بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل دوم ویژگیهای قیام
استقلال جنبش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استقلال جنبش

استقلال جنبش

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏قیام کنونی در ایران با جنبشهای چپ و چپ افراطی رابطه‏‎ ‎‏دارد یا نه؟‏‏]‏

جواب:‏ ما همیشه از اتحاد با این احزاب سر باز زده ایم، ولی در واقع‏‎ ‎‏امروزه تمام مخالفین ایرانی تحت لوای مذهب و به نام بیان درست و‏‎ ‎‏صحیح اسلام سازمان یافته و تظاهر می کنند. دلیل آن هم روشن است:‏‎ ‎‏گروههای چپی یا کمونیست تقریباً از بین رفته اند. آنها نمی توانند در‏‎ ‎‏نهضت مردمی ای که در جریان است هیچ وزنه ای داشته باشند، ولی‏‎ ‎‏طبیعتاً برای گول زدن افکار عمومی بخصوص در خارج ایران، رژیم‏‎ ‎‏سعی می کند چنین تبلیغ کند و به همۀ کسانی که علیه دیکتاتوری شاه‏‎ ‎‏مبارزه می کنند، نسبت مارکسیستی بدهد.(790)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا جنبش و نهضت اخیر ایران، از طرف یک ایدئولوژی‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 487

‏مارکسیستی، هدایت و حمایت نشده و یا نمی شود؟‏‏]‏

جواب:‏ ابداً، نه هدایت شده و نه می شود و نه خواهد شد. و حمایت‏‎ ‎‏آنها مورد قبول کسی نیست.‏

سؤال: ‏[‏‏آیا حمایت و کمک یک کشور کمونیستی را قبول خواهید‏‎ ‎‏کرد؟‏‏]‏

جواب:‏ ما می خواهیم مستقل باشیم و حمایت هیچ کشوری را قبول‏‎ ‎‏نخواهیم کرد و تحت الحمایۀ هیچ کشوری نیستیم.(791)‏

5 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، در گزارشهای مطبوعاتی آمده است که‏‎ ‎‏دولتهای لیبی و جبهۀ ملی آزادیبخش فلسطین حرکتهای ضد شاه را‏‎ ‎‏در ایران تقویت مالی می کنند. ممکن است حضرتعالی بفرمایید که‏‎ ‎‏سازمان آزادیبخش فلسطین و لیبی و سایر کشورها و احزاب‏‎ ‎‏کمونیست تا چه مقدار جنبش شما را کمک می کنند؟‏‏]‏

جواب:‏ ما به کمک مالی آنان احتیاجی نداریم و به کمکهای دیگر از‏‎ ‎‏قبیل کمکهای تبلیغاتی هم که احتیاج هست، هیچ کس کمکی نکرده‏‎ ‎‏است. و اما احزاب کمونیست و کشورهای دیگر چون آن دو، هیچ‏‎ ‎‏کاری برای ما نکرده اند. این است استقلال به معنای عالی کلمه.(792)‏

16 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا شما تصور می کنید که با تمام جنبشهای آزادیبخش در‏‎ ‎‏کشورهای مختلف عرب که هر کدام براساس روش خاصی و در‏‎ ‎‏شرایط خاصی برای استقلال ـ مانند ملت فلسطین ـ خودمختاری،‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 488

‏آزادی سیاسی، اقتصادی و عقیدتی مجاهدت می کنند پیوند دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ نهضت مقدس اسلامی موجود در ایران با هیچ گروهی در‏‎ ‎‏خارج از کشور ارتباط سازمانی ندارد. ولی ما امیدواریم که چون ملت‏‎ ‎‏ایران همیشه از مبارزۀ همۀ آزادیخواهان بخصوص برادران فلسطینی‏‎ ‎‏علیه اسرائیل متجاوز حمایت کرده است. و ما بیش از پانزده سال است‏‎ ‎‏که همیشه در اعلامیه ها و سخنرانیها نهضت آنان را تأیید کرده ایم و در‏‎ ‎‏حد امکان به یاری آن برخاسته ایم، آنان و همۀ آزادیخواهان جهان‏‎ ‎‏امروز از مبارزات حق طلبانۀ ملت ایران حمایت کنند. امیدواریم که‏‎ ‎‏این کار را هر چه بیشتر و سریعتر انجام دهند.(793)‏

23 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 489

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 490