتاکونتینوا» دربارۀ ویژگیهای حکومت اسلامی‏407‏

‏19 / 10 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون اسپانیا دربارۀ ایران پس از خروج شاه‏412‏

‏19 / 10 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «لوموند» دربارۀ غیرقانونی بودن دولت بختیار‏413‏

‏20 / 10 / 1357‏   مصاحبه با مجلۀ «تایم» دربارۀ آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی‏416‏

‏20 / 10 / 1357‏   مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون «لوکزامبورگ» دربارۀ ایران پس از شاه‏417‏

‏20 / 10 / 1357‏   مصاحبه با مجلۀ «اکسپرس» دربارۀ غیر قانونی بودن رژیم‏419‏

‏20 / 10 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «نیویورک تایمز» دربارۀ روابط ایران و امریکا‏420‏

‏20 / 10 / 1357‏   مصاحبه با آژانس «سیگما» دربارۀ نقش و ماهیت بازار‏421‏

‏21 / 10 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگاران دربارۀ مسائل عمومی ایران‏423‏

‏22 / 10 / 1357‏   پیام به ملت ایران (تشکیل شورای انقلاب، دولت بختیارواحتمال کودتا)‏426‏

‏22 / 10 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون «آر.اِی.آی» دربارۀ نقش مذهب و احتمال کودتا‏429‏

‏22 / 10 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگار «اِی.بی.سی» دربارۀ مسائل عمومی ایران‏431‏

‏23 / 10 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ توطئه حمله به نیروهای مسلح به نام ملت‏434‏

‏23 / 10 / 1357‏   مصاحبه با روزنامه «تمپو» دربارۀ ویژگیهای جمهوری اسلامی‏436‏

‏23 / 10 / 1357‏   گفتگو با خورشید احمد (مسائل ایران و مواضع پاکستان)‏441‏

‏24 / 10 / 1357‏   پیام به علما و اهالی کردستان دربارۀ وحدت کلمه و دفاع از کشور‏445‏

‏24 / 10 / 1357‏   مصاحبه با خبرگزاری فرانسه دربارۀ اوضاع ایران‏446‏

‏24 / 10 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «لیبرال» دربارۀ ویژگیهای حکومت اسلامی‏448‏

‏24 / 10 / 1357‏   نامه به آقای عبدالجلیل جلیلی دربارۀ حفظ وحدت کلمه‏452‏

‏24 / 10 / 1357‏   اجازه نامه به آقای صادق خلخالی، در امور حسبیه و شرعیه‏453‏

‏24 / 10 / 1357‏   اجازه نامه به آقای سید محمد بجنوردی، در امور حسبیه و شرعیه‏454‏


‏24 / 10 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (حمایت امریکا از بختیار و نقش ارتش)‏455‏

‏               ‏‏حمایت امریکا از دولت به منظور حفظ رژیم‏‏455‏

‏               ‏‏دولت غیر قانونی‏‏455‏

‏               ‏‏نقشۀ امریکا‏‏457‏

‏               ‏‏عدم حمایت ارتش از شاه‏‏458‏

‏               ‏‏کودتای فرضی‏‏458‏

‏               ‏‏مردم مجرمان را می شناسند‏‏460‏

‏               ‏‏ارتش ملت‏‏460‏

‏               ‏‏شایعۀ شرکت نظامیان اسرائیل در کشتار ملت ایران‏‏462‏

‏               ‏‏شناسایی عاملان کودتای احتمالی‏‏463‏

‏               ‏‏توطئۀ حمله به ارتش و کشتار مردم‏‏463‏

‏               ‏‏کودتای نظامی غیر خشن!‏‏465‏

‏               ‏‏آمادگی ملت برای خنثی نمودن توطئه ها‏‏465‏

‏25 / 10 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون فرانسه، کانال یک دربارۀ اهداف شورای انقلاب‏467‏

‏25 / 10 / 1357‏   مصاحبه با مجلۀ محلی «لُ اکُو» دربارۀ دمکراسی در اسلام‏468‏

‏25 / 10 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگاران دربارۀ نزدیکی پیروزی، نقش زنان و نفت‏469‏

‏25 / 10 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ «استریت تایمز» (اوضاع ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب)‏471‏

‏25 / 10 / 1357‏   پیام به ملت ایران (توصیه های نه گانه)‏477‏

‏دی 1357‏        نامه به آقای پسندیده و پاسخ به پرسشهای سیاسی ایشان‏480‏

‏26 / 10 / 1357‏   پیام به خبرگزاریهای خارجی دربارۀ فرار شاه‏481‏

‏26 / 10 / 1357‏   مصاحبه با مجلۀ «اشترن» دربارۀ آزادی احزاب در جمهوری اسلامی‏482‏

‏26 / 10 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگاران خارجی دربارۀ فرار شاه‏484‏

‏27 / 10 / 1357‏   پیام تبریک به ملت ایران (فرار شاه و تشریح وظایف آحاد ملت)‏486‏

‏27 / 10 / 1357‏   مصاحبه با نشریۀ «اکسپرس» در تبیین مواضع انقلاب‏488‏

‏28 / 10 / 1357‏   گفتگو با هیأت نمایندگی دولت هند (سیاست آینده نظام اسلامی ایران)‏490‏

‏28 / 10 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ توطئه عمال شاه در اهانت به مراجع‏493‏

‏28 / 10 / 1357‏   حکم به آقای یدالله سحابی (تقویت و تنظیم اعتصابات)‏494‏


‏28 / 10 / 1357‏   حکم به آقای جلیل ضرابی برای تحویل سفارتخانه ایران در امریکا‏496‏

‏28 / 10 / 1357‏   نامه به آقای سید عزالدین حسینی و تقاضای بازگشت به زنجان‏497‏

‏29 / 10 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون فرانسه دربارۀ اوضاع ایران پس از تبعید شاه‏498‏

‏30 / 10 / 1357‏   پیام به ملت ایران در بازگشت قریب الوقوع به ایران‏501‏

‏1 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ رمز پیروزی انقلاب‏503‏

‏               ‏‏وحدت کلمۀ ملت منشأ قدرت و پیروزی‏‏503‏

‏               ‏‏قتل عامها، غارتها، زندانها‏‏504‏

‏               ‏‏رژیم سلطنتی، خلاف قوانین عقلیۀ‏‏507‏

‏               ‏‏دستور شاه برای کودتا و کشتار‏‏509‏

‏               ‏‏فداکاری با مبادی معنوی‏‏509‏

‏               ‏‏تأکید بر موعظۀ خداوند‏‏511‏

‏               ‏‏اصلاح ویرانیها و خرابیها‏‏512‏

‏               ‏‏حکومت مطلوب‏‏513‏

‏               ‏‏غارتگران و خارج کنندگان ارز‏‏514‏

‏               ‏‏وحدت کلمه‏‏515‏

‏               ‏‏از دست دادن اتحاد، عامل شکست‏‏516‏

‏2 / 11 / 1357‏   پیام به طوایف و ایلات بویراحمد برای حفظ نظم در منطقه‏518‏

‏3 / 11 / 1357‏   مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» دربارۀ مسائل جاری انقلاب‏519‏

‏3 / 11 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون فرانسه دربارۀ وضعیت ارتش‏523‏

‏4 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع کارکنان اقامتگاه امام (لزوم نظارت مردم بر امور جاری کشور)‏525‏

‏               ‏‏ترمیم ویرانیها با همکاری و بردباری‏‏525‏

‏               ‏‏خودسری، ریشۀ مفاسد و بی قانونی‏‏526‏

‏               ‏‏نگرانی از سرنوشت همراهان‏‏527‏

‏5 / 11 / 1357‏   پیام به ملت ایران (نوید مراجعت به وطن)‏528‏

‏5 / 11 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگاران و اتمام حجت به دولت بختیار‏530‏

‏6 / 11 / 1357‏   گفتگو با سه تن از شخصیتهای امریکایی‏532‏

‏7 / 11 / 1357‏   پیام به علما و روحانیون دربارۀ تکذیب شایعۀ پذیرفتن بختیار‏536‏


‏7 / 11 / 1357‏   پیام و هشدار به دولت امریکا و ترسیم اهداف کلی جمهوری اسلامی‏537‏

‏7 / 11 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگار فرانسوی دربارۀ حوادث و اوضاع آینده ایران‏538‏

‏8 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (پیوستن ارتش به ملت، اندرز و اتمام حجت)‏543‏

‏               ‏‏همراه با ملت‏‏543‏

‏               ‏‏انقلاب ایران، استمرار حرکت پیامبران‏‏544‏

‏               ‏‏رژیم شاه، رژیم ادعا!‏‏545‏

‏               ‏‏سقوط شاه و پابرجایی ایران‏‏545‏

‏               ‏‏شاهنشاهی و ملی گرایی دو روی یک سکه‏‏546‏

‏               ‏‏رویارویی اسلام با ستمگران و خونخواران‏‏547‏

‏               ‏‏در راه تشکیل حکومت اسلامی‏‏548‏

‏               ‏‏فراخوانی به بازگشت و پیوستن به ملت‏‏549‏

‏               ‏‏اندرز و اتمام حجت‏‏550‏


‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎                 ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

یادآوری‏:‏

‏     ‏برای سهولت در دسترسی به مطالب مورد نظر، مراجعه شود به‎ ‎جلد 22 صحیفۀ امام که شامل:

‏     نمایه های موضوعی، نام اشخاص، مکانها، وقایع تاریخی،‏‎ ‎‏آیات و روایات، اشعار و فهرست تفصیلی مطالب دورۀ 21‏‎ ‎‏جلدی است.‏

‎ ‎