بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل دهم قیام 15 خرداد
حوادث قیام 15 خرداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حوادث قیام 15 خرداد

حوادث قیام 15 خرداد

‏ ‏

‏دیروز خانواده های شهدای پانزدۀ خرداد اینجا بودند. چیزی که مرا‏‎ ‎‏رنج می داد این بود که به من این صحبتها نشده بود تا از حبس آمدم‏‎ ‎‏بیرون. عصر همان روز ـ دفعۀ اوّل ـ جریان را مطّلع شدم. کشتارِ پانزدۀ‏‎ ‎‏خرداد از اعمال یک قشون با ملّت بیگانه بدتر بود. آنها بچه ها را‏‎ ‎‏نمی کشتند، زنها را نمی کشتند. امروز جشن معنی ندارد. تا ملّت عمر‏‎ ‎‏دارد، غمگین در مصیبت پانزدۀ خرداد است. یکی از اولیای امور،‏‎ ‎‏ضمن سخنرانی، گفته بود: پانزدۀ خرداد ننگ ملّت ایران است؛ ولی‏‎ ‎‏من صحبت او را تکمیل می کنم: پانزدۀ خرداد ننگْ ملّت بود؛ زیرا از‏‎ ‎‏پول همین ملّت، اسلحه تهیّه شده و با این اسلحه مردم را کشتند!(667)‏

21 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏من تاکنون احساس عجز در صحبتها نکرده ام و امروز خودم را عاجز‏‎ ‎‏می دانم. عاجز می دانم از اظهار تألمات روحیه ای که دارم برای اوضاع‏‎ ‎‏اسلام عموماً، و اوضاع ایران خصوصاً، و قضایایی که در این یک سال‏‎ ‎‏منحوس پیش آمد؛ خصوصاً قضیۀ مدارس علمی، قضیۀ 15 خرداد.‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 409

‏قضیۀ 15 خرداد من مطلع نبودم تا اینکه حبس به حصر تبدیل شد و‏‎ ‎‏اخبار خارج به من رسید.‏

‏     خدا می داند که مرا اوضاع 15 خرداد کوبید. من حالا که آمدم به‏‎ ‎‏اینجا؛ آمده ام از قیطریه؛ مواجه هستم با یک منظره هایی؛ با بچه های‏‎ ‎‏کوچک بی پدر، با مادرهای جوان از دست داده، و مادرهای جوان‏‎ ‎‏مرده، با زنهای برادر مرده، با پاهای قطع شده، با افسردگیها. اینها‏‎ ‎‏علامت تمدن آقایان است و ارتجاع ما. افسوس که دست ما از عالم‏‎ ‎‏کوتاه است؛ افسوس که صدای ما به عالم نمی رسد؛ افسوس که‏‎ ‎‏گریه های این مادرهای بچه مرده نمی رسد به دنیا.(668)‏

26 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏خوب شما آقایان، ملت ایران، روزنامۀ ‏‏اطلاعات‏‏ را، سرمقالۀ روزنامۀ‏‎ ‎‏اطلاعات‏‏ سه شنبه را، سه شنبه 18 فروردین را ملاحظه فرمودید.‏‎ ‎‏ملاحظه فرمودید که اینها چه نقشه ای کشیده بودند و کشیده اند. اینها‏‎ ‎‏دیدند که با زور و با قلدری و با سرنیزه و با 15 خرداد فراهم کردن و با‏‎ ‎‏مدرسۀ فیضیه خراب کردن و با مدرسۀ طالبیه‏‎[1]‎‏ خراب کردن و با‏‎ ‎‏اهانت به علمای اسلام کردن و با تبعید کردن و با اخراج کردن و با‏‎ ‎‏حبس کردن و اینها، هر چه کردند، گندش بالا آمد، اینقدر بالا آمد که او‏‎ ‎‏هم فهمید؛ همه فهمیدند. و دیدند که خیلی بد شد، دنیا اعتراض کرد.‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 410

‏15 خرداد روی دولتها را سیاه کرد. ما نمی خواستیم اینقدر روسیاهی‏‎ ‎‏بار بیاید. 15 خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت که تا آخر محو‏‎ ‎‏نخواهد شد. تاریخ ضبط می کند این را. خودهاشان هم گفتند که‏‎ ‎‏15 خرداد ننگ بود، من هم می گویم ننگ بود، لکن نکته را نگفتند؛ من‏‎ ‎‏نکته را می گویم. ننگ بود که مسلسلها را، تانکها را، توپها را، تفنگها را‏‎ ‎‏از مال این ملت فقیر به دست آوردند و به روی این ملت فقیر بستند؛‏‎ ‎‏پایمال کردند این بیچاره ها را. از این ننگ بالاتر آیا می شود که انسان،‏‎ ‎‏یک ملتی را اینطور پایمال کند؟ این بیچاره ها چه کرده بودند آقا آخر؟‏‎ ‎‏چه کرده بودند؟(669)‏

26 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏یک سال از فاجعۀ خونین 12 محرّم 83 (15 خرداد 1342) گذشت.‏‎ ‎‏یک سال از مرگ فجیع عزیزان ملت سپری شد. یک سال از بی خانمان‏‎ ‎‏شدن و بی سرپرست شدن یتیمان بی پدر و زنهای بی شوهر و مادران‏‎ ‎‏داغدیده گذشت. واقعۀ 15 خرداد ننگ بزرگی برای هیأت حاکمه‏‎ ‎‏به بار آورد. این واقعه فراموش شدنی نیست. تاریخ آن را ضبط کرد.‏‎ ‎‏آیا ملت مسلمان چه جرمی مرتکب شده بود؟ زنها و اطفال صغیر چه‏‎ ‎‏گناهی کرده بودند؟ چرا آنها را به مسلسل بستند؟ علمای اسلام و‏‎ ‎‏خطبای مذهبی چه جرمی داشتند؟ گناه آنها دفاع از حق بود؛ دفاع از‏‎ ‎‏قرآن کریم‏‏ بود. به جرم نصایح مشفقانه و صلاح اندیشی اهانت شدند،‏‎ ‎‏به حبس کشیده شدند، محصور گردیدند، مبتلا به مصایب شدند.(670)‏

15 / 3 / 43

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 411

‏و در زمان شاه فعلی شاهد فجایعی بوده و هستیم که روی چنگیز را‏‎ ‎‏سفید کرده؛ شاهد قتل عام فجیع غیر انسانی 15 خرداد (دوازدهم‏‎ ‎‏محرّم) بودیم که عدد کشتگان آن به قراری که می گویند بر پانزده هزار‏‎ ‎‏نفر بالغ بود و تعداد زخمیها را خدا می داند.(671)‏

13 / 8 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏15 خرداد هم غائله را ... مردم البته خودشان برای ـ فرض کنید که ـ ‏‎ ‎‏مصالحی قیام کرده بودند لکن شلوغکاری نبود در کار. اینها یک‏‎ ‎‏دسته ای خودشان در تهران ‏‏[‏‏درست‏‏]‏‏ کردند، کتابخانه ای را آتش زدند‏‎ ‎‏و جایی را، دکانی را غارت کردند و بهانه درست کردند، با بهانه مردم‏‎ ‎‏را به مسلسل بستند. بهانه درست کردند.(672)‏

دی 1356

*  *  *

‏ ‏

‏نهضت ملت بزرگ ایران، که در دوازدهم محرّم، 15 خرداد به‏‎ ‎‏شکوفایی گرایید، پرده های تزویر و عوامفریبی شاه را پاره کرد؛ و‏‎ ‎‏قتل عام شاهانه و فداکاری ملت، مبدأ عظیمی در تاریخ ایران گردید؛ و‏‎ ‎‏مفتاح نجات اسلام و عدالت به دست آمد، و نطفۀ مقاومت ملی منعقد‏‎ ‎‏و با تربیت و روشنگری روشنگران، رو به رشد و تکامل نهاد.(673)‏

6 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏15 خرداد چرا به وجود آمد؟ و مبدأ وجود آن چه بود؟ و دنبالۀ آن در‏‎ ‎‏سابق چه بود؟ و الآن چیست؟ و بعدها چه خواهد بود؟ 15 خرداد را‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 412

‏کی به وجود آورد؟ و دنبالۀ آن را کی تعقیب کرد؟ و الآن کی همان‏‎ ‎‏دنباله را تعقیب می کند؟ و پس از این امید به کیست؟ 15 خرداد برای‏‎ ‎‏چه مقصدی بود؟ و تا کنون برای چه مقصدی است؟ و بعدها برای چه‏‎ ‎‏مقصدی خواهد بود؟ 15 خرداد را بشناسید؛ و مقصد 15 خرداد را‏‎ ‎‏بشناسید؛ و کسانی که 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسید؛ و کسانی‏‎ ‎‏که 15 خرداد را دنبال کردند بشناسید؛ و کسانی که از این به بعد امید‏‎ ‎‏تعقیب آنها هست بشناسید؛ و مخالفین 15 خرداد، و مقصد 15 خرداد‏‎ ‎‏را بشناسید.‏

‏     15 خرداد از همین مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همین‏‎ ‎‏مدرسه‏‎[2]‎‏ اجتماع عظیم بود؛ و بعد از اینکه صحبتهایی و افشاگریهایی‏‎ ‎‏شد، دنبالۀ آن منتهی به 15 خرداد شد. 15 خرداد برای اسلام بود و به‏‎ ‎‏اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی روحانیت و همین‏‎ ‎‏جمعیتها که الآن اینجا هستند. اینها بودند که 15 خرداد را به وجود‏‎ ‎‏آوردند. همین سنخ جمعیت بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. و‏‎ ‎‏همین سنخ جمعیت بودند که کشته شدند. همین طبقه از افراد اسلامی‏‎ ‎‏بودند که برای اسلام قیام کردند و هیچ نظری جز اسلام نداشتند‏‎ ‎‏15 خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از ‏‎ ‎‏اسلام ندارند در تعقیب 15 خرداد تا حالا دنبال کردند. از همین ‏‎ ‎‏جمعیت که مقصدی غیر از اسلام ندارند امید آن است که تعقیب کنند ‏‎ ‎‏و نهضت ما را به ثمر برسانند.‏

‏     باید دید این جمعیت کی هستند. اینها که 15 خرداد را به وجود‏‎ ‎‏آوردند و آنها که در 15 خرداد، به طوری که مشهور است، پانزده هزار‏‎ ‎‏فدایی دادند و آنهایی که پس از 15 خرداد و 15 خردادها و پس از‏‎ ‎‏قتل عام 15 خرداد و قتل عامهای دیگر در میدانها آمدند چه قشری از‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 413

‏جمعیت بودند؟ آنهایی که 15 خرداد را به وجود آوردند، آنهایی که‏‎ ‎‏دنبالۀ 15 خرداد را تا کنون رساندند، آنهایی که برای شکستن سد رژیم‏‎ ‎‏فعالیت کردند، آنهایی که به خیابانها ریختند و فریاد «الله اکبر» کردند،‏‎ ‎‏همین قشر از جمعیت بودند. حق مال همین قشر از جمعیت است؛‏‎ ‎‏دیگران هیچ حقی ندارند.(674)‏

15 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏یادتان نرود که ما یک 15 خرداد داشتیم، 15 خرداد مبدأ نهضت‏‎ ‎‏اسلامی ایران است.(675)‏

17 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏مردم به تنگ آمدند. منتظر این بودند که یک صدایی بلند بشود،‏‎ ‎‏دنبالش بروند. در 15 خرداد، جلوی 15 خرداد، یک چنین صدایی‏‎ ‎‏درآمد. از قم شروع شد. از قم علمای قم شروع کردند به اینکه یک‏‎ ‎‏مخالفتی بکنند. مخالفت کردند و صحبتها ... شد تا اینکه منتهی شد به‏‎ ‎‏15 خرداد، 15 خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد. آنها هم یک کشتار‏‎ ‎‏بسیار بزرگی کردند. من که در حبس بودم ولی وقتی که آمدم، بیرون را‏‎ ‎‏اطلاعی خیلی از آن نداشتم. هیچ اطلاعی نداشتم وقتی بیرون آمدم و‏‎ ‎‏بعدش هم یک مدتی در حصر بودم و در یک منزلی‏‎[3]‎‏ حبس بودم. منتها‏‎ ‎‏خوب فرق داشت به آن حبس. آنجا به من رساندند که پانزده هزار آدم‏‎ ‎‏را کشتند. حالا چقدر هم گرفتند، خدا می داند، نمی دانم. مردم به یک‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 414

‏حالی درآمدند که دیگر برایشان زندگی یک چیزی نبود که خیلی‏‎ ‎‏دنبالش بروند. زندگی این بود که با اشرار باید زندگی کنند. زندگی با‏‎ ‎‏اشرار یک زندگی صحیحی نیست. زندگی که پدر فرزندش را می بیند‏‎ ‎‏گرفتار است. فرزند پدرش را می بیند گرفتار است. زن شوهرش را‏‎ ‎‏می بیند گرفتار هست. و هکذا یک زندگی سختی برای مردم شده بود.‏‎ ‎‏دنبال این بودند که یک جرقه ای بلند بشود و تعقیب کنند. 15 خرداد‏‎ ‎‏آن جرقه ای که قبلش پیدا شد و 15 خرداد را به وجود آورد.(676)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏15 خرداد یک نقطۀ عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت‏‎ ‎‏شروع به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان وقت خودشان را‏‎ ‎‏مجهز کردند. روز 15 خرداد آنطوری که من بعد از اینکه از حبس‏‎ ‎‏بیرون آمدم برای من نقل کردند، عمال شاه در بسیاری از شهرستانها‏‎ ‎‏که قیام کرده بودند دست به کشتار زدند، و آنطوری که به من گفتند‏‎ ‎‏حدود پانزده هزار شهید داشتیم در 15 خرداد، و ما این قلم را آن وقت‏‎ ‎‏خیلی بزرگ می شمردیم و بزرگ هم بود، لکن بعدها جنایاتی که از‏‎ ‎‏طرف شاه؛ شاه مخلوع به کشور ما وارد شد بیشتر از این معانی بود. ما‏‎ ‎‏نمی توانیم تصور کنیم این جنایاتی که از 15 خرداد تا رفتن بختیار‏‎[4]‎‏ از‏‎ ‎‏این مملکت به دست عمال شاه، و به دست عمال امریکا در این کشور‏‎ ‎‏واقع شد، قدرت اینکه احصا کنیم آنها را نداریم. ما اجمالی از این‏‎ ‎‏جنایات را می توانیم بگوییم یا تصور کنیم. تفصیل این جنایات اصلاً‏‎ ‎‏قابل احصا نیست. ما چطور می توانیم 15 خرداد، معلولینش را بفهمیم‏‎ ‎‏چقدر بود، معدومینش و شهدا می گویند پانزده هزار بوده است. لکن‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 415

‏مصدومین و معلولین، کسانی که اعضای خودشان را در آن گیرودار از‏‎ ‎‏دست دادند ما چطور می توانیم بیان کنیم یا تصور کنیم. لکن در عین‏‎ ‎‏حالی که 15 خرداد یک مصیبتی بود برای ملت ما، لکن مبدأ جنبش‏‎ ‎‏بود.(677)‏

14 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏در 15 خرداد 42 که مصادف بود با 12 محرّم، سومِ شهادت بزرگ‏‎ ‎‏شهید فداکار تاریخ، گرچه ملت غیور ایران با فداکاری عظیم خویش‏‎ ‎‏و تسلیم قریب پانزده هزار شهید به درگاه خداوند متعال، به ظاهر‏‎ ‎‏سرکوب شد و دژخیمان رژیم جنایتکار پهلوی، ننگی ابدی بر‏‎ ‎‏ننگهای پنجاه سالۀ خود افزودند، لکن سرلوحۀ پیروزی اسلام و ملت‏‎ ‎‏بود. همان سان که شهادت سید مظلومان و هواخواهان ‏‏قرآن‏‏ در‏‎ ‎‏عاشورا، سرآغاز زندگی جاوید اسلام و حیات ابدی ‏‏قرآن کریم‏‏ بود، آن‏‎ ‎‏شهادت مظلومانه و اسارت آل الله ، تخت و تاج یزیدیان را که با اسم‏‎ ‎‏اسلام، اساس وحی را به خیال خام خود می خواستند محو کنند، برای‏‎ ‎‏همیشه به باد فنا سپرد و آن جریان، سُفیانیان را از صحنۀ تاریخ به کنار‏‎ ‎‏زد، این شهادت دلاورانۀ ملت مظلوم ایران، تخت و تاج پهلویان و‏‎ ‎‏جریان پهلوی صفتان را که با اسم اسلام می خواستند اسلام را از‏‎ ‎‏صحنه خارج نمایند و افکار غرب و نشخوار امریکا را جانشین وحی‏‎ ‎‏کنند، از تاریخ ایران بیرون راند. در حقیقت دستاورد ‏‎ ‎‏نهضت 15 خرداد 42، پیروزی 22 بهمن 57 بود.(678)‏

15 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 416

‏مهمترین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد رقم خورد. در‏‎ ‎‏15 خرداد 42 مقابله با گلولۀ تفنگ و مسلسل شاه نبود که اگر تنها این‏‎ ‎‏بود مقابله را آسان می نمود. بلکه علاوه بر آن از داخل جبهۀ خودی‏‎ ‎‏گلولۀ حیله و مقدس مآبی و تحجر بود؛ گلولۀ زخم زبان و نفاق و‏‎ ‎‏دورویی بود که هزار بار بیشتر از باروت و سرب، جگر و جان را‏‎ ‎‏می سوخت و می درید.(679)‏‎[5]‎

3 / 12 / 67

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 417

  • - در آغاز سال 1342 ه. ش. و زمان حادثه فیضیه قم، مدرسه طالبیه تبریز مورد تجاوز قرار گرفت. چند نفر از مأموران ساواک و شهربانی تبریز به قصد پاره کردن اعلامیه حضرت امام که بر دیوار مدرسه طالبیه نصب شده بود به آنجا رفتند، اما با مقاومت و اعتراض طلاب روبرو شدند. بین طلاب و مأموران زد و خورد شدیدی درگرفت و در اثنای آن یکی از مأموران شهربانی کشته شد. در این هنگام مأموران با سلاحهای سرد و گرم به مدرسه ریختند و هرچه بر سر راه خود دیدند خرد کردند و طلاب و روحانیون را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با تیراندازی به سوی آنان تعدادی از آنان را شهید و عده ای را مصدوم و مجروح نمودند.
  • - مدرسۀ فیضیه.
  • - حضرت امام پس از مدتی از زندان به منزل یکی از مریدان خود به نام آقای روغنی در قیطریه تهران منتقل شدند و تحت نظر بودند.
  • - شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه که بعدها در پاریس ترور شد.
  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:     1. صحیفه امام؛ ج 2، ص 362ـ364.     2. همان؛ ج 3، ص 300ـ302.     3. همان؛ ج 8 ، ص 82 ـ83 .     4. همان؛ ج 10، ص 405ـ406.     5. همان؛ ص 490ـ492.     6. همان؛ ج 12، ص 475ـ476.     7. همان؛ ص 476ـ477.     8 . همان؛ ج 15، ص 96ـ 98.     9. همان؛ ص 197ـ200.     10. همان؛ ج 17، ص 468ـ 469.     11. همان؛ ج 19، ص 267.