بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
جنایت و کشتار
مجامع بین المللی و جنایات شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مجامع بین المللی و جنایات شاه

مجامع بین المللی و جنایات شاه

‏ما می بینیم که بعضی از اشخاص که ادعا می کنند که ما حقوق بشر را‏‎ ‎‏ملاحظه می کنیم و جمعیتهای حقوق بشر در طول این پنجاه سال که‏‎ ‎‏دولت غاصب پهلوی و پسر پهلوی بر این ملت غلبه کرد و بر این ملت‏‎ ‎‏ـ با غصب ـ تمام چیزهای این ملت را برد، در طول این پنجاه سال ‏‎ ‎‏جوانان ما در حبسها به سر بردند و چه بسا جوانانی ما داشتیم که در ‏‎ ‎‏حبس پای آنها را اره کردند؛ آنها را روی تاوه ها بو دادند و تا این زمان‏‎ ‎‏ آخر هم اینها در حبس بودند، در شکنجه بودند؛ دژخیمان شاهِ سابق آنها ‏‎ ‎‏را از هستی ساقط کرد، و این مدعیان همراهی با حقوق بشر در این طول ‏‎ ‎‏مدت ندیدیم که یک صحبتی بکنند، یک استنکاری بکنند.(434)‏

12 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏در ظرف پنجاه سال همه را در تحت فشار قرار داده اند اینها جنایاتی به‏‎ ‎‏این ملت کردند که اگر ... دادگاهها نبود خود ملت می ریختند و آنها را‏‎ ‎‏می کشتند! دادگاهها کنترل کردند عواطف ملت را، ملتی که در خیابانها‏‎ ‎‏جوانهای خود را با امر امثال اینها به خون آغشته دیده؛ با امر همین شاه‏‎ ‎‏و با امر همین هویدا‏‎[1]‎‏ و با امر همین نصیری و امثال اینها. طاقت ندارد‏‎ ‎‏که اینها را زنده ببیند.‏

‏     اینهایی که مدعی حقوق بشر هستند و حالا برای امثال هویدا‏‎ ‎‏سینه زنی می کنند و اظهار تأسف و تأثر می کنند، اینها آیا طرفدار‏‎ ‎‏حقوق بشرند یا طرفدار مملکتها و حکومتهای ابرقدرتند؟‏

‏     ‏‏اگر اینها طرفدار حقوق بشرند چه شد که در مدت پنجاه سال این بشر‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 236

‏در اینجا زیر شکنجه بود، ‏‏[‏‏در معرض‏‏]‏‏ اعدام بود، این بشری را که در‏‎ ‎‏اینجا با تاوه سرخ می کردند و بشری را که پای او را می بریدند با اره،‏‎ ‎‏اینها نفس نکشیدند؟ امروز نفس می کشند و امروز تبلیغات می کنند؟!‏‎ ‎‏مگر اینها که کشته شدند بشر نبودند؟ مگر اینها حقوق نداشتند؟...‏

‏     شما اوضاع ایران را بررسی کنید و آنطور که هست منعکس کنید.‏‎ ‎‏بررسی کنید که آیا این مردم در اینجا دارند قتل عام می کنند؟ این مردم‏‎ ‎‏از گورستانها بیرون می کنند اجساد را و تکه تکه می کنند؟! مردم دارند‏‎ ‎‏آتش می زنند؟! این را بررسی کنید ببینید که قضیه، قضیۀ انتقامجویی‏‎ ‎‏به معنای غیر انسانی است؟ یا خیر، دادگاههایی است که بعد از اینکه‏‎ ‎‏جرمهای اینها ـ همه ـ ثابت است و همه جرمهای زیاد دارند، اینها‏‎ ‎‏محکوم به اعدام هستند. ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ اگر این دادگاهها نبود و اگر جلوگیری از‏‎ ‎‏این مردم به واسطۀ دادگاه نبود، آن وقت مردم خودشان قیام می کردند؛‏‎ ‎‏برای اینکه آنهایی که کشتار عمومی کردند در یک ملتی، آنهایی که‏‎ ‎‏قضیه ... را پیش آوردند و در آبادان یک دستۀ بزرگی، قریب چهارصد‏‎ ‎‏نفر آدم را سوزاندند،‏‎[2]‎‏ اینها را دارند اینها اعدام می کنند نه اینکه‏‎ ‎‏اشخاص عادی را.(435)‏

4 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏اینها در ایران نبودند ببینند چه شد، و در پنجاه سال و بیشتر بر ایران‏‎ ‎‏چه گذشت و بر جوانهای ما اخیراً چه گذشت؛ لکن اطلاع دارند؛‏‎ ‎‏همچو نیست که اینها بی اطلاع باشند. اینها مطلع هستند که شاه سابق و‏‎ ‎‏شاهِ جلوتر با ایران چه کردند، و جنایات این دو تا مرد یا نامرد به ایران‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 237

‏چه بود. خیانات اینها را اینها اطلاع دارند. این جمعیتی که ادعا می کنند‏‎ ‎‏جمعیت حقوق بشر و حالا برای حقوق بشر دارند سینه می زنند که‏‎ ‎‏«این عده که تا حالا کشته شده است چرا کشته شد؟ این یک خشونتی‏‎ ‎‏است!» اینها خشونتهایی که در عصر این پدر و پسر بود نادیده گرفتند.‏‎ ‎‏آن قتلهایی که به دست عمال اینها واقع شد، و گاهی هم به دست خود‏‎ ‎‏محمدرضا واقع شد، آنها را اصلاً نظری به آن ندارند.(436)‏

25 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 238

  • - امیرعباس هویدا، فرزند عبدالملک از بهاییان سرشناس ایران، که مدت سیزده سال (1343 ـ 1356 ه. ش.) نخست وزیر ایران بود و در سال 1358 محاکمه و اعدام گردید.
  • - اشاره به فاجعۀ سینما رکس آبادان که در 28 مرداد 1357 روی داد. در این جنایت، که نقشه آن از قبل آماده شده بود، نزدیک به چهارصد نفر به طرز فجیعی زنده زنده در آتش سوختند.