دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
کامیابی و پیروزی حسین(ع) و شکست و زیانکاری یزید در عرصۀ نبرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : معرفت، محمدهادی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

کامیابی و پیروزی حسین(ع) و شکست و زیانکاری یزید در عرصۀ نبرد

‏ ‏

‏ ‏

کامیابی و پیروزی حسین(ع) و شکست و زیانکاری یزید

در عرصۀ نبرد

‏ ‏

‏آیة الله محمد هادی معرفت‏

‏ ‏

‏      خداوند تعالی درکتاب خویش یاری و پیروزی رسولان ومؤمنان را وعده فرموده است. این پیروزی و نصرت که خداوند نوید آن را در این جهان داده، پیروزی حق بر باطل و خوار شدن باطل در برابر حق و سستی و ناتوانی آن در مقابله با حق می باشد. ‏

‏     فرد با ایمان به انگیزۀ اعلای کلمۀ خداونددر زمین واردعرصۀ کارزار حق با باطل می شود ودر راه پایداری کلمۀ حق و رسوایی باطل، خویش را فدا می کند. مؤمن حیات خویش را در حیات اهداف بلندش می بیند و با مرگ آنها، مرگ او نیز فرا می رسد. ‏

‏      وعدۀ خداوند برنصرت و پیروزی رسولان و مؤمنان، وعده ای حتمی و قطعی است، درحالی که مردم می بینند رسولان آنها کشته می شوندویا ازسرزمین وقوم خود رانده می شوند وهمچنین مؤمنان دچار عذاب وشکنجه و گرفتاری می شوند وبرخی از آنان به شهادت می رسند، پس می پرسند: نصرت الهی نوید داده شده به مؤمنان دراین جهان کجاست ؟ ‏

‏      اما مردم تنها بر حسب ظواهر امور ودرقلمرو زمان و مکان محدود ومقیاسهای حقیر بشری مسایل را ارزیابی می کنند، درحالی که اگر بر مقیاس ایمان و اعتقاد نگریسته شود، درنصرت الهی شک وتردیدی نیست; چرا که پیروزی اهل ایمان وجودذاتی و مستقلی از پیروزی ایمان واعتقاد آنان ندارد. ‏

‏      علاوه بر آن مردم معنای پیروزی را در اشکال معینی که برای آنها مشهود باشد، می دانند; درحالی که پیروزی اشکال گوناگونی دارد که دردیدی محدود، بعضی از این ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 265

‏صورتها با شکست مشتبه می شود. ‏

‏      آری، امام حسین(ع) نیز با قربانی نمودن وفدا کردن جان خویش درراه عقیده و دستیابی به اهداف دوردست خود در یاری حق و اعلای کلمۀ خداوند درزمین به پیروزی رسید. حرکت امام حسین(ع) پایه های کفر و گمراهی را درهم شکست و سران نفاق را منزوی ساخت. ‏

‏      اما یزید کوشش در خاموش نمودن نور خداوندی داشت، در حالی که خداوند وعده فرموده است که نور خویش را تمام گرداندگرچه کافران را ناخوش آید وخداوند به وسیلۀ حق بر سپاه باطل غالب می گردد، پس باطل میرا و رفتنی است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 266