بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
فاجعۀ سینما رکس آبادان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فاجعۀ سینما رکس آبادان

‏ ‏

فاجعۀ سینما رکس آبادان[1]

‏ ‏

‏خدمت عموم اهالی محترم آبادان ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏     دریافت خبر بسیار فجیع به آتش کشیدن چند صد نفر هموطنان‏‎ ‎‏ما با آن وضع حساب شده موجب تأثر و تأسف شدید گردید. من‏‎ ‎‏گمان نمی کنم هیچ مسلمانی بلکه انسانی دست به چنین فاجعه‏‎ ‎‏وحشیانه ای بزند جز آنان که به نظایر آن عادت نموده اند و خوی‏‎ ‎‏درندگی و وحشیگری، آنان را از انسانیت بیرون برده باشد. من تا‏‎ ‎‏کنون اطلاع کافی ندارم؛ لکن آنچه مسلّم است این عمل غیرانسانی و‏‎ ‎‏مخالف با قوانین اسلامی از مخالفین شاه که خود را برای حفظ مصالح‏‎ ‎‏اسلام و ایران و جان و مال مردم به خطر مرگ انداخته اند و با فداکاری‏‎ ‎‏از هم میهنان خود دفاع می کنند ـ به هر مسلکی باشند ـ نخواهد بود و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 606

‏قراین نیز شهادت می دهد که دست جنایتکار دستگاه ظلم در کار باشد‏‎ ‎‏که نهضت انسانی ـ اسلامی ملت را در دنیا بد منعکس کند. آتش را به‏‎ ‎‏طور کمربند در سراسر سینما افروختن و بعد توسط مأمورین درهای‏‎ ‎‏آن را قفل کردن، کار اشخاص غیرمسلط بر اوضاع نیست.‏

‏     گفتار شاه که: تظاهر کنندگان مخالف من «وحشت بزرگ» را وعده‏‎ ‎‏می دهند؛ و تکرار آن پس از واقعه که: این همان وعده بوده است،‏‎ ‎‏شاهد دیگری بر توطئه است؛ نه اینکه واقعاً شاه یک غیبگوی بزرگ‏‎ ‎‏است! مصاحبۀ سابق شاه که ایران را با ملت نابود می کنم نیز شاهد این‏‎ ‎‏مدعا است. اظهار تأسف و تأثر در بوقهای تبلیغاتی از اشخاصی که هر‏‎ ‎‏روز دستشان تا مرفق به خون هم میهنان مسلمان ما فرو رفته است‏‎ ‎‏شاهد بزرگی است بر نقشه شیطانی شاه و همدستانش، هم آنان که در‏‎ ‎‏اکثر شهرهای ایران دست به کشتارهای فجیع زده اند.‏

‏     ‏‏آیا مردم مظلومی که هر روز به دست همین جنایتکاران به خاک و‏‎ ‎‏خون کشیده شده و به وضع بسیار اسفباری کشته شده اند هم میهنان ما‏‎ ‎‏نبوده اند؟ قراین نشان می دهد که قضیۀ دلخراش آبادان چون کشتار سایر‏‎ ‎‏شهرهای ایران از یک منشأ به وجود آمده است. آیا از این جنایت کسی‏‎ ‎‏جز شاه و بستگانش امید نفعی داشته اند؟ آیا تا کنون غیر از شاه که هر چند‏‎ ‎‏وقت یک بار دست به کشتار وحشیانۀ مردم می زند این قبیل صحنه ها را‏‎ ‎‏به وجود آورده است و یا خواهد آورد؟ این مصیبت دلخراش برای شاه،‏‎ ‎‏شاهکار بزرگی است تا به تبلیغات وسیع در داخل و خارج دست زند و‏‎ ‎‏به بوقها و مطبوعات دست نشاندۀ داخل و نفع طلب خارج دستور دهد‏‎ ‎‏که هر چه بیشتر برای اغفال مردم این جنایت را منتشر و به ملت محروم‏‎ ‎‏و مظلوم ایران نسبت دهند تا در خارج، ملت حق طلب ایران را مردمی که‏‎ ‎‏به هیچ ضابطه انسانی و اسلامی معتقد نیستند معرفی نماید.‏

‏     ‏‏من به ملت بزرگ ایران اعلام خطر می کنم، خطر اینکه دستگاه‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 607

‏اینگونه اعمال وحشیانه و ضد اسلامی را در سایر شهرهای ایران‏‎ ‎‏انجام دهد تا تظاهرات پاک مردم شجاع ایران را که با خون خود ریشۀ‏‎ ‎‏درخت اسلام را آبیاری می کنند لوث نماید. لازم است گویندگان،‏‎ ‎‏مطلبی را که به نابودی انقلاب رهایی بخش اسلام منجر می شود برای‏‎ ‎‏مردم روشن نمایند. این مصیبت بزرگ را به ملت مسلمان ایران‏‎ ‎‏بخصوص به مردم ستمدیدۀ آبادان و به خانواده های داغدیده تسلیت‏‎ ‎‏عرض نموده و خود را در غم بزرگ و جانکاه آنان شریک می دانم. از‏‎ ‎‏خداوند تعالی نصرت اسلام و مسلمین و قطع ایادی اجانب و‏‎ ‎‏پیوستگان به آنها را خواستارم.(956)‏

31 / 5 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏شما اوضاع ایران را بررسی کنید و آنطور که هست منعکس کنید.‏‎ ‎‏بررسی کنید که آیا این مردم در اینجا دارند قتل عام می کنند؟ این مردم از‏‎ ‎‏گورستانها بیرون می کنند اجساد را و تکه تکه می کنند؟! مردم دارند آتش‏‎ ‎‏می زنند؟! این را بررسی کنید ببینید که قضیه، قضیۀ انتقامجویی به معنای‏‎ ‎‏غیر انسانی است؟ یا خیر، دادگاههایی است که بعد از اینکه جرمهای‏‎ ‎‏اینها ـ همه ـ ثابت است و همه جرمهای زیاد دارند، اینها محکوم به اعدام‏‎ ‎‏هستند. ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ اگر این دادگاهها نبود و اگر جلوگیری از این مردم به واسطۀ‏‎ ‎‏دادگاه نبود، آن وقت مردم خودشان قیام می کردند؛ برای اینکه آنهایی که‏‎ ‎‏کشتار عمومی کردند در یک ملتی، آنهایی که قضیه ... را پیش آوردند و‏‎ ‎‏در آبادان یک دستۀ بزرگی، قریب چهارصد نفر آدم را سوزاندند، اینها را‏‎ ‎‏دارند اینها اعدام می کنند نه اینکه اشخاص عادی را.(957)‏

4 / 2 / 58

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 608

‏آنها بودند که در سینما «رکس» به دست جنایتکاران و خیانتکاران بدل‏‎ ‎‏به خاکستر شدند؛ لکن عمر جاودانی پیدا کردند: حیات الهی در‏‎ ‎‏پیشگاه الهی.(958)‏

7 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏امروز روزی است که منطبق است با روز آتش زدن سینمای رکس در‏‎ ‎‏زمان آن شاه معدوم غدّار. آنطوری که شواهد شهادت می دهد و در آن‏‎ ‎‏وقت شواهد زیاد بر این مطلب بود، سینما رکس را عمداً عمال آن شاه‏‎ ‎‏معدوم مخلوع آتش زدند و شاید نظرشان به این بود که اذهان ملت را‏‎ ‎‏منصرف کنند از نهضت و متوجه کنند به این مصیبت و ما زمینۀ‏‎ ‎‏جنایتکاری این رژیم را می فهمیم که یک عدۀ بیگناه را محصور کنند‏‎ ‎‏در جایی و آتش بزنند که ذهن مردم از خود آنها منصرف بشود و‏‎ ‎‏متوجه به آن مصیبت بشود. او به جزای اعمال خودش رسید.(959)‏

28 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 609

  • - ر.ک. ص 591 ، پاورقی 1.