بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل هشتم سیاست خارجی شاه
نوکری دولت امریکا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نوکری دولت امریکا

نوکری دولت امریکا

‏ ‏

‏اینها قریب پنجاه سال است که این مملکت را ـ همه چیزش را ـ از بین‏‎ ‎‏بردند. این را امریکایی ها آوردند سرِ کار و الآن دیگر در مشت آنهاست‏‎ ‎‏برای اینکه همۀ جهاتی که در ایران هست، چه از نیروهای فعالۀ آدمی و‏‎ ‎‏چه از مخازن زیرزمینی و چه آن اموال روی زمینی، همۀ اینها به باد فنا‏‎ ‎‏برود یا در جیب آنها برود یا در جیب همین طایفه برود.(617)‏

11 / 9 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 358

‏این همه خیانت این مرد نانجیب به ایران کرده است و این همه قتل و‏‎ ‎‏غارت کرده است، حالا که می گویند این باید به قتل برسد. حالا هم که‏‎ ‎‏حکمی صادر نشده برای قتل محمدرضا، لکن صادر می شود. اگر ما‏‎ ‎‏پیدایش بکنیم، باید کشته بشود. اینهایی که می گویند حقوق بشر حالا‏‎ ‎‏صدایشان درآمده و اظهار تأسف می کنند... محمدرضا یک نوکر‏‎ ‎‏بسیار خوبی برای امریکا بود که همۀ منافع ما را به کام امریکا کرد!‏‎ ‎‏ایران را فقیر کرد و همه را داد به امریکا و به رفقای آن.(618)‏

25 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏خود من در عکسی که در روزنامه انداخته بودند ـ که باز هم هر وقت‏‎ ‎‏من فکر می کنم تأثرم هست ـ که وقتی که رفته بود محمدرضا در ‏‎ ‎‏امریکا ـ زمانی بود که جانسون رئیس جمهوری بود ـ عکسی که ‏‎ ‎‏انداخته بودند من دیدم که جانسون ایستاده بود و در سر جای خودش، ‏‎ ‎‏ایستاده بود و عینکش را اینطور دست گرفته بود و چپ به جای دیگر ‏‎ ‎‏نگاه می کرد، حتی تو روی او نگاه نمی کرد، و این مثل یک آدم بنده ای ‏‎ ‎‏در مقابل او ایستاده بود! در مقابل، آنها این طور بودند.(619)‏

27 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏آقای کارتر که مایل نیست، با هر قیمتی هست نمی گذارد که شاه بیاید.‏‎ ‎‏حق دارد. اگر شاید من هم بودم همین کار را می کردم. برای اینکه یک‏‎ ‎‏کسی که کلید جرمش را شاه می تواند باز کند، چطور بگذارد بیاید‏‎ ‎‏اینجا؟ کلید جرم این، جرمهای این و خیانتها و جنایتهایی که به ملت ما‏‎ ‎‏کردند دست اوست. اگر او بیاید اینجا و از او بپرسند و ـ عرض بکنم ‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 359

‏که ـ در بازپرسی بخواهد جواب بدهد، او هم آن مجرم اصلی را ‏‎ ‎‏خواهد گفت. قبلاً هم گفته است. قبلاً هم خود همین آقای محمدرضا ‏‎ ‎‏گفته است که اینها می فرستادند و تعیین می کردند وکلا را. آن لیستش ‏‎ ‎‏را به ما می دادند. وقتی لیست را به ما می دادند ما تعیین می کردیم ‏‎ ‎‏همانها را.(620)‏

26 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏بر همه روشن است که محمدرضا پهلوی ما را از هر جهت وابسته به‏‎ ‎‏امریکا کرده بود؛ چه ازنظر اقتصادی و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و‏‎ ‎‏نظامی و چه از نظر معنوی و خصلتهای انسانی، و اگر مهلت می یافت،‏‎ ‎‏به اسلام ضربۀ جبران ناپذیر می زد. همه می دانند که دست او و پدرش‏‎ ‎‏به خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم آغشته است.(621)‏

4 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏من باز این ناراحتی که برایم پیدا شد، در ملاقاتی که محمدرضا با یکی‏‎ ‎‏از رئیس جمهورهای امریکا بود ـ گمان می کنم جانسون‏‎[1]‎‏ بود ـ من آن‏‎ ‎‏تلخی در ذائقه ام باز مثل اینکه هست، که می دیدم این آدمی که وقتی‏‎ ‎‏در ایران است با مردم آنطور رفتار می کند، آنطور سرکوب می کند‏‎ ‎‏مردم را، آنجا جلوی میز آن رئیس جمهور ایستاده بود و او عینکش را‏‎ ‎‏برداشته بود به او نگاه نمی کرد. از این طرف، نگاه می کرد و این مثل‏‎ ‎‏یک بچۀ مکتبی. آن وقت من تشبیهش کردم به یک بچه مکتبیهای‏‎ ‎‏زمان سابق که مقابل معلّمشان، که خیلی از او می ترسیدند و وحشت‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 360

‏داشتند. یک همچو صحنه ای بود. من اینقدر ناراحت شدم که‏‎ ‎‏تلخی اش الآن هم وقتی فکر می کنم، در ذائقه ام هست که ما مبتلای به‏‎ ‎‏چه وضعی بودیم.(622)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏زمان محمدرضا از ضعف این بدبخت استفاده می کردند. یک کلمه‏‎ ‎‏می گفتند، این خاضع بود. نمی خواستند بیایند بریزند چی بکنند اما‏‎ ‎‏همچو ترسانده بودندشان که اگر ما یک کلمه راجع به امریکا بگوییم،‏‎ ‎‏کذا و کذا می شود.(623)‏‎[2]‎

1 / 10 / 62

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 361

  • - حضرت امام در سخنرانیهای دیگرشان از «جانسون» نام برده اند.
  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:     1. صحیفه امام؛ ج 13، ص 313.     2. همان؛ ص 385ـ386.