بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل هفتم عوامل پیروزی
بازاریان مسلمان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بازاریان مسلمان

بازاریان مسلمان

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا توده هایی که در بازارند و پیروان شمایند پشتیبانی شان از‏‎ ‎‏شما به علت عقاید مذهبی شان است؟ به علت اعتقادشان به شماست؟‏‎ ‎‏و یا به علت این است که شما شانس تظاهرات علیه شاه را برای ایشان‏‎ ‎‏فراهم آورده اید؟‏‏]‏

جواب:‏ بله به دلیل عقاید مذهبی شان است که آنها را وادار می کند علیه‏‎ ‎‏ظلم و دیکتاتوری قیام کنند. و اساساً اسلام مذهبی است که هم به آنان‏‎ ‎‏مبارزه با ظلم و نابرابریها را می آموزد و هم اینکه چگونه باید یک‏‎ ‎‏جامعۀ سالم مترقی و پیشرو بنا کنند. و چون ما را بیان کنندۀ عقاید و‏‎ ‎‏خواسته های خود می دانند از ما پشتیبانی می کنند.‏

ـ  ‏[‏‏مردمی که در بازار کار می کنند چه کسانی هستند؟‏‏]‏

ـ ‏ مسلمانانی هستند که واسطۀ انتقال اجناس و کالاهای مورد نیاز‏‎ ‎‏مردم به دست آنان هستند که البته بسیار هم اتفاق افتاده که به علت‏‎ ‎‏نظام فاسد و غیر اسلامی، رژیم در همۀ زمینه ها از جمله زمینۀ‏‎ ‎‏اقتصادی، شکل روابط تجارتی را هم از حدود اسلامی آن بیرون برده‏‎ ‎‏است. ولی به هر حال علاقه به اسلام و کشور اسلامی ایران را با‏‎ ‎‏فداکاریهای بیدریغ خویش ثابت کرده اند.‏

ـ  ‏[‏‏موقعیت بازاریان در جامعۀ ایرانی چگونه است؟‏‏]‏

ـ ‏ بازار و بازاریان همیشه از احترام خاصی در جامعۀ ایرانی‏‎ ‎‏برخوردارند و تصمیمات آنان در مبارزات سیاسی نقش بسیار مؤثر و‏‎ ‎‏گاهی تعیین کننده ای داشته است. و نیز همیشه منشأ خدمات‏‎ ‎‏اجتماعی فراوان بوده است و در حوادث همیشه از بهترین‏‎ ‎‏کمک کنندگان مردم ضعیف و محروم بوده اند.‏

ـ  ‏[‏‏آیا بازار همیشه منشأ مخالفت با شاه بوده است؟‏‏]‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 703

ـ ‏ بازار هیچ گاه تا به حال حمایت از شاه نکرده است و اگر گاهی چنین‏‎ ‎‏چیزی به آن نسبت داده شده است، صرفاً تهمت است.(1124)‏

20 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏در این پنجاه سال سیاه که تاریخ ایران را سیاه کرد، سیاهتر از رژیمهای‏‎ ‎‏سابق کرد، فشار بر بازار بسیار بود و بیشتر بود و از بازار، آنها خیلی‏‎ ‎‏وحشت داشتند و لهذا یک وقت هم بنای بر این گذاشتند که این سقفها‏‎ ‎‏را خراب کنند؛ از زیر این سقفها خوف داشتند، لکن موفق‏‎ ‎‏نشدند.(1125)‏

10 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 704