بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
اربعین شهدای آذربایجان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اربعین شهدای آذربایجان

اربعین شهدای آذربایجان

‏ ‏

‏با فرا رسیدن اربعین مقتولین مظلوم تبریز غمهای ملت غیرتمند‏‎ ‎‏تجدید می شود. ملت مظلوم ایران باید در هر چند صباحی پرچمهای‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 601

‏سیاه افراشته کنند و در سوگ بنشینند برای جوانان عزیز و عزیزان‏‎ ‎‏اسلام که به دست عمال امریکا و به امر شاه در خاک و خون کشیده‏‎ ‎‏شدند. و هنوز چشمها گریان و دلها بریان است برای یک قتل عمومی‏‎ ‎‏که دست امریکا و سایر اجانب از آستین شاه بیرون آمده و ملت را به‏‎ ‎‏عزای دیگر می نشاند. و من نمی دانم دنبال این اربعین، قتلهای دیگری‏‎ ‎‏و جنایات تازه ای است؛ و ضحاک عصر در خونخواری تجدید مَطلع‏‎ ‎‏می کند یا مأمور جنایت به صورت دیگر می شود...‏

‏     کشتار بی رحمانۀ قم، ایران را به هیجان در آورد و تبریز عزیز را به‏‎ ‎‏قیام همگانی مردانه در قبال ظلم و بیدادگری کشاند، و کشتار‏‎ ‎‏دسته جمعی تبریز، ملت غیور ایران را چنان تکان داد که در آستانۀ‏‎ ‎‏انفجار است. انفجاری که دست اجانب را به خواست خدای متعال‏‎ ‎‏برای همیشه قطع کند؛ انفجاری که انتقام مظلومان را از شاه بگیرد و‏‎ ‎‏دودمان سیاهروی پهلوی را برای همیشه از تاریخ ایران محو کند و‏‎ ‎‏این ننگ را از صفحۀ آن بزداید...‏

‏     قیام تبریز، چون نهضت همۀ ایران، اسلامی است؛ برای دفاع از‏‎ ‎‏حق و از احکام اسلام است، و نسبت ‏‏[‏‏دادن‏‏]‏‏این قیام را به مارکسیستها‏‎ ‎‏یا مارکسیستهای اسلامی ـ که در تبلیغات شاهانه است ـ جز خدعه‏‎ ‎‏نیست و دلیل بر آن است که این مکتبهای انحرافی پایگاهی در ایران‏‎ ‎‏ندارند و الاّ شاه از آنها ذکری نمی کرد. اکنون باید تمام جناحها از هر‏‎ ‎‏طبقه بدانند که جز در سایۀ اسلام و در زیر پرچم توحید و ‏‏قرآن‏‏، راه‏‎ ‎‏پیروزی مسدود است؛ و چون شاه می خواهد نهضتهای اصیل‏‎ ‎‏اسلامی را از مجرای خود منحرف و به گروههایی که هم منحرف و‏‎ ‎‏هم بین ملت پایگاهی ندارند نسبت دهد، باید همۀ گروههای سیاسی‏‎ ‎‏و طبقات روشنفکر با صراحت و بدون هیچ ابهام، نهضت و تحرک‏‎ ‎‏خود را اسلامی و برای اجرای قوانین عدالتپرور ‏‏قرآن کریم‏‏ معرفی کنند‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 602

‏و به گروه روحانی و کارگری و تودۀ ملت بپیوندند که با این منطق‏‎ ‎‏حیلۀ حساب شدۀ اجانب را که به زبان شاه اجرا می شود خنثی کنند و‏‎ ‎‏در غیر این صورت با برچسب مارکسیسم و احیاناً مارکسیسم اسلامی‏‎ ‎‏جناحهای روشن و متحرک را از سواد اعظم که ملت مسْلم است جدا‏‎ ‎‏و از خاصیت مطلوب ساقط و ملت را نیز تضعیف نموده و پیروزی را‏‎ ‎‏عقیم یا به مدت طولانی معوق می کنند.(952)‏

4 / 1 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏سلام و تحیت بر مؤمنین محترم یزد و سایر شهرهایی که با خون خود‏‎ ‎‏بزرگداشت اربعین خونین تبریز را گرامی داشتند. مع الأسف ما باید‏‎ ‎‏در اربعینی بعد از اربعین بلکه در اربعینات پنجاه سالۀ دورۀ سیاه و‏‎ ‎‏عزای این ملت بزرگ، در حوادثی که در این پنجاه سال از اختناق و‏‎ ‎‏قتل و حبس و تبعید و بالاتر از آن از ورشکستگی اخلاقی و فرهنگی‏‎ ‎‏به دست این دودمان نشاندار، که در عقب نگه داشتن و به‏‎ ‎‏فسادگرایاندن و به فحشا کشاندن نسل جوان ما نقش بزرگی داشتند و‏‎ ‎‏اَلحق مأموریت را خوب انجام دادند، در سوگ بنشینیم و در هدر دادن‏‎ ‎‏مخازن زیرزمینی و از آن مهمتر مخازن روی زمینی که نسل جوان‏‎ ‎‏است در عزا باشیم. در کودتای انگلیس به دست رضا خان و امریکا به‏‎ ‎‏دست محمد رضاخان، در سوگ باشیم.‏

‏     در منطق شاه و مزدوران وابسته اش، اهالی محترم تبریز که‏‎ ‎‏یکپارچه به پا خاستند و با فریاد «مرگ بر شاه» زمین را لرزاندند،‏‎ ‎‏تعدادی از بیگانگان بودند که از خارج مرز به طور قاچاق وارد شده‏‎ ‎‏بودند! و شما اهالی محترم یزد که دلاورانه قیام نمودید و با تعطیل‏‎ ‎‏عمومی و شعار متدوال «مرگ بر شاه»، عامل امریکا را دیوانه تر ‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 603

‏کردید، معدودی هستید که از آن طرف مرز به صورت غیرقانونی وارد ‏‎ ‎‏یزد شدید! اهالی ایران از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب که یکپارچه ‏‎ ‎‏از شاه متنفرند ایرانی نیستند! اینان همگی به صورت قاچاق وارد ایران‏‎ ‎‏شده اند!! در این منطق، ایرانی خلاصه می شود در شاه و دار و دسته اش و‏‎ ‎‏از مستشاران و کارمندان امریکایی و انگلیسی و روسی و صهیونیستی؛‏‎ ‎‏غارتگران بین المللی که اقتصاد ایران را قبضه کرده اند.(953)‏

9 / 2 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 604