بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل هفتم عوامل پیروزی
وحدت ملت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وحدت ملت

وحدت ملت

‏ ‏

‏شما همه می دانید ـ و هرکس تاریخ را می داند این را می داند ـ که این‏‎ ‎‏نهضتی که الآن در ایران هست شبیهش در تاریخ ایران نبوده است. اگر‏‎ ‎‏نگویم در تاریخ دنیا نبوده، در تاریخ ایران نبوده. یعنی یک چیزی که‏‎ ‎‏بچۀ هفت ساله با پیرمرد هفتاد ساله با لهجۀ واحد بگویند که ما‏‎ ‎‏نمی خواهیم این را! یک نهضتی که سرنیزه ها، توپ و تانکها، سربازها‏‎ ‎‏ـ عرض می کنم که ـ ارتش در خیابانها بگردند و مردم را زیر بگیرند و‏‎ ‎‏مردم را بکشند و باز ‏‏[‏‏مردم‏‏]‏‏ بایستند با مشت گره شده بگویند‏‎ ‎‏نمی خواهیم. ما در تاریخ ایران ـ بی اشکال است ـ که نداریم؛ در تاریخ‏‎ ‎‏[‏‏جهان‏‏]‏‏ هم من نمی دانم هست یا نه که یک همچو قصه ای مثل قصۀ‏‎ ‎‏ایران، یک همچو تحولی که در ایران واقع شده است هیچ سابقه‏‎ ‎‏ندارد.(1081)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ملت ایران به تمام معنی به پاخاسته است که حق خودش را مطالبه کند.‏‎ ‎‏و آنهایی که وابسته به شاه هستند و از او جیره خواری می کنند، آنها‏‎ ‎‏می شود مختلف باشند، تا با یک سیاست هماهنگی پیدا کنند. ملت‏‎ ‎‏ایران یکپارچه است و هر شخصی که با خواست ملت ایران مخالفت‏‎ ‎‏کند، خائن است.(1082)‏

18 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏این آتشی که الآن در ایران روشن شده، زبانه کشیده و دهات ایران‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 677

‏را، عرض می کنم که قصبات ایران را، شهرهای بزرگ و کوچک ایران‏‎ ‎‏را فرا گرفته و این یک مژده ای است برای ما که همه ناراضی صدا‏‎ ‎‏درآورده اند‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ کشته داد‏‏[‏‏ه ا‏‏]‏‏ند؛ بیخود که نیست؛ برای فریادی ‏‎ ‎‏است که می زنند که ما نمی خواهیم. تا فریاد «مرگ بر شاه» هم ‏‎ ‎‏نکنند، نمی زنند آنها را. این فریاد، این امرشان این است که «هر وقت ‏‎ ‎‏اسم شاه آمد و نگفتند که اعلیحضرت آریامهر یاالله بزنید»! الآن همۀ ‏‎ ‎‏ایران، از آن بچه های کوچک تا آن پیرمردهای بزرگ، با یک کلام،‏‎ ‎‏یک کلام حرفشان است که ما نمی خواهیم این را؛ این برود! و یک‏‎ ‎‏همچو ملتی نمی شود پیروز نشود. شما بدانید که پیروز است این‏‎ ‎‏ملت.(1083)‏

7 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏وحدت کلمه باعث شد که نه شاه با تمام قوایی که داشت، و نه آنهایی‏‎ ‎‏که پشتیبانی از او می کردند مثل قدرت امریکا، مثل شوروی، چین،‏‎ ‎‏انگلستان ـ همۀ اینها پشتیبانی می کردند ـ لکن به واسطۀ همین‏‎ ‎‏قدرت ملت همۀ آنها هم پشتیبانی شان را از او برداشتند؛ خودش هم‏‎ ‎‏فرار کرد.‏

‏     و مع الأسف که فرار کرد و نتوانست ملتْ او را گیر بیاورد و‏‎ ‎‏کارهایی را که کرده بود ـ لااقل یک مقداریش را ـ بتواند جبران بکند؛‏‎ ‎‏برای اینکه او اینقدر جنایات کرده است که هیچ بشر نمی تواند جبران‏‎ ‎‏آنها را بکند، جزای آنها را بدهد.(1084)‏

16 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 678

‏من در اواخرِ اوقاتی که در پاریس بودم توجه به یک مطلبی پیدا کردم‏‎ ‎‏که راجع به پیشرفت این نهضت خیلی دلخوش شدم، و این مطلب را‏‎ ‎‏در پاریس هم به اشخاص و اجتماعاتی که می شد تذکر دادم؛ و آن این‏‎ ‎‏بود که در انقلاباتی که در دنیا واقع می شود کم اتفاق می افتد ـ یا اتفاق‏‎ ‎‏شاید نیفتاده باشد ـ که اینطور باشد که یک مطلبی را که در مرکز‏‎ ‎‏مملکت می گویند، همین مطلب در کوره ده های دور افتاده هم باشد؛ و‏‎ ‎‏آن مطلبی را که روشنفکران می گویند، همان را مردم بازار و کوچه‏‎ ‎‏و دهقان و کشاورز هم همان را خواستار باشد. من در آن وقت اطلاع‏‎ ‎‏پیدا کردم و بعضی را هم که از ایران می آمدند پیش من، به من‏‎ ‎‏اطلاع می دادند که قضیۀ خواست ملت ایران یک خواستی است که‏‎ ‎‏گسترش پیدا کرده حتی در آن قرا و قصبات دورافتاده ای که از‏‎ ‎‏همۀ جهات دورند. یک نفر که همین اواخر آمد پیش من گفت که من ‏‎ ‎‏از دهات کمره‏‎[1]‎‏ و دهات چاپلق‏‎[2]‎‏ و لرستان، آنجاها رفتم و دیدم، و از‏‎ ‎‏آنجاها گردش کردم و دیدم و می آیم اینجا. و او گفت که تمام دهاتی را‏‎ ‎‏که من دیدم، دیدم که صبح که می شود، آن آخوند ده جلو می افتد و‏‎ ‎‏مردم ده دنبال او راه می افتند و راهپیمایی می کنند! و اسم از یک جایی‏‎ ‎‏برد که من آنجا رفتم، «قریۀ حسن فلک» این در اطراف کمره هست و‏‎ ‎‏قلعه ای است که شاید مثلاً آن وقتی که من دیدم ده ـ پانزده خانوار در‏‎ ‎‏آن زندگی می کردند؛ کوچک بود و در کنار یک کوهی واقع شده بود و‏‎ ‎‏از آبادیها دور بود. این شخص گفت من آنجا هم رفتم، آنجا همان‏‎ ‎‏حرفها را می زدند که در تهران می زدند.(1085)‏

17 / 1 / 58

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 679

‏قبل از اینکه ما به این مرتبه از نهضت برسیم، همه می دانستیم که باید‏‎ ‎‏چه بکنیم. و لهذا همۀ ملت با هم همصدا شدند؛ و مقصدشان هم این بود‏‎ ‎‏که ما سلسلۀ پهلوی را و رژیم شاهنشاهی را نمی خواهیم؛ و ما یک‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، می خواهیم. همه با هم همصدا‏‎ ‎‏بودیم و همه با هم پیش رفتیم، تا رسیدیم به آنجایی که با این وحدت‏‎ ‎‏کلمه و با این وحدت مقصد، همه با هم اسلام خواستند، و ‏‏[‏‏به‏‏ ]‏‏تأیید‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی یک سد بزرگی را شکستید و شکستیم.(1086)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏این دیانت اسلام و قدرت ایمان بود که حتی بچه های خردسال ما را‏‎ ‎‏جلوی تانک و توپ برد. من وقتی در پاریس می شنیدم که در تمام قرا‏‎ ‎‏و قصبات ایران، در تمام اقشار ملت، زن و مرد، بزرگ و کوچک،‏‎ ‎‏دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی، روحانی عالیقدر و سایر طبقات،‏‎ ‎‏همه با هم یک مطلب را می گفتند.(1087)‏

31 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏کم کم این مسأله، این رعب شکسته شد نسبت به رژیم منحوس‏‎ ‎‏پهلوی، که همه دیدید که با همان فریادهای شما جوانها، مردها و قیام‏‎ ‎‏ملت، نتوانستند آنها دیگر نگه دارند او را. با همۀ قوایی که داشتند‏‎ ‎‏بالفعل و دنبال او هم بودند، مع ذلک فریادهای شما و وحدت کلمۀ‏‎ ‎‏شما آنها را شکست داد.(1088)‏

12 / 8 / 59

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 680

‏22 بهمن ثابت شد که ملت یکپارچه ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ ملتی که مقصدشان یک‏‎ ‎‏مقصد الهی است، نه مقصدشان یک مقصد مادی صرفاً، و همه شان با‏‎ ‎‏هم یکصدا هستند، یک مقصد هستند ـ نمی توانند که بر این ملت غلبه‏‎ ‎‏کنند، و دیدند که ملت غلبه کرد بر همۀ آنها.(1089)‏

24 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ما تجربه کردیم در این دو سه سال که آن وقت که توجه به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی مجتمعاً نداشته ایم، و لو یکی یکی هم داشتیم،‏‎ ‎‏نتوانستیم کاری انجام بدهیم؛ زیر بار ظلمها و ستمها و فشارها‏‎ ‎‏بودیم و چپاولگران عالم به ما از هر طرف حمله کرده بودند، و ما در‏‎ ‎‏قبضۀ آنها و کسانی که وابستۀ به آنها بودند گذراندیم روزگار بزرگی‏‎ ‎‏را و با فاجعه ای را. ودیدیم که این قیامی که ملت ایران کرد و نهضتی‏‎ ‎‏که ملت ایران کرد و کم کم از تفرقه به وحدت رو آورد و مقصد‏‎ ‎‏واحد و ابدان مجتمع و ارواح مجتمع در خیابانها، در همۀ بلاد‏‎ ‎‏کشور ـ از روستاها گرفته تا مرکز ـ ابدان مجتمع و ارواح مجتمع،‏‎ ‎‏ابدان در خیابان ها ریختند، و خواست آنها اسلام و خدا بود، و دست‏‎ ‎‏رد به سینۀ ظلم و ظالم و ستمکار زدند، همۀ اشخاصی که‏‎ ‎‏می خواستند این کشور را چپاول کنند، و چپاول کردند در سالهای‏‎ ‎‏طولانی و داشتند ادامه می دادند به این چپاولگری. خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی عنایت فرمود و ما و شما و همۀ ملت، هم در ابدان مجتمع‏‎ ‎‏شدیم و هم در ارواح، اجتماعاً از زن و مرد و بزرگ و کوچک به‏‎ ‎‏خیابانها ریختند ملت ما، مقصد هم یکی بود و فریاد همه «الله اکبر»‏‎ ‎‏بود، و فریاد همه این بود که مرگ بر اشخاصی که ستمگرند و‏‎ ‎‏اشخاصی که چپاولگرند، ما اسلام را می خواهیم، جمهوری اسلامی‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 681

‏را می خواهیم که جمهوری اسلامی در آن هم آزادی هست و هم‏‎ ‎‏استقلال. ما باید این اجتماعی را که در ایران حاصل شد و این تحول‏‎ ‎‏بزرگی که حاصل شد این را سرمشق خودمان قرار بدهیم و از یاد‏‎ ‎‏نبریم.‏

‏     توجه داشته باشیم که آنچه ما را پیروز کرد، آنکه ما را با دست تهی‏‎ ‎‏پیروز کرد، این اجتماع ابدان و اجتماع ارواح و وحدت کلمه و‏‎ ‎‏وحدت مقصد بود. و همین مردم در بیست سال پیش از این همینها‏‎ ‎‏بودند، مورد تعدی اجانب بودند و مورد تعدی آنهایی که نوکرهای‏‎ ‎‏اجانب بودند و کاری نمی توانستند بکنند. همینها بودند که به عنایت‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی متحول شدند به یک موجود آسیب ناپذیر با‏‎ ‎‏وحدت همۀ جانبه در روح و در جسم. همینها بودند که از آن حالت به‏‎ ‎‏حالت دیگر متحول شدند و پیروزی را با این حال به دست آوردند. آن‏‎ ‎‏هم پیروزی ای که معجزه آسا بود. پیروزی ای که احتمالش داده‏‎ ‎‏نمی شد... بنابراین ما همه باید توجه کنیم ‏‏[‏‏به‏‎ ‎‏]‏‏همین تابلو بزرگی که‏‎ ‎‏سرتاسر ایران هست و منعکس است در آن «الله اکبر» و «آزادی و‏‎ ‎‏استقلال و جمهوری اسلامی»، همان در نظر ما باشد و سرمشق ما‏‎ ‎‏باشد؛ و تا آخر ودر نسلهای آتیه منتقل بشود همین مطالب از شما به‏‎ ‎‏نسلهای آتیه تا ان شاء الله در هیچ وقت از تاریخ نتوانند دیگر بر ما‏‎ ‎‏سلطه پیدا بکنند. این مطلب در شما مهم است؛ و در کسانی که‏‎ ‎‏دولتمردان هستند بیشتر مهم است، اهمیتش بیشتر است. آنها باید‏‎ ‎‏توجه داشته باشند که سند پیروزی ما همین وحدت کلمه و همین‏‎ ‎‏توحید کلمه بوده است. آنها باید بدانند که رسیدن هر یک از آنها به هر‏‎ ‎‏مقامی برای خاطر همین ملتی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که بپاخاستند و وحدت کلمه را‏‎ ‎‏ایجاد کردند و با هم یک کلمه گفتند، و آن «آزادی، استقلال، جمهوری‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 682

‏اسلامی». همه همین مقصد را داشتند.(1090)‏‎[3]‎

7 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 683

  • - کمره، نام منطقه ای است که مرکز آن شهرستان خمین و شامل شهرستانهای خمین، محلات و آشتیان می باشد.
  • - چاپَلَق، یکی از بخشهای شهرستان الیگودرز در استان لرستان و از مناطق ایل نشین بختیاری است.
  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:     1. صحیفه امام؛ ج 8 ، ص 221.     2. همان؛ ج 9، ص 182ـ183.     3. همان؛ ص 408ـ 409.     4. همان؛ ج 12، ص 98.     5. همان؛ ص 383.     6. همان؛ ج 14، ص 154ـ156.