بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
شهادت مردم تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شهادت مردم تهران

شهادت مردم تهران

‏ ‏

‏ملت آگاه و مبارز و شجاع ایران ـ اعلی الله کلمتهم‏

‏     اکنون که چهلم عزیزان تهران به دنبال «چهلم»ها فرا رسیده، و با‏‎ ‎‏استقرار حکومت سرنیزه و پلیس در انتظار «چهلم»هایی باید باشیم،‏‎ ‎‏اکنون که سایۀ شوم حکومت نظامی و نظام سیاه شاهنشاهی روزگار‏‎ ‎‏ملت محروم ما را به تباهی کشانده است، اکنون که دست ابرقدرتهای‏‎ ‎‏ستمگر برای چپاول مخازن غنی ما بر ضد ارادۀ مصمم ملت از آستین‏‎ ‎‏دژخیمان شاه بیرون آمده و عزیزان اسلام را به خاک و خون می کشد،‏‎ ‎‏اکنون که نمودهای «دروازۀ تمدن بزرگ» به دست پایه گذاران حقوق‏‎ ‎‏بشر، یکی پس از دیگری بر روی نعشهای جوانان برومند ما رخ‏‎ ‎‏می نماید، اکنون که به ادعای کارتر، ملت به آزادی و استقلال شاهانه‏‎ ‎‏نایل شده است، کشور بی پناه ما عزادار و ملت مظلوم ما سوگمندند. ما‏‎ ‎‏در غرب و شما در شرق به عزای عمومی می نشینیم.(972)‏

20 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏من نمی دانم از کدام مصیبتهای ملت و از کدام جنایتهای شاه بنویسم؛‏‎ ‎‏قلم من عاجز است. آیا جنایاتی را که در دانشگاه‏‎[1]‎‏ به دست دژخیمان‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 618

‏شاه واقع شد، متذکر شوم یا از کشتارهایی که در سراسر ایران به امر‏‎ ‎‏این جنایتکار حرفه ای صورت گرفت؟ من قدرت ندارم جنایات‏‎ ‎‏سراسر ایران را که برادران و خواهران ما را به خاک و خون کشیده‏‎ ‎‏بشمارم. هر روز اخبار واصله، ما را به جنایات بزرگ تازه ای آگاه‏‎ ‎‏می گرداند، هر روز فرزندان اسلام به مصیبتهای تازه ای مبتلا‏‎ ‎‏هستند.(973)‏

14 / 8 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 619

  • - اشاره به تیراندازی مزدوران رژیم به جمعی از دانشجویان و دانش آموزانی که در محوطۀ زمین چمن دانشگاه تهران به تظاهرات پرداخته بودند.