بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل هفتم عوامل پیروزی
اسلامخواهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اسلامخواهی

اسلامخواهی

‏ ‏

‏نیروی پیروزمندانه، نیروی اسلام بود، نیروی ایمان جوانان ما به‏‎ ‎‏اسلام و به خدای تبارک و تعالی بود؛ توجه به مقصد واحد که آن‏‎ ‎‏اسلام و جمهوری اسلام و احکام اسلام ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ بود؛ و فداکاری ملت‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 669

‏ما برای اسلام و شهادت را فوز عظیم دانستن، رمز پیروزی بود.(1067)‏

30 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏من امیدوارم که این رمزی که در ایران رمز پیروزی شد، برای همۀ‏‎ ‎‏اقشار مستضعفین الگو باشد. آن رمزْ وحدت کلمه و اتکا به اسلام‏‎ ‎‏بود.(1068)‏

6 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏کارخانه ها و کارمندها و علما و شما، همۀ قشرها با هم دست به هم‏‎ ‎‏داده بودند و فریاد می کردند ما اسلام را می خواهیم. همین مقدار که ما‏‎ ‎‏فریاد می کردیم اسلام، اگر چه قلبمان هم خیلی با اسلام آشنا نبود، اما‏‎ ‎‏همین اظهار ارادت و اظهار اسلامیت و توجه به مقصد، شما را پیروز‏‎ ‎‏کرد.(1069)‏

17 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏باید همه متذکر این معنا باشند که این پیروزی انقلاب ما پیروزی ‏‏[‏‏ای‏‏]‏‎ ‎‏بود که به برکت اسلام و گرایش به اسلام و با فریاد «الله اکبر» این‏‎ ‎‏پیروزی به دست آمد. کسی گمان نکند که اشخاصی یا گروههایی‏‎ ‎‏پیروزی را برای ما تحصیل کردند. خیر، این خدای متعال بود که وقتی‏‎ ‎‏که دید مردم در راه او قیام کرده اند با آنها همراهی کرد. شما غافل‏‎ ‎‏نباشید از این انصرافی که دشمنهای ما پیدا کردند راجع به مواجهۀ‏‎ ‎‏جدی. این چه بود؟ اگر آنها می خواستند که با طیاره هایشان، با‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 670

‏توپهایشان، با تانکهایشان بریزند در خیابانها و تهران را بمباران کنند،‏‎ ‎‏شما راه دفاعی نداشتید. کی منصرف کرد اینها را، و کی خوف در دل‏‎ ‎‏آنها انداخت که نتوانستند بکنند؟ شما که قوه ای نداشتید. ما که قدرتی‏‎ ‎‏نداشتیم. آنکه در دل آنها خوف را ایجاد کرد، و پیروزی ما پیروزی به‏‎ ‎‏رُعب شد؛ آن خدای تبارک و تعالی بود. وقتی ملتی توجه به خدا پیدا‏‎ ‎‏کردند و دیدند که راه راهی است که باید به طور شایسته اقدام درآن‏‎ ‎‏بکنند، و سر تاسر کشور ـ همه جا ـ صدای «الله اکبر» بلند شد، خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی با آنها همراهی کرد و دشمنهایی که نه فقط قدرتهای‏‎ ‎‏داخلی بود، قدرتهای خارجی هم، به هم شکست و همه انصراف پیدا‏‎ ‎‏کردند از اینکه مقابله کنند، و در دل همه رعب پیدا شد. این کاری بود‏‎ ‎‏خدایی و از دست هیچ بشری این کار قابل انجام نبود. پس پیروزی ما‏‎ ‎‏پیروزی‏‏[‏‏ای‏‏]‏‏ است که به برکت اسلام، و به برکت گرایش به ‏‏قرآن‏‏ پیدا‏‎ ‎‏شد.(1070)‏

29 / 12 / 58

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 671