بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
بیان سیاست خارجی نظام اسلامی
روابط با شوروی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

روابط با شوروی

روابط با شوروی

سؤال: ‏[‏‏در مقابل اتحاد شوروی که همسایۀ بزرگ ایران است، موضع‏‎ ‎‏و موقع شما چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ همان موضع و موقعی که در قبال امریکاست. ابرقدرتها مردم‏‎ ‎‏ما را استثمار کردند. من فرقی میان آنها و حتی بین آنها و انگلیس هم‏‎ ‎‏نمی بینم. هنگامی که ایران واقعاً مستقل گردید، در آن صورت‏‎ ‎‏می تواند روابط سالمی با تمامی ممالک عالم برقرار سازد.(837)‏

16 / 2 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا از نفوذ شوروی ها در کشور خود نگران نیستید؟‏‏]‏

جواب:‏ ... ما از نفوذ شوروی به هیچ وجه باکی نداریم و نمی ترسیم،‏‎ ‎‏زیرا جامعۀ ما اجازۀ چنین نفوذی را به آنان نمی دهد.(838)‏

17 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏در صورت دخالت روسیه، آیا شما از اثرات سیاسی آن بیمناک‏‎ ‎‏نیستید؟‏‏]‏

جواب:‏ ما در راه کسب آزادی و استقلال از هیچ قدرتی نمی هراسیم و‏‎ ‎‏در صورت دخالت روسها، روش ما همان خواهد بود که با دیگران‏‎ ‎‏داریم.(839)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏به نظر شما روابط آینده تان با روسیۀ شوروی، کشورهای‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 515

‏عضو پیمان ورشو و چین کمونیست چگونه است؟ روابط کنونی این‏‎ ‎‏کشورها با ایران ممکن است خیلی سرد توصیف شود.‏‏]‏

جواب:‏ در حال حاضر روسیۀ شوروی و چین هر دو خود را با حمایت‏‎ ‎‏از شاه در صف مخالفین ملت ایران قرار داده اند. در آینده سیاست‏‎ ‎‏خارجی ما بر مبنای اصل حفظ آزادی و استقلال کشور و احترام‏‎ ‎‏متقابل خواهد بود. آنها با رعایت این اصل باید تصمیم بگیرند.(840)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، آیا شما علاقه ای یا اهمیتی به همکاری با‏‎ ‎‏عناصر مارکسیستی می دهید و آیا بین هدفهای جنبش شما و‏‎ ‎‏مارکسیستها هیچ سازگاری وجود دارد؟ و آیا نسبت به مقاصد‏‎ ‎‏شوروی در ایران نگران هستید؟‏‏]‏

جواب:‏ هدفهای ما با هدفهای آنها مختلف است. ما متکی بر اسلام‏‎ ‎‏هستیم و بر توحید، و آنها مخالف با هر دو آنها هستند. احکام ما‏‎ ‎‏احکام اسلام است و آنها اسلام را نمی پذیرند، و لذا ما به آنها نه تنها‏‎ ‎‏علاقه مند نیستیم که همکاری هم نداریم و نخواهیم داشت. اما راجع‏‎ ‎‏به شوروی، نه، ما نگرانی نداریم. برای اینکه، ملتی که خودش سرپای‏‎ ‎‏خودش زندگی می کند کسی نمی تواند در امور آن دخالت کند.(841)‏

16 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏ناظرین معتقدند که اگر شاه استعفا بدهد یکی از دو چیز رخ‏‎ ‎‏خواهد داد. یا اینکه یک حکومت اسلامی به معنی واقعی کلمه روی‏‎ ‎‏کار خواهد آمد، یا نظامیان دولت را در دست خواهند گرفت، که در‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 516

‏نهایت هر دو کار به نفع روسیه تمام خواهد شد. به نظر شما چه اتفاقی‏‎ ‎‏خواهد افتاد؟‏‏]‏

جواب:‏ نظامیها اگر روی کار بیایند همین هست که هست و حل‏‎ ‎‏مشکلات نمی شود و ملت هم آرام نخواهد گرفت. و اگر دولت‏‎ ‎‏اسلامی تشکیل شود که خواهد شد، روسیه به هیچ وجه در ایران‏‎ ‎‏قدرت پیدا نخواهد کرد و دولت اسلامی به روسیه اجازه نخواهد داد‏‎ ‎‏که در مملکت دخالت کند. چنانچه به هیچ مملکتی اجازه نخواهد‏‎ ‎‏داد.(842)‏

20 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏هیچ گونه رابطه ای بین جنبش اسلامی و مارکسیسم خدانشناس وجود‏‎ ‎‏ندارد و نمی توان در عین حال، هم مسلمان بود و هم مارکسیست.‏‎ ‎‏روابط با شوروی حسنه خواهد بود به شرط آنکه این کشور و‏‎ ‎‏کشورهای دیگر از مداخله در امور ایران خودداری کنند.(843)‏

24 / 10 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 517