بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل دهم قیام 15 خرداد
حمایت ابرقدرتها از کشتار 15 خرداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حمایت ابرقدرتها از کشتار 15 خرداد

حمایت ابرقدرتها از کشتار 15 خرداد

‏ ‏

‏دیدیم که در 15 خرداد آن همه جمعیت از ایران کشته شد، و شوروی‏‎ ‎‏روزنامه هایش از آنها تأیید کردند و گفتند که اینها یک دسته ارتجاعی‏‎ ‎‏بودند، یک دسته چه بودند که می خواستند چه بکنند.(704)‏

17 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏کاخ نشینان کرملین. 15 خرداد که پانزده هزار ـ آنطوری که مشهور ‏‎ ‎‏شد ـ پانزده هزار از این مردم کشتند، در روزنامه های شوروی تأیید ‏‎ ‎‏کردند از شاه.(705)‏

21 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏از روز نخست شروع مبارزه و از 15 خرداد تا بیست و دوم بهمن‏‎ ‎‏رسیده ایم و به خوبی دریافته ایم که برای هدف بزرگ و آرمانی‏‎ ‎‏اسلامی، الهی باید بهای سنگینی پرداخت نماییم و شهدای گرانقدری‏‎ ‎‏را تقدیم کنیم و جهانخواران ما را راحت و آرام نخواهند گذاشت و با‏‎ ‎‏استفاده از ایادی داخلی و خارجی شان به ما شبیخون زده و خون‏‎ ‎‏عزیزان ما را بر بستر کوچه ها و خیابانها و مرزهایمان جاری می کنند و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 428

‏همین گونه شد وقتی که فریاد اسلامخواهی مردم کشور ما در‏‎ ‎‏15 خرداد به گوش امریکا رسید و وقتی که برای اولین بار غرور‏‎ ‎‏امریکا و اقتدار و ابرقدرتیِ او در اعتراض به مصونیت کارگرانش در‏‎ ‎‏ایران شکسته شد و امریکا متوجه اقتدار و رهبری علما و روحانیت‏‎ ‎‏اسلام و عزم جزم و ارادۀ پولادین ملت ایران برای کسب آزادی و‏‎ ‎‏استقلال و رسیدن به نظام عدل اسلامی گردید، به نوکر بی اراده و‏‎ ‎‏وطن فروش و فرومایۀ خود، محمدرضاخان دستور داد که صدای‏‎ ‎‏اسلامخواهی ملت ما را خاموش کند و از او پیمان گرفت تا همۀ‏‎ ‎‏افرادی که در برابر امریکا قدعلم کرده اند را نابود کند و همه دیدیم که‏‎ ‎‏این خائنان و سرسپردگان در این مأموریت شوم لحظه ای درنگ‏‎ ‎‏ننمودند و به نام مأموریت و آزادی و رسیدن به دروازۀ تمدن بزرگ،‏‎ ‎‏از کشته های این ملت پشته ها ساختند و در و دیوار کشور ما را از‏‎ ‎‏فیضیه گرفته تا دانشگاه و از دانشگاه تا کوچه و بازار و خیابان و از‏‎ ‎‏خیابان تا مسجد و محراب به خون عزیزان و جوانان تکبیر گوی پیرو‏‎ ‎‏خدا و رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ را رنگین کردند.(706)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 429