دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
نمونه های تربیتی و اخلاقی در نهضت امام حسین(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حسینی، شهاب الدین

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

نمونه های تربیتی و اخلاقی در نهضت امام حسین(ع)

نمونه های تربیتی و اخلاقی در نهضت امام حسین(ع)

‏ ‏

‏شهاب الدین حسینی‏

‏ ‏

‏     حیات بشر بر بنیانها و قوانین ثابتی استوار است که از زمان پیدایش جامعۀ انسانی در این قوانین و قواعد دگرگونی راه نیافته است و از جملۀ این سنتها، تداوم مبارزۀ میان حق و باطل است و این مبارزه در همۀ ابعاد و مراحل زندگی جریان دارد و تنها با نابودی و محو کامل یکی از این دو، مبارزه پایان می یابد; اما مسیر تاریخ درجهت پیروزی و پایداری حق و فضیلت است. تضاد و رویارویی حق و باطل، تفاوت وتضاد در اخلاق و سلوک یاران و پیروان هر یک از دو جبهه را در پی دارد. این تنافی  تضاد اخلاقی و رفتاری میان اندیشه های بلند اخلاقی با اخلاق دون منشانه درعاشورا به خوبی متجلی است: پیشوایی جبهه حق، امام حسین(ع) ، مبانی تربیت ایمانی را از پدروجدش فرا گرفته است، اما فرمانده جناح باطل، یزیدبن معاویه، منعکس کنندۀ اخلاق و رفتار جاهلیت پدرش می باشد. ‏

‏ -  نمونه های اخلاقی در نهضت امام حسین(ع):  ‏

‏     1 -  حرمت نهادن به کعبه ‏

‏     2 -  رعایت اخلاق در اعلام و فراخوانی‏

‏     3 -  نادیده گرفتن خویش در برابر حفظ ارزشها ‏

‏     4 -  رفتار انسانی و رحمت آمیز با دشمنان ‏

‏     5 -  پایبندی به قراردادها  و پیمانها ‏

‏     6 -  پاس داشتن امان و زنهار ‏

‏     7 -  تجلی اخلاق فاضله درپیوندها  و روابط ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 46

‏     8 -  رعایت مسایل عاطفی و احساسی ‏

‏     9 -  احترام به پیوندهای خویشاوندی ‏

‏    10 -  پذیرش توبه و ندامت مخالفان و درگذشتن از آنها  ‏

‏     11 -  ترک کشتار ‏

‏     12 -  یاری رسانی رهبربه یارانش ‏

‏     13 -  پاسداری از زنان ‏

‏     14 -  ناخوش داشتن آغازگری درجنگ ‏

‏     15 -  پایبندی زنان به دستورات اسلام در هنگامۀ مصیبت ‏

‏ -  نمونه های تربیتی در نهضت عاشورا: ‏

‏     1 -  ارتباط و پیوستگی با خداوند تعالی در همۀ مراحل و شرایط ‏

‏     2 -  مقدم داشتن اصول بر اشخاص‏

‏     3 -  مشخص نمودن مصداق امامت ‏

‏     4 -  پیروزی حقیقی، پیروزی ارزشهای اسلامی است. ‏

‏     5 -  ذلت ناپذیری و عدم تسلیم در برابر طاغوتیان  ‏

‏     6 -  استمرار ولایت میان مسلمانان ‏

‏     7 -  روشنگری قبل از شروع جنگ ‏

‏     8 -  دفاع از اسلام مسئولیتی همگانی است. ‏

‏     9 -  ایستادگی در برابرسرکشان و طاغوتیان از پاره ای عبادات مهمتر است.    ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 47