دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
مبانی و دیدگاههای عرفانی امام خمینی(س) در پیوند با عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : شریعتمداری، شایسته

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مبانی و دیدگاههای عرفانی امام خمینی(س) در پیوند با عاشورا

‏ ‏

مبانی و دیدگاههای عرفانی امام خمینی(س)

در پیوند با عاشورا

‏ ‏

‏شایسته شریعتمداری‏

‏ ‏

‏      هرچند امام خمینی(س) شخصیتی جامع و همه جانبه داشت و تمامی علوم و معارف الهی را در حد کمال دارا بود، اما بلاشک وجهۀ عرفانی در او مشخص ترین وجهۀ شخصیتی بود و بر سایر وجوه غلبه داشت. این امر از مقایسۀ تعداد آثار عرفانی آن بزرگوار با تعداد آثاری که در دیگر زمینه ها به جا گذاشته اند، به خوبی برمی آید و نیز از بررسی و تحلیل مجموعۀ کلامها و پیامها و مکاتباتشان در دوران انقلاب اسلامی به روشنی نتیجه می شود و بیش از همه در کلامها و پیامهایی که در ارتباط با شهادت بیان و ارسال شده اند، مشاهده می شود. کلامها و پیامهایی که همه رنگ و بویی عرفانی دارند و بیان کننده و نشان دهندۀ عرفان خاص آن بزرگوارند; عرفانی آمیخته با سیاست و از نوع سیاسی، عرفان مبارزه و جهاد، عرفان شهادت پرور وحماسه آفرین ، نه عرفان انزوادوست و عزلت طلب  وخانقاهی پرور. ‏

‏     سعی ما در این مقاله ارایۀ برداشتها، تعاریف و مفاهیم عرفانی بوده که امام از موضوع شهادت به دست داده اند و هدف اصلی در آن، دست یافتن به آن مبانی فکری و دیدگاههای عرفانی امام بوده که به فرهنگ شهادت پروری و روحیۀ شهادت طلبی منتهی می شود، همان مبانی که امام خود عمیقاًبدانها باور داشت و عملاً سخت بدانها پای بند بود و نقشی اساسی در مبارزه و مقاومت مردم ایران در طول انقلاب اسلامی و به ثمر رسیدن آن و نیز گسیل جوانان ایران زمین به جبهه های جنگ و دفاع از میهن اسلامی، دارا بود و نیز نشان دادن ملتقا و پیوندگاه آن مبانی عرفانی با نهضت عاشورا که تجلی گاه ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 100

‏اصلی شهادت و در حقیقت نحوۀ تکوین و تغذیۀ آنها از سرچشمۀ اصلی خود است. ‏

‏رئوس اصلی مطالب مقاله عبارتند از: ‏

‏     1 -  تعاریف و مفاهیم عرفانی جهاد و شهادت در راه خدا ‏

‏     مقام اسرارآمیز شهادت از مختصات انسان کامل، شهادت و عشق الهی، محبوبیت شهید نزد خدا، شهادت وصال با محبوب و ملاقات با خدا‏

‏     2 -  انطباق جهاد و شهادت در راه خدا با سیر و سلوک عرفانی:‏

‏     شهادت تحقق تهذیب نفس و هجرت الی الله، شهادت مصداق حقیقی قیام لله، درس قیام از نهضت عاشوراوشکست ناپذیری شهادت، عمل به وظیفه بدون نظر به نتیجه، تجلی خدا بر شهید و فنای شهید در خدا، شهید در مقام رضا‏

‏     3 -  جانبازی شهیدانه اوج اخلاص عارفانه‏

‏     4 -  عجز غریبان و غربی اندیشان از ادراک ارزش عرفانی شهادت‏

‏     5 -  شهادت پروری و روحیۀ شهادت طلبی‏

‏     6 -  انعکاس مبانی عرفانی در وصایای شهدا. ‏

‏     لازم به تذکر است که تفکیک مرسوم میان دو حوزۀ عرفان نظری و عملی در بررسی و دسته بندی مطالب ارایه شده صورت نگرفته – هر چند که سیاق مطالب خود گویای نوع آنهاست – و این از آن روست که حوزۀ علم وعمل در وجود مقدس امام، واحد و درآمیخته بود وعرفان نظری و عملی در او با هم به تحقق و کمال رسیده بود. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 101