بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل سوم سیاست فرهنگی شاه
جشنهای 2500 ساله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جشنهای 2500 ساله

جشنهای 2500 ساله

‏ ‏

‏دستگاه جبار صدها میلیون تومان از سرمایۀ این مملکت را صرف‏‎ ‎‏جشنهای ننگین می کند؛ جشن تولد این و آن، جشن بیست و پنجمین‏‎ ‎‏سال سلطنت، جشن تاجگذاری و از همۀ مصیبتها بالاتر جشن‏‎ ‎‏منحوس 2500 سالۀ شاهنشاهی، که خدا می داند چه مصیبت و‏‎ ‎‏سیه روزی برای مردم و چه وسیلۀ اخاذی و غارتگری برای عمال‏‎ ‎‏استعمار به بار آورده است. بودجۀ هنگفت و سرسام آوری که در این‏‎ ‎‏امر مبتذل صرف می شود اگر برای سیر کردن شکمهای گرسنه و تأمین‏‎ ‎‏زندگی سیه روزها خرج می شد، تا اندازه ای از مصیبتهای ما می کاست‏‎ ‎‏لیکن استفاده جویی و خودکامگی نمی گذارد که اینها به فکر ملت‏‎ ‎‏باشند. دستگاه جبار، با پول ملت مسلمان، برای شاهانی که در هر‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 259

‏عصر ملتها را در زیر چکمه های نظامی خود خرد کرده اند، شاهانی که‏‎ ‎‏همیشه با مذاهب حقه دشمنی داشتند، شاهانی که دشمن سرسخت‏‎ ‎‏اسلام بوده و نامۀ مبارک حضرت رسول (ص) را پاره کردند،‏‎[1]‎‏ شاهانی‏‎ ‎‏که نمونۀ آنان در عصر حاضر پیش چشم همه است، جشن می گیرد و‏‎ ‎‏چراغانی می کند. دنیا بداند که این جشنها و عیاشیها مربوط به ملت‏‎ ‎‏شریف و مسلمان ایران نیست، و دایرکننده و شرکت کنندۀ این جشنها‏‎ ‎‏خائن به اسلام و ملت ایران می باشند.(470)‏

بهمن 1349

*  *  *

‏ ‏

‏دهها میلیون خرج یک همچو ملعبه ای، یک همچو مضحکه ای‏‎ ‎‏می کنند. برای چه؟ برای هوای نفس. همینکه گفته بشود که ما آنیم که‏‎ ‎‏جشن گرفتیم، و ما مفاخرمان این است که «آغا محمد قجر» داشتیم،‏‎ ‎‏مفاخرمان این است که «نادرقلی»‏‎[2]‎‏ داشتیم. یک آدم مزخرف سفاک‏‎ ‎‏این آدم بود که خدا می داند که چه خبر بود. اینها جشن دارند؟!... برای‏‎ ‎‏ملت ایران چه جشنی مانده؟ ملت ایران موظف است که با این جشنْ‏‎ ‎‏مبارزۀ منفی بکند ـ مثبت نه، لازم نیست. از خانه بیرون نیایند وقتی که‏‎ ‎‏این جشنها هست، شرکت نکنند در جشنها؛ جایز نیست شرکت کردن‏‎ ‎‏در این جشنها. هر چه می توانند از زیر بار اینطور چیزها در‏‎ ‎‏بروند.(471)‏

1 / 4 / 50

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 260

‏گفتند ما جشن 2500 ساله را می خواهیم چه کنیم؟! جشن را آنها باید‏‎ ‎‏بگیرند که زندگی دارند، آنها باید بگیرند که یک حکومتی دارند که در‏‎ ‎‏تحت نظر آن حکومت در رفاه هستند، در پناه هستند... شماها راه‏‎ ‎‏دارید و آن این است که یکی یک کاغذ بنویسید. کاغذ که اینقدر‏‎ ‎‏تمبرش، پولش زیاد نیست؛ ولو مئونۀ شما کم است لکن یک کاغذ‏‎ ‎‏برای خاطر خدا بنویسید به حکومت ایران به اینکه آقا! این جشن را‏‎ ‎‏دست از آن بردار. مردم گرسنه اند؛ گرسنه ها را سیر کنید.(472)‏

1 / 4 / 50

*  *  *

‏ ‏

‏اطراف مملکت ایران در این مصیبت گرفتار هستند و میلیونها‏‎ ‎‏تومانش خرج جشن شاهنشاهی می شود! برای خود شهر تهران، از‏‎ ‎‏قراری که یک جایی نوشته بود، برای جشن خود تهران هشتاد‏‎ ‎‏میلیون تومان اختصاص داده شده است. این راجع به خود شهر است.‏‎ ‎‏کارشناسهای اسرائیل برای این تشریفات دعوت شده اند. به طوری‏‎ ‎‏که خبر شدم و نوشته اند به من، کارشناسهای اسرائیل مشغول‏‎ ‎‏به پاداشتن این جشن هستند و این تشریفات را آنها دارند درست‏‎ ‎‏می کنند این اسرائیل که دشمن با اسلام است و الآن در حال جنگ با‏‎ ‎‏اسلام است، این اسرائیل که «مسجد اقصی» را خراب کرد و دیگران‏‎ ‎‏می خواستند ترمیم کنند و روپوشی کنند جرم اسرائیل را، برای این‏‎ ‎‏اسرائیل نفت از ایران رفته است. از قراری که گفته شده است و در‏‎ ‎‏رادیوهای بزرگ دنیا گفته شده است، کشتی نفت ایران برای اسرائیل‏‎ ‎‏که در حال جنگ با مسلمین است رفته است. اینها شاههایی است که‏‎ ‎‏برایشان باید جشن بگیرید...‏

‏     فضاحتهای دیگری که کردند قابل ذکر نیست. چرا؟ برای اینکه‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 261

‏شعار دادند که ما جشن 2500 ساله را نمی خواهیم؛ ما گرسنه هستیم؛‏‎ ‎‏گرسنگی مسلمانها را رفع کنید؛ جشن نگیرید؛ روی مرده ها جشن‏‎ ‎‏نگیرید. آقا برسانید به دنیا.(473)‏

1 / 4 / 50

*  *  *

‏ ‏

‏اگر اعتراض بشود، خواهش بشود، تمنا بشود، به ممالک دیگر اسلام،‏‎ ‎‏به اینهایی که می خواهند در این جشن زهرماری شرکت کنند و در‏‎ ‎‏خون ملت ایران شرکت کنند، به اینها نوشته بشود که آقا نروید در این‏‎ ‎‏جشن؛ این جشنْ جشن کثیفی است، نروید در این جشن، شاید تأثیر‏‎ ‎‏بکند. به این ممالک اسلامی بگویید که نروید در این جشنی که‏‎ ‎‏اسرائیل دارد بساط جشنش را بپا می کند و درست می کند.‏‎ ‎‏کارشناسهای اسرائیل در اطراف شیراز دارند بساط جشن را درست‏‎ ‎‏می کنند. در این جشنی که کارشناسهای اسرائیل دارند این عمل را‏‎ ‎‏می کنند، نروید.(474)‏

1 / 4 / 50

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 262

  • - اشاره به خسرو پرویز پادشاه ایران که نامۀ دعوت پیامبر اکرم(ص) را پاره کرد.
  • - نادرقلی افشار (1100ـ1160 ه. ق.) مؤسس سلسلۀ افشاریه. وی فردی سفاک و خونریز بود که مدت دوازده سال (1148ـ1160 ه. ق.) پادشاه ایران بود.