دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
چکیده مقالات دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

چکیده مقالات دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

چکیده مقالات

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین المللی امام خمینی(س)

‏ ‏

و فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تهران

‏ ‏

12 و 13 خرداد 1375

14 و 15 محرم الحرام 1417

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه ا