بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل چهارم مقابلۀ رژیم با انقلاب
تبلیغات مغرضانه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تبلیغات مغرضانه

تبلیغات مغرضانه

‏ ‏

‏تبلیغات امریکایی ها و انگلیسی ها و اینها، اینها هم دیگر گذشته است،‏‎ ‎‏فایده ندارد. در امریکا می گویند که ـ داشت در نوشته هایی ـ رابطۀ‏‎ ‎‏زیرزمینی بین انگلیس و شوروی است که این آشوبها را درست کرده!‏‎ ‎‏یعنی این حرفهایی که من حالا دارم به شما می زنم و همه برادرهای‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 572

‏شما از قبیل این جور حرفها و ... می گویند، این، انگلیسها و روسها با‏‎ ‎‏هم دست به هم دادند و به من گفته اند بگو، من می گویم! به بازاریان‏‎ ‎‏هم گفته اند داد کن، آنها هم داد می کنند! به ملّاها هم گفتند داد کن، مثلاً‏‎ ‎‏فرض کنید اینهایی هم که شماها شعار دارید می دهید، می گوید آمدند‏‎ ‎‏به شما هم گفتند که بیایید فریاد بزنید! در امریکا گفته شده که رابطۀ‏‎ ‎‏زیرزمینی بین انگلیسها و شوروی است؛ این آشوبها را این انگلیسها‏‎ ‎‏و شوروی ها دارند درست می کنند! انگلیسها احتمال می رود در این‏‎ ‎‏فضولی دخالت داشته باشند. اینها بنایشان بر این است که فحش برای‏‎ ‎‏خودشان درست می کنند که مقاصدشان را پیش ببرند، این نهضت را‏‎ ‎‏آلوده کنند به اینکه نهضت انگلیسی ـ شوروی است! این هم فایده‏‎ ‎‏ندارد! برای اینکه بچه های ما هم حالا می دانند که هر چی اینها بگویند‏‎ ‎‏خلاف است! هر چه می خواهند بگویند بگویند؛ بچه های کوچک ما‏‎ ‎‏هم می دانند، همه جوانها و پیرهای ما می دانند، که اینها حرفها و‏‎ ‎‏نیرنگ است، و برای این است که این نهضتی که دارد همۀ این اقشاری‏‎ ‎‏که ما را دارند غارت می کنند می لرزاند و ان شاءالله سرنگونشان‏‎ ‎‏می کنند، این چیزها را می دانند که اینها برای این است که این نهضت را‏‎ ‎‏بخوابانند؛ این آتشی که در قلبها افروخته شده است، این را خاموشش‏‎ ‎‏کنند. این را دیگر مردم می دانند این حرفها را. بنابراین این ‏‎ ‎‏تشبث هم فایده ای ندارد.(920)‏

12 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏در مورد تعویض لحن مطبوعات شوروی در مورد اینکه‏‎ ‎‏اوضاع ایران به وضوح به هم خورده، چه فکر می کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ شوروی با سیاستهای فرصت طلبانۀ خود در بسیاری از جاها‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 573

‏حیثیت خود را از دست داده است. و او به خیال این است که همیشه‏‎ ‎‏می توان از آب گل آلود استفاده کرد. ما دست سودجویان شوروی را از‏‎ ‎‏ایران قطع خواهیم کرد.‏

ـ  ‏[‏‏نظر شما در مورد دلیل امریکا که می گوید اگر اوضاع ایران آشفته‏‎ ‎‏شود، شوروی از آن بهره برداری می کند، تا بتواند راهی به خلیج‏‎ ‎‏فارس باز کند، چیست؟‏‏]‏

ـ ‏ امریکا سخن متناقض زیاد گفته است. چندی پیش بود که کارتر‏‎ ‎‏گفت: می گویند شوروی در ناآرامیهای ایران دخالت دارد. حرف‏‎ ‎‏کارتر صحیح نیست و اگر ایران مستقل باشد، بر طبق ضوابط، کنترل‏‎ ‎‏خلیج فارس را به عهده می گیرد.(921)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ما در پاریس که بودیم این تبلیغاتی که می شد، و تبلیغات همه جانبه‏‎ ‎‏مِن جمله تبلیغاتی می شد که اگر چنانچه ایران، مسلمین پیروز بشوند،‏‎ ‎‏یهودیها و نصرانیها را قتل عام می کنند! بنای مسلمین بر این است که‏‎ ‎‏تمام یهودیها را قتل عام بکنند! من در آنجا در صحبتهایی که کردم، آن‏‎ ‎‏حقیقتی که اسلام روی آن حقیقت مشی می کند، کراراً گفتم. نمایندۀ‏‎ ‎‏جامعۀ یهود هم آمد آنجا و من با او هم صحبت کردم و گفتم که طریقۀ‏‎ ‎‏اسلام چیست.(922)‏

24 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏این را من در پاریس، قبل از اینکه این ‏‏[‏‏نصرت‏‏]‏‏ پیدا بشود و این‏‎ ‎‏نهضت غلبه بکند، در پاریس هم تنبه دادم به آن کسی که از طرف‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 574

‏جامعۀ یهود آمده بود پیش من، به اسم اینکه نماینده بود از آنها، که‏‎ ‎‏اسلام بنایش بر این نیست که یک قشری را در مضیقه بگذارد. اسلام‏‎ ‎‏برای همه است، و می خواهد همه در سعادت باشند.(923)‏

24 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 575