دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
حقوق جنگ در اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : عظیمی شوشتری، عباسعلی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

حقوق جنگ در اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حقوق جنگ در اسلام

‏ ‏

‏عباسعلی عظیمی شوشتری‏

‏ ‏

‏     این مقاله، تحقیقی گسترده دربارۀ حقوق جنگ در اسلام است: ‏

‏     بخش اول مقاله در کلیات است و به تعریف جنگ و تعریف حقوق جنگ پرداخته است. ‏

‏     بخش دوم به موضوع ممنوعیت توسل به زور پرداخته است. ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین الملل عمومی از دیدگاه اسلام در خصوص ممنوعیت توسل به زور، زیر مجموعه های این بخش اند. ‏

‏     بخش سوم دربارۀ استثنائات اصل عدم توسل به زور است. دفاع مشروع، جنگ عادلانه و مشروع، نمونۀ این استثنائات می باشند. ‏

‏     بخش چهارم دربارۀ آغاز جنگ است. در این بخش دربارۀ موضوع اعلان جنگ و روش آغاز آن بحث شده است. ‏

‏     بخش پنجم دربارۀ آداب جنگ است. صحنۀ جنگ، قربانیان جنگ، روش و وسایل جنگ مباحث این بخش اند.‏

‏    بخش ششم مباحث خاتمۀ جنگ در حقوق جنگ در اسلام را دارد و دربارۀ آتش بس و انعقاد قرارداد ترک مخاصمه و معاهدۀ صلح پرداخته است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 243