دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
جایگاه شهادت در تعالیم امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ملکی، حسن

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

جایگاه شهادت در تعالیم امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

جایگاه شهادت در تعالیم امام خمینی(س)

‏ ‏

‏حسن ملکی‏

‏ ‏

‏      شهادت اوج و نقطۀ نهایی کمال انسان در زندگی دنیوی است. به فهم این رویداد عظیم الهی در زندگی بشرنمی توان دست یافت، مگر اینکه تأملی در ماهیت انسان داشته باشیم . انسان چه ویژگیها و صفاتی دارد که در یک مرحله از حیات طیبۀ خود، از تمام هستی خود می گذرد و رضایت الهی را از همۀ رضایتها و مزیتهای غیرالهی برتر می شماردو جان خود را تقدیم می کند تا به جانان برسد. ‏

‏      با قاطعیت می توان گفت که نظام اسلامی با فرهنگ شهادت وایثار پایدار می ماند. در غیر این صورت حتی اگر ظاهر آن بماند، باطن آن به تدریج هویت اصیل دینی خود را از دست خواهد داد. بنابراین نظام لائیک هنگامی به وجود می آید که فرهنگ دینی -  که فرهنگ شهادت است -  تقویت نگردد و زمینه برای فرهنگ روزمرگی و راحت طلبی ایجاد شود.‏

‏      در هیچ زمانی دین حق بدون دشمن نیست. در عصر ما نیز دشمنان فطرت بشر آرام نگرفته اند و به روشهای گوناگون، با فطرت و اندیشۀ انسانها بازی می کنند، تنها با انسانهای ارزش گرا و آرمان گرا می توانیم در مقابل انحطاط مقاومت کنیم. بنابراین در بخش تعلیم و تربیت کودکان و در برنامه های فکری و فرهنگی باید هدفهای آرمانی را به طور معنادار و مشخصی در همۀ سطوح تربیتی، با هدفهای علمی و آموزشی پیوند زنیم و به فرهنگ دینی و ارزشهای فرهنگ شهادت غلبۀ بیشتری بدهیم. یعنی هر جا که نقش تربیتی و فرهنگی انجام می پذیرد، باید بر مبنای دین بنا شود. ‏

‏      فرهنگ شهادت یعنی مجموعۀ نظام ارزشی و اعتقادی که «شدن» را و «کمال» را ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 319

‏برای آدمی محقق می سازد. پس اگر با نظام تربیتی و تعلیمی بتوانیم به تعداد انسانهای «متکامل» و«موحد» بیفزاییم، فرهنگ شهادت را تقویت کرده ایم.  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 320