بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل هفتم عوامل پیروزی
اطاعت از رهبری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اطاعت از رهبری

اطاعت از رهبری

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا تصمیم دارید به ایران بروید؟ چرا به ایران نرفته اید؟‏‏]‏

جواب:‏ حضور در خارج، برای افشای جرایم شاه در سطح جهانی‏‎ ‎‏مناسبتر است.(1052)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏تحت چه ضابطه ای آیت الله در پاریس زندگی می کنند؟ آیا‏‎ ‎‏نقشه دارند در پاریس بمانند؟ و اگر نه، به کجا خواهند رفت؟ آیا‏‎ ‎‏کشورهای دیگر، خصوصاً الجزایر و سوریه، پیشنهادهایی برای‏‎ ‎‏پذیرایی آیت الله را کرده اند؟ آیا آیت الله می توانند پیشگویی کنند‏‎ ‎‏چگونه وجود ایشان در پاریس ممکن است اثری در برنامۀ ایران و‏‎ ‎‏فرانسه در خصوص قرارداد پایگاه اتمی و قرارداد متروی تهران‏‎ ‎‏داشته باشد؟ و این عوض شدن برنامۀ آبادانی، چه درسی برای غرب‏‎ ‎‏می تواند باشد؟‏‏]‏

جواب:‏ توقف من در فرانسه موقتی است. تنها ضابطۀ توقف من در هر‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 663

‏کجا که باشد، امکان انجام وظایفم هست. با توجه به این توضیح،‏‎ ‎‏رابطه ای بین حضورم در فرانسه و مسائل مربوط به روابط ایران و‏‎ ‎‏فرانسه فعلاً مطرح نیست.(1053)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا حضرتعالی در مبارزه علیه شاه، بهتر و مؤثرتر نبود که‏‎ ‎‏دعوت شاه را به ایران پذیرفته و به ایران بر می گشتید؟‏‏]‏

جواب:‏ من برای آگاه کردن دنیا بهتر می دانم در اینجا باشم. در ایران‏‎ ‎‏هنوز اختناق وجود دارد، لذا رفتن به ایران فعلاً منتفی است.(1054)‏

14 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏نهضت مقدس اسلامی ما عمر چپاولگریها و دیکتاتوریها را در ایران‏‎ ‎‏به سر آورده است. صاحب منصبانی که بر روی ملت آتش می گشایند‏‎ ‎‏باید بدانند که پیروزی ملت نزدیک است و انتقامش از خائنینْ سخت؛‏‎ ‎‏عهد و پیمان شاه سست است و قهر انقلابی ملتْ سهمگین. و باید‏‎ ‎‏بدانند که شاه ممکن است آنان را نیز مانند نوکرهای وفادارش ـ برای‏‎ ‎‏ابقای خود ـ به محاکمه و زندان بکشد.(1055)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ملت مسلمان باید از این شاه و دولت یاغی غاصب تبرّی کنند و‏‎ ‎‏مخالفت با آن لازم است. تمام اقشار ملت، خصوصاً اهالی قرا و‏‎ ‎‏قصبات، باید بدانند که شاه غاصب و دولت یاغی او کمر به هَدْم‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 664

‏مقدسات اسلام بسته اند، و اگر مهلت پیدا کنند به محو آثار شریعت‏‎ ‎‏برمی خیزند. بر تمام طبقات ملت لازم است، با هر وسیلۀ ممکن، به‏‎ ‎‏سقوط این دستگاه جبار قیام کنند. اطاعتِ این دستگاه، اطاعت‏‎ ‎‏طاغوت و حرام است.(1056)‏

3 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏در صورت سقوط شاه، آیا حضرت آیت الله به ایران باز‏‎ ‎‏می گردید و دولت جدیدی را تشکیل خواهید داد یا نه؟ بعضیها در‏‎ ‎‏ایران معتقد هستند که قبل از سقوط شاه به ایران باز می گردید. نظر‏‎ ‎‏حضرت آیت الله چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ من هر وقت که صلاح بدانم به ایران برمی گردم، چه قبل از‏‎ ‎‏سقوط شاه باشد و چه بعد از سقوط او.(1057)‏

8 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏دلیل اینکه حضرت آیت الله به ایران باز نمی گردید چیست؟ آیا‏‎ ‎‏تصور نمی فرمایید که از داخل بهتر بتوانید جنبش را هدایت‏‎ ‎‏بفرمایید؟‏‏]‏

جواب:‏ مردم توجه به این موضوع دارند که هرچه من بگویم به‏‎ ‎‏صلاحشان است. حال چه از اینجا باشد، چه از ایران، به آن عمل‏‎ ‎‏می کنند. من هر وقت صلاح دیدم به ایران می روم.(1058)‏

15 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 665

سؤال: ‏[‏‏باید دانست که تجربۀ مصدق به همه ثابت کرد که علل‏‎ ‎‏شکست را جستجو نمایند و نتیجتاً به گروههای مختلف سیاسی‏‎ ‎‏نشان داد که باید روش مبارزه را تغییر دهند. تقاضا داریم نتایجی را که‏‎ ‎‏از این تجربه گرفته اید بیان نمایید. آنچنان تجاربی که شما را در ایجاد‏‎ ‎‏اطمینان و رابطۀ محکم با ملت یاری نمود.‏‏]‏

جواب:‏ من همیشه با روشهای مسالمت آمیز مخالفت کرده ام، شاه به‏‎ ‎‏هیچ وجه نمی تواند و نباید سلطنت کند.(1059)‏

24 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏من جنایات شاه را در طول سلطنت دنبال می کردم تا وقتی رسید که‏‎ ‎‏می بایست علیه او آشکارا قیام کنم. و مبارزات خود را بیش از پانزده‏‎ ‎‏سال پیش آغاز کردم و همیشه خواست مردم را که واژگونی دودمان‏‎ ‎‏پهلوی و برچیدن نظام شاهنشاهی و استقرار یک حکومت اسلامی‏‎ ‎‏است بدون هیچ گونه تردیدی اعلام نمودم، و این قهری است که مردم‏‎ ‎‏چون خواست خود را در من می دیدند به من رو آوردند.(1060)‏

7 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حقیقت قضیه با عراق چه بود که شما آنجا را ترک کردید؟ چرا‏‎ ‎‏شما فرانسه را انتخاب نمودید؟ و موضع شما در مقابل رئیس جمهوری‏‎ ‎‏فرانسه، بعد از تذکر 21 نوامبر مبتنی بر اینکه فرانسه نمی تواند‏‎ ‎‏سرزمینی باشد که از آنجا بتوان مردم را به خشونت دعوت کرد،‏‎ ‎‏چیست؟ و اگر دولت فرانسه به شما اجازۀ اقامت ندهد مقصد بعدی‏‎ ‎‏شما کجاست؟‏‏]‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 666

جواب:‏ دولت عراق زیر فشار شاه فعالیتهای مرا در جهت خدمت به‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین نمی توانست تحمل کند و لذا ناچار به ترک آن کشور‏‎ ‎‏شدم و عازم کویت شدم و با اینکه ویزای کویتی داشتم مانع از ورود به‏‎ ‎‏خاک کویت شدند. ناچار به فرانسه آمدم تا در اینجا تصمیم به اقامت‏‎ ‎‏در یک کشور اسلامی را بگیریم. و هر گاه در مدت اقامت موقتی‏‎ ‎‏خودم در فرانسه احساس محدودیت در انجام وظایفم بکنم، خاک‏‎ ‎‏فرانسه را ترک خواهم کرد و مهم نیست که کجا باشم؛ زمین خدا وسیع‏‎ ‎‏است.(1061)‏

23 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏پیشتر که به من پیشنهاد می کردند، در پاریس بودم بعضی آمدند و‏‎ ‎‏پیشنهاد می کردند به اینکه خوب است قدم قدم جلو برویم؛ حالا شاه‏‎ ‎‏را نگهش داریم و سلطنت بکند و حکومت نکند، بعدش ما مجلس‏‎ ‎‏درست کنیم، بعدش چه کنیم و بعدش اینها را از بین ببریم.‏

‏     من به آن آقا که آدم صحیحی بود ولیکن فکرش اشتباه بود ـ به آن‏‎ ‎‏آقا گفتم شما تضمین می کنید این معنا را که این نهضتی که الآن حاصل‏‎ ‎‏شده بعد از خوابیدن دوباره روشنش کنید؟ گفت نه. گفتم شما تضمین‏‎ ‎‏می کنید که اگر ما مهلت به شاه دادیم یک قدم به جلو برود، فردا همۀ ما‏‎ ‎‏را از بین نبرد؟ گفت نه. گفتم الآن این آتشی که روشن شده است، از‏‎ ‎‏این آتش ما باید استفاده کنیم. اگر الآن ما تمام مقاصدمان را حاصل‏‎ ‎‏نکنیم، در شکست خواهیم بود بلااشکال.(1062)‏

29 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 667

‏در نجف که من بودم، من هم یک طلبه ای بودم و به اندازۀ خودم‏‎ ‎‏مشغول بودم، برای آن نکته من دست برداشتم از درس و بحث و‏‎ ‎‏مطالعه و زیارت امام ـ علیه السلام ـ و حرکت کردم؛ نه حرکت برای‏‎ ‎‏پاریس بلکه حرکت برای کویت، و از کویت به سوریه بنا داشتم لکن‏‎ ‎‏قضایا طوری شد که خدا خواست و رفتم به پاریس. و در آنجا البته‏‎ ‎‏بهتر شد؛ یعنی اگر در لبنان بودیم یا در سوریه بودیم، حالا باز آنجا‏‎ ‎‏بودیم و شما هم اینجا و شاه هم آنجا. لکن این سفر یک سفر با برکتی‏‎ ‎‏بود. در عین حالی که در یک مملکت غیر مُسْلم بود. آن نکته این بود‏‎ ‎‏که فقه و درس و بحث برای حفظ اسلام است. آن روزی که اسلام‏‎ ‎‏محتاج به این است که فقها هم در میدان بروند، باید بروند. آن روزی‏‎ ‎‏که اسلام محتاج به این است که حوزه ها تعطیل بشود و مشغول به یک‏‎ ‎‏کاری بشوند، برای حفظ بیضۀ اسلام باید درسها تعطیل بشود. و‏‎ ‎‏امروز آن روزی است که بسیار حساس است برای اسلام و مسلمین و‏‎ ‎‏ملت ما.(1063)‏

15 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏من وقتی که پاریس بودم، هِی می گفتند که اگر این برود چه‏‎ ‎‏می شود. گفتم که هیچ نمی شود؛ یک دزد می رود.(1064)‏

30 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏من آن قدری که یاد دارم، از اول نهضت تا حالا که اینجا نشستم، چه آن‏‎ ‎‏وقت که در حبس بودم، و چه آن وقت که در تبعید به ترکیه بودم، و چه‏‎ ‎‏آن وقت که در عراق بودم، و چه آن وقت که به پاریس آمدم، و چه آن‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 668

‏وقت که شاه با آن طَمْطَراق ها و قدرتها بود، و چه آن وقت که او رفت و‏‎ ‎‏بختیار شروع کرد، من هیچ وقت مأیوس از مسائل نبودم.‏

‏     و اعتقادم این بوده است که این ملت وقتی که چیزی را بخواهد،‏‎ ‎‏می شود.(1065)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ما وقتی که در پاریس بودیم، یک نفر از امریکا به عنوان یک تاجر آمد‏‎ ‎‏که بعداً معلوم شد تاجر نیست، فاجر است و گفت: صلاح نیست که به‏‎ ‎‏ایران بروید. یا دستۀ دیگری که بعض از آنها مردمی صالح و بعض شان‏‎ ‎‏فضول بودند آمدند و گفتند که: سلطنت و قانون اساسی را حفظ کنید،‏‎ ‎‏شاه سلطنت کند، نه حکومت، و از این حرف ها می زدند، که آنها هم‏‎ ‎‏اشتباه می کردند. بعد هم که شاه رفت، راجع به بختیار همین مسأله را‏‎ ‎‏پیش آوردند؛ که بگذارید بختیار و شورای سلطنت باشد. بعد دیدند‏‎ ‎‏که نشد، راجع به تأخیر آمدن ما شروع به فعالیت کردند که حالا صلاح‏‎ ‎‏نیست و ممکن است چه بشود. بعد هم که به ایران آمدیم و مسائل‏‎ ‎‏اشتداد پیدا کرد.(1066)‏

6 / 8 / 63

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 669