بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل اول انگیزۀ قیام
مخالفت شاه با اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مخالفت شاه با اسلام

مخالفت شاه با اسلام

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏از آغاز سال، صدها هزار نفر از مردم به نام شما به خیابانها‏‎ ‎‏ریخته و علیه شاه تظاهرات کرده اند. بیش از هزار نفر انسان در مبارزه‏‎ ‎‏با ارتش و پلیس، جان خود را از دست داده اند. آیا شما این شورش‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 466

‏خلقی را سازمان داده اید؟ و برای چه هدفی؟‏‏]‏

جواب:‏ سبب اصلی قیام مردم کشور، شخص شاه و رژیم اوست. این‏‎ ‎‏پدرش و خود اوست که طی پنجاه و پنج سال، اولاً با اسلام با‏‎ ‎‏کینه توزی دشمنی کرده اند و در هدم اسلام به عنوان حافظ آزادی و‏‎ ‎‏استقلال کشور کوشیده اند. ثانیاً تمام آزادیها و حقوق ملت مصرح‏‎ ‎‏در قانون اساسی را از میان برده اند، و ثالثاً استقلال کشور را بکلی از‏‎ ‎‏میان برده اند. تمام بنیادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‏‎ ‎‏که این ملت طی قرون برای زندگانی مستقل خویش فراهم آورده‏‎ ‎‏بود، به وسیلۀ این رژیم از میان برده شده است. بیشتر از این،‏‎ ‎‏برنامه های اقتصادی که امریکاییان به دست این رژیم، توأم با فساد‏‎ ‎‏بسیار اجرا کرده اند، دستگاه اقتصادی را از میان برده و امروز مردم‏‎ ‎‏کشور به صدور نفت و ورود کالا، گذران می کنند. اما همین گذران، به‏‎ ‎‏قیمت انهدام اقتصاد کشور در سالهای آینده تمام می شود که نفت رو‏‎ ‎‏به اتمام می گذارد و درآمد آن کاهش می پذیرد. مردم کشور بیدار‏‎ ‎‏شدند و به حرکت آمدند. من حرف مردم را می زنم. ما همه، یک‏‎ ‎‏صف هستیم و یک حرف را می زنیم. ما می خواهیم شاه و رژیم‏‎ ‎‏سلطنتی نباشد، یعنی آزادی و استقلال باشد. اسلام ضامن وحدت‏‎ ‎‏کشور، در عین آزادی و استقلال است. قیام مردم برای این هدف‏‎ ‎‏است.(751)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، شما بارها برای سرنگونی رژیم شاه مردم را‏‎ ‎‏دعوت کرده اید. دلایل شما برای چنین دعوتی چیست؟ آیا بیشتر‏‎ ‎‏دلایل سیاسی است، یا به خاطر از بین رفتن اسلام و ارزشهای اسلام‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 467

‏است. و مبانی عقیدتی حرکت اسلامی شما چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ اسلام دینی است که هم سیاست دارد و هم اموری که مربوط به‏‎ ‎‏غیر سیاست است. و شاه که ما با او مخالف هستیم، هم با سیاست‏‎ ‎‏اسلامی مخالف است، که سیاست مملکت هم همان است، و هم با‏‎ ‎‏امور مذهبی. و ما به این هر دو جهت با شاه مخالف هستیم. هم نسبت‏‎ ‎‏به مذهب، تعدیات و جسارتهایی کرده است و هم نسبت به مملکت‏‎ ‎‏خیانتهایی در طول تاریخ زندگی اش کرده است. و بدین جهت همۀ‏‎ ‎‏مردم ایران، با او مخالفند.(752)‏

13 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏من در طول مدتی که با رژیم منحوس پهلوی مقابله می کردم تکلیفم‏‎ ‎‏خیلی روشن بود ـ تشخیص داده بودیم که آن رژیم رژیمی است که بر‏‎ ‎‏خلاف مصالح اسلام و مسلمین مشغول کار هست و کشور ما را به‏‎ ‎‏سوی امریکا سوق داده است و منافع این کشور را در جیب دو‏‎ ‎‏ابرقدرت کرده است، و تتمه ای اگر باقی مانده در جیب خود و بستگان‏‎ ‎‏خود در بانکهای خارج از کشور ریخته است.(753)‏

25 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 468