دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏ ‏

‏عاشورا تجلیگاه سترگ رخ نمود بالاترین و والاترین ارزشها و تعالیم متعالی انسانی و اجتماعی است که مردمان را همواره به شناخت آن تعالیم و ارزشها و باور به آنها و تعهد نسبت به آنها و زندگی با آنها، فرا خوانده است و فرا خواهد خواند؛ عاشورا عرصه جاوادنۀ تجلی پیوند توحید و عدل، حماسه و رسالت، ایمان و پایداری، آزادگی و شرف، اعتقاد و جهاد، نماز و عدالت، دیانت و آدمیت، عینیت و عرفان، در همۀ عصرها و تاریخ آدمی است.‏

‏محتوای حرکت عاشورای حسینی، تبلور عینی یک الگوی راهبردی است برای احیای دین در اندیشه‌ها، جانها، زندگیها و تربیت و سازندگی انسانی و مدیریت و سازندگی اجتماعی، که هر گاه این محتوا، به درستی تبیین شود و با شناخت درست واقعیات جاری حیات انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه و نیز با اصول درست پیاده سازی چارچوبهای کاربردی الگوی مطلوب حیات دینی، همراه گردد، تربیت و مدیریت است در دو عرصۀ فرد و جامعه.‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه ج

‏و باری عاشورا، الهام بخش انقلاب شورآفرینی است که در روزگار ما بزرگترین حادثه‌ای است که با راهبری عاشورایی بزرگ عصر، امام خمینی(س)، عزم استقرار زندگی بر پایۀ توحید و عدل را نموده است.‏

‏باید فرصتهای شناخت درست محتوای حرکت عاشورای حسینی را ارج نهاد و حضور دانشوران و نخبگان فرهنگی کشور و دیگر ملتهای مسلمان و دانشوران غیرمسلمان را برای شناخت و تحلیل این محتوا و تأمل و تدبر در آن پاس داشت. نشستهای علمی در این مقوله ها می تواند، آموزش، تحقیق و تبلیغ را در زمینۀ تبیین اندیشه های بلند اسلام، عاشورا و امام راحل(س)، توسعه و تکامل بخشد.‏

‏به این عزم و آهنگ و در ادامه کنگرۀ اول، دومین کنگرۀ امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا در آستانۀ هفتمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(س) مصادف با 12 و 13 خرداد ماه 1375 همزمان با ماه محرم 1417 با هدف و تبیین ابعاد گوناگون فرهنگ عاشورا و تعالیم عاشورایی حضرت امام(س) و رسالت و مسئولیت جامعۀ امروز  نسل معاصر در برابر این فرهنگ، برگزار میگردد.‏

‏کتاب حاضر در بردارندۀ مجموعۀ چکیده های مقالات برگزیدۀ دریافتی از سوی کمیتۀ علمی است که به مناسبت برگزاری این همایش ارجمند علمی، تقدیم اهل درک و درد میشود.‏

‏اشاره به نکاتی چند ضروری مینماید:‏

‏1ـ مقالات رسیده به کمیتۀ علمی کنگره بیش از 300 مقاله از داخل و خارج کشور میباشد. آنچه که اینک در پیش روی شماست چکیده های مناسب از میان مقالات برگزیده ای است که تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1375 به کمیتۀ علمی ارسال ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه د

‏شده اند و دارای ارزش نسبی علمی، معرفی شده اند.‏

‏2ـ چکیده ها در سه بخش به ترتیب الفبایی نام نویسندگان مقالات، سازمان یافته اند؛‏

‏ـ بخش اول: فرهنگ عاشورا و اندیشۀ امام خمینی(س)‏

‏ـ بخش دوم: جهاد و سیاست در فرهنگ عاشورا و اندیشۀ امام خمینی(س)‏

‏ـ بخش سوم: شهید و شهادت در فرهنگ عاشورا و انقلاب اسلامی‏

‏3ـ بیشترین حجم چکیده ها از سوی گروه تحقیقات کمیتۀ علمی کنگره نگاشته شده اند.‏

‏دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا‏

‏ ‏

‏ ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه ه

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه و