بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل اول انگیزۀ قیام
فشار و اختناق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فشار و اختناق

فشار و اختناق

‏ ‏

‏مردم از اختناق و خیانتهای پنجاه ساله به جان آمده و برای مطالبۀ‏‎ ‎‏حقوق اولیۀ خود، قیام نموده اند.(763)‏

11 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏رژیم فاسد شاه با اجرای سیاستهای غلط و ویرانگر خود باعث‏‎ ‎‏ورشکستگی مملکت شده است. با اِعمال زور و شکنجه و اعمال‏‎ ‎‏خلاف انسانی هزاران نفر را از بین برده است، اما مردم ما علی رغم‏‎ ‎‏همۀ این فشارها علیه شاه و خاندان او قیام کرده اند و نهضت عظیم‏‎ ‎‏اسلامی مردم ما تا سرنگونی رژیم سلطنتی ادامه خواهد یافت.(764)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏یک ملتی که بیشتر از پنجاه سال زیر دست و پای اینها خرد شده است،‏‎ ‎‏حالا که چشمهایش را باز کرده و می بیند که باید این مجرمها را با زور‏‎ ‎‏و با فشار و با هیاهو و با ـ عرض می کنم ـ تظاهرات و اعتصابات و اینها‏‎ ‎‏باید این را شکست داد، همین ملت می داند این معنا را که اگر چنانچه‏‎ ‎‏یک غفلت کوچکی حالا بکند، یک غفلت بسیار کوچکْ الآن اگر‏‎ ‎‏بکند، باز مطلب برمی گردد به پنجاه سال پیش از این، و دیگر‏‎ ‎‏نمی تواند این ملت حتی بعد از پنجاه سال دیگر هم یک همچو‏‎ ‎‏نهضتی را ایجاد کند و یک همچو قیامی بکند. خوب، ملت این را‏‎ ‎‏می داند. می داند که اگر امروز این تا آن آخرِ نقطه نرود و تا سرنگونی‏‎ ‎‏این آدم این نهضت را ادامه ندهد، برمی گردد به حال رضاشاه و بدتر از‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 473

‏او. و این دفعه اگر چنانچه این قدرت پیدا بکند، دیگر نه بر بچه مهلت‏‎ ‎‏می دهد نه بر بزرگ. همۀ مخالفین خودش را، که همه ملت است،‏‎ ‎‏سرکوب می کند و هیچ هم مضایقه ندارد ایشان.(765)‏

18 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏آنچه که به طور مختصر می توان گفت این است که، فشار بیش از حد‏‎ ‎‏شاه، مردم را چنان در تنگنا قرار داد که آنان دست به یک قیام همگانی‏‎ ‎‏زدند. شاه، استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی ما را از بین‏‎ ‎‏برده است و ایران را در همۀ ابعاد وابسته به غرب و شرق کرده است.‏‎ ‎‏مردم ایران را زیر شکنجه و سیاهچالهای زندان کشته است. از تمام‏‎ ‎‏علما و خطبا برای گفتن حقایق جلوگیری کرده است. تمام اینها‏‎ ‎‏موجب شده است که مردم مسلمان ایران خواستار یک حکومت‏‎ ‎‏اسلامی باشند.(766)‏

25 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏اساس این نهضت از دو جا سرچشمه گرفت: یکی، از شدت فشار‏‎ ‎‏خارجی و داخلی و چپاولگریهای خارجی و داخلی و اختناقهای‏‎ ‎‏فوق العاده؛ که در ظرف پنجاه و چند سال ایران و ملت ایران یک روز‏‎ ‎‏خوش ندید؛ و اخیراً هم کشتارهای فوق العاده دسته جمعی، که در اکثر‏‎ ‎‏بلاد ایران پیش آمد، مردم را به جان آورد که این نهضت را همراهی‏‎ ‎‏کنند.(767)‏

21 / 3 / 58

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 474

‏این ظلمها و این اختناقها و اینها را دیده اند. و یکی از ‏‏[‏‏عواملی‏‏]‏‏ که‏‎ ‎‏موجب پیروزی شماها شد همین زیادی ظلم و زیادی اختناق؛ که این‏‎ ‎‏اختناق وقتی زیاد شد، انفجار از آن پیدا می شود. دنبال یک اختناق‏‎ ‎‏طولانی هی عقده ها زیاد می شود؛ و منتظرند که یک صدایی درآید، ...‏‎ ‎‏فریاد درآید، دیگران دنبالش بروند. اینکه در این پیروزی همۀ ایران با‏‎ ‎‏هم مجتمع شدند و همه با هم همصدا شدند و گفتند «ما این رژیم را‏‎ ‎‏نمی خواهیم» و «اسلام را می خواهیم» برای این بود که اینها از رژیم‏‎ ‎‏هرچه دیده بودند بد دیده بودند؛ هرچه دیده بودند ظلم دیده بودند؛ با‏‎ ‎‏اسم آباد کردن خراب کردند؛ با اسم اینکه می خواهیم اینها را ـ شهری‏‎ ‎‏کنیم و به تمدن ـ به اصطلاح خودشان ـ برسانیم خرابی کردند، و‏‎ ‎‏مملکت را تقریباً به هلاکت کشاندند. همۀ اقشار ملت ناراضی شدند.‏‎ ‎‏منتها جرأت صدا نداشتند تا یک وقتی که کم کم صدا بلند شد؛ از مراکز‏‎ ‎‏صداها بلند شد. آن عقده ها یکدفعه با هم مجتمع شد و انفجار حاصل‏‎ ‎‏شد، و این انفجار موجب این شد که در عین حالی که دست هم خالی‏‎ ‎‏بود و آنها هم با همه قدرتی که داشتند، نتوانند آنها مقاومت کنند. و‏‎ ‎‏مهم هم این بود که این انفجار ـ علاوه بر اختناق ـ دنبال توجه به اسلام‏‎ ‎‏بود. ایمان مردم اسباب این معنا شد که اینها با هم فریاد کنند و با هم‏‎ ‎‏جلو بروند. بنابراین آن معنایی که شماها را پیروز کرد و آنها را‏‎ ‎‏شکست داد، آن معنا این بود که آنها ستمگر بودند و شما مظلوم بودید،‏‎ ‎‏کم کم یک عقده ها پیدا شد و بعد هم توجه به اسلام پیدا شد و همه با‏‎ ‎‏هم با توجه به اسلام جلو رفتید، در عین حالی که وسایل جنگ‏‎ ‎‏نداشتید، در عین حال بر اینهایی که همۀ وسایل را داشتند پیروز‏‎ ‎‏شدید.(768)‏

13 / 4 / 58

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 475

‏ما مظلومین که پنجاه سال جوانهای ما کشته شده اند، ذخایر ما برده شده‏‎ ‎‏است، فرهنگ ما به تباهی کشیده شده است، اختناق در این مملکت‏‎ ‎‏واقع شده است، همه چیز در زیر سلطۀ این پدر و پسر از بین رفته است‏‎ ‎‏و حالا ملت ما قیام کرده است و او را کنار گذاشته است.(769)‏

8 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 476