دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
قیام عاشورا و انقلاب اسلامی در عرصۀ ارزشها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : سید حسینی تاشی، سید صادق؛ مریمی، زهرا

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

قیام عاشورا و انقلاب اسلامی در عرصۀ ارزشها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قیام عاشورا و انقلاب اسلامی در عرصۀ ارزشها

‏ ‏

‏حجةالاسلام سید صادق سید حسینی تاشی – زهرا مریمی‏

‏ ‏

‏     قیامهای دینی و مذهبی به دنبال اهدافی اخلاقی و معنوی هستند، به طوری که بررسی موفقیت و یا شکست این قیامها بر اساس معیارهای ارزشی خاص صورت می گیرد. بنابراین هرگونه تحلیل ظاهربینانه و دنیوی از یک قیام مذهبی، نوعی انحراف در تفکر است. در این صورت، توجه اساسی در یک قیام مذهبی و فکری، به نقش آن قیام درپیش برد اصول اخلاقی و احیای ارزشهای معنوی است. تشابه و یا تفاوت دو قیام دینی اصلاح طلب براساس میزان و نوع تأثیرآنها در اصول و ارزشهای فوق است. ‏

‏     در این میان قیام عاشورا به عنوان یک الگوی تام و کامل که نشان دهندۀ یک قیام اصلاح طلبانۀ کاملاً موفق است، همیشه مورد توجه صاحب نظران و متفکران اسلامی واقع شده و ارزش و اهمیت سایر قیامهای مذهبی براساس آن محک زده شده است. ‏

‏     اصول اخلاقی موردنظر امام حسین(ع) در قیام عاشورا و نیز تأثیر این قیام در احیای ارزشهای معنوی و الهی، همگی به عنوان محورهای مورد توجه متفکران در سنجشهای مذکور اهمیت دارند. ‏

‏     شباهتهای قیام عاشورا و انقلاب اسلامی ایران، هم در زمینۀ رهبری و هم در مورد مردم انقلابی و مبارز، تجلی یافته است. در این مورد، آنچه لازم است مورد بررسی قرار گیرد، چگونگی ظهور روحیۀ عاشورایی در انقلاب اسلامی و حرکت امام خمینی(س) است. در عین حال باید به نقش عمده و مهمی که زنان در قیام عاشورا و انقلاب اسلامی داشته اند، اشاره نمود. ‏

‏     فعالیتهای زنان در واقعۀ عاشورا به رهبری امام حسین(ع) و همچنین نقش عمدۀ   ‏

‏ ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 96

‏مبارزاتی زنان در پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(س) می تواند الگویی ایده آل و اساسی دربارۀ نقش زن در جامعه و کیفیت و محدودۀ آن باشد. در این راستا باید بدفهمی هایی که در زمینۀ برخی نصوص، از سوی بعضی از فضلا و محققین وجود دارد، تذکر داده شده و تصحیح  شود. ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 97